Středa 7. června 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

351.
Informace předsedy vlády ke zvýšení platů pracovníků v sociálních službách

Podle usnesení Poslanecké sněmovny z 57. schůze ze dne 24. května letošního roku požádala Poslanecká sněmovna vládu, aby zajistila zvýšení platů pracovníkům v sociálních službách minimálně o 3 tisíce korun měsíčně, a doplnila své usnesení č. 1650 z 56. schůze ze dne 26. dubna 2017 tak, že v bodu 4 se doplnila slova ve výši 3 miliard korun na rok 2017, s tím, že by se ta změna měla uskutečnit od 1. července 2017, s tím, že požádala předsedu vlády, aby podal informaci Poslanecké sněmovně ve variabilním týdnu, který začal 6. června.

Tedy máme na pořadu Informaci předsedy vlády ke zvýšení platů pracovníků v sociálních službách, kterou jsme si vyžádali, pan předseda vlády je přítomen a může nám informaci podat. Prosím, aby se pan předseda vlády ujal slova a sdělil nám svoji informaci. Prosím, pane premiére, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Hezké odpoledne, vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci. Jednak na začátku chci poděkovat za zařazení tohoto bodu a chci také poděkovat Poslanecké sněmovně, která vyjádřila podporu záměru vlády výrazně zvýšit platy zaměstnanců v sociálních službách.

Vláda České republiky se už ve svém programovém prohlášení zavázala, že její prioritou bude udržitelný hospodářský růst, zvýšení zaměstnanosti a také rozvoj kvalitních a dostupných veřejných služeb. Ukázalo se, že v současných podmínkách je personální situace v sociálních službách neudržitelná. Hrozilo, že řada lidí, která potřebuje nějaký typ sociální služby, zůstane bez podpory, protože tuto práci nebude mít kdo vykonávat. Odbory a také ředitelé sociálních zařízení nás upozorňovali na velké množství problémů někdy spojených s porušováním pracovního práva v sociálních službách, které vznikaly v důsledku nedostatku personálu. Proto vláda rozhodla o navýšení platů zaměstnanců v sociálních službách o 23 %. To znamená, vláda schválila příslušné nařízení vlády, které zvyšuje tarifní platy v sociálních službách o 23 % od 1. července letošního roku.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, pro vaši představu, průměrný příjem sociálních pracovníků představoval v letošním roce dvě třetiny až čtyři pětiny průměrné mzdy podle kategorie zaměstnání. Tento průměrný příjem se tedy pohyboval mezi 19 až 22 tisíci korun podle toho, zda šlo o soukromé, nebo veřejné zařízení. Navýšení o 23 % tedy přispívá k tomu, aby se sociální pracovníci pohybovali kolem průměrného příjmu, nikoliv na hranici nedůstojného živoření. Věřím, že tím přispějeme k personální stabilizaci a ke zvýšení kvality služeb, které jsou poskytovány občanům. U sociálního pracovníka s průměrnou tarifní třídou 9,5 % představuje toto navýšení 5 270 korun.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, vláda měla pro toto razantní zvýšení platů v sociálních službách několik zásadních důvodů. Za prvé, sociálním službám hrozil personální rozpad, protože by lidé dávali přednost lépe placené práci mimo tento obor. V sociálních službách pracují kvalifikovaní lidé. Vykonávají náročnou práci. V situaci, kdy máme rekordně nízkou nezaměstnanost - máme nejnižší nezaměstnanosti v rámci EU - a je tady řada pracovních nabídek v oborech, kde je práce méně vysilující, kde je práce méně psychicky náročná než v sociálních službách, tak samozřejmě tito pracovníci v sociálních službách nemají velkou motivaci zůstat u své špatně placené profese. Pokud má stát zajistit kvalitní sociální služby, musí především zaplatit kvalitní sociální pracovníky.

Chci zdůraznit, vážené poslankyně, vážení poslanci, že jsme také zajistili prostředky na dofinancování sociálních služeb v jednotlivých regionech. Stát se tedy odpovědně podílí na nárůstu platů a nenechává poskytovatele sociálních služeb ve štychu. Každoročně přispíváme na jejich činnost. V letošním roce už částkou, která přesahuje 9 miliard korun, k čemu je třeba nyní ještě připočítat dodatečný příspěvek, který přesahuje 1 miliardu korun, který jsme schválili společně s nařízením o platech. Abych byl tedy zcela podrobný, pokud jde o ono rozhodnutí vlády.

Vláda společně s nařízením vlády, které se týká zvýšení platů, rozhodla o tom, že poskytne zhruba 1,1 miliardy korun na výdaje, které budou přímo financovány ze státního rozpočtu od 1. července. Současně jsme také navýšili rozpočet Ministerstva práce a sociálních věcí, pokud jde o dotace na sociální služby, o 1,28 mld. korun. Prakticky to tedy znamená, že Ministerstvo práce a sociálních věcí v příštích týdnech rozdělí mezi kraje 1,28 mld. korun a kraje podle příslušné legislativy budou moci tyto finanční prostředky poskytnout poskytovatelům sociálních služeb v daném regionu. Čili šanci budou mít všichni, kdo poskytují sociální služby, kdo jsou příslušným způsobem zaregistrováni, a tyto finanční prostředky budou určeny na zvýšení platů. To znamená, ať už jsou ti poskytovatelé kraj, města nebo neziskové organizace, budou se moci obrátit na kraje a požádat o poskytnutí těchto finančních prostředků.

Celkem tedy vláda vyčlenila na nárůst platů zaměstnanců ve veřejném sektoru od 1. července letošního roku cca 2,4 mld. korun pro financování opatření, které se týká zvýšení platů ve veřejném sektoru od 1. července letošního roku. Tyto finanční prostředky byly získány úsporami v kapitole státního dluhu, byly získány úsporami v kapitole Ministerstva práce a sociálních věcí a byly také získány v rámci vládní rozpočtové rezervy, čili toto zvýšení platů je pokryto.

Dovolte mi, abych se nyní vrátil ještě k druhému důvodu, proč jsme přijali toto výrazné zvýšení platů v sociálních službách.

Napravili jsme tím nesystémový stav, kdy některé mzdové tarify byly pod nejnižší úrovní zaručené mzdy. Nařízení vlády, které jsme přijali, nezvedá platy plošně. Sjednocujeme platové tarify tak, aby dosavadní zaměstnanci z nejhůře ohodnocených skupin dosáhli na odměnu, která odpovídá jejich vzdělání a která také odpovídá náročnosti práce.

Díky nařízení, kterým jsme zvýšili platy sociálním pracovníkům, porostou také o více než 9 % platy zaměstnancům v kultuře, technickým pracovníkům ve školství a také některým zaměstnancům ve zdravotnictví nebo technickým a pomocným pracovníkům. Celkem se to schválené nařízení vlády, které bude účinné od 1. července letošního roku, dotkne pozitivně asi 165 tisíc lidí, kteří pracují ve veřejném sektoru. Namísto devíti skupin platových tarifů jich nově tedy budeme mít šest a to přispívá ke srovnatelnosti pracovních podmínek ve veřejném sektoru.

Je namístě říci, že dnešní stav byl do značné míry způsoben tím, že mezi léty 2009 až 2014 stagnovaly platy a obecně úroveň odměňování v České republice. Jediný, kdo si v těchto letech mírně polepšil na základě rozhodování vlády, byli lékaři. Logicky se pak ozvali zástupci dalších profesí. Tím ale došlo k vytvoření nerovnosti mezi pracovníky ve veřejném sektoru, protože lidé s podobným vzděláním, často vysokoškoláci, najednou brali za podobně náročnou práci velmi odlišný plat. Sjednocením platových tarifů vracíme zpátky předvídatelný a také logický systém. Jinými slovy, druhým důvodem pro zvýšení platů pracovníků v sociálních službách byla snaha zajistit srovnatelné podmínky odměňování zaměstnanců.

Za třetí. V České republice potřebujeme zásadní růst platů a mezd na všech úrovních. Žádná vláda od našeho vstupu do Evropské unie tento problém neřešila tak intenzivně, jako to dělá naše. My jsme odsouhlasili, že je pro nás prioritní růst platů a mezd, abychom se co nejvíce přiblížili úrovni platů a mezd v západní Evropě. Stát samozřejmě má nástroje, jak růst mezd a platů může podpořit. Je to především minimální mzda, kterou jsme zvýšili za dobu našeho mandátu už třikrát o 2,5 tisíce korun. Minimální mzdu budeme chtít navýšit i od 1. ledna příštího roku.

Druhým nástrojem, kterým stát může zvyšovat úroveň platů a mezd v národním hospodářství, je právě navyšování platů ve veřejném sektoru. Proto jsme k němu přistoupili už v předcházejících letech.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, toto bych rád připomenul. Nejde totiž o to, že by se vláda teď najednou minulý týden rozpomněla na to, že je potřeba zvyšovat platy zaměstnanců veřejného sektoru. My jsme od samého začátku, od samého začátku mandátu této vlády, jednali tak, abychom v rámci možností státního rozpočtu platy ve veřejném sektoru zvyšovali. Chci připomenout, že v roce 2014 jsme i pracovníkům v sociálních službách zvýšili tarifní platy o 3,5 %, v roce 2015 o 3 % a od listopadu loňského roku o 4 %. Vedle toho jsme podle možností přidávali v těch oblastech, kde je potřeba dohánět dlouhodobý deficit a kde nám hrozí nedostatek zaměstnanců v důsledku odlivu našich lidí do zahraničí. Přidávali jsme výrazněji například sestrám a lékařům v nemocnicích a také učitelům.

Čili třetí silný důvod pro zvýšení platů v sociálních službách je, že chceme vytáhnout úroveň odměňování nahoru, aby se alespoň přibližovala úrovni mezd a platů v západní Evropě. Chceme udržet stát a udržet veřejné služby konkurenceschopné také ve vztahu k tomu, aby naši lidé neodcházeli dělat sociální pracovníky, lékaře či zdravotní sestry do Německa nebo do Rakouska.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, shrnul jsem hlavní důvody, které z mého pohledu a z pohledu vlády byly zásadní pro rozhodnutí o navýšení platů zaměstnanců v sociálních službách. Ještě jednou chci Poslanecké sněmovně poděkovat za její usnesení, kterým tento krok ještě před přijetím příslušného nařízení vlády podpořila. Jsem si jistý, že jsme zasáhli ve prospěch klientů, kteří sociální služby potřebují, a že jsme také přispěli ke spravedlivějším podmínkám odměňování zaměstnanců v České republice.

Dovolte mi, abych tedy ještě k tomu rozhodnutí vlády dodal několik detailů. Za prvé, jak už jsem zde podrobně uvedl, vláda vyčlenila pro druhou polovinu letošního roku více než 2 mld. korun na to, aby se to nařízení vlády od 1. července profinancovalo. Teď bude velmi důležité, aby i ve státním rozpočtu v roce 2018, ale také ve státních rozpočtech 2019 a 2020 byl zajištěn dostatek finančních prostředků na dotace na sociální služby. Tohle bych zde chtěl zdůraznit, protože situace v oblasti dotací na sociální služby nebyla a není jednoduchá.

Jenom pro ilustraci, když končila vláda Jiřího Rusnoka v roce 2013, tak na sociální služby bylo vydáno v tom roce 2013 6,5 mld. korun, čili výchozí základna, ze které začínala naše vláda, bylo 6,5 mld. korun ročně na sociální služby. V roce 2014 už to bylo 7,7 mld. korun, v roce 2015 jsme se dostali na 8,5 mld. korun, to znamená, zvýšili jsme dotace na sociální služby v roce 2015 na 8,5 mld. korun, v roce 2016 na více než 9 mld. a v roce 2017 na 9,3 mld. korun. S tím navýšením, které přijde letos na platy, se poprvé dostaneme v dotacích na sociální služby přes 10 mld. korun ročně v letošním roce. To znamená, pro vaše srovnání, rok 2013 6,5 mld. korun, rok 2017 přes 10 mld. korun na sociální služby.

Z těchto dotací jsou dofinancovávány sociální služby v regionech, to znamená ty sociální služby, které zajišťují kraje, zejména pobytová zařízení, ale také terénní sociální služby, které často zajišťují obce nebo neziskové organizace, ale také církevní organizace. Takže 10 mld. korun letos rozdělíme na poskytování sociálních služeb v regionech. Ta částka je důležitá nejenom proto, že zajistí zvýšení platů lidí, kteří pracují v sociálních službách, ale také sníží tlak na doplatky ze strany klientů sociálních služeb, což pokládám za velmi důležité.

Takže prosím Poslaneckou sněmovnu také o podporu nejenom toho záměru vlády a rozhodnutí vlády zvýšit sociální služby, ale je potřeba, abyste také podpořili fakt, že příští rok budeme muset získat více prostředků na sociální služby, abychom i v příštím roce byli schopni zaměstnancům v sociálních službách zaplatit toto letošní platové navýšení.

Druhá poznámka se ještě týká těch celkových dopadů, resp. vývoje odměňování zaměstnanců sociálních služeb v minulých letech. Já vím, že pro někoho je to možná vzdálená minulost, nicméně já bych rád použil čísla, která vycházejí z minulých let, pro ilustraci toho, co se změnilo v posledních čtyřech letech. Jak se změnil přístup vlády k pracovníkům v sociálních službách a jak se změnil vůbec přístup vlády k zaměstnancům veřejného sektoru.

V letech 2010 až 2014, až do listopadu roku 2014, nedošlo k žádnému zvýšení tarifních platů zaměstnanců v sociálních službách. K žádnému zvýšení. To znamená rok 2010 - nulové zvýšení tarifů zaměstnanců v sociálních službách. Rok 2011 - nulové zvýšení tarifů zaměstnanců v sociálních službách. Rok 2012 - to vás asi nepřekvapí, nulové zvýšení tarifů zaměstnanců v sociálních službách. Rok 2013 - bohužel, nula, nulové zvýšení platových tarifů. Teprve naše vláda 1. listopadu roku 2014 - jenom připomínám, že naše vláda nastoupila v lednu roku 2014 - teprve naše vláda po několika letech, kdy to byla nula, zvedla platové tarify zaměstnanců v sociálních službách o 3,5 %, další rok o 4 %, další rok o 3 %, další rok o 4 % a nyní od 1. července o 23 %. Čili jednoznačně je to naše vláda, která konečně začala věnovat odměňování pracovníků v sociálních službách pozornost. Poprvé jsme začali v roce 2014 a pak jsme pokračovali každý rok.

Já bych byl rád, kdyby poslankyně a poslanci tuto věc zohlednili v rámci diskuse k tomu, co vláda teď udělala. A pokud někteří z vás nás budou kritizovat za to, že jsme přidali příliš finančních prostředků, že těch 23 % bude těžko ufinancovatelných v příštích letech, tak bych vás požádal, abyste se také podívali na to, co se dělo v letech 2010 až 2014, že tam nebylo nic a že klesaly celkové dotace na sociální služby. To znamená, ty podmínky ne že stagnovaly v tom období, ale ty podmínky se bohužel zhoršovaly pro platy zaměstnanců v sociálních službách. A to, že jsme teď museli udělat celou sérii kroků včetně toho posledního, který vláda udělala minulý týden, který zvýší konečně tarifní platy o výraznou částku 23 %, je důsledek toho, že vládní politika nebyla dobrá v předcházejících letech, ještě předtím, než začala naše vláda, protože platy stagnovaly a dotace do oblasti sociálních služeb klesaly místo toho, aby rostly.

A poslední věc, kterou řeknu ještě na závěr. Já myslím, že tenhle graf mluví za všechno. (Ukazuje graf.) Já myslím, že je jasně vidět, jak se vyvíjely dotace na sociální služby, ze kterých se také platí platy, před nástupem naší vlády - tohle je rok 2013 - a jak se dotace začaly zvyšovat po nástupu naší vlády, která z této oblasti udělala jednu ze svých rozpočtových priorit.

Vážené poslankyně, vážení poslanci, děkuji za vaši pozornost a především doufám, že ten razantní krok, který udělala naše vláda ve prospěch odměňování zaměstnanců v sociálních službách, zlepší situaci ve fungování sociálních služeb, umožní lidem, kteří tam dnes pracují, aby zůstali za důstojnějších podmínek, a umožní také, aby se nám místa, která jsou neobsazena, v té konkurenci, v té silné konkurenci, která je na trhu práce, dařilo lépe obsazovat. Děkuji. (Potlesk v lavicích ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu Bohuslavu Sobotkovi, předsedovi vlády České republiky, a zahajuji všeobecnou rozpravu. Jako první je přihlášený pan poslanec Miroslav Opálka. Žádám ho o to, aby zaujal také místo zpravodaje, když je první vystupující, podle jednacího řádu. Souhlasíte s tím jistě, pane kolego.

 

Poslanec Miroslav Opálka: No nesouhlasím, ale co mi zbývá.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ale beru to jako souhlas. Děkuji. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, v 17.18 hodin, bezprostředně po poradě, která proběhla mezi vedením Sněmovny a předsedy poslaneckých klubů, napsal a v 18.07 po odhlasování zveřejnil pan premiér na svém twitteru toto oznámení: ANO a komunisti hlasovali pro přerušení projednávání zákoníku práce, který zlepšuje postavení zaměstnanců. ČSSD byla proti.

Začala volební kampaň, a jak je vidět, vůbec už nejde o ty zákony, protože nikdo neví, jestli ta podoba zákoníku práce, která by měla projít, bude, či nebude prospěšná pro pracující. To je naše obava. Protože ta škála pozměňovacích návrhů, která tady je, je tak obrovská, že se s tím nikdo nevyrovná. Víte, já jsem se vždycky snažil vycházet i ve volební kampani ze seriózních podkladů, ale toto si myslím, že už jde trošku za hranice. To je asi jako: ČSSD prosadila 1 200 korun každému důchodci. Prosadili jsme to všichni. Nezlobte se na mě, ale to je špinavost.

A nyní k meritu věci. Dovolte mi krátkou citaci: "Jak vyplývá z vyjádření Asociace poskytovatelů sociálních služeb, zástupců zařízení i jednotlivých krajů, hrozí v České republice omezení péče o seniory, postižené a další potřebné, neboť chybí několik tisíc pracovníků, kteří by se o ně starali. Sociální služby kvůli nízkým výdělkům obtížně konkurují jiným zaměstnavatelům, zaměstnance se jim nedaří získávat ani udržet." Citace v článku: "Pokud nebude dostatek personálu, bude se snižovat kvalita péče a nebudou přijímáni noví klienti. Na to, že se situace zhoršuje a narůstá přetěžování pracovníků, jsme upozorňovali už před dvěma lety." A je tady dodatek: "Na 30 bezmocných klientů je třeba jeden zaměstnanec, který se tak dostává do neřešitelné situace," uvedla předsedkyně odborů sociální péče Dagmar Žitníková. Já dodávám, že přesnější je Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče České republiky.

"Podle statistického úřadu dosáhla loni v České republice průměrná mzda 27 589 korun," cituji dále. "Podle informačního systému o průměrném výdělku pečovatelé a pečovatelky v domovech či domácnostech seniorů měli v průměru 19 058 korun hrubého. Polovina z nich si nevydělala ani 18 821 korun. V hlavním městě Praze chybí až 250 pracovníků, kteří by se přímo starali o seniory a postižené. V Královéhradeckém kraji chybějí asi tři desítky zaměstnanců, péče se daří zajistit jen díky přesčasům. V Jihočeském kraji v zařízeních dosahuje fluktuace ročně až 50 %. S nedostatkem personálu a velkou fluktuací se potýkají i zařízení ve Zlínském kraji, žádný z domovů ale kvůli tomu nezavřeli. V sociálních službách na Vysočině jsou kvůli malým výdělkům desítky volných pracovních míst. Kraj musel u jednoho svého zařízení dočasně omezit přijímání nových klientů. V Ústeckém kraji chybí v zařízeních 200 zaměstnanců. Kraj na zvýšení platů uvolnil téměř 17 milionů. V Plzeňském kraji se zařízení snaží přilákat personál zajištěním bydlení, dovolenou navíc a dalšími benefity. V Moravskoslezském kraji se v posledních dvou letech výrazně zvedl počet pracovníků, kteří ze sociálních služeb odcházejí. Chybět může kolem 100 či 200 zaměstnanců. Kraj loňské zvýšení platů ve svých zařízeních dorovnal vyčleněním 50 milionů, a to i pro ostatní poskytovatele."

Cituji ze strany 5 měsíčníku České správy sociálního zabezpečení, což je měsíčník Národní pojištění. Tedy žádná volební kampaň, ale zdroj prakticky z organizace Ministerstva práce a sociálních věcí.

Proč to říkám po tom ohnivém vystoupení pana premiéra? Protože poznatky o té katastrofě nejsou nové a vláda už bude mít za sebou pomalu čtyři roky. Chvála bohu, že mají tito zaměstnanci, ale i zaměstnanci jiných státních organizací to štěstí, že jsme před volbami, protože kdyby šlo vlastně o to, řešit tu situaci, aby nedocházelo k neustálému úbytku, a to zvýšení platu ještě není záruka, že se nám budou vracet ti, kteří odešli, tak bychom ten krok přece museli učinit dřív. Já sice rozumím té křivce, která ukazuje nárůst ze státního rozpočtu, který jde na dofinancování, na granty pro sociální služby. Ale nejsem si jist, že vždy jde o ta tři "E", čili účelnost, hospodárnost a efektivnost. Tady bychom si měli v těch prioritách udělat trochu větší pořádek od centra přes kraje až po trojkové obce.

Jsem rád, že se podařilo pod tlakem situace, pod tlakem odborů, ale také pod tlakem poslanců a sociálního výboru v té věci možná učinit tu poslední kapku. Bohužel ne včas, ale docela pozdě. Ale vlastně pro tu volební kampaň a pro ty, kteří budou mít k médiím nejblíž, to bylo v pravý čas. Děkuji za pozornost. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Miroslavu Opálkovi za jeho vystoupení. Ale paní kolegyni Chalánkovou požádám o strpení, protože tady mám tři faktické poznámky, a to pana poslance Chalupy, Romana Sklenáka, pana premiéra. A mám tady řádnou přihlášku paní ministryně práce a sociálních věcí, která ovšem se nehlásí s přednostním právem, takže já si to poznamenávám a dávám do pořadí.

Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo. Jenom velmi krátce. Dneska jsme tady projednávali zákony, které se týkají i bezpečnosti České republiky. Jistě je naprosto v pořádku, že se zabýváme i zvýšením platů v sociálních službách. Tady bych chtěl, tak jak tady předřečník řekl při tom ohnivém projevu pana premiéra, poznamenat, že se na tom významně podíleli ministři i hnutí ANO, i pan ministr financí, který už není, pan Babiš. Jenom chci podotknout, že stejným způsobem bychom se měli zabývat i zvýšením platů v oboru IT a kybernetické bezpečnosti. Protože tam je to možná ještě významnější než v těch sociálních službách, protože bez toho tato země nebude dostatečně chráněná proti kybernetickým hrozbám. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana předsedy Sklenáka. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Roman Sklenák: Děkuji za slovo. Kolegyně a kolegové, já se musím vrátit k úvodu vystoupení pana poslance Opálky a ohradit se proti označení tweetu pana premiéra jako špinavosti. Ten tweet přesně vystihuje situaci, jaká byla dnes při projednávání zákoníku práce. Prostě ta realita je taková, že část sněmovny dělá všechny kroky k tomu, aby zabránila projednání a přijetí zákoníku práce, a poslanci a poslankyně KSČM se dnes k této skupině prostě přidali. Tak to je. A situace pro ty, kteří to sledovali, byla taková, že o půl páté prostě s výjimkou poslanců sociální demokracie a některých dalších jednotlivců všichni takzvaně vypnuli, takže nebylo dosaženo dostatečného kvora pro to, aby byl jakýkoliv návrh hlasovatelný. Proto byla přestávka, a když jsme se potom sešli, tak skutečně pro návrh na přerušení zákoníku práce do příští schůze hlasovali i poslanci ANO i poslanci KSČM, přesně jak pan premiér napsal. A přerušení projednávání do příští schůze fakticky znamená, že ten zákoník práce už projednán nebude. Takže takhle to je a ten tweet přesně vystihl tu situaci.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana předsedy vlády, poté pana poslance Kováčika, poté kolegy Marka Bendy. Prosím, pane premiére, máte slovo k faktické poznámce.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Ano, děkuji. Já jenom jednou větou se vrátím k tomu tweetu. Jsem rád, že tady sledujete můj Twitter. Nicméně já jsem ten tweet dával proto, že mám obavu z toho, že se zákoník práce nestihne projednat. Zákoník práce byl z velké části dohodnut sociálními partnery a ten čas v tuhle chvíli skutečně běží velmi nemilosrdně.

A vracím se k platům. Vracím se k platům a chci jasně říci vzhledem k tomu, co zde zaznělo ve faktických poznámkách. Za prvé, bylo to rozhodnutí vlády, a já tady mluvím za vládu jako předseda vlády. A je přece jasné, že ta vláda je koaliční. Ta vláda rozhodla jako celek. To je první poznámka.

Druhá poznámka. Není to předvolební rozhodnutí, protože my jsme se na tomto kroku dohodli už loni, na konci loňského roku jsme se dohodli, že k 1. červenci změníme zásadním způsobem tarifní tabulku. Dohodli jsme se na tom s odbory, které zastupují pracovníky v kultuře, se zaměstnanci v sociálních službách a také se školskými odbory, že prostě uděláme tuhle strukturální změnu, a protože už se nepodařilo najít finanční prostředky ve státním rozpočtu na první pololetí, tak jsme se dohodli, že to uděláme od 1. července letošního roku. Ale to rozhodnutí na vládní úrovni, na koaliční úrovni, padlo na konci loňského roku a paní ministryně Marksová na základě toho začala připravovat příslušné nařízení vlády, které teď vláda schválila s účinností od 1. července.

A pokud zde byla řeč o dalších pracovnících, tak já chci jenom pro pořádek připomenout, že od 1. července také vracíme příslušníkům bezpečnostních sborů, to znamená policistům, hasičům, celníkům, příslušníkům Vězeňské služby, 10 % jejich tarifního platu. To už je nařízení vlády, které jsme schválili předtím, a vracíme jim 10 %, o která přišli v roce 2012, a vracíme jim to od 1. července zpátky. To je další výrazné platové rozhodnutí.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane premiére, uplynul vám čas k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka předsedy klubu KSČM pana Kováčika. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Pane premiére, kolegyně a kolegové, vážení páni a paní ministři a ministryně. (Důrazně:) Typická sociální demokracie! Oni tady nejsou a na všechny ostatní svádějí svoji nepřítomnost a neúspěch. (Potlesk z řad KSČM.) Oni to pokazili a na tweetu si pak řeknou, že oni jsou jedničky.

Přátelé, a teď mluvím k přátelům ze sociální demokracie. (Hlasitý smích.) Když něco řeknete, tak to řekněte celé! Protože to přerušení bylo původně navrženo do září a ono by díky vaší nepřítomnosti prošlo. Protože hnutí ANO bylo připraveno pro to hlasovat. Mám ten pocit, že ano. (Smích z pravé strany.) A KSČM nebude nadále tou, která vám vždycky s odpuštěním bude zachraňovat zadek, když tady nemáte lidi! Já si myslím, že na tomto zákoně se tripartita neshodla, že to není věc, která je dobře nachystaná, a my jsme tím, jak jsme na tuto dohodu všech přistoupili, zachránili alespoň teoretickou možnost ten zákoník práce ještě doprojednat. Nikoliv že jsme ho odkopli!

Pane premiére, já bych váš tweet označil ještě tvrději než kolega Opálka. Děkuji mu za to, že alespoň tak jej označil. Děkuji. (Potlesk z řad KSČM i zprava.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Pavlu Kováčikovi. A nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Marek Benda. Připraví se k faktické poznámce kolega Opálka. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Marek Benda: Krásně jste se vrátili do zákoníku práce. Tak já bych chtěl konstatovat, že ano, naším záměrem bylo zabránit projednání zákoníku práce. Víte dobře, že já říkám dlouhodobě, že posledního půl roku se nemá projednávat nic, že ta Sněmovna řádí jenom jako v nesmyslných populistických výkřicích, a myslím, že dnešní dopoledne toho bylo jasnou ukázkou. A rozhodně se nemají projednávat normy jako zákoník práce, které v nějaké podobě přijdou, pak se zjistí, že náhle sociální demokracie, jak tady bylo teď přiznáno, je domluvena na výboru s komunisty na nějakém úplném jiném znění, které se nám tady přednese. Půlka vládní koalice zoufale chodí a říká - tohle přece nemůžeme schválit, vždyť to všechny poškodí.

Prostě tímhle způsobem se nemá pracovat a myslím, že v následujících čtrnácti dnech schůze vám to budu říkat ještě tak desetkrát, až uvidíte ty jednotlivé návrhy, které přicházejí z ministerstev - honem, honem, ještě doplnit tamhle jednu stránku, tamhle tři stránky, tamhle deset stránek pozměňovacích návrhů.

Opravdu buďme velmi zdrženliví na to, co se má v tom závěru dělat. A rozhodně se nemá dělat zákoník práce mezi odbory, sociální demokracií a komunistickou stranou.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Marku Bendovi za dodržení času k faktické poznámce. Než bude faktická poznámka Miroslava Opálky, ještě přečtu omluvu paní poslankyně Věry Kovářové, která se omlouvá do konce jednacího dne. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Chtěl bych vaším prostřednictvím vzkázat panu kolegovi Sklenákovi, že jsem špinavostí myslel praktiky a ne Twitter, na kterém už mezitím vyšla další informace, že tady dochází díky panu premiérovi ke zvýšení mezd v sociálních službách. Tady se bude asi teď předhánět pan Babiš, pan Sobotka, kdo co zajistil ve vládě. Ale to je jejich problém. Ale když už se pouštíte do takového boje, tak si uvědomte, že kdybychom kolikrát nezaskočili, protože programově k sobě máme blízko, ve výborech, a nejenom v sociálním výboru, tak by ty vaše návrhy vůbec neprocházely. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Miroslavu Opálkovi za dodržení času. Nyní faktická poznámka pana poslance Ivana Adamce. Připraví se k faktické poznámce Marta Semelová, Roman Sklenák a Pavel Kováčik. Tak pan poslanec Adamec, faktická poznámka. Máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, dámy a pánové, já se vrátím k tomu návrhu zákoníku práce. Pan premiér tady řekl, že byl předložen na základě dohody sociálních partnerů. Já jsem tady slyšel při projednávání něco jiného od zpravodaje - že žádné dohody nebyly. A teď nevím, komu mám věřit. Přiznám se tedy, že opravdu dneska zírám, co se tady děje. A mimochodem, když ta dohoda byla, tak nechápu, proč je víc než šedesát pozměňovacích návrhů. Protože to není tak, že by ty návrhy vznikaly přímo tady mezi námi. Ty vznikaly na základě lobbistických tlaků právě těch sociálních partnerů. Takže nalijme si čistého vína, jak to je, a neříkejme tady polopravdy, ne-li lži. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Adamcovi za dodržení času. Nyní faktická poznámka Marty Semelové. Připraví se pan poslanec Roman Sklenák. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji. Já jenom můžu potvrdit slova tady kolegy Opálky o tom, že opozice kolikrát zachraňuje právě svými hlasy jednání nejenom tady na Sněmovně, ale i na výborech. Naposledy to bylo i na školském výboru.

Ale co jsem chtěla říct ještě k panu premiérovi. Tady byla ukázka toho, že z něj mluví zoufalství. Vy vidíte, jak vám padají preference, jak jste na samém politickém dnu, a teď tady začnete vyjmenovávat, co všechno tady zařizujete, přičemž to tak ve skutečnosti není. Kromě toho, jestli jste tyto věci začali vytahovat tenhle rok, tak se ptám, co jste tady dělali, když jste čtvrtý rok u vesla, a teď teprve přichází na řadu sociální zákony, zvyšování peněz. Mluvíte, jak tady přidáváte jedné kategorii za druhou. Sociální bydlení je v nedohlednu, protože jste se o tom dohadovali ve vládě pěknou dobu. Zálohované výživné si dáváte na program tak, aby na něj vůbec nepřišla řada.

To, co tady říkáte, je demagogie. (Potlesk z řad poslanců KSČM.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Martě Semelové. Nyní pan poslanec Roman Sklenák, poté pan poslanec Kováčik, potom faktická poznámka paní ministryně Marksové. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Roman Sklenák: Ano. Těmi až hysterickými přednesy tady tu pravdu prostě neukřičíte. Poslanci sociální demokracie tady jsou a poslanci sociální demokracie tady byli. (Smích z řad poslanců KSČM.) A tamhle máte sjetinu z hlasování a můžete se podívat, že poslanci sociální demokracie hlasovali. Jenomže proto, aby Sněmovna mohla o něčem hlasovat, musí zde být 67 poslanců a náš poslanecký klub má pouhých 50. Prostě je to tak. A kdybyste nehlasovali pro to přerušení, tak v tuto chvíli projednáváme zákoník práce. To jsou přece fakta. A můžete tady křičet, jak chcete, ale tu pravdu nezměníte.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak děkuji. Nyní pan poslanec Pavel Kováčik také k faktické poznámce. A mám faktických poznámek dostatek, takže můžeme pokračovat. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Když už jsme, pane předsedající, paní a pánové, u těch nových médií. Na Twitteru pana kolegy Sedi se teď před chvíli objevilo - typičtí komunisté, čím hůře, tím lépe - něco v tom smyslu. Připomenu jinou scénku z tohoto ranku. Teď je plná republika billboardů, kde je paní ministryně Marksová a tvrdí spolu se sociální demokracií "zajistíme proplácení prvních tří dnů nemocenské". A já se ptám: kde jste byli, když tento návrh tady byl? Byl z naší dílny, vy jste slíbili, že jej podpoříte, a když se o něm hlasovalo, tak kde byly ty sliby? Tak kdo je pro to čím hůř, tím lépe? Komunisté to rozhodně nejsou.

Já si myslím, že to, že vždycky před volbami přichází sociální demokracie k levicových hodnotám alespoň na papíře, je vedeno motivem jaksi předvolebním. Stalo se to i teď. Stává se to tím tvrději, čím níže letí preference sociální demokracie. Jsem zvědavý, co si při příštím pohybu preferencí opět pořídíte. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Pavlu Kováčikovi. Nyní faktická poznámka paní ministryně Michaely Marksové. Paní ministryně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Vážený pane místopředsedo, poslankyně a poslanci, k zákoníku práce bych ráda řekla, že vládní podoba byla výsledkem dvouletého dohadování. Není to nic, co by bylo najednou před volbami. A je spousta zákonů, která tady byla a která měla ještě více pozměňovacích návrhů. Pořád opravdu nevidím důvod, proč takový zákon normálně klasicky nepustit do projednání a o těch návrzích hlasovat. To je za prvé. (Poslanec Stanjura si během tohoto příspěvku vyžádal od premiéra graf, jímž premiér ve své předchozí řeči argumentoval.)

A za druhé co se týče toho, zda je, či není předvolební záležitostí navyšování platů ve veřejné sféře. Tato vláda nastoupila ve chvíli, kdy předtím i kvůli ekonomické krizi, i kvůli tomu, kdo vládl, tady žádné valorizace v mnoha oblastech buď nebyly, nebo se, jak už tady řekl pan premiér, některým skupinám dokonce ubralo. Každý rok této vlády se navyšovalo v nejrůznějších oblastech veřejného sektoru. Každé to navyšování v rámci státního rozpočtu bylo zápasem o to, aby to navýšení proběhlo. Dělali jsme to každý rok této vlády a není to žádná předvolební záležitost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní kolegyni Marksové za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana předsedy Stanjury, připraví se k faktické poznámce v tomto pořadí - pan poslanec Laudát, poslankyně Chalánková, Pastuchová, Hnyková, Kořenek, Opálka a Kováčik. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Za prvé chci říct, že vládu v jejích levicových návrzích podporuje jenom komunistická opozice a ne my, aby bylo úplně jasno. Ne opozice, ale komunistická opozice. Za druhé je docela komické a pro mě docela zábavné pozorovat, kdo je víc vlevo. Jestli socialisté, nebo komunisté. To mě docela baví. Jen do sebe, soudruzi!

Ale chci se vrátit k tomu bodu, který projednáváme. Chtěl jsem se přihlásit řádně, to bych ale do 19. hodiny ani nestihl. Za prvé chci poděkovat panu premiérovi, že vláda zareagovala na usnesení Sněmovny a že to usnesení přijala. Za druhé chci říct, že máme skoro pět milionů zaměstnanců a pouhých deset procent, nebo možná až deset procent pracuje pro stát. A tato vláda se stará o těch deset procent a na těch devadesát zapomíná. Mnohem lepší recept je snížit daně všem bez ohledu na to, jestli pracují pro stát, nebo v privátním sektoru.

A k tomu grafu. (Ukazuje.) Nechci žádným způsobem polemizovat s těmi čísly, to je ze státního rozpočtu. Ale pan premiér - a podle mě to musí vědět - zapomněl, že v tom období 2009 až 2013 běžely takzvané velké individuální projekty na MPSV, které přinášely dodatečné zdroje do oblasti sociálních služeb, a ty skončily. Nebylo to rozhodnutí vlády, bylo to rozhodnutí Bruselu, jiné programovací období. Takže pokud to nepřečteme, tak tohle je tabulka, která vypadá velmi dobře pro tuto vládu a velmi nelichotivě pro vládu minulou. Ale kdybychom tam připočetli ty individuální projekty, tak ta statistika není zdaleka tak dramatická.

Pak už jen jeden dotaz. My určitě nebudeme ti, kteří budou říkat, pane premiére, že zvýšením platů pracovníkům v sociálních službách jste zatížili rozpočet tak, že se nedá zvládnout v příštích letech. Určitě ne. Z našich úst to neuslyšíte. My jsme to mysleli vážně. Vy sám jste přiznal, že ta dramatická situace nastala tím, že se změnila situace na trhu práce. A byla úplně jiná v roce 2010, to bylo mnohem víc nezaměstnaných, nižší průměrná mzda, a proto bylo lehčí sehnat lidi do sociálních služeb. Práce byla stejně těžká, to nezpochybňuji. To je hlavní důvod problému, který nastal, ale dobře, že se řešil. A jestli k tomu přispělo i usnesení Poslanecké sněmovny, pro které hlasovali všichni přítomní bez ohledu na klub, tak je to jenom dobře.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Laudáta, připraví se k faktické poznámce paní poslankyně Chalánková. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, já jenom trošku k historii. Já jsem panu předsedovi Sklenákovi jasně řekl, když dorazil ten ostudný pamflet, který se jmenuje novela zákoníku práce, že ho budu obstruovat, i kdybych to měl dělat sám. V tomto období jste takovým brutálním způsobem poškodili zaměstnavatele, podnikatele. A ono takovým lidem, paní ministryni Marksové a dalším, to ještě nestačí. Ještě jim naloží do dalšího období další a další nesmysly. Skutečně vážně si přečtěte ten zákoník práce, co tam je.

Za další. Nemůžu říct, a nevím, proč vyčítáte Sobotkově vládě a zejména sociální demokracii, že neprováděla socialistickou politiku. Já bych poprosil, aby si členové KSČM poslechli report třeba Jiřího Dolejše, člena rozpočtového výboru, co tam o stavu státní kasy dneska ráno na rozpočtovém výboru ráno říkal ministr Pilný. Vybráno, rozdáno, chystá se předvolební rozpočet, ještě jim to nestačí, tak ne 50 miliard, už tam má 89 nebo 84, teď nevím, kolik tam říkal miliard požadavků, a to ještě není konec. Investice. Na investice nebude. Tohle jste zaťali. Vy vyžíráte, v ekonomickém růstu jste vyžrali tuhle republiku. V čem se zkvalitnil servis státu vůči občanům? Co dělá těch 32 700 státních zaměstnanců? Co dělají? V čem je ten pokrok? Možná kromě několika policistů a lidí z armády. Kde to je? Kde je ten kvalitnější servis? Už nestačí čtyři náměstci na ministerstvech, už jich musí být osm! Skutečně takhle kdyby hospodařily zodpovědné země... A teď, až budeme prostě potřebovat na dálnici, tak už tam peníze nejsou.

Takže to byla typicky socialistická vláda, levičácká jako hrom! A ještě to nestačí. (Předsedající upozorňuje na čas.) A ještě se tady budete hádat. Děkuji. (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní faktická poznámka paní poslankyně Chalánkové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Chtěla bych upozornit také na to, jakým způsobem tato vláda čtyři roky pracovala. Když slyšíme, že paní ministryně tady říká, že chtěla zápasit o to, o to, o to. Ráda bych byla, kdyby zápasila o systémovou změnu financování.

Jsem ráda, že se mi tento návrh na usnesení podařilo dostat při navrhování bodu paní poslankyně Hnykové na financování sociálních služeb do toho usnesení, protože žádáme vládu o systémovou změnu financování. Nebudu se již opakovat, protože jsem opakovaně tady říkala, v čem všem tkví problémy ve financování sociálních služeb, kdy se začaly rozevírat nůžky mezi platy pracovníků v přímé péči a pracovníků zdravotnických zařízení sociálních služeb.

Dále jsem chtěla upozornit, že tady říkáte ano, navyšujeme tzv. dotaci. Jenže ten problém tkví přímo v zákoně o sociálních službách, který prosadila již v roce 2006 vláda také sociální demokracie. A v tom zákoně je spousta chyb, které se teď ukazují. Ta dotace je prosím nenároková. A já těm pracovníkům přeji zvýšení platů. Nicméně je to devět až deset miliard, ale jsou zatím nenárokové. A tyto dotace byly převedeny z úrovně státu na kraje a řekla bych způsobem, který ve mně vzbuzuje pochyby. Protože pokud kraj je zároveň zřizovatelem, poskytovatelem sociálních služeb a zároveň rozhoduje o přidělení dotace, tak oproti ostatním poskytovatelům jsou zde samozřejmě nerovné podmínky veřejné podpory. Byla jsem opakovaně ujištěna dopisem paní ministryně, že bylo vše konzultováno s Úřadem na ochranu hospodářské soutěže. Jsem přesvědčena, že převod těchto peněz na sociálně demokratické hejtmany měl být notifikován Evropskou komisí. Dala jsem k tomu dostatek prostoru svým návrhem na pozměňovací návrh o prodloužení nebo oddálení tohoto převodu o dva roky, abyste mohli systémově pracovat.

Pane premiére, o zvyšování minimální mzdy nemá cenu se zde vůbec bavit, protože je potřeba navýšit výrobu s vysokou přidanou hodnotou.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní poslankyně, skončil vám čas k faktické poznámce.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Pane premiére, paní ministryně, to není vláda, to je.... Poslední slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní poslankyně, respektujte jednací řád. Prosím všechny, aby si uvědomili, že jednací řád je pro všechny stejný, a jestliže se někdo přihlásí k faktické poznámce, měl by to dodržovat. Upozorňuji, že tento bod není zákonem a podle jednacího řádu o něm budeme jednat do 21 hodin.

Můžeme pokračovat vystoupením paní poslankyně Pastuchové. Také faktická poznámka.

 

Poslankyně Jana Pastuchová: Děkuji. Já jsem odpověděla na twitter pana premiéra a odpovím vaším prostřednictvím kolegovi Sklenákovi. Já jsem se možná na rozdíl od vás na to hlasování ihned podívala a z vašich těch jen 50 poslanců, které máte, jich hlasovalo pouze 25.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní paní poslankyně Hnyková také s faktickou poznámkou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Děkuji za slovo. Jsem moc ráda, že budeme pokračovat až do 21. hodiny, protože si vytáhnu seznam všech sociálních demokratů, kteří hlasovali nebo se zdrželi hlasování u usnesení, které jsme tady přijímali, pane předsedo prostřednictvím pana předsedajícího. Tak to je první věc, co jsem vám chtěla říci.

Druhá věc. Říkáte tady, že 23 %. Já jsem byla moc ráda, když jsem to slyšela, že to vaše vláda schválila. Dokonce jsem na výboru pro sociální politiku pochválila úředníky z Ministerstva financí a z Ministerstva práce a sociálních věcí, že ty finanční prostředky našli. Jenomže víte, jaká je praxe? Lidé, kteří pracují v sociálních službách a jsou zařazeni ve čtvrté a v páté platové tabulce, jsou odměňováni v platovém pásmu, protože aby se nedostali na minimální mzdu, tak se museli posunout do dvanácté třídy. A víte, co chtějí teď udělat zaměstnavatelé? Ano, přesunou je do šesté tabulky pro zdravotnické, ale dají jim platy podle let, která odpracují, takže ti lidé zase nedostanou navýšení. Jestli se tohleto stane, pane předsedo vlády, tak vám říkám, že budete mít peklo v celé republice! (Potlesk části poslanců.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Hnykové i za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Miroslava Opálky. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Miroslav Opálka: Děkuji, pane místopředsedo. Chtěl jsem reagovat na poznámku paní ministryně, že jsme zablokovali projednávání zákoníku práce. Myslím, že tady slyšela jasně, a ty signály tady byly dopředu ze strany ODS, že prostě nepřipustí, aby se ten zákon se doprojednal. Prostě na druhé čtení by vůbec nedošlo. Naše volba byla, jestli tedy pustit další potřebné zákony, nebo tady budeme sedět dál. Ale ejhle, sociální demokracie toho využila. Ona vlastně vidí v tom předvolebním boji, že takhle může osočovat a špinit Komunistickou stranu Čech a Moravy, její poslance. Takže o co jde? Kolikrát na tom výboru seděl za vás pouze předseda? Ani jeden člen tam nebyl z vaší strany a my jsme to zachraňovali. A my se za to nestydíme, protože je to náš volební program tak jako váš, sociální politika, ale to neznamená, že je to rozdělování podle nezásluh. Děkuji. (Potlesk z levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní faktická poznámka pana poslance Kováčika, poté Foldyny, potom paní ministryně Marksová, pak kolega Stanjura a paní kolegyně Chalánková. Toto pořadí mám tady. Prosím, pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji. Chce si mi říct, ale raději to neřeknu, ale požádám Sněmovnu, abychom se vrátili k tématu, které máme na tabuli. Protože budeme-li pokračovat v tomto předvolebním souboji, kde není nouze o různé podpásové a podkolenní kopance, tak nepřinesme nic z toho, co by naši občané očekávali. Jen se utvrzuji, že je dobře, že zítra přinesu seznam podpisů pro požádání Sněmovny o vyslovení nedůvěry vládě České republiky, budu v tomto směru vytrvalý.

Nicméně teď máme na pořadu dne Informaci předsedy vlády o zvýšení platů v sociálních službách a připomínám, že pracovníci v sociálních službách jsou ti z nejpotřebnějších pro českou společnost, pro naše občany a ti z nejméně placených. Pojďme toto teď řešit a přednostně. Děkuji. (Potlesk z levé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Kováčikovi. Nyní pan poslanec Foldyna, poté paní ministryně Marksová. Všichni s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Jaroslav Foldyna: Děkuji za slovo. Já jsem chtěl ten míč pomyslně dát na zem. Myslím si, že pan poslanec Kováčik to řekl přesně. Ty zákony a tento zákon, který je tady před námi, je veledůležitý, pojďme tedy skončit. Myslím si, že celá řada zákonů se tady projednala velice dobrých. Vláda je úspěšná díky poslancům sociální demokracie, díky poslancům ANO. A samozřejmě musím říci, že mnohdy i díky poslancům komunistické strany, protože jste celou řadu dobrých věcí podpořili. Vraťme ten míč... No, že jsem nejmenoval ty další poslanecké kluby, já jsem bohužel neměl důvod k tomu, abych je jmenoval, protože v celé řadě těch zákonů se snažily ty věci obstruovat. Ten posun v této zemi, to, že se zvedly minimální mzdy a s nimi se zvedaly i průměrné mzdy, to je především díky těmto klubům, které jsem tady vyjmenoval.

Pojďme jednat o tom, co řekl poslanec Kováčik, já se za to také stavím. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní paní ministryně Michaela Marksová, připraví se pan poslanec Stanjura, také k faktické poznámce. Paní ministryně máte slovo k faktické poznámce.

 

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová Děkuji za slovo. Já jsem jenom chtěla říci, že ve chvíli, kdy bylo přijato to usnesení Poslaneckou sněmovnou o navýšení odměňování v sociálních službách, tak už dávno byl v procesu materiál, který pak schválila vláda, kde tedy vybrala jednu ze tří variant. Ale ty varianty v tu chvíli, kdy se tady o tom hlasovalo, už byly připravené, stejně jako byly připravené finanční zdroje.

A ještě jednu věc opakuji. Tato vláda navyšovala neustále. Neustále. A často tady slýcháme akorát kritiku zprava, že navyšujeme příliš, takže bych docela ráda, aby bylo jasno, co se tedy po nás chce. Podle mého názoru je jednoznačné, že to navyšování je potřeba, a mluvíte tady o tom ostatně všichni.

A co se týče poznámky o tom, že jestli zaměstnavatelé to těm lidem dají nějak jinak takovým způsobem, že fakticky k žádnému navýšení nedojde - no tato vláda udělala všechno pro to, co mohla z pozice vlády. Ale ten zbytek, ten už je na těch ostatních včetně zaměstnavatelů, ať už je tím zaměstnavatelem kdokoli. Opravdu tady vláda neřídí úplně všechno. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni Marksové. Nyní faktická poznámka pana poslance Stanjury, poté paní poslankyně Chalánkové, poslance Laudáta, pana premiéra Sobotky, pana poslance Kudely. Prosím, pane předsedo, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nejdřív procedurální návrh, abychom přerušili naši schůzi do zítřka do 9. hodiny, protože ta debata bude velmi dlouhá. Pokud se dostaneme k bodu, jak teď předvedla paní ministryně, co se vládě povedlo, tak my chceme stejný prostor, abychom mohli říkat, co se vládě nepovedlo. Jmenovat kluby, které se podílely na tom, že se to nepovedlo.

A kdybych chtěl reagovat na pana poslance Foldynu... (Rozhlíží se. Poslanec Foldyna se hlásí, že sedí na jiném místě.) Tam, výborně, děkuji. ... jak říká "stavím se za slova pana poslance Kováčika". Já se ptám - za která? Když říká, že slovo špinavost bylo velmi mírné, aby použil silnější slovo? Nebo za která slova pana poslance Kováčika se stavíte? Protože ta debata o zákoníku práce je zbytečná. Tohle je můj příspěvek k zákoníku práce (ukazuje složku), který jsem dneska bohužel nemohl přednést, tak ho přednesu příště.

A vy jste si zvykli, že když kritizujeme vládu, případně přinášíme konkrétní pozměňující návrhy, že je to obstrukce. Takové to jednoduché slovo obstrukce, všechno je obstrukce. Když vy se nejste schopni se domluvit ve vládě, tak to obstrukce není. A aniž bych chtěl pískat, kdo má pravdu ve vašich sporech, jenom připomenu pro pana poslance Foldynu, na tom, že se vládě mnoho věcí nepodařilo, taky mají zásluhu klub KDU-ČSL, i když ten se teď tváří ve volební kampani, že v té vládě vlastně nebyl. Ale byl, my si moc dobře pamatujeme. Takže to nebyly jenom kluby ČSSD a klub ANO, ale taky klub KDU-ČSL, který často hlasoval například pro zrušení lustrační povinnosti pro členy vlády. Měli jsme slíbenu okamžitou novelu poslaneckým návrhem. Když jsem se tehdy smál svému kolegovi, že to určitě nepodá a případně neprosadí, tak měl jsem pravdu - ani to nepodal!

Tak já navrhuji, abychom projednávání tohoto bodu přerušili. Já jsem vystoupil, řekl bych, za občanské demokraty konstruktivně. Poděkoval jsem premiérovi, že to schválili. Mohl bych se ptát, kolik to bude, protože říkal 165 tisíc zaměstnanců, 2,3 mld. a v sociálních službách 50 tisíc. (Do konce řeči začíná mluvit předsedající.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, skončil váš čas pro faktickou poznámku. Tak, děkuji. Mám před sebou omluvu pana vicepremiéra Pavla Bělobrádka od 19 hodin z pracovních důvodů.

 

A nyní se budeme zabývat bez rozpravy návrhem na přerušení schůze do zítřka do 9 hodin do rána, který přednesl předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Tím bychom přerušili tento bod. Rozhodneme v hlasování číslo 300. Já vás nejdřív odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

O procedurálním návrhu na přerušení schůze do zítřejší 9. hodiny ranní rozhodneme v hlasování číslo 300, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 300. Z přítomných 83 pro 59, proti 21, návrh byl přijat a přerušuji schůzi do zítřejší 9. hodiny ranní.

 

Ještě splním povinnost podle zákona o jednacím řádu, a to že zítra začínáme podle zákona písemnými interpelacemi, a to na ministryni Valachovou a na paní ministryni Šlechtovou. V 11 hodin je pevně zařazený program, kdy se bude moci také případně měnit, a to tak, že začínáme právě ministryní školství v 11 hodin bodem číslo 244, pokud nedojde ke změně.

Hezký večer.

 

(Jednání skončilo v 19.07 hodin.)

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP