Pátek 9. června 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Bartošek)

273.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním
poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1024/ - třetí čtení

Otevíráme se v rozpravě a první s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Blažek. Prosím.

 

Poslanec Pavel Blažek: Děkuji za slovo, ale já jsem chtěl reagovat na pana kolegu Faltýnka k té předchozí rozpravě. Čili to, co bych říkal, už ztratilo smysl. A mě to bez toho jeho upřímného pohledu, kdy to právě není bezprostřední, nebaví, takže já si to nechám na jindy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře, děkuji. Dalším řádně přihlášeným byl pan zpravodaj Huml. Pane zpravodaji, rušíte svou přihlášku do rozpravy? Dobře. Já se táži, kdo další se hlásí do rozpravy. Žádnou přihlášku nevidím. Je-li tomu tak, v tom případě rozpravu končím a táži se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, budu velmi krátký. Já bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě tohoto zákona. Chci poděkovat za debatu, i za tu kritickou, myšleno tedy za tu nehysterickou, prostou zoologických výrazů a dalších věcí, které sem z mého pohledu nepatří.

Víte, ona by se vždycky měla říkat pravda a říkat, jak to bylo. A když si vzpomeneme na situaci Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru a... (Ministr přerušil řeč kvůli hluku zejména v pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vás požádám, kolegové a kolegyně, o ztišení.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec ... a dalších bezpečnostních sborů, tak si musíme uvědomit jednu základní věc. Těm profesím, kterým byly odebrány finanční prostředky v rámci pseudořešení finanční krize, protože těch několik set milionů korun, které jsme těm lidem vzali, nic nevyřešilo, tak je dostalo do existenční tísně, protože právě tito příslušníci nemají legální možnost, jak si přivydělat. Minulé pravicové vlády dokázaly to, že příslušníci Policie České republiky končili masivně v exekucích. To je potřeba si všechno připomenout. Žádná z okolních zemí, žádná, nepřistoupila k tomu, aby v rámci škrtů sáhla na výplaty svého bezpečnostního aparátu. To byl naprostý český unikát a já doufám, že už se to nebude nikdy opakovat.

Tento zákon, nebo změna služebního zákona, reaguje především na jednu věc a tou je prohlášení vlády České republiky, které se dohodlo v rámci koaličních stran, že odstraní nejasnosti, a to především v oblasti takzvaných 150 hodin, nebo 150 hodin, které příslušníci mají sloužit v rámci služby státu. Tento institut byl v minulosti zneužíván, nadužíván, byli jsme několikrát odsouzeni jako stát za to, že jsme právě nadužívali toto ustanovení. Tato úprava to mění, precizuje. Já neznám policistu nebo hasiče, který by odmítl sloužit státu v případě ohrožení, teroristického útoku, povodně nebo jakékoliv jiné pohromy. Na druhou stranu nemůžeme ty lidi, kteří slouží státu, nutit, aby pracovali zadarmo tam, kde to zákon neukládá. To byla hlavní ambice změny služebního zákona.

Proč jsem s tím přišel až teď? No to je strašně jednoduché. Já jsem opravdu potřeboval jednoznačné ubezpečení v koalici, že ten text, který sem přijde, bude akceptován a že se nevrhneme do víru debat o výsluhách. Pokud bychom se vrhli do víru debat o výsluhách, znamenalo by to masový odchod příslušníků policie a hasičů z těchto sborů. U těchto sborů bohužel tak jako všude jinde funguje takzvaná šeptanda a já jsem za tři roky minimálně šestkrát odrážel dotazy, jestli budeme sahat na výsluhy. Výsluhy jsou správná stabilizační součást služebního poměru. Platí od Rakouska-Uherska. To není žádný výdobytek před 10, 15, 20 lety. To je součást služebního poměru příslušníků od Rakouska-Uherska. A je to správný nástroj.

Co se týká dalších nástrojů, nás dnes hlavně trápí, že k nám nepřicházejí mladé ženy a mladí muži. To znamená, ten příspěvek při vstupu do služby má především znamenat to, že se jim vyrovná nástupní plat, který je velmi nízký a není konkurenceschopný v současné době na trhu práce.

Stabilizační příplatky, tak jak byly navrženy v rámci pozměňovacích návrhů - já se ke každému tomu návrhu vyjádřím v rámci vlastního hlasování. U návrhu pana kolegy Ondráčka nemám problém, s některými těmi návrhy dám tam stanovisko neutrální. Má to dopad na státní rozpočet, to je pravda. Na druhou stranu si nemyslím, že tato opatření by postrádala smysl.

Ještě jednou děkuji za rozumnou debatu. Pojďme hlasovat. Já si myslím, že ten zákon není ideální. Uměl bych si představit daleko hlubší zásah, ale toho teď v této době a v tomto stavu nejsme schopni. A to, co tu dnes je na stole, je krok správným směrem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Táži se, zda pan zpravodaj chce vystoupit se závěrečným slovem. Není tomu tak. Nyní tedy přikročíme k hlasování o pozměňujících návrzích. Prosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Stanislav Huml: Dobrý den, tak já bych seznámil s procedurou. Ve třetím čtení padl návrh na vrácení do druhého čtení.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Neeviduji tento návrh.

 

Poslanec Stanislav Huml: Já ano, od poslankyně Černochové. Je to tak? (Poslankyně Černochová mimo mikrofon: Ano.) Ano. Takže tím bychom asi měli začít, to by mělo být první hlasování.

Já tady mám usnesení z výboru pro bezpečnost číslo 180, kde byla přijata procedura, kterou teď tedy načtu.

Za prvé tedy hlasování o návrzích legislativně technických. Nepadly žádné s výjimkou toho vrácení. Za druhé A1, potom B1 varianta 1, potom hlasování B1 varianta 2, to by nebylo hlasovatelné, pokud se přijme varianta B1. To jsou příspěvky kolegy Ondráčka. Hlasování A2, to je výbor, nehlasovatelné, pokud se přijme B1, varianta 1 nebo 2, to je jedno. Potom by nastoupilo hlasování o pozměňovacích návrzích Jany Černochové, to je déčko, D2. Potom hlasování sedmé D3, to by nebylo hlasovatelné, pokud se to D2 přijme, samozřejmě. Potom osmé hlasování, to je A3, nebylo hlasovatelné v případě přijetí D2 nebo D3. Deváté hlasování B2, nebylo by hlasovatelné v případě přijetí D2 nebo D3, takže jsme vyhověli v podstatě i návrhu pana ministra Pilného, aby to bylo jednotlivě. Desáté hlasování A4, jedenácté A5, dvanácté B3, třinácté C1, čtrnácté C2, nebylo by hlasovatelné v případě, pokud se přijme C1. Patnáctý bod hlasování D1, v případě přijetí D2 nebo D3 je změna v článku 1 v bodě 26 nehlasovatelná, zbytek D1 je hlasovatelný. Za šestnácté hlasování je E1, potom E2, osmnácté je F1, devatenáct F2 a poslední hlasování jako o celku.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Já jsem si poznamenal, že tedy nejprve budeme hlasovat návrh o návratu do druhého čtení, a táži se, zda někdo další má návrh na změnu procedury. Nevidím žádný návrh. (Gong.)

 

Zahajuji tedy hlasování a táži se, kdo je pro návrh procedury, tak jak byla přednesena, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomu návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 333, přihlášeno je 114 poslankyň a poslanců, pro návrh 102, proti 1. S procedurou byl vysloven souhlas.

 

Já vás tedy požádám, pane zpravodaji, abyste přednášel jednotlivé návrhy a sdělil k nim stanovisko garančního výboru. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Huml: Takže hlasování o návrhu k navrácení.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Nejprve hlasujeme o návrhu na vrácení do druhého čtení. Eviduji žádost o vaše odhlášení, já vás všechny odhlásím a požádám vás, abyste se přihlásili svými kartami.

 

Nyní budeme tedy hlasovat o návrhu, že se tento tisk vrátí do druhého čtení.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 334, přihlášeno je 104 poslankyň a poslanců, pro 21, proti 77. Tento návrh byl zamítnut a my můžeme pokračovat podle schválené procedury. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Huml: Hlasování druhé - A1, což je jeden z bodů usnesení výboru pro bezpečnost. Týká se zvýšení částky úmrtného.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko výboru? (Doporučující stanovisko.) Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 335, přihlášeno je 104 poslankyň a poslanců, pro návrh 100, proti nikdo. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Stanislav Huml: Čtvrté hlasování - B1, varianta II.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Varianta I, třetí hlasování B1 varianta I.

 

Poslanec Stanislav Huml: Tak, omlouvám se. Což je tedy Ondráček, abych to doplnil, a bude to jednorázové úmrtné.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko výboru? (Stanovisko výboru, vydržte - doporučující stanovisko.) Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 336, přihlášeno je 105 poslankyň a poslanců, pro návrh 83, proti nikdo. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Stanislav Huml: Ano. Hlasování čtyři je tedy nehlasovatelné, to byla varianta II, rovnou ji škrtám.

Páté hlasování A2, nehlasovatelné B1.

Takže jdeme na šesté hlasování, jsme u Jany Černochové, je to D2 a D2 se týká stabilizační kázeňské odměny, jedna z variant. Teď budou tři hlasování za sebou, dvě varianty od Jany Černochové, pokud je nepřijmeme, tak ještě bude jedna varianta od Zdeňka Ondráčka.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko výboru? (Stanovisko výboru u šestého hlasování - nebylo přijato žádné stanovisko.) Děkuji. Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 337, přihlášeno je 106 poslankyň a poslanců, pro návrh 31, proti 42. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Stanislav Huml: Sedmé hlasování, Jana Černochová, varianta téhož.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: To znamená pozměňovací návrh B3.

 

Stanovisko výboru? (Stanovisko výboru - opět nebylo přijato žádné stanovisko.) Stanovisko pana ministra? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 338, přihlášeno je 106 poslankyň a poslanců, pro návrh 30, proti 47. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Stanislav Huml: V tom případě hlasujeme osmé hlasování - A3. Je to tak? (Předsedající: Ano.) To je návrh výboru. Vteřinku, já to musím otočit. A3 - tady je ten náborový příspěvek v jiné variantě. Výborový - já vím, že to tak nenazýváte, ale já to tak vidím.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Omlouvám se, pane zpravodaji. Prosím, k proceduře.

 

Poslankyně Jana Černochová: Já opravuji to, že to není návrh výboru.

 

Poslanec Stanislav Huml: Souhlasím, ale je to výborové usnesení. Já to tak vidím, prostě to je výbor.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vás požádám, abyste řekl stanovisko výboru k pozměňovacímu návrhu A3. (Doporučující stanovisko.) Děkuji. Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti přijetí?

Je to hlasování s pořadovým číslem 339, přihlášeno je 105 poslankyň a poslanců, pro návrh 91, proti nikdo. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Stanislav Huml: Deváté hlasování není hlasovatelné v případě přijetí D2, D3. Nebylo přijato, takže můžeme hlasovat a je to B2, je to Ondráček a je to jeho varianta toho diskutovaného věrnostního příspěvku.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko výboru? (Stanovisko výboru ano, doporučující.) Stanovisko pana ministra? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 340, přihlášeno je 105 poslankyň a poslanců, pro návrh 45, proti 13. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Stanislav Huml: Takže jdeme na deváté hlasování - D2 nebo D3 nebylo přijato - a je to návrh pana Ondráčka B2.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Ne. Pro upřesnění, nyní hlasujeme A4 v materiálech uvedené pod bodem 10.

 

Poslanec Stanislav Huml: Tak se omlouvám. Takže to je výborové usnesení, A4 a je to po propuštění podmínky, podpora v nezaměstnanosti a takovéto upřesnění tohoto znění.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko výboru? (Výbor doporučuje.) Stanovisko pana ministra? (Souhlas.) Souhlasí.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 341, přihlášeno je 105 poslankyň a poslanců, pro návrh 103, proti nikdo. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Stanislav Huml: Jedenácté hlasování - A5, opět výborový návrh, týká se zvláštních záloh pro příslušníky (nesrozumitelné) služby.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko výboru? (Ano, výbor doporučuje.) Děkuji. Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování pořadové číslo 342, přihlášeno je 105 poslankyň a poslanců, pro návrh 83, proti nikdo. S návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Stanislav Huml: Dvanácté hlasování - B3, což je kolega Ondráček. Výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 343, přihlášeno je 105 poslankyň a poslanců, pro návrh 72, proti 7. S návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Stanislav Huml: Třinácté hlasování - C1, výbor nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko pana ministra? (Ministr nereaguje.) Pane ministře, C1! (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 344, přihlášeno je 104 poslankyň a poslanců, pro návrh 28, proti 67. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Stanislav Huml: Čtrnácté hlasování C2, je to varianta téhož a nedoporučující stanovisko výboru. (Ministr: Nesouhlas.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 345, přihlášeno je 105 poslankyň a poslanců, pro návrh 23, proti 70. Tento návrh byl také zamítnut. Můžeme pokračovat. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Huml: Patnácté hlasování D1, v případě nepřijetí D2 nebo D3. My jsme přijali D3. Je změna v článku 28, 26 - nehlasovatelná. Takže D1 bez toho bodu 26. Souhlasíte? (Tak.) Nedoporučující stanovisko výboru.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: A pan ministr? (Nesouhlas. D1.)

Zahajuji hlasování a táži se. Pardon. Prohlašuji hlasování za zmatečné. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Já bych chtěla poprosit pana zpravodaje, aby vždycky řekl, co to je, protože skutečně je to poněkud chaotické.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já si myslím, že pan zpravodaj poměrně upřesňuje ty pozměňující návrhy. Dobře, požádám vás, pane zpravodaji, aby v tomto případě jste uvedl stručně, o čem budeme hlasovat. Prosím.

 

Poslanec Stanislav Huml: Je to pozměňovací návrh Jany Černochové D1. Vypouští se body 1, 4, 5 a 12 v článku 1 a týká se to zkušební doby.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Stanoviska jsme slyšeli, táži, se zda je třeba je opakovat. Není.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 347, přihlášeno je 105 poslankyň a poslanců, pro návrh 28, proti 66. Tento návrh byl zamítnut a můžeme pokračovat.

 

Poslanec Stanislav Huml: Šestnácté hlasování E1, nemýlím-li se, z hlavy je to kolega (nesroz.), pardon, Štětina už, je to zdanění příspěvků na službu. Říkám to tak dobře? Příspěvek za službu, to je to zdanění již vyplácených výsluh, těch vyšších. Já to tedy přečtu přesně. V ustanovení § 166 o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů chci doplnit nový odstavec: nejvyšší výměra příspěvku ke dni jeho přiznání nesmí překročit měsíčně 1,3násobek průměrné mzdy. Tak je to přesně hrubé mzdy. Takže by se to týkalo nově vyplácených příspěvků. Je to tak?

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Stanovisko výboru? (Nedoporučující. Ministr: Nesouhlas.) Stanovisko výboru jsem neslyšel, nejprve. (Nedoporučující.) Nedoporučující. Děkuji. Pan ministr nesouhlas.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 348, přihlášeno je 105 poslankyň a poslanců, pro návrh 32, proti 64. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Stanislav Huml: Sedmnácté hlasování, opět kolega Štětina. V souvislosti se zastropování výsluhového příspěvku předkládá pozměňovací návrh, aby... (Nápověď z pléna: Zastropování.) ... zastropování byla nejvýše částka třicet tisíc a výše, že by byla zdaňována. Je to tak? Ano. Nedoporučující stanovisko výboru.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan ministr? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Je to hlasování s pořadovým číslem 349, přihlášeno je 106 poslankyň a poslanců, pro návrh 28, proti 68. Tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Stanislav Huml: Osmnácté hlasování je F1, kolega Roman Váňa. Týká se služby zahraničí a příplatky za sportovní reprezentaci. Doporučující stanovisko výboru.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan ministr? (Souhlas.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 350, přihlášeno je 108 poslankyň a poslanců, pro návrh 78, proti 23. S návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Stanislav Huml: A F2 pozměňovací návrh. To je ta sportovní reprezentace? Tam je jenom taková legislativní... vypouští se bod 30 a následně se přeznačí. A stanovisko výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Pan ministr? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 351, přihlášeno je 108 poslankyň a poslanců, pro návrh 98, proti nikdo. S tímto návrhem byl vysloven souhlas.

 

Myslím, že jsme se dostali na samý závěr a hlasovali jsme o všech pozměňujících návrzích. Je tomu tak, pane zpravodaji?

 

Poslanec Stanislav Huml: Je tomu tak. A zbývá hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Přečtu tedy návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1024, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 352. Přihlášeno je 107 poslankyň a poslanců, pro návrh 93, proti 10. Já konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji vám a končím projednávání tohoto bodu. Přečtu omluvy. Dnes se omlouvá do konce jednacího dne z pracovních důvodů pan poslanec Milan Šarapatka a dnes se od 13.00 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů omlouvá pan poslanec Pavel Havíř.

 

Otevírám další bod dnešního jednání a tím je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP