Pátek 9. června 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

273.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním
poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1024/ - třetí čtení

U stolku zpravodajů již zaujal své místo pan ministr vnitra Milan Chovanec i zpravodaj garančního výboru, kterým je výbor pro bezpečnost, pan poslanec Stanislav Huml. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1024/3, který byl doručen dne 25. května 2017. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 1024/4.

Ptám se pana navrhovatele, zda má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. Není tomu tak. Otevírám rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Ondráček, kterému tímto dávám slovo. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Vážený pane ministře, kolegyně a kolegové, na toto téma bych zde mohl hovořit klidně hodinu, ne-li déle, ale budu se snažit omezit svůj projev na co nejkratší dobu a být pouze velmi, velmi věcný.

Dovolte mi, abych na úvod přečetl několik čísel, a zkuste se nad těmito čísly zamyslet. Leden - plus 18, únor - minus 4, březen - minus 102, duben - minus 133, květen - minus 174. Celkově podtrženo, sečteno, dohromady 174. Pokud nevíte, co to je za čísla, tak vám to řeknu. Je to rozdíl mezi nově nastoupivšími policisty a těmi, kteří služební poměr ukončili. Za prvních pět měsíců tohoto roku ukončilo služební poměr u Policie České republiky o 174 policistů více, než se jich podařilo znáborovat. Pokud bychom vycházeli z materiálu, který kdysi projednával výbor pro bezpečnost, a dal si za smělý plán, že v tomto roce znáboruje do řad Policie České republiky tisíc policistů, byli bychom v minusu skoro 1 200.

Jaký je současný stav u policie? Tabulkový plán je 41 874 tabulkových míst, obsazenost je však 40 117. V současné době u Policie České republiky tak chybí 1 698 policistů.

Můžeme si klást otázku proč. Proč se nedaří vytvořit takové pracovní místo, aby o službu v Policii České republiky byl zájem? Důvodů je hned několik a o každém z nich jsme zde mnohokrát hovořili. Jsou to především ty zmiňované platy. Samozřejmě je potřeba konstatovat, že od 1. 7. se vrací příslušníkům bezpečnostních sborů 10 %, která jim byla odebrána v roce 2009, což je chvályhodné, jejich reálná mzda však bude jen o jedno či dvě procenta vyšší než v tom roce 2009. Míra inflace taková prostě je.

Policie zpracovala materiál, který se nazývá Lidské zdroje Policie České republiky, Informace o personálním stavu (ukazuje), kde sama velmi věcně konstatuje, že v roce 2005 bylo více než 47 tisíc policistů. Nejhorší propad byl v roce 2013, kde jich bylo 38 363, a v roce 2017 40 389.

Policie jako taková velmi rychle stárne a je to problém, který musíme řešit. Není to pouze problém Ministerstva vnitra, ale je to problém nás všech, protože my jako zákonodárci bychom měli chtít, aby Policie České republiky, ale i všechny ostatní bezpečnostní sbory byly stabilní. To, že zde hovořím o Policii České republiky, neznamená, že by podobné problémy nebyly u Ministerstva spravedlnosti v rámci Vězeňské služby, kde je situace možná ještě horší než u policie.

Pokud se podíváte na příjem policisty, tak v roce 2007 dosahoval průměrný příjem policistů v poměru k průměrné mzdě v České republice cca 150 %. Pro loňský rok to je 130 %. Nejhorší to bylo v roce 2012, kdy průměrný plat policisty v porovnání s průměrným platem v České republice byl pouze 125 %. Někdo může říci, vždyť mají nadprůměrné platy. Ano, to je pravda. V celkovém součtu má policie nadprůměrné platy nad průměrem v České republice, ale je potřeba si uvědomit, o jakou službu se jedná a jaká je služební přísaha příslušníků Policie České republiky - i s nasazením vlastního života. A bohužel jsme toho někdy také svědky.

Vláda minulý týden ve středu a tento týden v pondělí projednávala materiál Koncepce rozvoje Policie České republiky do roku 2020, aktualizace 2017 (ukazuje), kde konstatuje - a jsem za to rád, že se nesnaží mlžit - některá konkrétní fakta, která by nás, vás, kolegyně a kolegové, měla zajímat. Policie v současné době má 521 obvodních a místních oddělení, těch služeben, kde je nepřetržitý výkon služby. Ale na 120 z nich, což činí 28 %, to znamená téměř jednu třetinu, není schopna vzhledem k personální situaci zajistit 24hodinový výkon služby. Dochází tak ke slučování dvou i více oddělení a samozřejmě tím se zvětšuje teritorium a logicky s tím i případné dojezdové časy. Obdobně to je u zásahových složek, ať URNA, nebo zásahových jednotek krajů, kdy smělý plán dojezdu do 120 minut nejsme schopni pokrýt v celém území České republiky.

Já bych si samozřejmě přál, aby to, co si Policie České republiky a Ministerstvo vnitra v tomto materiálu daly za své cíle do roku 2020, byly schopno naplnit alespoň z 50 %. Ministerstvo vnitra i Policejní prezidium si je vědomo, že v otázce lidských zdrojů není schopno splnit cíle, které si uložilo v roce 2016, a v tomto materiálu již uvádí, že nábor nových 4 tisíc policistů rozkládá, nebo posunuje o další dva roky.

V tomto materiálu, který je novelou zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, bylo vymezeno osm okruhů, které chce Ministerstvo vnitra po dohodě s odborovými organizacemi prosadit. Je to jen část problémů, které jsou. Chápu, že na některých větších nebyla shoda, a hned na začátku při prvním projednávání jsem zmínil například úmrtné. Jsem rád, že Ministerstvo vnitra mi pomohlo zpracovat a souhlasilo se zvýšením úmrtného tak, jak je to v rámci pozměňovacího návrhu, který je součástí komplexního materiálu výboru pro bezpečnost, který je však ještě jednou modifikován v tom směru, jak jsem ho zmínil v rámci načítání druhého čtení, to znamená, že v případě úmrtí bude pozůstalým po příslušníkovi vyplacena jednorázová částka ve výši 12 platů nikoli tak, aby bylo stupňováno podle toho, jak dlouho příslušník sloužil, a zvyšovalo by se mu to.

Pak jsou zde další věci, o kterých jsme hovořili. Ministerstvo vnitra při některých diskusích říkalo, že jsou populistické, a co se týká např. zvýšení zvláštního rizikového příplatku, posunul jsem účinnost u tohoto paragrafu od 1. 1. 2019, aby mělo Ministerstvo vnitra, resp. Policejní prezidium, dostatek prostoru a času na to, udělat personální audit a zjistit, jaká je míra rizika na jednotlivých místech, a stanovit nové zvláštní příplatky s účinností od 1. 1. 2019. To znamená, státní rozpočet pro rok 2018 to žádným způsobem neovlivní. Je to však věc, o které je potřeba diskutovat, a budu rád, pokud tento návrh podpoříte, tak jak ho podpořili kolegové ve výboru pro bezpečnost.

Třetím pozměňovacím návrhem je forma stabilizační odměny, protože jak jsem řekl, policie sice stárne, ale bohužel je tam velký prostor mezi déle sloužícími, nebo dlouho sloužícími a těmi nováčky. Věřím tomu, že dát stabilizační příplatek, stabilizační odměnu příslušníkovi se nám vyplatí více než shánět dokola nové a nové policisty a čekat čtyři roky, než služební poměr zase ukončí, protože takových je více než jedna pětina. V současné době 22 % příslušníků Policie České republiky nevydrží sloužit déle než čtyři roky.

Materiál, který jsem zmiňoval, zároveň také konstatuje, že příjem, výcvik, výzbroj jednoho policisty stojí ročně Ministerstvo vnitra 260 tisíc korun. Opakuji, 260 tisíc korun. Ministerstvo vnitra konstatuje, že zmařené investice do lidských zdrojů za posledních osm let znamenaly výdaje 934 milionů korun. Zmařené výdaje do lidských zdrojů 934 milionů korun, téměř jedna miliarda. Takže věřím tomu, že dát kázeňskou odměnu, stabilizační příplatek jednou za pět let se nám určitě v horizontu nejbližších let vyplatí. A možná to bude méně finančně nákladné než výcvik, výstroj, výzbroj a stále dokola přijímání nových a nových policistů. To, že jsme v rámci jednoho pozměňovacího návrhu řekli, že budeme v případě náborového příspěvku požadovat, aby se příslušník zavázal k setrvání služby u Policie České republiky po dobu, původně bylo čtyři, doporučovaný návrh říká šest let, tak toto v podstatě moc neřeší.

Takže já bych chtěl na tomto místě poděkovat kolegyním a kolegům, kteří jsou členy výboru pro bezpečnost a kteří o pozměňovacích návrzích, které jsem předložil, hlasovali a svým hlasováním i podpořili. Překvapili mě zejména kolegové z pravé části politického spektra a jsem za to rád, že na problémy bezpečnosti nahlížíme stejnýma očima, protože jak jsem několikrát zmínil, bezpečnost nemá barvy. Bezpečnost nás všech je buď dobrá, nebo špatná. A vy, kolegyně a kolegové, to můžete v rámci hlasování o pozměňovacích návrzích, které jsou předloženy, také vyjádřit.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk z levé strany sálu.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji, pane poslanče. Jako další se do rozpravy přihlásila paní poslankyně Jana Černochová, které tímto dávám slovo. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vím, že se již nacházíme ve třetím čtení návrhu novely zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů a že bylo již v minulosti na plénu, ale i na výborech řečeno mnohé. Ale přesto mi dovolte, abych vás ještě před závěrečným hlasováním seznámila s několika důležitými poznámkami týkajícími se pozměňovacích návrhů.

Při druhém čtení jste mohli slyšet mnoho otázek směrem k panu ministrovi vnitra Chovancovi, směrem k policejnímu prezidentovi, ale i k odborům policie a k odborům bezpečnostních složek. Na mnohé z nich jsem dodnes nedostala odpověď. Ale ať si policisté, celníci, příslušníci vězeňské služby, hasiči a další sami udělají obrázek, jakým způsobem přistupují jejich volení zástupci ve vládě, v parlamentu, jejich nadřízení a především jejich kolegové z odborů k problematice stabilizace bezpečnostních sborů a především policie.

Minulý týden jsem opět na výboru pro bezpečnost chtěla znát odpovědi pana ministra, pana policejního prezidenta a samozřejmě znát i názor odborů, které s ministerstvem na přípravě této novely zákona spolupracovaly, což velmi rády obě strany zdůrazňují. Pan ministr ani pan policejní prezident nebo jeho zástupci na jednání nedorazili. Byla jsem naprosto konsternována, co jsem se dozvěděla na poslední schůzi výboru pro bezpečnost, kdy jsem opětovně položila několik otázek alespoň odborovým svazům, resp. jen jednomu odborovému svazu, NOS Policie České republiky, protože předseda Unie bezpečnostních složek na tomto jednání také nebyl. Proč by byl, vždyť se projednává pouze služební zákon příslušníků bezpečnostních sborů, že? Proč by tam byl pan ministr? Proč by tam byl policejní prezident? Aby slyšel naše názory? Ne. Ty je nezajímají.

Jednalo se o následující jednoduché otázky, které jsem chtěla po zástupcích odborářů slyšet.

První otázka: Souhlasí odbory a Policejní prezídium s tím, že je mnou navržený stabilizační příspěvek pro policisty lepší než náborový příspěvek? Ano - ne.

Další otázka: Dopady náborového příspěvku do státního rozpočtu, resp. rozpočtu bezpečnostních sborů je nula. Několikrát jsem to tady říkala. Takže odbory a Policejní prezidium souhlasí s tím, že chtějí současný stav zlepšit a stabilizovat policii za nula korun? Ano, nebo ne?

Třetí otázka: Mají tedy bezpečnostní sbory dostatek finančních prostředků? Ano, nebo ne?

Nakonec mi alespoň částečně a poněkud krkolomně odpověděl člen předsednictva Nezávislého odborového svazu Policie České republiky, který doslova řekl - dovolte mi citovat: To množství peněz, co spolklo těch 150 hodin, dodnes nezaplacených, takže potom zbylo 250 milionů korun. Ten stabilizační příplatek, který by byl alespoň cítit, tak by musel být minimálně ve výši 4 tisíc korun. Za tohoto stavu jsme došli k tomu, že by stabilizační příplatek mohlo dostávat pět procent příslušníků. A co by takový výběrový stabilizační příspěvek udělal v prostředí bezpečnostních sborů, to je zcela zřejmé.

A dále pokračoval, že - opět citace: Pokud by samozřejmě byl zafinancován stabilizační příspěvek tak, aby mohl opravdu sloužit tomu, čemu by měl, tedy stabilizovat příslušníky, kteří slouží nějakou dobu, možná by bylo do budoucna možné tak učinit. Konec citace.

V úplném závěru nakonec tento policejní odborář uvedl, že - opět citace: Ne že máme negativní, ale odbory negativní vztah k nějakému příplatku, ale za stávajících okolností a za stávajících financí a stávajícího rozložení sil jsem proti tomu, protože by to udělalo víc zle než dobroty.

Tohle vám řekne odborář. Slyšíte opravdu správně. Odbory nechtějí více peněz pro policisty a de facto nemají zájem stabilizovat příslušníky bezpečnostních sborů, když se jim naskytne příležitost, a tato Sněmovna je ochotna diskutovat o výhodnějších podmínkách pro policisty. Absolutně nechápu, jak je možné, že odboráři si nejsou schopni ani nastudovat poslanecké pozměňovací návrhy, nebo jestli jim je ministerstvo zatajilo, k novele zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. A jak uvidíte při hlasování, nebylo těch pozměňovacích návrhů mnoho. Pozměňovací návrhy jsem de facto podávala já, pan kolega Ondráček, Štětina, Procházka a Váňa. To je všechno.

Je neuvěřitelné, že odborům nepřijde ani divné, že proplácení těch 150 hodin přesčasů, kterými se pořád ohánějí, je ve skutečnosti iluze a prázdné politické gesto bez špetky stabilizace a pozitivního efektu.

Je ironií, že důvodová zpráva mimo jiné uvádí, že v souvislosti s navrhovanou právní úpravou se předpokládají možné pozitivní dopady v sociální sféře, neboť služební příjem příslušníků bezpečnostních sborů se proplácením služby přesčas pravděpodobně zvýší. Když se na věc koukneme bez růžových brýlí a spatříme realitu, uvidíme, že rozhodně novela pozitivní dopady nemá, protože jak se rovněž v důvodové zprávě této novely dozvíme, jediné dopady pro státní rozpočet bude mít proplácení přesčasů. A to 210 milionů korun. Sedí tady pan ministr financí, já věřím, že se na to ještě podívá. Náborový příspěvek a proplácení příplatků za službu ve svátek je rozpočtově neutrální. Jak jsem tedy již říkala, stabilizace za nulu! Pan ministr umí zázraky!

A tedy si to budou bezpečnostní sbory hradit ze svých stávajících rozpočtů, pane ministře? Když v rozpočtu se s tím nepočítá, tak z těch stávajících peněz budou škrtat na odměnách, budou škrtat na jiných nárokových položkách a budou to hradit ze svého, když tam je nula? Jak to jinak můžete vysvětlit? Já už se na to ptám potřetí! Ptala jsem se na výboru. Až mně zas tady nějaký chytrák z vládní koalice bude říkat: Měla ses ptát na výboru! - já jsem se tam ptala. Ale neměl mi kdo odpovědět, protože tam ministr neseděl a neseděl tam ani policejní prezident. Takže se ptám tady.

Vracím se však k těm 150 hodinám a jejich proplácení. Protože v důvodové zprávě je například dopad pro policii stanoven ve výši 88 milionů. 88 milionů ročně pro 40 tisíc policistů je 2 200 korun ročně na jednoho policistu, což zhruba odpovídá včetně odvodů jedné pracovní hodině policisty. Takže vláda tedy bude proplácet jednu hodinu každému příslušníkovi. Na víc už peníze bohužel nebudou. Argument, že budou primárně poskytována náhradní volna a následně až pak bude proplácena služba přesčas, neuspěje, protože je podstav. A málokdo si může dovolit přijít byť o jednoho policistu! Vím, o čem mluvím. Ten podstav v našem hlavním městě, kolegyně a kolegové, se blíží kolem 1 000 policistů a policistek. Umíte si to v hlavním městě představit? Umíte si představit, kdyby tady k něčemu došlo? Ano, pak by zase pan ministr vnitra udělal to, co je pro něj nejjednodušší - požádal by o součinnost Armádu České republiky. Je toto systémové řešení?

Takže ano, já podpořím proplácení té jedné hodiny, co navrhujete, ale uvědomte si, že další náklady ponesou bezpečnostní sbory ze svých rozpočtů. Strašně se divím, proč odborové organizace nechtějí stabilizační příspěvek a hrozně podporují a de facto spolunavrhují proplácet jednu hodinu služby. To není normální.

U odborů se ještě chvíli zastavím, protože tvrdí, že stabilizační příspěvek, který by byl alespoň cítit, by musel být minimálně ve výši 4 tisíce korun. Odbory nebyly evidentně schopné si nastudovat mé pozměňovací návrhy týkající se stabilizačního příspěvku, který jsem představila už v dubnu, takže dva měsíce času není snad málo. Dovolte mi tedy, abych jim a ostatním, co nás dnes sledují, a doufám, že už jsou konečně mezi námi i odboráři, připomněla, co přesně navrhuji.

Kázeňská odměna, stabilizační příspěvek, který by se nedanil, by se udělovala příslušníkovi u příležitosti úspěšného trvání služebního poměru v délce pěti let a po každých dalších pět let úspěšného trvání služebního poměru. Přičemž by ředitel bezpečnostního sboru stanovil služebním předpisem podmínky úspěšného trvání služebního poměru, nebo jak navrhuji v další variantě mnou předloženého stabilizačního příspěvku, je možné přímo do zákona vtělit podmínky úspěšného setrvání. Úspěšným trváním služebního poměru by se rozuměla doba, po kterou nebyl příslušník bezpečnostní sboru soudně trestán pro trestný čin nebo kázeňsky trestán pro kázeňský přestupek nebo přestupek spáchaný úmyslně. Výši stabilizačního příspěvku by určoval ředitel bezpečnostního sboru tak, abychom nemuseli měnit pokaždé zákon při nutnosti navýšení takového stabilizačního příspěvku a mohli pružněji reagovat na potřeby bezpečnostních sborů, jejich příslušníků v situaci a v regionu.

Však si vzpomeňte na to, jaké scénky předcházely tomu, než se ten služební zákon vůbec otevřel. Jak musel pan ministr nevím na co všechno přísahat, že když se otevře služební zákon, nebude se sahat na výsluhy. Tohle několikrát zaznělo i na výborech. Takže chcete pokaždé otevírat služební zákon? Chcete pokaždé otevírat tuto Pandořinu skříňku? Nebylo by skutečně lepší, aby výši stabilizačního příspěvku určoval ředitel bezpečnostního sboru? Aby se pokaždé ten služební zákon nemusel otevírat a dalo se reagovat pružněji?

Konkrétní výše stabilizačního příspěvku, ta by byla stanovena podle dlouhodobého vyhodnocení potřeb obsazenosti služebních míst a omezení fluktuace na co nejnižší míru. Lze předpokládat, že nejvyšší stabilizační příspěvek by byl vyplácen v rámci Krajského ředitelství hlavního města Praha a dalších krajských ředitelství, kde je dlouhodobě problém obsadit služební místa a kde existuje velká konkurence ze strany specializovaných útvarů s celostátní působností, zejména v případě Policie České republiky, případně jiných ozbrojených sil a sborů a dalších zaměstnavatelů. V Praze, kde skutečně ta nezaměstnanost je skoro na nule, tak ten problém sehnat kohokoli do ať už bezpečnostních, nebo ozbrojených složek je mnohem horší než v jiných regionech.

Považuji za podstatné zajistit, aby se nevyplácela odměna plošně všem v závislosti na hodnosti a platu, ale jen těm, kteří řádně splní požadavky bezvadného výkonu služby. Nikoli však v provázání na závěry služebního hodnocení, které je až příliš subjektivní. Výši stabilizačního příspěvku si představuji například od 5 do 50 tisíc korun. V případě navrhovaných pětiletých intervalů a předpokládané době služby 30 let by tedy činila celková částka pro příslušníka 6 krát 5 až 50 tisíc korun, to je celkově 30 až 300 tisíc korun, tedy tisíc až 10 tisíc korun ročně. Nestojí vám to za to? Já si myslím, že z hlediska skutečně toho stavu, který tady v té společnosti je, nemůžeme očekávat, že se budou do bezpečnostních sborů hrnout tisíce lidí. Nechceme skutečně stabilizovat ty, kteří v nich už nyní jsou?

Ale pozor - a tady prosím, aby mě poslouchal i pan ministr - odbory pro mě záhadným způsobem dospěly k tomu, že by stabilizační příspěvek mohlo dostávat pět procent příslušníků a to by prý vytvářelo mezi policisty řevnivost. Ale co navržený náborový příspěvek, který je určen jen potenciálním nováčkům? To nebude demotivující prvek pro již sloužící příslušníky? Náborový příspěvek nemá žádnou ambici k udržení znáborovaného příslušníka ve služebním poměru. Nijak se nedotýká stávajících příslušníků bezpečnostních sborů a nestabilizuje. Dotknout se může již sloužících příslušníků jen tak, že z objemu prostředků na služební příjmy těchto stávajících příslušníků bude vyplácen, neboť dopad do státního rozpočtu je předpokládán - opakuji - nulový. Pane ministře financí, nulový!

Náborový příspěvek tak neskýtá nejmenší předpoklad ke stabilizaci bezpečnostních sborů, právě naopak, a ke snižování mezigeneračního napětí mezi příslušníky, k dlouhodobému udržení příslušníků ve služebním poměru, plnění služebních povinností na odpovídající požadované úrovni. Byť je náborový příspěvek doprovázen argumentářem o nepřijatelném, výrazně nižším nástupním platu příslušníků bezpečnostních sborů než u ostatních pracovníků v bezpečnostní oblasti, nijak tento příjmový rozdíl neřeší. Myslet si, že stabilizujeme bezpečnostní sbory za nula korun, je jen čistokrevný populismus.

Je nutné si připustit, že stabilizace nás opravdu bude něco stát, že zázraky v tomto ohledu neexistují. Proto i mnou navržený příspěvek, ten stabilizační, počítá s dopady do státního rozpočtu. Předpokládejme, že by se stabilizační příspěvek vyplácel, jak navrhuji, v pětiletém časovém rozpětí např. v průměrné výši 10 tisíc korun. Potom by tuto částku každý rok dostávalo nikoliv 5 %, jak zmiňují odboráři, kteří evidentně neumějí počítat, ale jedna pětina příslušníků bezpečnostních sborů. Za těchto podmínek by bylo ročně příslušníkům všech bezpečnostních sborů vypláceno 124 600 000 korun. Obdobně lze dopočítat rozpočtové dopady i pro další varianty navrhovaného pětiletého intervalu, tj. 5 tisíc až 50 tisíc za pět let, tedy 1 tisíc až 10 tisíc za rok úspěšné služby, tedy 62 300 000 až 623 milionů ročně. Ano, o tyto prostředky by muselo dojít k navýšení jednotlivých rozpočtových kapitol státního rozpočtu, jelikož v případě nenavýšení jednotlivých kapitol by muselo dojít k vyčlenění prostředků rozpočtu bezpečnostních sborů a podle tohoto objemu ke stanovení rozpětí a výše vyplácených stabilizačních příspěvků. Je však zřejmé, že bez faktických rozpočtových dopadů do státního rozpočtu by se jednalo spíše o předvolební populismus než o faktický krok ke stabilizaci bezpečnostních sborů.

Příslušníci bezpečnostních sborů, kteří poctivě a oddaně vykonávají svoji službu, si rozhodně zaslouží skutečné a adekvátní ohodnocení a nikoliv jen iluzorní a kouzelnická prázdná gesta. Dle mého názoru by se jednoznačně jednalo o lepší způsob odměny a způsob stabilizace i motivace než např. při vší úctě ke kolegovi Ondráčkovi jím navrhovaný příspěvek či verze paušálního příspěvku peněžitého daru, kdy pan kolega Ondráček chce dát všem podle hodnosti a výše platu, nikoliv podle odvedené práce a zásluh. Tady mě na tom zaráží - a myslím, že si to úplně pan kolega nepromyslel... (Odmlka kvůli hluku v sále.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Ano, paní poslankyně. Já poprosím o klid v sále, případně abyste projednali věci v předsálí. Děkuji.

 

Poslankyně Jana Černochová: Nevím, do jaké míry to kolega promýšlel, ale de facto pokud by platil ten jeho pozměňovací návrh, tak důsledkem by bylo to, že budou hlavně stabilizováni - promiňte mi to slovo - papaláši na Policejním prezidiu, budou se stabilizovat ředitelé krajů a náměstci v kancelářích. Protože jak jinak si mám vysvětlit jeho návrh, kdy chce každých pět let všem dávat, všem, všem, všem, peněžitý dar ve výši měsíčního příjmu? Takže ve výsledku ten policista v přímém výkonu služby na ulici - a pan ministr mě klidně doplní, kolik je měsíční příjem ve čtvrté nebo páté platové třídě... Dvacet tisíc? Plus minus? Tak tento policista bude mít třikrát až čtyřikrát méně než náměstek. Takže bych se možná prostřednictvím pana předsedajícího chtěla zeptat pana Ondráčka, koho chce svým peněžitým darem stabilizovat - papaláše ve vedení policie? Já ne. Já chci stabilizovat řadové poldy, kteří jsou v těch ulicích a kteří, pokud neuděláme my nějaké opatření, tak od té policie, vážené kolegyně a kolegové, odejdou!

Často se tady říká, a v tomhle se shodujeme i s kolegou Ondráčkem, že je důležité stabilizovat všechny a ne jen někoho. Nevím, proč se tady tedy navrhuje pravý opak. A já nemám obavu - nevím, jestli ji má kolega Ondráček - ale já nemám obavu, že by nám utíkali náměstci, ředitelé nebo někdo z Policejního prezidia od policie. Ne, ne, ne. Ti tam zůstanou. Takže znovu otázka zní, protože návrh kolegy Ondráčka podpořili i někteří členové na výboru z vládní koalice - chcete stabilizovat papaláše? Nebo chcete stabilizovat běžné policisty? Pro policisty na ulici by tato forma kolegy Ondráčka byla výsměchem.

Ještě si neodpustím jednu poznámku k návrhu na zvednutí výše tzv. rizikového příplatku, je to ten zvláštní příplatek. Podle mě jeho navýšení nikam nevede, protože současný stav stejně nezlepší. Je to nesystémový krok a má výrazný dopad na státní rozpočet. Pro všechny, co mají dnes nejvyšší rizikový příplatek 6 tisíc, to bude znamenat, že budou mít v budoucnu 10 tisíc. Já jsem za to moc ráda, přeju jim to, je to v pořádku. Ale tohle opatření bude mít významný dopad. Dnes máme něco kolem 62 tisíc příslušníků bezpečnostních sborů. Pokud vezmeme v úvahu, že 20 tisícům je vyplácen nejvyšší možný rizikový příplatek, dostaneme se skoro k jedné miliardě každý rok. Víte, já bych některým policistům, kteří skutečně slouží i v rámci ostrahy objektů, jako je tento, přála co nejvyšší rizikový příplatek. A tady si myslím, že je poněkud zvláštní, že ti, co tyto rizikové příplatky určují, absolutně nerozlišují riziko, jakému jsou ti lidé vystaveni. Skutečně když srovnám někoho, kdo zabezpečuje ochranu úředních budov, které jsou skutečně z hlediska té terminologie důležité pro ochranu zájmů státu, a někoho, kdo sedí v kanceláři na nějakém, v uvozovkách, odpusťte mi to přirovnání, obvodním oddělení, tak jak je možné, že ti lidé mají stejný rizikový příplatek? To přece není fér. A opět, tohle je věc, která se vůbec nemusí řešit zákonem, která by se měla řešit podzákonnou normou. Přece nechceme pokaždé otevírat služební zákon.

Budu se opakovat, ale opakování je matka moudrosti. Ačkoliv by se mohlo zdát, že tento návrh novely zákona sleduje samé bohulibé cíle, nápravu nepravostí a posílení motivace pro službu bezpečnostních sborů, bohužel je tomu právě naopak. Několik měsíců před volbami jsme svědky boje o hlasy příslušníků bezpečnostních sborů a jejich rodin prostřednictvím výhod, které jsou však jen zdánlivé a iluzorní. Po prostudování novely musí nejen policistům dojít, že v žádném případě nepovede k vyšší stabilizaci a atraktivitě práce u policie. Naopak záhy zjistí, že je pro ně hrozbou, neboť více peněz v konečném důsledku prostě nedostanou a zároveň jim přibude více zatěžující administrativy namísto dohledu nad bezpečností v našich ulicích. Zkušení, ale bohužel demotivovaní policisté si takové jednání rozhodně nezaslouží a hrozí, že skutečně nakonec odejdou.

Kdyby se pan ministr vnitra Chovanec více staral o zajištění materiálních podmínek pro práci policie než o totální destrukci odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra, možná by také udělal lépe. Trošku by mě zajímalo, jak je to s těmi -

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vás na vteřinku přeruším, paní poslankyně. Já mám pocit, že tady probíhají hlasité rozhovory v sále. Jestliže máte potřebu si něco sdělit, běžte do předsálí a nerušte paní poslankyni.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Při této příležitosti si myslím, že bychom se jako Poslanecká sněmovna měli také férově od pana ministra Chovance a od dalších zástupců vlády dozvědět, jak to bude s těmi kvótami. Protože sice tato vláda řekla, že žádné kvóty v rámci uprchlické krize - tak světe, div se, tři a půl roku - nebude akceptovat, ale někteří z nás vědí, co znamená Dublin III, a že tato možnost, pane ministře, tam od září 2017 stejně bude, kvóty nekvóty, usnesení vlády neusnesení vlády.

Tohle si myslím, že souvisí s bezpečnostní situací, souvisí to i s počty policistů, které máme mít, nebo které chcete mít, které se vám nepodaří náborovat. A proč se vám je nepodaří náborovat, to tady při svém vystoupení vám i kolegům sděluji. Nepodaří se vám je náborovat proto, protože je neumíte motivovat. Neumíte je motivovat ani tím náborovým příplatkem, ale neumíte udržet ty, kteří už něco ve sborech umějí a kteří chtějí sloužit České republice dál.

Bohužel celá tato vláda a ministr vnitra udělali za tři a půl roku pro bezpečnostní sbory žalostně málo. Sklady jsou prázdné, nenajdete tam ani balistickou ochranu, nenajdete tam ani uniformy, nenajdete tam ani boty. Když jsem tady panu ministrovi říkala, jestli by si nechtěl alespoň týden, ideálně měsíc, chodit v policejních ne kanadách, ale botách, tak na to nereagoval. Já si myslím, že určitě se najde někdo z kolegů od policie, kteří mu tyto boty rádi zapůjčí, aby si to vyzkoušel. Skutečně, pane ministře, to vybavení, to oblečení je tristní! To, co vy jste sliboval, a ti policisté to slyšeli, slyšeli jsme to my všichni v mediálních vystoupeních, ať už to bylo po Uherském Brodě, nebo při jiných příležitostech, tak z toho jste bohužel pro policii nedodržel vůbec nic z hlediska jejich vybavení. To - a já to tady nechci připomínat, mně se také nelíbí, jak je tato věc zbulvarizovaná, kolik lidí se k tomu vyjadřuje a kdo všechno se tím zabývá. Ale jestli by nebylo efektivnější, než aby si testovali policisté různá rychlá BMW, aby skutečně měli vybavení, které jim vy jako ministr vnitra máte garantovat a zajistit pro bezpečný výkon jejich služby.

Tato vláda nebyla za celou dobu svého působení schopna učinit jeden zásadní silný krok, který by vedl ke stabilizaci bezpečnostních sborů, zejména policie. Nepodařilo se adekvátně vybavit prvosledové hlídky! O botách od nejmenované firmy jsem už hovořila, stejně jako neprůstřelné vesty, ty jsme tady zmiňovali s panem kolegou Ondráčkem minule, balistické štíty a tak dále.

Nepodařilo se vám, pane ministře, policisty ani personálně stabilizovat. Podstav v Praze, kdy musí být stahováni policisté z jiných krajů, kde pak naopak chybějí, a když nastane mimořádná událost, tak se, jak už jsem tady říkala, obracíte na ministra obrany, aby vám pomáhali vojáci, a známe případy nejenom z Vrbětic.

Nedaří se vám nákup a výměna uniforem. Kdy jste byl naposledy v Bartolomějské ve skladu? Víte, že tam je úplně prázdno? Že tam není nic?

A další věci, jako jsou odznaky příslušníků služby kriminální policie a vyšetřování. Tam to byl tak povedený tendr, že se nedodržela ani barva na těchto odznacích!

Zato se podařilo, abychom měli nejvíce policejních generálů v polistopadové a možná i v předlistopadové historii. To si můžete, pane ministře, gratulovat! S generály můžeme tapetovat! Ale k čemu to těm lidem na té ulici je? K čemu to občanům České republiky je? Řeší někdo, jestli má někdo nějakou frčku? Ne, ti lidé chtějí policisty v ulicích, policisty, kteří jsou dobře zaplaceni, lépe zaplaceni, než aby dělali v nějakém pražském supermarketu, a o které se rezort Ministerstva vnitra stará tak, aby nebyli ani oni ohroženi na svých životech! Takže opravdu Česká republika má nejvíce generálů v předlistopadové a polistopadové historii. Navíc oblečených ve slušivě kožených bundách nebo v těch uniformách, které když vidím, tak musím zavírat oči, abych neoslepla, protože toho zlata, které se na nich třpytí, tam je opravdu vrcholně nevkusně.

Vláda nepředložila žádné systémové řešení, a novela služebního zákona je tak promarněnou příležitostí. Osobně bych si přála, aby tomu tak nebylo a abychom této příležitosti využili alespoň my poslanci, protože volby budou znamenat další odklad, než se vůbec nová vláda rozkouká a rozmyslí, co s personální situací v bezpečnostních sborech dělat.

A jak si vlastně představuje tato vláda, pan ministr vnitra Chovanec a policejní prezident Tuhý stabilizaci policie do budoucna? Nevím, kdo z vás měl možnost se seznámit s koncepcí Policie České republiky do roku 2020, která byla tento týden schválena vládou, ale měli byste se s ní rozhodně seznámit, nebo si přehrajte záznamy zpravodajství, kdy to někteří z nás komentovali. Je totiž přímo alarmující to, co se v ní dočtete. Mimo jiné, a teď prosím o pozornost, se dozvíte, kudy povede cesta České republiky v boji proti terorismu. Cituji: "Umožní nám mimo jiné efektivněji čelit novým bezpečnostním hrozbám, jako je terorismus," sdělil ministr vnitra Chovanec k projektu policie 2020 a představil svůj záměr, jak obohatit policii o nové policisty.

Tato vláda ČSSD, ANO, KDU-ČSL chce prosím podle této koncepce otevřít dveře uchazečům bez vzdělání, respektive má v plánu snížit nároky na vzdělání, kdy by bylo možné přijímat lidi bez maturity. Slyšíte dobře! Policie, městští strážníci maturitu mít musí, ale Policie České republiky ji mít nebude muset!

Tato vláda chce snížit nároky na způsobilost výkonu služby spočívající ve snížení zdravotní a fyzické způsobilosti, psychologické způsobilosti, a dokonce chce přijímat cizí státní příslušníky, tedy lidi bez českého občanství! Tak chcete, pane ministře, bojovat s terorismem? To je ta správná cesta České republiky pro boj s terorismem? Má se snad jednat o jakousi inkluzi v Policii České republiky? Možná by třeba vláda mohla začít s náborem v záchytných centrech v Řecku a Itálii, když už ty kvóty neklaply, pane ministře! To snad nemůžete myslet vážně, opravdu. Prosím, vzpamatujte se a začněte dělat něco reálného pro bezpečnostní situaci v České republice. Ne to, co tady skoro čtyři roky předvádíte.

Prosím všechny kolegy a kolegyně o podporu mých pozměňovacích návrhů, o podporu stabilizačního příspěvku, který náš rozpočet nezruinuje, ať bude v pozici ministra financí sedět, kdo bude, ale zajistí stabilizaci a bezpečnost v České republice a stabilizaci příslušníků bezpečnostních sborů, že nebudou odcházet ti nejzkušenější po pár letech výkonu služby.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní poslankyně. Nyní faktická poznámka pana poslance Ondráčka, poté faktická poznámka pana poslance Schwarze, na řadu pak přijde s přednostním právem pan ministr Pilný. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty. Předávám řízení schůze.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji. Vzhledem k tomu, že jsem byl kolegyní několikrát jmenován a ne všichni jste možná úplně dopodrobna nastudovali jednotlivé rozdíly mezi pozměňovacími návrhy, co se týká stabilizace, protože je máme dosti podobné, a padala zde slova o odměňování papalášů, tak věřte, že to není tak. Není to tak, protože smyslem pozměňovacího návrhu, který tady je a který předkládám, je, aby nebyly činěny rozdíly mezi tím, kdo je kterým policistou. Oni by ti tzv. papaláši byli odměňováni i v případě návrhu, který předkládá paní kolegyně, protože ta pouze tam stanoví, že úspěšný výkon služby. Ale co je úspěšný výkon služby? Ten papaláš ho má vždycky, protože papaláš rozhoduje o papaláši, takže ten ho nedá. Ale policista na ulici by mohl mít jednu nebo dvě negativní události bezprostředně předtím, než dosáhne pět let, a pak by samozřejmě tu odměnu po pěti letech věrnostního prostě nedostal. Já říkám, že nemá být činěn rozdíl, pokud někdo slouží v uniformě, anebo bez uniformy. Slouží tomuto státu a vydrží 5, 10, 15 let, má dostat odměnu bez rozdílu toho, jestli je na té, či oné pracovní pozici.

To jenom rozlišení od kolegyně a budete rozhodovat vy ve svém hlasování. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Ondráčkovi. Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Ještě jedna faktická poznámka pana poslance Bronislava Schwarze a poté s přednostním právem pan ministr. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Děkuji, pane místopředsedo. Také dobré dopoledne všem. Já jenom v rychlosti využiji jenom faktickou poznámku. Chtěl bych připomenout těm, co poslouchají, že, víte, jsou povolání nebo zaměstnání, která nelze přirovnávat k penězům. Já si myslím, že policista, jestli to bylo před 10 lety, před 20 lety nebo do budoucna, vždycky v tom člověku musí být trošku poslání. Víte, u policistů mluvit jenom o penězích, pokud jde k policii jenom si tam vydělat peníze, tak si myslím, že to nemusí být předzvěst, že to bude dobrý policajt. Možná ano, možná ne. Tak já si myslím, nemluvme o tom u všech policajtů, co slouží, ani ti, co budou sloužit, o tom, že tam jdou jenom kvůli penězům, a říkat musíme jim přidat, tím zabezpečíme stabilizaci. Prosím vás, já jsem tu možnost měl pracovat tam, řídit ty kolektivy. Mnohdy tak z 50 % v té době, kdy jsem tam byl, tak nepomohlo, že jsem přidal kolegům peníze a zkvalitnila se jejich služba, to znamená, zvýšila se bezpečnost občanů tím, že jsem přidal policistům peníze. Já si myslím, že tam se musí zrovna projevit, abychom měli tu bezpečnost, aby se to povolání vrátilo tam, kde je, aby mělo úctu, aby mělo dobré zastání svého nadřízeného, a ty peníze potom přijdou. Věřte mi, možná to je nesmysl pro některé, co říkám, ale hovořím z praxe. Takže prosím vás, je to většinou poslání. Já se nepotřebuji zastávat pana ministra, on se zastane sám. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní s přednostním právem pan ministr financí Ivan Pilný, připraví se pan kolega Jiří Štětina, který je řádně přihlášen do rozpravy. Opakuji, že jsme ve třetím čtení. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, já si myslím, že je dobře, že mluvíme o zákoně, který má upravit platové podmínky příslušníků bezpečnostních sborů, také o dalších věcech, jako jsou výsluhy, náborové příspěvky a rizikové příplatky. To je všechno v pořádku. Na druhou stranu, jak už tady upozornila paní poslankyně Černochová, ten zákon i s těmi pozměňovacími návrhy nabírá takové absurdní podoby, ve které vlastně, tak jak vyjádřila své přesvědčení k těm lidem, kteří tu službu skutečně vykonávají na ulicích a jinde, se toho mnoho nedostane. To je první poznámka.

A druhá poznámka. Opět je pravda to, co říká paní poslankyně Černochová, že toto přináší poměrně značné nároky na státní rozpočet. Já moc nevěřím tomu, že tyto nároky, které by se měly promítnout v kapitole Ministerstva vnitra, se do státního rozpočtu nedostanou, protože začalo projednávání státního rozpočtu a pan ministr vnitra už přinesl nadpožadavky na 15 miliard. Je to součást balíku, který z toho deficitu 50 miliard v současné době dělá deficit 150 miliard. Upozorňuji na to, že řada těch pozměňovacích návrhů nebyla vůbec projednána s Ministerstvem financí. To znamená, já jsem teď v situaci, kdy zcela jasně vidím, že nakonec se tyhle nároky promítnou ve zvýšených nárocích Ministerstva vnitra na státní rozpočet, a už tam v 15 miliardách jsou. Nevím, jestli jsou tam zahrnuty. Týká se to celé řady pozměňovacích návrhů. Nevím, jak bude vypadat procedura, ale rozhodně chci, aby se o pozměňovacích návrzích A1 a A2 hlasovalo odděleně, protože vytvářejí tlak na státní rozpočet. Platí to o všech návrzích, které jsou v bodě B, platí to samozřejmě i o návrzích paní poslankyně Černochové a platí to také o návrhu, který je pod písmenem F1, o kterém budu chtít také, aby se hlasoval odděleně.

Ty nároky, nemůžeme to přece takhle dělat, že namalujeme nějaké peníze a pak je půjdeme vymáhat na státním rozpočtu. To je absurdní situace a takhle opravdu jednat nemůžeme, protože ty lidi prostě podvádíme! Já vím, že tenhle rozpočet není jen politický jako všechny rozpočty, ale je také volební, ale takhle se to prostě dělat nedá. Já s těmi návrhy, u kterých není vůbec počítán dopad na státní rozpočet, prostě nemohu souhlasit. Děkuji. (Hlasitý potlesk jednoho z poslanců ODS.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministru financí a budeme pokračovat. Ještě faktická poznámka pana předsedy klubu TOP 09 Michala Kučery. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den. Děkuji za slovo. Já bych považoval vystoupení pana ministra financí za velmi rozumné, pokud by takhle vystoupil na začátku volebního období a pokud by jak současný, tak samozřejmě i ten minulý ministr financí i podle toho hlasoval o návrzích socialistických, které vlastně naši zemi do budoucna zadlužovaly. Ale vy jste, pane ministře financí, tři roky tyto zákony schvalovali, vy a vaše hnutí. Vy jste pro ně hlasovali, vy jste hlasovali pro zákony, které nezodpovědně vytvářely deficit státního rozpočtu v dobách hojnosti. Byli jste to vy, kteří jste pro to zvedali ruce, a nyní zjišťujete, do jakého problému jste státní rozpočet, státní finance a naši ekonomiku, naši společnost dostali. Probudili jste se na konci volebního období a je mi to líto! (Potlesk poslanců TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Michalu Kučerovi. Kolegu Štětinu požádám ještě o strpení, protože s faktickou poznámkou pan poslanec Jaroslav Zavadil. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Hezký dobrý den, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, vážený pane místopředsedo. Já jsem si pozorně poslechl referát paní kolegyně Černochové a musím říct, že pod mnoho věcí bych se klidně podepsal. Ale jedna věc mi tam chybí. Já si dobře pamatuji Topolánkovu vládu, Nečasovu vládu, kdy byly velké demonstrace policistů, a chybělo mně tady to, že v těchto letech se snížily nominálně - nominálně, nikoliv reálně! - platy těchto lidí v ozbrojených složkách. Pamatuji si dobře na demonstraci, která byla v tomto období, kdy se toho zúčastnilo asi 40 tisíc lidí ozbrojených složek, a tohle mně tam chybělo, protože tam byl ten začátek poklesu, a já jsem přesvědčen, že v současné době se narovnaly ty prostředky, narovnaly se finance u těchto ozbrojených složek. A nezpochybňuji to, co jste říkala, ale pro férovost by bylo dobře říci i to A.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní dvě další faktické poznámky, nejdřív pana poslance Faltýnka, potom paní poslankyně Černochové. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji. Já bych jenom chtěl reagovat krátce - dobrý den - na vystoupení Michala Kučery a připomenout, že jeho ministr financí vytvořil dluh naší země ve výši 680 miliard korun. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní paní poslankyně Černochová také s faktickou poznámkou. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Možná pan kolega Zavadil byl tehdy na těch náměstích společně s těmi odboráři. Já jsem říkala, že tady mě fascinuje to, jak jsou současní odboráři vazalští vůči této vládní koalici. A demonstrovala jsem to tady na těch případech, které jsme si zažili ve výboru pro bezpečnost.

A ještě prostřednictvím pana místopředsedy jedna věc. Pane kolego, pokud nevíte, že policisté, obecně příslušníci bezpečnostních a ozbrojených sborů, nesmějí demonstrovat, proboha, co jste v těch odborech tolik let dělal? Mají to ze zákona zakázáno. (Námitky z pléna, že nesmějí stávkovat.) Ale nesmí demonstrovat tak, že by chodili po ulicích. Mohou demonstrovat tak, že napíšou petici, že vyjádří nějaký nesouhlas. Proto i vlastně mají odborové organizace. Ale tyto odborové organizace je vůbec nehájí! Tyto odborové organizace, jak tady bylo jasně řečeno, v žádném případě neobhajují nějaká práva, na která si policisté v rámci stabilizačního příspěvku mohou sáhnout. Pokud jejich zástupce řekne na výboru pro bezpečnost, že na to nebudou peníze, tak jsem se logicky zeptala, jestli tedy on je ministr vnitra, nebo ministr financí.

A to, že tady kolega kritizuje Topolánkovu nebo Nečasovu vládu - už to tady bylo několikrát řečeno, v době ekonomické krize se bohužel hledaly finanční prostředky těžko. Vy už tady vládnete čtyři roky. A to, že zvedáte někomu platy čtyři měsíce před koncem volebního období, je vrchol populismu. Skutečně.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak, děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Ještě jedna faktická poznámka pana poslance Václava Votavy. Kolega Štětina je trpělivý, už toho za život zažil hodně. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Já bych chtěl ke kolegyni Černochové. Já tedy nejsem odborník na policii, samozřejmě. Ale je třeba, abyste si zametla prostřednictvím předsedajícího také před svým prahem. Ten, kdo snížil policii platy, jste byli vy, když jste vládli. A vy jste vnesli chaos a nejistotu do policejního sboru. Takže tady je také prvopočátek. A vy si stěžujete na dnešní stav, který vy jste založili. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Paní poslankyně Černochová ještě jednou k faktické poznámce. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Já nevím, jaké období můj předřečník myslí. Myslíte grosstapo? Myslíte období, kdy policii ovládal ministr vnitra za ČSSD pan Gross? Budiž mu země lehká. S tímhle vy se chlubíte, pane kolego? S touto částí naší porevoluční historie, které jste vy byli velmi výraznými aktéry? Doteď se z toho, jakým způsobem řídil policii Stanislav Gross, policie nevzpamatovala. A jak tady bylo řečeno minule, žádná jiná vláda neměla tolik obviněných policistů a policistů ve vazbě, jako má ta vláda vaše. Takže o tom, kdo si má zamést před jakým prahem, přemýšlejte vy.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. A pan kolega Štětina se dočkal, může konečně vystoupit v rozpravě. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Štětina: Dobrý den. Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Já bych chtěl připomenout, že třetí čtení není prostor k diskusi, a já se tím budu řídit, vážené kolegyně a kolegové.

Já samozřejmě souhlasím se svými předřečníky, se všemi, kteří měli prostě v té rozpravě obecné apod. - všichni mají kus pravdy. Ale vážení, já bych byl rád, kdyby konečně aspoň zákon, o kterém se hovoří dost dlouho, aby měl pozitivní dopad na policii, na všechny ozbrojené složky. Když jsem si tedy pečlivě prostudoval všechny pozměňovací návrhy, tak jsem zjistil, že v každém pozměňovacím návrhu je většina dobrých věcí. Ale také jsem zjistil, a teď navážu velmi rád na kolegyni Černochovou vaším prostřednictvím, že jsem byl velmi překvapen, že takzvané odborové organizace nesouhlasily ani s těmi výsluhami, ani s těmi příplatky, které jsou, já nevím, na stabilizaci nebo destabilizaci, to je úplně jedno.

Vážené dámy a pánové, já tu nebudu hrát žádnou politickou kartu, já už kandidovat nebudu, to slibuji. Ale já bych byl skutečně rád, abychom tento zákon přijali ve znění všech, všech pozměňovacích návrhů, které tam jsou. Já si myslím, že tyto pozměňovací návrhy včetně toho, který se týká výsluh. To je jediný pozměňovací návrh, který nebude stát nic, a naopak do státního rozpočtu by přinesl při přijetí obou dvou, to znamená zastropování a zdanění, by přinesl, když si to sami spočítáte, 457 krát několik set tisíc. A netýká se to těch příslušníků, kteří jsou na ulici, kteří hlídají, kteří zajišťují takzvaná sportovní utkání, kteří to nemají zaplaceno. Tak se to týká jenom těch, kteří jsou na vysokých funkcích. A to byl smysl těch mých dvou pozměňovacích návrhů.

Čili na závěr bych byl rád, kdybychom už konečně tento zákon přijali ve znění všech pozměňovacích návrhů, protože v žádném jsem nenašel nic, co by mně vadilo. Ale já skutečně zde musím na závěr svého krátkého projevu, protože jsem to slíbil, a já většinou svá slova dodržuji, vidíte, napsané noty nemám od nikoho, tak bych byl rád, aby tento zákon byl dnes schválen ve znění všech pozměňovacích návrhů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Jiřímu Štětinovi. Je tady ještě jedna faktická poznámka, a to pana poslance Petra Kořenka. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Petr Kořenek: Děkuji, pane předsedající. Já mám tu výhodu, že tady sedím první volební období a dohledávám ve veřejných zdrojích. Takže vám přečtu zprávu z 8. 12. 2010. Vláda v úterý večer schválila soubor nařízení, která mění platové tarify ve státní a veřejné sféře. Novinářům to po jednání řekl premiér Petr Nečas a ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek. Snížení tarifních platů příslušníků bezpečnostních sborů o deset procent, to jest v průměru o 2 507 korun a vojáků o minus 1 710 korun. Takhle jste se starali o bezpečnost našich lidí? (Malý potlesk z levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní faktická poznámka paní poslankyně Jany Černochové. (Poslankyně Černochová mimo mikrofon sděluje, že ne faktická.) Ne faktická, řádná. Můžete, samozřejmě.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Jenom krátce bych chtěla reagovat na pana doktora Štětinu, pana kolegu poslance Štětinu. Nemůžou být schváleny všechny pozměňovací návrhy, které v tom systému jsou. Protože některé pozměňovací návrhy se, pane kolego, vylučují vzájemně. Takže nelze je přijmout všechny.

K tomu, co tady zaznělo od jiného kolegy, mého předřečníka. Ale já tady nezastírám to, že v těch letech 2010 až 2013 se v tomto státě musely utahovat opasky. Byla ekonomická krize. To přece všichni víte. A to, že ji Česká republika ustála způsobem, že ekonomika jde nahoru a nyní jsme v době konjunktury, kdy vy v době konjunktury nejste schopni finanční prostředky, které se vygenerují, smysluplně utratit, projídáte je, investujete je do naprosto nesmyslných projektů, ať už můžu mluvit o obraně, nebo můžu mluvit o vnitru, kdy místo toho, aby v době ekonomické konjunktury se spustily akviziční procesy, aby se dovybavila policie, dovybavila armáda, tak neděláte nic. Kdybychom my měli takovou příležitost, jako máte vy, tak bychom ji uměli využít. Vy jste naopak v těch letech, a kolega tady nebyl, ale jeho jiní kolegové, v letech 2010 až 2013, tak vy jste nás nepodporovali ve věcech, kdy jsme se snažili řešit stabilizaci České republiky. Naopak tato Sněmovna a celá ODS celé toto volební období se snaží v otázkách bezpečnosti, v otázkách obrany naší země dělat všechno pro to, abychom něčeho společně dosáhli. Není to vůbec o nějakém populismu. Nikdo mně nemůže vyčítat, že bych se nesnažila... (Poslankyně se odmlčela kvůli trvalému hluku v sále.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vám rozumím, paní poslankyně. Požádám kolegy a kolegyně o klid. Pokud chceme dojednat tento bod před jedenáctou hodinou....

 

Poslankyně Jana Černochová: Pane kolego, můžete tady před tím řečništěm... (Poslankyně se obrací na poslance Zavadila, který před řečnickým pultíkem zády k ní diskutuje s dalšími poslanci.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Já vám hned dám slovo, paní poslankyně, zpět, ale nejdřív požádám kolegy o klid. Pokud diskutují něco jiného, tak zásadně v předsálí. Upozorňuji vás, že v 11 hodin je napevno zařazený bod, a nebudu přerušovat bod v době hlasování. To znamená, že bych musel tento bod přerušit ještě před jedenáctou hodinou. Tak prosím, zachovejte se tak, abychom vůbec něco dnes dojednali.

 

Poslankyně Jana Černochová: Já už budu končit, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ne, ještě jednou. Jestli chcete, abych vyjmenoval ty, kteří tady hlučí, tak to udělám - do protokolu. Děkuji. Můžete pokračovat.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Já už se pokusím být stručná.

Takže skutečně mně to přijde jako neuvěřitelné farizejství od kolegů, když tady slýchávám to, jak v době ekonomické krize nešly policistům platy nahoru. Nešly. Teď vládnete už čtvrtým rokem vy, čtvrtým rokem, kdy ekonomická situace je několikanásobně lepší, máte naši podporu, podporu opozice na navyšování těchto mzdových prostředků pro příslušníky ozbrojených a bezpečnostních sborů, ale i pedagogů nebo lékařů, a vy toho neumíte využít. Vy tady ten čas promarníte.

To, co tady říkal pan ministr financí Pilný, to by tady nemělo zapadnout. Asi jste si povídali, takže jste to nezaregistrovali, ale tady skutečně potvrdil to, co já tady říkám potřetí, počtvrté při projednávání tohoto bodu, že všechna ta opatření, která vyplynou po přijetí této normy, nejsou ošetřena a zajištěna v rozpočtu. Pan ministr financí to tady řekl také jasně. Nejsou. Proč tady stavíte vzdušné zámky? Proč tady těm lidem slibujete něco, na co jste se ani neobtěžovali dát jednu korunu do rozpočtu? Co to je tady za blamáž?

Z tohoto důvodu navrhuji - a ještě to stihneme, ještě jsme schopni ten zákon do voleb projednat a já udělám všechno pro to, aby se tato norma projednala, protože si myslím, že si policisté nový služební zákon zaslouží, ale ne v této podobě, ne s tímto stanoviskem ministra financí. Takže z tohoto důvodu navrhuji procedurální návrh vrátit tuto normu do druhého čtení, tak aby si členové této vládní koalice s novým ministrem financí sedli a doplnili finanční prostředky do rozpočtu. Jinak si tady lžeme do kapsy, blamujeme veřejnost a blamujeme všechny policisty, obecně příslušníky bezpečnostních sborů, takže policisty, hasiče, celníky, a neříkáme jim pravdu. Takže vznáším tento procedurální návrh.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak, jsme v situaci návrhu procedurálního, i když je to návrh, který může padnout ve třetím čtení v rozpravě. Takže se ptám, jestli ho chcete hlasovat hned jako procedurální, nebo nechám vystoupit pana ministra Pilného. (Hlasy zprava: Hned!) Jestli hned, tak samozřejmě já tak učiním. (Poslankyně Černochová: Po rozpravě.) Po rozpravě, dobře. Čili je to řádný návrh podle zákona o jednacím řádu, myslím § 95 odst. 2, nedívám se do zákona, ale nechám to udělat takto.

Pan ministr Pilný má faktickou poznámku. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr financí ČR Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, jenom dva krátké komentáře. Za prvé není pravda, že jsme v průběhu tohoto volebního období nepřidávali. Přidávali jsme učitelům, zdravotním sestrám, pracovníkům v sociálních službách atd. Takže není pravda, že jsme tenhle problém neřešili. Je třeba se jenom podívat na to, co se v té době za tři roky vládnutí stalo. To je první věc.

Za druhé. Já jsem nikdy neřekl, že tyto požadavky nejsou pokryty ve státním rozpočtu. Já to prostě nevím, protože se mnou o tom nikdo nejednal. Státní rozpočet je v průběhu konstrukce a tyto požadavky se mnou projednány prostě nebyly, nebyly ani s předchozím ministrem financí projednány předem, předtím, než jsme se začali bavit o tomto zákonu. Takže já v podstatě s tím, co navrhuje paní kolegyně Černochová, fakt nemám žádné problémy, protože se mezitím můžeme opravdu bavit o tom, do jaké míry je realistické tyto požadavky pokrýt ať už ze stávajícího rozpočtu Ministerstva vnitra, případně z navýšení státního rozpočtu. Já netvrdím, že ty peníze tam nejsou, ale nikdo se mnou o tom nejednal, ani s mým předchůdcem.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi Ivanu Pilnému. Ještě jedna faktická poznámka paní poslankyně Černochové.

 

Poslankyně Jana Černochová: Já děkuji panu ministrovi za konstruktivní přístup. Ona sice tato vláda některým profesím formálně finanční prostředky zvedla, byly krásné tiskové konference o tom, jakým způsobem teď na tom budou lépe, ale ta praxe, pane ministře, je bohužel jiná. Když jste navrhovali zvednout platy úředníkům územně samosprávných celků, tak jste nenavýšili ty platy fakticky, protože jste obcím na to nedali víc finančních prostředků, takže se zase ty finanční prostředky braly z osobního ohodnocování, z jiných mzdových nákladů. Stejně tak to je u pedagogů. Shodou okolností včera jsem byla na akci, kdy jsem hovořila s několika pedagogy a říkali: no tak to navýšení našich platů spočívá v tom, že já mám menší budget pro lidi na odměny, protože jsme fyzicky ty finanční prostředky do těch našich pseudomalých rozpočtů nedostali. Takže jestli tohleto je navyšování platů ve státní správě, tak se na mě nehněvejte, ale není. Těch lidí, kteří si skutečně odnesou na své výplatní pásce více finančních prostředků, je minimum.

Ale děkuji za ten konstruktivní návrh, přístup, podporu toho mého návrhu. Skutečně vám garantuji za sebe a za ODS, že pokud prokážete, že na to finanční krytí je, nebudeme ten zákon blokovat. My nemáme chuť blokovat zákon, který skutečně má být nějakou normou, která pomůže zlepšit bezpečnostní situaci, ale ne tímto způsobem, ne tímto způsobem (upozornění na čas), kdy se tady populisticky předhání jeden před druhým.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Ještě faktická poznámka pana poslance Jaroslava Faltýnka. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Já bych tady vznesl jednu malou prosbu, vaším prostřednictvím, k paní kolegyni Černochové. Může nám prosím říct v konkrétních částkách, když vedeme tuto debatu, o kolik jejich dvě vlády ve dvou funkčních obdobích zvedly policii platy? A porovnejme to se zvednutím platů v tomto volebním období, vážená paní kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího. Děkuji za vaši odpověď.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, samozřejmě vystoupení předsedy klubu hnutí ANO vyvolalo reakci předsedy klubu ODS, takže budeme mít novou faktickou poznámku. Prosím, pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já s tím požadavkem nemám žádný problém, nicméně na Ministerstvu financí už vládnete skoro čtyři roky vy, resp. vaše hnutí, a ta čísla jsou určitě k dispozici. Tak poprosme. Jak to máme z opozice dělat, když ty údaje jsou na Ministerstvu financí? Poprosme pana ministra financí, ať to sem dá, není žádný problém. Bavme se o kontextu ekonomickém, který v té době byl. Vy saháte v tom požadavku až do roku 2006, mnozí z nás tady nebyli, já jsem tady taky nebyl, takže pro mě je to taky nová informace. Vy jste tehdy byl sociální demokrat, já jsem byl občanský demokrat tehdy i dnes, takže to je úplně v pořádku. (Pobavení, potlesk v lavicích ODS.) Nevím, jaký je rozdíl. Hlavně nevidím souvislost, opravdu nevidím souvislost s tím, co projednáváme, co bylo v roce 2006.

Má kolegyně vystoupila a reagovala na vystoupení pana ministra financí, který poctivě přiznal, že Ministerstvo vnitra s ním nekonzultovalo a že není schopen říct, že to tam stoprocentně je. Protože když se o tom nejedná, tak kdo může říci, že ta dohoda je učiněna? Navrhla procedurální návrh, to je všechno. Pan ministr financí řekl, že s tím nemá problém. Já jsem doposud považoval tu debatu za korektní a věcnou, protože jestli je něco populismus, a já neříkám, že to je, tak schválit něco bez finančního krytí. V tom si přece rozumíme. A je jedno, jestli jde o platy v tomto případě, nebo o něco jiného. Můžeme schválit jakékoli nákupy, např. nemovitosti, pokud k tomu nedáte rozpočtové opatření, tak jste udělali jenom půl kroku a to je celé. Ale nemám žádný problém a můžu i já, pane ministře financí, už dva předsedové klubů mají tuhletu žádost, a kdybyste svým zaměstnancům řekl, dal jim tento úkol, ať to dostanou třeba všichni členové rozpočtového i bezpečnostního výboru, já s tím nemám problém. Je to minulost, ta data existují a můžeme se přít o interpretaci, ale ta čísla budou jasná. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Ještě faktická poznámka pana poslance Faltýnka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Typická odpověď dlouholetého klasického politika. (Pobavení v pravé části sálu.) Děkuji za tuto odpověď. Ale proč jsem já vystoupil k problematice, které vůbec nerozumím, vůbec, a nechtěl jsem vystupovat. Kolegyně Černochová tady hovořila poměrně dlouho o tom, že tato vláda pro policii neudělala nic, že nemají boty, vesty, peníze, platy, nic. Tak já se jenom ptám, co vaše dvě vlády, vážená paní kolegyně prostřednictvím pana předsedajícího, pro ty policisty udělaly včetně konkrétního zvýšení platů v konkrétních částkách? V průměrné částce za měsíc, za rok, to je jedno. Pokud to nevíte a nepamatujete si to, tak je fajn, že jsme poprosili pana ministra financí, aby nám to napříště třeba připravil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. A mám tady další dvě faktické poznámky pana poslance Stanjury a pana poslance Blažka, ale protože je... stihnete, dobře.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já to stihnu. Já se za to nestydím, že jsem politik klasické politické strany. Hrdě se k tomu hlásím. Ale vy jste v politice déle než já, pane předsedo. To je celé, co jsem k tomu chtěl říci. Tak jestli se vy stydíte za to, že jste dlouho v politice, tak to řekněte a nedělejte to. To je celé. A je opravdu půvabné: "Já tomu vůbec nerozumím, ale je to nějaké divné. Vůbec nic o tom nevím, ale co vy jste dělali." Tak se nejdřív něco naučte k tomu, něco zjistěte, a pak k tomu vystupujte. Děkuji. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. A přerušuji bod číslo 273, třetí čtení vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1024, ve třetím čtení, s tím, že jsme stále v rozpravě ve třetím čtení, to znamená, je tam faktická poznámka pana poslance Blažka jako přihláška a nemáme ani skončená závěrečná slova navrhovatele zpravodaje, když zpravodaj evidentně vystoupit chtěl. Takže v tomto ohledu nezbývá nic jiného než respektovat usnesení Poslanecké sněmovny s tím, že toto přerušení zatím dávám na horu jednotlivých návrhů zákonů, které byly, a budeme muset o něm rozhodnout po projednání bodu 277, který je pevně zařazen na jedenáctou hodinu.

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP