Středa 7. června 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

60.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb.,
o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti,
ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1067/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Jsme v prvním čtení, ale vláda navrhuje postupovat podle § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu, to znamená, je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Ještě než dám slovo předsedovi vlády Bohuslavu Sobotkovi, požádám vás o klid s tím, že předpokládám, že debaty týkající se jiného bodu budou přesunuty do předsálí. Žádám kolegy, aby se ztišili. Prosím o klid ve sněmovně! A zároveň děkuji panu poslanci Danielu Kortemu, který je zpravodajem pro tento tisk a už zaujal místo u stolku zpravodajů.

Nyní tedy požádám předsedu vlády pana Bohuslava Sobotku, aby přednesl návrh. Prosím, pane premiére.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji, vážený pane místopředsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, tato novela je technická, nezasahuje významným způsobem do práv a povinností v oblasti ochrany utajovaných informací. De facto pouze rozvádí možnost využití elektronických nástrojů pro správu dokumentů. Proto také vláda navrhuje, aby Poslanecká sněmovna Parlamentu vyslovila s návrhem zákona souhlas již v prvém čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu předsedovi vlády za jeho stručný úvod a požádám nyní zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Daniela Korteho, aby přednesl svou zpravodajskou zprávu. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Daniel Korte: Děkuji. Pěkné poledne, dámy a pánové. Budeme se zabývat sněmovním tiskem 1067, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon v podmínkách České republiky zejména upravuje nakládání s utajovanými informacemi a v oblasti administrativní bezpečnosti dosud výhradně upravuje jejich zpracování v analogové podobě. Pokud jde o jejich zpracování v informačních systémech nakládajících s utajovanými informacemi, nevztahuje se administrativní bezpečnost na utajované informace v podobě digitální.

Vzhledem k zavedení elektronického systému spisové služby u většiny orgánů státu, který se stane součástí informačních systémů nakládajících s utajovanými informacemi, navrhuje se tímto sněmovním tiskem vztáhnout některá ustanovení administrativní bezpečnosti, která jsou v návrhu přímo uvedena, i na nakládání s utajovanými informacemi v elektronické podobě. V podstatě tento návrh zaceluje mezeru, která vznikla v roce 2012 novelou archivního zákona č. 499/2004 Sb. Roky 2012, 2017 - pět let si nikdo této mezery nevšiml, ale budiž. Koneckonců, co je pět let proti věčnosti, že?

Navrhovaná právní úprava je prvním krokem pro vytvoření podmínek pro komplexní ochranu utajovaných dokumentů nejen v analogové podobě, ale i v podobě digitální. A já jako zpravodaj tedy doporučuji tento návrh schválit a vyhovět navrhovateli schválit ho v prvním čtení podle režimu § 90 odst. 2 jednacího řádu Poslanecké sněmovny.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu zpravodaji Danielu Kortemu a otevírám obecnou rozpravu, do které se hlásí pan zpravodaj v normální přihlášce. Ještě než mu dám slovo, konstatuji, že nebyl doručen žádný dokument s podpisy 50 poslanců, abychom nepostupovali podle § 90, ani nebylo stanovisko dvou poslaneckých klubů. Takže budeme zatím postupovat podle § 90 odst. 2 zákona o jednacím řádu.

Prosím, pane poslanče, máte slovo nyní v obecné rozpravě.

 

Poslanec Daniel Korte: Děkuji. Dámy a pánové, byv určen zpravodajem tohoto tisku, přečetl jsem si ho poprvé, přečetl jsem ho podruhé, přečetl jsem ho posedmé a propadl jsem hlubokému trudu, rmutu a zoufalství. Proto musím učinit osobní prohlášení: Za prvé, já jsem do politiky nechtěl. Za druhé. Za to, že tady jsem, může Kalousek.

Proč onen trud, rmut a zoufalství. Ten text je, jak říkal navrhovatel, jednoduchý. Ano, je to jeden odstavec zvíci jednoho rozvitého souvětí a jedné věty, ale je zřejmé, že ten text psal buď nějaký stroj, anebo mimozemšťan. Prosím, posuďte sami: Na zpracování a přenos utajované informace zpracovávané v elektronickém systému spisové služby, který je součástí informačního systému nakládajícího s utajovanými informacemi a splňuje požadavky stanovené národním standardem pro elektronické systémy spisové služby, s výjimkou těch požadavků, jejichž užití vylučuje splnění podmínek certifikace informačního systému pro nakládání s utajovanými informacemi nebo jejichž užití vylučuje zvláštní povaha působnosti původce, se použijí odstavec 1, § 21 odst. 1 až 4, § 21 odst. 5, s výjimkou části věty první za středníkem, § 21 odst. 6, pokud jde o překlad, § 21 odst. 8 až 10 a § 22 obdobně. V ostatních případech se ustanovení této hlavy na zpracování a přenos utajovaných informací v informačních systémech a kryptografických prostředcích nepoužijí.

Předpokládám, že všem je jasné, o čem budete hlasovat.

V zoufalství nejvyšším jsem se obrátil s prosbou o konzultaci na naši zdejší parlamentní legislativu, jakož i ministra vnitra, jenž není předkladatelem, autorem této novely, a byl jsem ujištěn, že tento text opravdu má splnit deklarovaný cíl, tj. umožnit vkládání utajovaných informací do elektronického systému spisové služby. Ano, bylo mi potvrzeno, že napsané je to strašlivě, ale oni takhle legislativci píší.

Já tedy si myslím, že zákony mají být psány pro lidi, aby jim lidé rozuměli, ale toto je prosím nějaký argot. Pokud nevíte, co je to argot, je to mluva určité skupiny, většinou jde o kriminální prostředí, jejímž cílem je obsah oné mluvy zakrýt a utajit před nezasvěcenými. A já si vám v této souvislosti dovolím přečíst pár slov: Je tedy ku prospěchu, aby zákonů bylo co nejméně, dále aby byly co nejspravedlivější a co nejvíce přínosné k obecnému užitku a kromě toho co nejvíce známé lidu. Proto se ve starých dobách veřejně vystavovaly na tabulích a bílé desce, aby je měli všichni před očima. Je hanebné, že někteří užívají zákonů jako sítí, totiž že jednají tak, aby do nich co nejvíce lidí zapletli, přičemž nedbají o stát, ale jakoby číhají na kořist. A posléze musejí být zákony sepsány jasnými a co nejméně nesrozumitelnými slovy, aby nebylo příliš zapotřebí onoho nejziskuchtivějšího druhu lidí, kteří se nazývají právní poradci a advokáti. Zajisté bylo kdysi toto povolání charakteristické pro nejpřednější muže a přinášelo velmi mnoho důstojnosti a co nejméně zisku. Ale nyní i toto povolání pokazil zisk, který nakazí všechno.

Dámy a pánové, to jsou 500 let stará slova Erasma Rotterdamského, která napsal ve svém nejdůležitějším politologickém díle O výchově křesťanského vladaře. Ale člověk je nepoučitelný a vidíme, že to je marné, je to marné, je to marné.

Děkuji vám za pozornost. (Potlesk poslanců klubu TOP 09 a Starostové.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za vystoupení pana poslance Daniela Korteho. Nemám žádnou další písemnou přihlášku do rozpravy, nikoho nevidím ani z místa, obecnou rozpravu končím. Námitka nebyla do této chvíle podána, proto rozhodneme podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 1067 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení."

Nejdřív vás odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami. A jakmile se ustálí počet přítomných, rozhodneme v následujícím hlasování. Učinit tak musím, protože jsem požádal hlučící kolegy a kolegyně, aby debaty o jiném tématu, než je vládní návrh, měli v předsálí.

 

Myslím, že všichni ti, kteří mají zájem o hlasování, už jsou přítomni, a rozhodneme v hlasování pořadové číslo 273, že budeme pokračovat podle § 90 odst. 2.

Zahájil jsem hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 273 z přítomných 133 poslanců pro 94, proti 8. Návrh byl přijat. Usnesení bylo schváleno, můžeme tedy pokračovat.

 

Zahajuji podrobnou rozpravu. Upozorňuji, že v podrobné rozpravě podle § 90 odst. 6 nelze podat pozměňovací návrhy nebo jiného návrhy, lze pouze navrhnout opravu data účinnosti návrhu a případně legislativně technické, gramatické nebo písemné chyby opravit. Hlásí se někdo do podrobné rozpravy? Není tomu tak. Končím podrobnou rozpravu. Ptám se pana premiéra, případně zpravodaje, jestli mají zájem o závěrečné slovo. Pane předsedo vlády? Nemáte. Pane zpravodaji? Nemáte. Dobře. Můžeme tedy pokračovat. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 1067."

Zahájil jsem hlasování číslo 274 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové 274 z přítomných 137 pro 126, proti nikdo. Návrh byl schválen. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu předsedovi vlády, děkuji panu zpravodaji a končím bod číslo 60.

 

Budeme pokračovat bodem číslo

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP