Středa 7. června 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

38.
Návrh poslanců Václava Votavy, Jaroslava Klašky, Ondřeje Benešíka,
Adolfa Beznosky, Jiřího Dolejše, Františka Laudáta, Petra Gazdíka
a Karla Raise na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb.,
o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 1019/ - druhé čtení

Předložený návrh uvede za navrhovatele poslanec Václav Votava, kterého tímto prosím, aby se ujal slova... Vidím, že tady došlo ke změně. Takže za navrhovatele vystoupí pan poslanec Jiří Dolejš. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Děkuji za slovo. Tento bod je poměrně jednoduchý. Jenom přiblížím těm, kteří pozapomněli, oč běží. Jedná se o novelu zákona o pojištění vozidel, a to v té oblasti, kdy Česká kancelář pojistitelů, jak možná víte, spravuje určitý garanční fond, který proplácí škody v případě, že tu škodu spáchal člověk, který není pojištěný. A protože hospodaření tohoto fondu je tvořeno určitými příspěvky a čerpají se z něj a přicházejí tam určité regrese, tak jde o to, aby se spravedlivěji rozložilo břemeno fungování tohoto fondu. To je smysl pozměňovacího návrhu.

Osvěžím vám, že garančním výborem byl určen rozpočtový výbor v prvním čtení. Vláda bez připomínek vyslovila s tímto tiskem souhlas a ani z diskuse jsem zatím nezachytil výraznější polemiku či příspěvek. Jen za sebe dodávám, že se pak přihlásím do podrobné rozpravy, abych se přihlásil k jednomu technickému detailu, který je v podstatě dohodnut mezi předkladateli, ale i dalšími zúčastněnými subjekty, a to jde o myšlenku, že by tento fond a hospodaření s ním mělo být důkladněji kontrolováno. Tedy smyslem toho pozměňovacího návrhu je vsunout do návrhu ještě režim nezávislého auditu nad správou hospodaření tohoto fondu. Toť za mne vše.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Prosím vás, abyste zaujal místo u stolku zpravodajů.

Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 1019/2.

Nyní poprosím paní poslankyni Miloslavu Vostrou, která je zpravodajkou rozpočtového výboru, aby nás informovala o projednání návrhu... Vzhledem k tomu, že paní kolegyni v tuto chvíli nevidím v sále, tak prosím, zda by se případně slova ujal v rámci druhého čtení jiný zpravodaj z rozpočtového výboru, abychom mohli pokračovat v projednání. Jinak bych byl zřejmě nucen tento bod přerušit. Nevidím ani pana předsedu klubu KSČM.

Dobře. Je 15.10, přerušuji jednání Sněmovny do 15.15. Do té doby snad získáme nějakého zpravodaje.

 

(Jednání bylo přerušeno od 15.11 do 15.15 hodin.)

 

Vážení kolegové, vážené kolegyně, budeme pokračovat. Než dám slovo zastupující zpravodajce, požádal mě pan poslanec Benešík, jestli by se mohl vyjádřit k hlasování.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, stává se mi to jednou za tři a půl roku, nikdy se mi to nestalo. Vím, že nemohu zpochybnit hlasování, protože už uběhla nějaká doba od hlasování o novele zákona o zpravodajských službách, ale nicméně při hlasování 278 mám uvedeno na sjetině, že jsem hlasoval pro tento pozměňovací návrh, ale já jsem evidentně hlasoval ne. Nemohu zpochybnit hlasování, ale aspoň pro stenozáznam bych chtěl, aby to bylo takto uvedeno.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nyní ještě krátce jedna omluva. Pan poslanec Martin Plíšek se omlouvá mezi 14.30 a 19.00 z důvodů pracovních.

Nyní prosím paní zpravodajku, aby nás seznámila s projednáním návrhu v rozpočtovém výboru.

 

Poslankyně Dana Váhalová: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, pěkné odpoledne. Vážený kolego předsedající, já si dovolím vás seznámit s usnesením rozpočtového výboru z 56. schůze ze dne 19. května 2017.

Po úvodním slově zástupce předkladatelů Václava Votavy, zpravodajské zprávě poslankyně Miloslavy Vostré a po rozpravě rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh poslanců Václava Votavy, Jaroslava Klašky, Ondřeje Benešíka, Adolfa Beznosky, Jiřího Dolejše, Františka Laudáta a Petra Gazdíka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, sněmovní tisk 1019, schválila bez připomínek; za druhé zmocňuje zpravodajku, aby s tímto usnesením seznámila Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které v tuto chvíli neregistruji žádnou přihlášku. Ptám se, zda se někdo hlásí z místa. Nikoho nevidím, tudíž končím obecnou rozpravu. Ptám se pana navrhovatele, zda má zájem o závěrečné slovo. Nemá.

Zahajuji podrobnou rozpravu, do které se přihlásil pan poslanec Dolejš, kterému tímto dávám slovo.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Ano. Jak jsem již avizoval, dovolte, abych se nyní přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu, který je v systému pod číslem 6421. Týká se to - abych to nemusel celé reprodukovat - oné povinnosti ověřit výroční zprávu fondu nezávislým auditorem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Ptám se, zda ještě někdo má zájem vystoupit v podrobné rozpravě.

Jenom abychom si to vyjasnili - je váš návrh řádně vložen do systému? Mám tu připomínku z legislativy. Ještě jednou číslo prosím. Jak je to komplikované? Že bychom to raději načetli ústně?

 

Poslanec Jiří Dolejš: Ještě jednou - protože jsem si před chvilkou to číslo opisoval - 6421.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Jestli je ten pozměňovací návrh stručný, jestli byste ho raději přečetl ústně do protokolu, a měli bychom tu situaci vyřešenou, protože ten pozměňovací návrh není zřejmě v tuto chvilku v systému vidět. Vždy připraven. Prosím.

 

Poslanec Jiří Dolejš: Tady je přece jenom delší verze, ale nevadí. Čili pozměňovací návrh poslance Jiřího Dolejše zní:

V části první čl. I se za bod 6 vkládá nový bod 7 tohoto znění: V § 23a odst. 6 zní: "Komise zpracuje do 30. června výroční zprávu Fondu zábrany škod za předchozí kalendářní rok a zároveň ji uveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup. Výroční zpráva musí být ověřena nezávislým auditorem a obsahuje informace o činnosti komise podle odst. 4 a o použití prostředků z Fondu zábrany škod v roce, za který se finanční zpráva zpracovává. Náklady nezávislého auditora na ověření výroční zprávy jsou hrazeny z prostředků Fondu zábrany škod." Konec citace.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Tak, děkuji a končím podrobnou rozpravu. Předpokládám, že ani paní zpravodajka, ani pan navrhovatel nemají závěrečná slova, a vzhledem k tomu, že nepadly žádné další návrhy, končím druhé čtení tohoto návrhu a děkuji.

 

Otevírám bod 39, kterým je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP