Středa 7. června 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

262.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb.,
o zpravodajských službách České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 855/ - třetí čtení

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 855/8, který vám byl doručen 17. května letošního roku. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 855/9.

Táži se navrhovatele, pana předsedy vlády, jestli má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak. Otevírám tedy rozpravu, do které mám jednu přihlášku, a to pana poslance Zdeňka Ondráčka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, pane premiére, předtím než budeme hlasovat, bych vás upozornil na pozměňovací návrh od poslance Marka Bendy pod písmenem C, který při samotné realizaci povolování procesních úkonů, zejména prohlídek jiných prostor, v podstatě nic nemění. Mění pouze příslušnost soudů pro povolování takového úkonu v rámci trestního řízení. To, že se tím fakticky zpochybňuje nestrannost a odbornost soudců okresních a obvodních soudů, raději nebudu komentovat. Podstata návrhu však je v něčem jiném. Myslím, že záměrem předkladatele bylo stanovit další podmínky či pravidla, za kterých budou úkony trestního řízení povolovány, resp. nařizovány a následně i realizovány. To však tento návrh v podstatě neřeší.

Tím, že jsem obdobných prohlídek provedl, a dokonce dříve sám nařizoval mnoho, bych chtěl upozornit na komplikace, které by to přineslo do policejní praxe. Návrh na provedení prohlídky by reálně nebylo možné v podstatě vůbec podat, neboť informace o tom, které objekty a zabezpečené oblasti jsou zařazeny do kategorie tajné a přísně tajné, nejsou veřejně přístupné. Není vedena žádná evidence těchto informací. Tyto informace nejsou orgánům činným v trestním řízení známé a nelze je v zásadě standardně získat jinak než na základě kooperace se subjektem, který příslušné objekty v zabezpečené oblasti a jednací oblasti vytváří, což by v důsledku vedlo k dekonspiraci záměru nebo ke zmaření jeho účelu, či alespoň k zcela neúměrnému zvýšení rizika zmaření tohoto účelu.

Jako další z důvodů pro odmítnutí tohoto pozměňovacího návrhu bych mohl uvést možnou přetahovanou, resp. odstrkovanou v rámci určování příslušnosti soudů. Každý soud zkoumá ihned na počátku řízení svoji příslušnost. V případě větší realizace by některé úkony nařizoval okresní soud a některé pak soud vrchní. Problémy by mohly nastat, i pokud by úkony probíhaly na více místech v rámci České republiky a příslušnost vrchních soudů podle pozměňovacího návrhu C2 by byla rozdílná.

Znovu říkám, že chápu deklarovaný záměr předkladatele, který zde u řečnického pultu i na jednání ústavněprávního výboru přednesl, ale návrh přináší mnohé komplikace a mám spíše obavu, zda není záměrem spíše znemožnit skutečnou možnost realizace předmětných trestněprávních úkonů. My proto takový návrh podporovat nebudeme a žádám vás, kolegyně a kolegové, abyste tento návrh také pečlivě zvážili.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zdeňku Ondráčkovi. Ptám se, jestli se někdo hlásí do rozpravy. Pan poslanec Marek Benda se hlásí. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane předsedo vlády, vážené dámy, vážení pánové, já budu velmi stručný, abych nezdržoval příliš. Chtěl jsem jenom krátce zareagovat na to, co tady teď přednesl pan poslanec Ondráček.

Ano, znamená to komplikaci pro orgány činné v trestním řízení, ale já myslím, že situace, kdy orgány činné v trestním řízení mají jít do prostor, ve kterých se nacházejí materiály - ne nacházejí, které jsou vyhrazené pro uchovávání materiálů v kategorii tajné a přísně tajné, jsou opravdu jako na prstech jedné ruky spočítatelné za rok. A pak je správně, aby tam byla jistá míra komplikací. Jenom tolik ve stručnosti.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. A paní kolegyně Helena Válková v tuto chvíli s faktickou poznámkou. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Helena Válková: Ano, pane předsedající, jenom s faktickou poznámkou. Já jsem velmi ráda, že můj předřečník pan poslanec Benda tu otevřeně sám řekl, že je to komplikace. My dobře víme, že bohužel nemáme nový trestní řád, že ten stávající je už sám o sobě dosti složitý a komplikovaný, a tohle je další nesystémová změna. Takže já jako někdo, kdo zná trestní řád relativně dobře, se bráním jakýmkoli ad hoc zásahům nesystémové povahy a před tímto pozměňovacím návrhem z tohoto důvodu varuji. Nemluvím tedy už o tom by-effectu, že tím říkáme, jak tady už naznačil pan poslanec Ondráček vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, že tím vyjadřujeme určitou nedůvěru vůči státním zástupcům nižších složek státních zastupitelství. Takže to bych také nerada evokovala, tento dojem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Heleně Válkové a ptám se, kdo dál do obecné rozpravy ve třetím čtení. Nikdo, takže můžu rozpravu ukončit. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Pan předseda vlády ne, pan kolega Klučka také ne a kolega Tejc je myslím dnes omluven, to byl zpravodaj ústavněprávního výboru.

Takže přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Požádám pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé návrhy a před hlasováním se k nim vyjádřil stanoviskem výboru, a o totéž požádám předsedu vlády. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji vám, pane místopředsedo. Navrhnu vám tedy v souladu s usnesením garančního výboru proceduru hlasování. Za prvé hlasovat o legislativně technických a dalších úpravách, které ovšem nebyly v rozpravě předneseny, takže to nebudeme naplňovat. Druhé hlasování - pozměňovací návrh A1, třetí - pozměňovací návrh A2, čtvrté - pozměňovací návrh B1, páté - B2, šesté - pozměňovací návrh C1, sedmé hlasování - pozměňovací návrh C2 s tím, že C2 je nehlasovatelný v případě přijetí C1. Osmé hlasování - celý pozměňovací návrh C3 s výjimkou C3.5 s tím, že C3 je nehlasovatelné v případě přijetí C1 nebo C2. Deváté hlasování - samostatný pozměňovací návrh C3.5, o tomto návrhu lze hlasovat, pouze pokud byly přijaty ostatní pozměňovací návrhy C3 z předchozího hlasování, jinak je návrh C3.5 nehlasovatelný. Desáté hlasování - pozměňovací návrhy en bloc D1 až D4. Jedenácté hlasování je o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, pane zpravodaji. Má někdo výhradu k navržené proceduře? Nikoho nevidím.

 

Proceduru necháme schválit v hlasování číslo 277, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 277 z přítomných 146 pro 122, proti nikdo. Procedura je schválená.

 

Začneme hlasováním o A1, pane zpravodaji.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji, pane místopředsedo. Takže hlasování o pozměňovacím návrhu A1.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Moment, moment, pan poslanec Korte se hlásí pravděpodobně k proceduře.

 

Poslanec Daniel Korte: Já se omlouvám, domníval jsem se, že mám vadné hlasovací zařízení, protože se mi nepodařilo přihlásit, ale je to tím, že jsem se tady zapomněl odhlásit, tudíž jsem se podle záznamu v tom minulém hlasování zdržel. Nezpochybňuji to hlasování, uvádím to pouze pro zápis. Mou vůlí bylo hlasovat ano.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji, čili pro stenozáznam máme vyjádření pana poslance Korteho. A vrátíme se tedy k hlasování A1, pane zpravodaji.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji, pane místopředsedo. Pozměňovací návrh A1, vypuštění slova "bezpečnost", ve stručnosti. Stanovisko výboru doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan předseda vlády? (Stanovisko neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 278 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 278 ze 150 přítomných pro 78, proti 42. Návrh byl přijat. Můžeme další hlasování, A2.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji. Takže pozměňovací návrh A2, vložení nového bodu, kdy § 14 bude znít: "Poslanecká sněmovna je o činnosti zpravodajských služeb informovaná vládou prostřednictvím svých pro účely kontroly zpravodajských služeb zřízených zvláštních kontrolních orgánů." Stanovisko výboru doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan předseda vlády? (Stanovisko je neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 279 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

hlasování pořadové číslo 278 z přítomných 155 poslanců pro 132, proti 1. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Václav Klučka: Pozměňovací návrh B1 paní kolegyně Lorencové, kdy se zabývá tím, kdo může nebo nemůže být členem kontrolního orgánu. Stanovisko výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan předseda vlády? (Stanovisko je rovněž negativní.)

Zahájil jsem hlasování číslo 280. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 280 z přítomných 156 pro 31 poslanec, proti 74. Návrh nebyl přijat.

 

Další návrh, B2.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji. Pozměňovací návrh B2 týkající se povinnosti zpracovávat po skončení pololetí zprávu o činnosti vládě. Stanovisko nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan předseda? (Stanovisko rovněž negativní.)

Zahájil jsem hlasování pořadové číslo 281. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 281 z přítomných 156 pro 1, proti 109. Návrh nebyl přijat.

 

Šestý návrh, tedy C1.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji. Takže návrh kolegy Bendy C1. Jde o změnu trestního řádu, která už tady byla komunikována. Stanovisko výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan předseda? (Stanovisko je neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 282. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 282 z přítomných 157 pro 65, proti 63. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji. Takže další hlasování je pozměňovací návrh C2, který je možné hlasovat, protože C1 nebyl přijat. Je to alternativa změny trestního řádu. Stanovisko výboru doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan předseda? (Stanovisko je neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 283 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 283 z přítomných 157 pro 65, proti 65. Návrh také nebyl přijat.

 

Budeme mít hlasování C3, protože C1 a C2 nebylo přijato.

 

Poslanec Václav Klučka: Výborně, pane místopředsedo. Takže hlasování o C3, opět alternativa změny trestního řádu.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Je to mimo C3.5.

 

Poslanec Václav Klučka: Mimo C3.5. Prosím.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Stanovisko?

 

Poslanec Václav Klučka: Stanovisko výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan předseda? (Neutrální.)

Zahájil jsem hlasování číslo 284 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 284, z přítomných 157 pro 40, proti 62, ani tento návrh nebyl přijat. Máme před sebou tedy další hlasování. Prosím.

 

Poslanec Václav Klučka: Ano, je to hlasování o komplexu pozměňujících návrhů kolegy Váni pod písm. D až D1 až D4. Stanovisko výboru - doporučující.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan předseda? D1 až D4, pane předsedo vlády. (Stanovisko je kladné.)

Zahájil jsem hlasování č. 285. Ptám se, kdo je... (Námitka.) Pardon, prohlašuji hlasování č. 285 za zmatečné, všechny jsem vás odhlásil, požádám vás o novou registraci, prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

O pozměňovacích návrzích D1 až D4 rozhodneme v hlasování č. 286, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 286, ze 152 přítomných pro 146, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali všechny pozměňovací návrhy. Všichni, kteří je předkládali, myslím, že souhlasí s tímto návrhem, zpravodaj také. (Nejsou námitky.) Můžeme hlasovat o zákonu jako o celku.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, podle sněmovního tisku 855, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Rozhodneme v hlasování číslo 287, které jsem právě zahájil. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 287 z přítomných 150 pro 127, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji předsedovi vlády, děkuji panu zpravodaji a končím bod č. 262.

 

Než budeme pokračovat, přečtu omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny. O omluvu své nepřítomnosti na zbytek jednání požádal pan poslanec Andrej Babiš. Dále požádal pan místopředseda Jan Bartošek od 12 hodin o omluvu na dnešní odpolední jednání. Dále se omlouvá z dnešního jednání od 12.30 hodin do 17 hodin pan ministr Stropnický a pan poslanec Leoš Heger od 14.30 hodin do 18.30 hodin.

Máme 12.43 a netroufám si zahájit bod 267, protože bychom ho projednat nemohli. Takže požádám pana předsedu volební komise, aby se dostavil, má na to ještě minutu, protože to je pevně zařazený bod, respektive body.

Vážené paní kolegyně, vážení kolegové, podle pořadu schůze schváleného včera odpoledne jsme si na dnešních 12.45 hodin zařadili šest volebních bodů, a to body 352, 353, 354, 355, 356 a 357. Požádám předsedu volební komise, aby jednotlivé body uváděl, a budeme se řídit jeho návrhy. Prosím, pane předsedo volební komise, máte slovo.

 

Poslanec Martin Kolovratník: Já děkuji za slovo a přeji dobré odpoledne. Kolegyně a kolegové, těch volebních bodů je šest, z toho první dva budeme hlasovat veřejně aklamací tady v sále a další čtyři body jsou připraveny k tajné volbě ve Státních aktech. Takže prosím vás o pozornost a dochvilnost, abychom vše stihli. Tím, že těch bodů je šest, tak ta řeč bude chvíli trvat, ale slibuji společně s panem řídícím schůze, že se omezíme na nezbytné minimum.

 

První volební bod je bod číslo

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP