Středa 7. června 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

265.
Vládní návrh zákona o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže
a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže
a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění
pozdějších předpisů (zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže)
/sněmovní tisk 991/ - třetí čtení

Děkuji panu předsedovi vlády, že zůstal u stolku zpravodajů, a požádám pana poslance Michala Kučeru, aby zaujal místo u stolku zpravodajů, protože je zpravodajem pro tento tisk.

Pan předseda vlády je před otevřením rozpravy připraven ještě to uvést. Prosím, pane předsedo vlády.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, cílem této novely - jenom pro připomenutí - je především jednotně stanovit pravidla, nezbytná k zajištění toho, aby subjekty, kterým byla způsobena škoda v důsledku porušení soutěžních pravidel, mohly účinněji než dosud uplatňovat své soukromoprávní škodní nároky žalobami v občanském soudním řízení. Právě tyto žaloby jsou důležitým prvkem účinného systému soukromoprávního prosazování právních předpisů o hospodářské soutěži a zajistí rovnováhu mezi veřejnoprávní a soukromoprávní cestou jejich vymáhání.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi vlády za jeho úvodní vystoupení. Konstatuji, že pozměňovací návrh je uveden ve sněmovním tisku 991/2, který vám byl doručen 17. května letošního roku. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 991/3.

Ptám se pana zpravodaje, jestli chce před otevřením rozpravy také ještě vystoupit. Není tomu tak. Otevírám rozpravu, do které nemám zatím žádnou přihlášku. Ptám se, kdo se hlásí do rozpravy. Nikdo. Můžeme tedy rozpravu ukončit.

Přikročíme k hlasování o pozměňovacím návrhu. Požádám zpravodaje garančního výboru pana poslance Michala Kučeru, aby přednesl zmíněný pozměňovací návrh a před hlasováním k němu sdělil své stanovisko. O totéž požádám pana předsedu vlády. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Máme před sebou hlasování o třech bodech. Nejprve budeme hlasovat návrhy technických úprav podle § 95. Ty nebyly předneseny, takže v tuto chvíli budeme hlasovat pouze o pozměňovacím návrhu pana poslance Marka Černocha a poté o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano, děkuji. Má někdo výhradu, považujete za potřebné schvalovat proceduru hlasování? Asi ne, protože jde o hlasování o jediném pozměňovacím návrhu a jinak to ani udělat nejde. Prosím tedy o přednesení pozměňovacího návrhu, pane zpravodaji, a vaše stanovisko.

 

Poslanec Michal Kučera: Pozměňovací návrh, přednesený panem poslancem Markem Černochem, sněmovní dokument 6368: V § 25 se slova "jsou v prvním stupni příslušné krajské soudy" nahrazují slovy "je příslušný krajský soud, v jehož obvodu má sídlo Úřad pro ochranu hospodářské soutěže". Toto je pozměňovací návrh pana poslance Marka Černocha.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. A stanovisko, pane zpravodaji? (Stanovisko je nedoporučující.) Pan předseda vlády? (Stanovisko je rovněž negativní.)

Dobře, budeme hlasovat o tomto návrhu.

Zahájil jsem hlasování číslo 275 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 275, z přítomných 142 poslanců pro 11, proti 102. Návrh nebyl přijat.

 

Můžeme přikročit k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže), podle sněmovního tisku 991, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou.

Zahájil jsem hlasování číslo 276 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 276, z přítomných 143 pro 123 poslanců, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu zpravodaji, děkuji panu předsedovi vlády a končím bod číslo 265.

 

Můžeme pokračovat. Děkuji panu předsedovi vlády, že zůstal u stolku zpravodajů, protože i další bod je bodem, který on bude přednášet. Zároveň děkuji panu kolegovi Václavu Klučkovi, zpravodaji garančního výboru pro bezpečnost, že zaujal místo u stolku zpravodajů. Jde o

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP