Pátek 9. června 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

275.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci
/sněmovní tisk 1070/ - třetí čtení

U stolku zpravodajů již máme pana ministra vnitra Chovance i paní zpravodajku Věru Kovářovou. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 1070/4, který vám byl doručen 24. května 2017. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 1070/5.

Ptám se pana navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Pane ministře, máte zájem vystoupit před otevřením rozpravy? (Nemám.) Nemá, výborně.

Otevírám rozpravu, do které se v tuto chvilku nikdo nepřihlásil. Ptám se paní zpravodajky, zda má zájem o vystoupení v rozpravě. (Ne.) Není tomu tak. Jestliže se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem o závěrečná slova.

Přikročíme tedy k hlasování. Poprosím paní zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování, poté přednesla případné pozměňovací návrhy a sdělila stanovisko. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Dovolte... pardon... (Poslankyně Kovářová se táže mimo mikrofon předsedajícího, zdali má začít návrhem procedury.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Ano, nejprve návrh procedury.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Dovolte, abych vás seznámila s návrhem procedury. Budeme tedy hlasovat za a) o návrhu technických úprav - ty nebyly předneseny, takže nebudeme toto hlasovat; b) návrh A; c) návrhy B1 a B2 společně jedním hlasováním; d) návrh B3; e) návrh C1; f) návrhy C2 a C3 společně jedním hlasováním; g) návrhy C4 a C5 společně jedním hlasováním a h) návrh zákona jako celek.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, paní zpravodajko. O tomto postupu rozhodneme hlasováním.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro takto navrženou proceduru. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 316. Přihlášeno je 140 poslanců, pro 133, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Začali bychom tedy návrhem A a to je usnesení garančního výboru, tedy výboru pro veřejnou správu, kde dochází k vypuštění duplicity s jiným zákonem. Stanovisko výboru doporučující.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko ministerstva? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 317. Přihlášeno je 140 poslanců, pro 135, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Nyní budeme hlasovat návrhy B1 a B2 společně jedním hlasováním. Jedná se o usnesení výboru pro zdravotnictví, které se týká SÚKL, který bude moci vstupovat do základních registrů.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Zahajuji hlasování. Pardon, pardon... prohlašuji jej za zmatečné... zastavím to, protože jsem se nezeptal na stanoviska. (Ministr: Souhlas.) Takže obě dvě souhlasná, ano? (Zpravodajka: Ano, doporučující.) Tak, vteřinku.

 

Zahajuji nové hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 319. Přihlášeno je 141 poslanců, pro 107, proti 26. Tento návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu B3, což je původně pozměňovací návrh pan poslance Běhounka a týká se informačního systému v gesci Ministerstva zahraničí a elektronických receptů.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko výboru? (Doporučující.) Stanovisko ministerstva? (Neutrální.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 320. Přihlášeno je 141 poslanců, pro 107, proti 2. Tento návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Nyní bychom hlasovali o návrhu C1. Pod písmenem C jsou návrhy pana poslance Stupčuka a v případě návrhu C1 se jedná o legislativně technickou úpravu, o přečíslování.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko výboru? (Doporučující.) Stanovisko ministerstva? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 321. Přihlášeno je 141 poslanců, pro 136, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Nyní bychom hlasovali opět o pozměňovacích návrzích pana poslance Stupčuka pod písmeny C2 a C3 společně. Tyto se týkají umožnění čerpání údajů Správě základních registrů z evidence občanských průkazů.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko výboru? (Stanovisko doporučující.) Stanovisko ministerstva? (Souhlas.)

Zahajuji nové hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 322. Přihlášeno je 141 poslanců, pro 135, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Nyní budeme hlasovat o návrzích C4, C5 společně jedním hlasováním. Opět jsou to pozměňovací návrhy pana poslance Stupčuka a týkají se vytvoření veřejného katalogu veřejných služeb veřejné správy.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko? (Zpravodajka: Stanovisko doporučující.) Stanovisko ministerstva? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 323. Přihlášeno je 141 poslanců, pro 135, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Nyní bychom hlasovali o návrhu zákona jako o celku.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Ano, děkuji vám. (Zpravodajka: Stanovisko výboru doporučující.)

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronické identifikaci, podle sněmovního tisku 1070, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 324. Přihlášeno je 141 poslanců, pro 129, proti 2. Tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Končím tento bod a děkuji paní zpravodajce za vzornou spolupráci.

Než otevřu další bod, dal bych slovo předsedovi volební komise, aby nás seznámil s výsledky hlasování, které jsme absolvovali v prvním bodě.

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP