Pátek 9. června 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

274.
Vládní návrh zákona o elektronické identifikaci
/sněmovní tisk 1069/ - třetí čtení

Poprosím pana ministra vnitra Milana Chovance a zpravodajku garančního výboru paní poslankyni Kovářovou, aby zaujali své místo u stolku zpravodajů. Návrh na zamítnutí ani pozměňovací návrhy nebyly ve druhém čtení předneseny. Ptám se navrhovatele, zda má zájem vystoupit před zahájením rozpravy. Není tomu tak. Já tedy otevírám k tomuto bodu rozpravu a hlásí se paní zpravodajka jako první s přednostním právem. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové. V souladu s § 95 odst. 3 jednacího řádu Poslanecké sněmovny navrhuji následující opravu legislativně technické chyby, a to v § 21 odst. 4 se slova "odstavců 1 a 2" nahrazují slovy "odstavce 1 písm. b) až d) a odstavce 2". Touto opravou bude v § 21 odst. 4 promítnuta existence § 16 odst. 1 písm. d) a s ním souvisejícího § 25 odst. 1 písm. d) a potvrdí se tak specialita těchto ustanovení vůči § 21 odst. 4.

Děkuji za pozornost. (V sále je hlučno.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní zpravodajko. Nyní s faktickou poznámkou - s řádnou přihláškou pan poslanec Bendl. A poprosím opět o ztišení.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem chtěl řádnou, ne proto, že bych chtěl být nějak extrémně dlouhý, ale jenom abych se pořád nemusel dívat na tabuli, jestli ještě mám vteřinu navíc, či nikoliv.

Já nemám s tímto zákonem vůbec problém. Myslím si, že ho potřebujeme. Je to zákon, který propojuje jednotlivé databáze a umožňuje jednotlivým státním organizacím sahat do databází. Ale na co chci upozornit a co mám pocit, že se významně množí, tak je jakési zvyšování nejenom pokut, ale i různých poplatků.

Nevím, čím si to školství zasloužilo, ale podíváte-li se do té tabulky, tak to jsou poplatky za různé registrace v kategorii 100 tisíc korun. Přijetí žádosti o udělení státního souhlasu právnické osobě působit jako soukromá škola 100 tisíc korun, přijetí žádosti o udělení akreditace pro správu kvalifikovaného systému elektronické identifikace nebo žádosti o změnu této akreditace poplatek 100 tisíc korun. Je těch sto tisíc korun několikrát, vždycky se to týká školství. Přijetí žádosti o udělení tuzemského povolení podle zákona o vysokých školách, poskytování zahraničního vysokoškolského vzdělávání na území České republiky 100 tisíc korun. Přijetí žádosti o udělení tuzemského oprávnění podle zákona o vysokých školách k poskytování zahraničního vysokoškolského vzdělávání na území České republiky 100 tisíc korun. Jsou to poplatky, které jsou podle mne zbytečně vysoké. Nevím proč, státní kase nevím jak moc to pomůže. Jsou tam i takové jednotlivosti, které se budou týkat i možná většího množství lidí - přijetí žádosti o uznání odborné kvalifikace 2 tisíce korun. Může to někomu přijít, že to vlastně je normální, že ty tisícikorunové, desetitisícikorunové a pětadvacetitisícikorunové poplatky, že to vlastně nic není, ale když se dnes podíváte do legislativy, je to téměř v každém zákoně... (Odmlka pro trvalý hluk.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Máte pravdu, pane poslanče. (Děkuji). Opravdu vás vyzývám, abyste se ztišili, abychom navodili důstojnou atmosféru k projednávání tohoto bodu, abychom slyšeli, co vůbec pan poslanec říká.

 

Poslanec Petr Bendl: Téměř v každém zákoně řešíme buď poplatky, nebo pokuty, které jdou poměrně hodně nahoru. A byť na jednu stranu říkáme, že nás daňové zatížení občanů trápí a že chceme, aby bylo co nejnižší a co nejefektivnější, na druhou stranu v řadě legislativních opatření, která tady dnes schvalujeme - a vlastně ještě budeme i schvalovat, jestli dojde nakonec na veterinární zákon, toho se to týká také, tam dokonce máme i různá rozmezí možnosti udělit pokutu od do sto tisíc korun, což mám pocit, že je i významně prokorupční v okamžiku, kdy necháme takovýto rozptyl rozhodování úředníků. Tak jsem na to chtěl upozornit, že i v tomto zákoně relativně bezkonfliktním se zabýváme poplatky, které jsou z mého pohledu zbytečně vysoké. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Ptám se, zda má ještě někdo další zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu. Pokud se již nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se případně na závěrečná slova paní zpravodajky, případně pan poslanec Běhounek za další výbor, kterému byl tisk přikázán? Není tomu tak. Já tedy poprosím zpravodajku garančního výboru, aby nás seznámila s procedurou hlasování.

A ještě jednou požádám o klid v sále. Ani nemohu nikoho jmenovat, protože mám pocit, že ruší všichni. Děkuji. Ano. Někteří ne. Tak prosím o klid. (Zvoní pro uklidnění v sále.) Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Garanční výbor se návrhem nezabýval, protože nebyly předloženy žádné pozměňovací návrhy. Navrhuji tedy proceduru, abychom nejprve schválili legislativně technické úpravy, tak jak jsem je přednesla, a poté abychom hlasovali o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Myslím, že bude přesto vhodné, abychom tento postup schválili hlasováním.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s navrženým postupem, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 313, přihlášeno 137 poslanců, pro 122, proti nikdo. Tento návrh byl přijat a můžeme pokračovat. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Nejprve tedy budeme hlasovat o legislativně technických úpravách, tak jak jsem je zde před chvílí načetla.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Ano. Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Hlasování číslo 314, přihlášeno 138 poslanců, pro 129, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím.

 

Poslankyně Věra Kovářová: A nyní můžeme tedy hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Ano, děkuji. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o elektronické identifikaci podle sněmovního tisku 1069."

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 315. Přihlášeno je 138 poslanců, pro 120, proti nikdo. Tento návrh byl přijat a konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas, a tento bod končím.

 

Budeme pokračovat bodem 275, který tímto otevírám. Je to

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP