Středa 7. června 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

350.
Návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke 100. výročí bitvy u Zborova
/sněmovní dokument 6519/

Jde o sněmovní dokument 6519. Prosím, aby se slova ujal předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček a tento dokument uvedl. Prosím, pane předsedo.

Ještě jednou prosím o klid u tohoto bodu. Určitě si to zaslouží určitou důstojnost projednání. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, předstupuji před vás v souvislosti s blížícím se mimořádným výročím zásadní dějinné události, která předznamenala vznik našeho novodobého státu a jež si zasluhuje uznání a připomínku.

V prvních červencových dnech tohoto roku uplyne právě 100 let od úspěšného bojového vystoupení českých a slovenských legionářů v bitvě u Zborova. Vítězný boj několika tisíc Čechů a Slováků proti jednotkám centrálních mocností přinesl zásadní zlom v mezinárodním vnímání touhy obou národů na sebeurčení. U Zborova jsme dosáhli uznání pro věc budoucí samostatnosti. Vítězství legionářů povzbudilo formování dalších vojenských jednotek v zahraničí, které svým nasazením dokazovaly, že svou svobodu jsou Češi a Slováci připraveni prosazovat se zbraní v ruce, s nasazením životů a oběťmi.

Památka bitvy u Zborova byla po celou dobu první republiky právem připomínána jako druhý nejdůležitější svátek republiky. Zborovská tradice vytvořila jeden ze základních kamenů ideje samostatného Československa a stála u zrodu bojové tradice jeho armády jako státního atributu. Zborovské hrdinství bylo vzorem odvahy a síly a svými oběťmi závazkem k obraně svobody.

Význam připomínání zborovské bitvy se projevil i zřízením hrobu neznámého vojína, jehož ostatky byly vyzvednuty z válečného pole. K desátému výročí bitvy v roce 1927 byla uspořádána velkolepá národní pouť ke Zborovu a v roce 1937 se oslavy 20. výročí bitvy staly mohutnou demonstrací odhodlání k obraně před rozpínajícím se nacistickým Německem. Při této příležitosti se na Strahovském stadionu objevil 4. července naposledy na veřejnosti i zakladatel státu Tomáš Garrigue Masaryk.

Ve středu proudu zborovských oslav pochopitelně stanul i tehdejší parlament. Naši předchůdci se právě před devadesáti lety v roce 1927 jednoznačně přihlásili ke zborovské ideji provoláním díků, na němž se usnesla předsednictva obou komor Národního shromáždění. Vznosná zdravice padlým byla vložena do mohyly na bojišti a její opis patří dodnes ke klenotům archivu Poslanecké sněmovny. Československý parlament v ní vyslovil uznání legionářům, kteří "svou krví vydali prvý nepsaný zákon o sjednocení a samostatnosti Československa".

V roce 2018 si naše společnost připomene 100 let od obnovení samostatnosti. Pamatujme, že by nebylo 28. října 1918 bez odhodlání a obětí bojovníků v řadách legií. Naše samostatnost není spojena pouze se jmény Masaryka, Beneše a Štefánika, nýbrž také s tisíci vojáků, kteří ji vykoupili bojem. Zasluhují proto, aby byli při neopakovatelném stoletém výročí připomenuti a uznáni, a rovněž náš stát si zaslouží, aby v jejich odkazu měl vzor, na němž může stavět a k němuž se může hlásit.

Se slavnostním pocitem proto v podrobné rozpravě předložím Poslanecké sněmovně návrh usnesení, jehož smyslem je přihlásit se k vítězství u Zborova jako ke slavnému milníku našich dějin, na který můžeme být hrdí, a uznat jeho význam pro existenci našeho státu.

Děkuji. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane předsedo. Nyní k tomuto bodu otevírám obecnou rozpravu. Ptám se, zda má ještě někdo zájem vystoupit k tomuto bodu. Jestliže tomu tak není, tak obecnou rozpravu končím. Přistoupíme k podrobné rozpravě a poprosím pana předsedu, aby přednesl návrh usnesení.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Návrh usnesení zní:

My, poslanci a poslankyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, vědomi si významu bitvy u Zborova pro vznik samostatného československého státu, pro formování bojových tradic naší armády a pro pěstování ducha svobody, občanské hrdosti a lásky k vlasti, přijímáme ke stému výročí hrdinného boje československých legionářů toto usnesení:

S hlubokou úctou a vděčností si připomínáme 1. a 2. červenec 1917 jako slavné dny naší historie. Oběti československých legionářů přinesly u Zborova velké vítězství a významně přispěly k uznání legitimity zahraničního odboje a našeho práva na sebeurčení. Činy legionářů by neměly být nikdy zapomenuty. Hrdinové od Zborova zasloužili se o stát.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji, pane předsedo. Končím podrobnou rozpravu. Předpokládám, že závěrečné slovo již není třeba.

 

Přistoupíme k hlasování o předneseném usnesení.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro návrh, tak jak byl přednesen. Kdo je proti tomuto návrhu?

Jedná se o hlasování číslo 247, přihlášeno 131 poslanců, pro 125. Tento návrh byl přijat. Tedy návrh usnesení byl schválen. (Potlesk.)

 

Končím tento bod, děkuji.

Nyní návrhy na změnu pořadu schváleného programu. Jako první se s přednostním právem přihlásil pan předseda klubu ANO 2011 Jaroslav Faltýnek. Máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké dopoledne, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane místopředsedo. Dovolte mi, abych jménem našeho poslaneckého klubu v reakci na ten včerejší večer, kdy se nám nepodařilo doprojednat zákon o České národní bance a ani pan kolega Skopeček vlastně nestihl dokončit ten svůj dlouhý odborný projev, tak mi dovolte, abych tento bod číslo 10, Novela zákona o České národní bance, sněmovní tisk 1009 v přerušeném druhém čtení, navrhl dnes po všech již pevně zařazených bodech na konec dnešního dne. Děkuji a prosím vás o podporu tohoto návrhu.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Jako další se přihlásil pan poslanec Karel Fiedler se svým návrhem. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Karel Fiedler: Dobré dopoledne, dámy a pánové. Jak kolega Hájek správně tipuje, ano, dluhopisy - ale pozor, změna! Protože evidentně Poslanecká sněmovna, poslanecký klub ANO má problém s novelou zákona poslance Fiedlera, tak navrhuji, abychom zařadili na dnešní den na pořad této schůze bod 194, to je novela zákona o dluhopisech, a tedy investičních pobídkách, kterou navrhl pan poslanec Andrej Babiš. Je to sněmovní tisk 1058. Já věřím, že v tomto případě už poslanecký klub ANO nebude mít problém podpořit návrh svého předsedy, a když chtějí vybírat daně a zvyšovat výběr daní do státního rozpočtu, tak jistě podpoří návrh svého vlastního předsedy, byť není tak dokonalý jako návrh poslance Fiedlera, který jde dále než návrh poslance Babiše, který pouze navrhuje zdanit dluhopisy pro jejich emitenty. Já navrhuji, aby byly zdaněny i pro osoby spřízněné. Nicméně vůle není, pojďme přijmout alespoň tedy částečný, byť nedokonalý návrh, který víceméně řeší to, co zůstává jako díra v zákoně.

Jestliže, jak jsem viděl, poslanecké kluby, i ty, které vyvolaly vládní krizi, nebo takovou tu pochybnou vládní krizi, poslanecký klub ČSSD vždy říkal, že toto byl jeden z důvodů a vždycky hlasoval proti, tak já budu dnes velmi zvědavý, jak bude hlasovat poslanecký klub ANO o návrhu svého pana předsedy, poslance Andreje Babiše, který nám tady mockrát říkal, jak je pro vybírání daní, jak bude potírat obcházení výběru daní. Je poněkud překvapivé, že sám pan poslanec nenavrhuje, neprosazuje tento svůj návrh, že ho musím navrhovat a prosazovat já jako opoziční poslanec, který jsem spíše vždy měl k panu ministrovi kritické připomínky. Myslím si, že to dnešní hlasování tedy bude velmi zajímavé, a doufám, že tentokrát sdělovací prostředky budou věnovat trošku pozornost tomu, jak hlasoval poslanecký klub ANO o tom, co sám jejich pan předseda tady dlouhou dobu prezentuje, sděluje veřejnosti, hlásá, jak jsou pro zvýšení výběru daní a potírání obcházení tohoto.

Navrhuji, abychom se tímto bodem zabývali dnes jako prvním bodem po třetích čteních, to je první alternativa. A druhá alternativa, abychom se jím zabývali dnes jako bodem po všech již zařazených čteních, a v případě, že projde návrh pana předsedy klubu Faltýnka, tak i po tom bodu, který navrhoval pan předseda Faltýnek. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Jenom na upřesnění, vy jste navrhoval po třetích čteních. Posledním bodem ve třetích čteních je bod 264, sněmovní tisk 235.

 

Poslanec Karel Fiedler: První varianta - dnes jako první bod po třetích čteních.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: A druhá je po pevně zařazených bodech, po návrhu pana předsedy Faltýnka.

 

Poslanec Karel Fiedler: (Mluví současně s předsedajícím.) Včetně případného návrhu pana poslance Faltýnka.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Ano, děkuji. Nyní s přednostním právem pan předseda klubu KDU-ČSL. Ruší svoji přihlášku, dobře. V tom případě pan poslanec Leo Luzar. Máte slovo.

 

Poslanec Leo Luzar: Vážený pane předsedající, děkuji za slovo. Já bych si zde dovolil zopakovat zařazení nového bodu, a to neplnění usnesení ve věci OKD, na zítřek v 11 hodin. Vím, že je naplánováno a byla dohoda politických stran na nějakém programu na tento týden. Ten termín čtvrtek 11 hodin samozřejmě je termínem, který by byl v určitém slova smyslu nabouráním této dohody. Pevně ale věřím, že panu premiérovi jde o to, aby vláda splnila přání Sněmovny a předložil tento materiál. Proto mu chci dát ještě jednu šanci, aby tento materiál předložil. Netrvám na projednávání tohoto bodu, ale trvám na té zprávě, kterou by měla vláda předložit Sněmovně, a pokud tak vláda učiní, jsem zítra ochoten tento bod stáhnout z projednávání. Ale vyzývám tímto vládu a pana premiéra - tím, že je tady přítomen osobně -, aby splnili usnesení, které Sněmovna vládě uložila, a připravili přehled situace v OKD ke stávajícímu stavu.

Z médií víme, že situace není dobrá, protože se neustále neřeší stav v OKD, odkládají se kroky, zdůvodňují, že je třeba další analýzy, další zásahy ve prospěch nebo v neprospěch správy tohoto podniku, a bojím se, že tímto stylem dojdeme do voleb a že to vlastně nikoho nezajímá. A to bych byl velice nerad, protože se neustále jedná o tisíce pracujících, kteří jsou závislí na tomto podniku. Usnesení, které Sněmovna přijala, se týká i ministrů vlády a byl bych rád, kdyby tito ministři, např. ministr financí, pod kterého spadají určité analytické útvary, zadal těmto útvarům, popř. nás informoval, zda již zadal těmto útvarům některé úkoly, které by vedly třeba k objasnění té situace v OKD.

Čili dávám tímto určitou šanci i předsedovi vlády, aby nám předložil písemně své stanovisko k této věci, a já na základě toho stáhnu ve čtvrtek z projednávání tento bod. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji a ptám se, zda má ještě někdo návrh na změnu schváleného pořadu. Jestliže tomu tak není, přistoupíme k hlasování o přednesených návrzích.

 

Jako první budeme hlasovat návrh pana předsedy Faltýnka, aby bod číslo 10, sněmovní tisk 1009, byl zařazen dnes po pevně zařazených bodech.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 248, přihlášeno 146 poslanců, pro 87, proti 2. Tento návrh byl přijat.

Nyní budeme hlasovat návrhy pana poslance Fiedlera. Jedná se o bod 194, sněmovní tisk 1058, investiční pobídky, a první návrh byl dnes po třetích čteních, čili po bodu 264.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Jedná se o hlasování 249, přihlášeno 148 poslanců, pro 63, proti 49. Tento návrh přijat nebyl.

 

Budeme tedy hlasovat alternativní návrh, aby tento bod byl zařazen dnes po bodu, který jsme před chvílí schválili, čili po bodu 10.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 250, přihlášeno 148, pro 133, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat návrh pana poslance Luzara, který navrhuje zařazení nového bodu o OKD zítra v 11 hodin.

Já zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 251, přihlášeno 148 poslanců, pro 70, proti 25. Tento návrh přijat nebyl.

 

Tím jsme se vypořádali se všemi návrhy na změnu pořadu schůze a přikročíme k dalšímu programu. Otevírám bod číslo 258, kterým je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP