Pátek 26. května 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Bartošek)

20.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní
řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních
řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 987/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr spravedlnosti Robert Pelikán. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, já už jsem tento návrh podrobně představoval v rámci prvního čtení, a protože chci ponechat co nejvíce prostoru pro diskuzi v rámci druhého čtení, ale zároveň bych byl rád, abychom to stihli dokončit, tak jen velmi stručně.

Jde o soubornou novelu procesních předpisů v oblasti civilního procesního práva, kde vyhovujeme aplikační praxi v tom, že tam provádíme, řekněme, technické změny, které se ukázaly v praxi jako potřebné, či dokonce nezbytné. Snažíme se nějakým způsobem regulovat nápad věcí na Nejvyšší soud, který je za současného stavu přetížený, implementujeme rozsudky Evropského soudu pro lidská práva a posilujeme pomocí tzv. automatického generátoru přidělování věcí právo na zákonného soudce.

Na úvod si myslím, že to stačí, a dále pak v diskuzi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání ústavněprávnímu výboru jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 987/1 a 987/2. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj ústavněprávního výboru poslanec Lukáš Pleticha, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Pan poslanec Pleticha není přítomen a já požádám pana poslance Tejce, aby jej zastoupil a přednesl nám stanovisko výboru. Prosím.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já bych si dovolil odkázat ve stručnosti na tisk 987/2, který obsahuje usnesení ústavněprávního výboru číslo 304 ze dne 20. dubna 2017. My jsme přijali řadu pozměňovacích návrhů, a to věcně k soudnímu poplatku ve věcech odpovědnosti státu za škodu, k možnosti, abychom umožnili videokonferenční zařízení v civilním řízení, dnes je to možné v řízení trestním. Přijali jsme také technickou úpravu, tak aby bylo možné zareagovat na věcnou změnu, která se týká úroku z prodlení u výživného pro nezletilé dítě, která byla přijata v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Také byla přijata změna, která se týká soudních poplatků u dovolání a také v případě dovolání se mění, resp. upravuje zpětvzetí návrhu, bezdůvodnost dovolání a lhůty pro vydání usnesení.

To jsou základní věci, ke kterým se vyjádřil ústavněprávní výbor. A já bych poté se přihlásil už nikoliv jako zpravodaj až do podrobné rozpravy k dalším návrhům, které se týkají velmi diskutovaného generátoru rozdělování jednotlivých věcí, tedy automatickému rozdělování věcí soudcům. Tato věc bude jistě diskutována ve třetím čtení a ještě na jednání garančního výboru, neboť je tam několik variant možného postupu, a proto bych to nechal až na debatu ve výboru či ve třetím čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Určitě se přihlaste do rozpravy, pane poslanče. Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji jednu přihlášku, a to pan poslanec Martin Plíšek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Plíšek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, já bych se chtěl v obecné rozpravě nejprve vyjádřit k samotné novele a potom odůvodnit dva pozměňovací návrhy.

Musím říci, a přerušením předchozího bodu jsme toho byli svědky, že současná vláda místo toho, aby splnila svůj závazek a předložila nové moderní procesní předpisy, které zkvalitní, zefektivní a hlavně zrychlí soudní řízení, mezi něž patří i občanský soudní řád, tak sem předkládá jednu novelu občanského soudního řádu za druhou, řeší v ní zcela nesouvisející věci zcela nekoncepčně, a jak jsem zmínil už při vyjádřeních k zákonu o veřejné prospěšnosti, toto zůstává jako velký dluh pro příští volební období. A pokud někdo z občanů má pocit, že justice nebo soudní řízení nefungují efektivně, rychle a často jednoduše, tak samozřejmě může poděkovat i současnému ministru spravedlnosti.

Já tady chci odůvodnit a představit dva pozměňovací návrhy, protože pan ministr bohužel místo toho, aby nové procesní předpisy předložil, tak ještě v rámci těchto přichází s různými experimenty z mého pohledu nesmyslnými. A jedním z nich je právě ustanovení zavádějící tzv. automatický generátor výběru zákonného soudce.

Takže můj pozměňovací návrh směřuje k tomu, aby tato ustanovení, která souvisí se zavedením toho automatického generátoru, byla vypuštěna. Řeknu ve stručnosti proč. Hlavně proto, že toto nebylo řádně projednáno s reprezentací soudů, s jednotlivými soudy. Naopak oni kritizovali nepřipravenost, a to faktickou, ale i technickou, tohoto nového systému. Já si nedovedu představit, že by se toto mělo zavádět bez nějaké všeobecnější shody s mocí soudní. A navíc to odůvodnění, které Ministerstvo spravedlnosti uvádí, že při přidělování jednotlivých kauz v rámci konkrétních soudů a soudců funguje korupce, je velmi hlavně nespravedlivé a hlavně nepravdivé. Jsou-li problémy na nějakých konkrétních soudech s přidělováním kauz a s určováním pořadí projednávání, tak se to má řešit vždycky zcela konkrétně, nikoliv zavádět nový systém. Toto už je bohužel neduh této vlády - když si neumí poradit s konkrétním vymáháním práva vůči konkrétním subjektům či lidem, tak zatíží všechny ostatní a myslí si, že věc vyřeší. Nevyřeší.

Já si dovoluji ocitovat také vyjádření zástupců Nejvyššího soudu, Nejvyššího správního soudu, zástupců Soudcovské unie, ale i krajských soudů. Myslím, že to jsou docela reprezentativní subjekty na to, abychom potom ještě ve třetím čtení pečlivě zvažovali, jestli ten generátor budeme skutečně do našeho právního řádu zavádět, či v jaké podobě. Podle vyjádření soudních funkcionářů totiž není jasné, proč by se měl zavádět nový systém, když stávající systém funguje prakticky bez problémů. Jak jsem zmiňoval, byly nebo jsou konkrétní problémy, ale ty se dají řešit zcela konkrétními opatřeními bez zavádění tohoto systému. Zástupci justice se obávají technického provedení celého systému. Mimochodem právě ta technická řešení, případně různé IT projekty, se současnému Ministerstvu spravedlnosti příliš nedaří realizovat, a proto bychom se skutečně touto cestou neměli vydávat.

A jak jsem zmínil, Ministerstvo spravedlnosti ne zcela, nebo prakticky vůbec neprodiskutovalo to faktické fungování se zástupci soudů dříve, než tento návrh vůbec předložilo. Jsou zde tedy jasné, logické argumenty, to znamená, vůbec se nebere v potaz to, že elektronický generátor - nebo si nemůžeme příliš představit, že elektronický generátor zajistí rovnoměrné rozdělení těch případů, to znamená rovnoměrné zatížení soudců, pokud jsou jednotlivé věci co do rozsahu, složitosti a počtu obviněných mnohdy tak rozdílné. Nelze se na to proto dívat pouze z technické stránky, že nějaký generátor rozdělí kauzy a případy bez ohledu na to, jak složité a v jakém počtu jsou vůči jednotlivým soudcům. To znamená, je tady jakési hotové řešení, které je navíc nedokonalé a o jehož technickém provedení panují velké pochybnosti. A proto tedy navrhuji, a pak v podrobné rozpravě se přihlásím k návrhu, který ten automatický generátor vypouští.

Dodávám ještě, že jsou zde i další pozměňovací návrhy, nebo byly na výboru takové, které říkaly: zaveďme to jenom pro jeden druh řízení, např. pro insolvenční řízení. To já ovšem považuji taky za nesystémové, protože proč pro jeden typ řízení ano a pro všechny ostatní nikoli? To znamená, jestli ta věc není prodiskutována, jestli nemá širokou podporu, jako že z mého pohledu nemá takto pojaté, tak jak je to pojato v tomto návrhu, širokou podporu, pak si myslím, že v závěru volebního období bychom takové experimenty zavádět neměli.

Můj druhý pozměňovací návrh, ke kterému se potom přihlásím v podrobné rozpravě, směřuje k tomu, aby nejenom o neplatnosti rozhodčí smlouvy, ale i v rámci řízení o zrušení rozhodčího nálezu podle části čtvrté zákona o rozhodčím řízení byl v prvním stupni příslušný krajský soud.

Dovolte krátké zdůvodnění. Podstatným důvodem pro změnu věcné příslušnosti je mimo jiné také skutečnost, že řízení o zrušení rozhodčích nálezů a o neplatnosti rozhodčích smluv představuje jakýsi přezkum či opravný prostředek proti rozhodčímu nálezu, což je zřejmé taktéž z vymezení důvodů pro zrušení rozhodčího nálezu, které jsou upraveny v zákoně o rozhodčím řízení. A je také potřeba poukázat na samotnou novelu zákona o rozhodčím řízení, která nabyla účinnosti od 1. prosince 2016 a která nově vyloučila uzavírání rozhodčích smluv mezi spotřebitelem a podnikatelem, čímž vyloučila spory ze smluv uzavřených mezi podnikatelem a spotřebitelem z rozhodování v rozhodčím řízení. Uvedenou novelizaci lze proto vnímat jako projev vůle zákonodárce o ochranu spotřebitele v rozhodčím řízení jako slabší smluvní strany. Z uvedeného tedy také vyplývá, že tento postup, který navrhuji ve svém pozměňovacím návrhu, má tedy větší logiku. Především s ohledem na odbornou složitost problematiky představující jakýsi přezkum rozhodčího řízení a opravný prostředek proti rozhodčímu nálezu je vhodné ponechat rozhodování v těchto věcech krajským soudům, které o těchto otázkách před harmonizační novelou občanského soudního řádu rozhodovaly od roku 1992 a které jsou taktéž příslušné k rozhodování o odvolání proti rozhodnutím okresních soudů.

Dalším podstatným důvodem pro změnu věcné příslušnosti v případě řízení o neplatnosti, o rozhodčí smlouvě a řízení o zrušení rozhodčího nálezu je zahraniční kontext úpravy ve vybraných státech evropského prostoru, resp. státech, se kterými nás pojí podobný historický vývoj v oblasti práva a právní vědy. Takovými státy jsou nepochybně Rakouská republika nebo Spolková republika Německo. Ve Spolkové republice Německo je k těmto řízením o zrušení rozhodčího nálezu jakožto jedinému opravnému prostředku příslušný vrchní soud, který je stejně jako v České republice třetím článkem soudní soustavy.

A jedním z nich je právě ustanovení zavádějící tzv. automatický generátor výběru zákonného soudce. V Rakouské republice byl k řízení o zrušení rozhodčího nálezu věcně příslušný do roku 2013 krajský soud, který je stejně jako v České republice druhým článkem soudní soustavy, a následnou novelizací byla od roku 2014 věcná příslušnost k řízení o zrušení rozhodčího nálezu stanovena příslušnost dokonce nejvyššího soudu, který je, stejně jako v České republice, čtvrtým a nejvyšším článkem soudní soustavy.

Takže tolik zdůvodnění mých pozměňovacích návrhů, ke kterým se potom přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane poslanče. Přečtu omluvy: od 11.30 do konce jednacího dne z naléhavých pracovních povinností v rámci rezortu Ministerstva vnitra se omlouvá pan ministr Milan Chovanec, dále od 12 hodin z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Karel Pražák, od 12 hodin do konce jednacího dne z osobních důvodů se omlouvá pan poslanec Komárek, od 12 hodin do konce dnešního jednání se omlouvá pan poslanec Milan Šarapatka a dále od 12.15 hodin z důvodu jednání se omlouvá pan poslanec Martin Lank.

Nyní vystoupí řádně přihlášený pan poslanec Marek Benda. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, páni ministři, vážené dámy, vážení pánové, vidím, že je pátek odpoledne po čtrnácti dnech schůze a že už toho opravdu všichni máme tak trochu plné zuby, tak se vás pokusím nezdržovat příliš dlouho. A nemám žádných důvodů tento návrh zákona nějakým zásadním způsobem brzdit a bránit mu. Chtěl jsem se víceméně přihlásit k tomu, co tady přede mnou poměrně detailně říkal pan kolega Plíšek o onom generátoru, který sice vím, že ministerstvo jakoby má hluboce rozmyšlený, ale odpor v soudní soustavě, naprosto napříč soudní soustavou, je tak zásadní, že si myslím, že v tuto chvíli přijímat generátor by byla velikánská chyba.

Obavy z centralizace sbírání dat jsou i uvnitř soudní soustavy velmi zásadní a myslím si, že bychom měli posléze podpořit návrh ať už kolegy Plíška, nebo pana kolegy Tejce, který je také ale přihlášen v podrobné rozpravě a bude přednášet, předpokládám, podobný nebo zmírněný návrh na zrušení onoho generátoru.

Přihlásil jsem se sem víceméně v okamžiku, kdy jsem viděl, že přistála do podrobné rozpravy přihláška Radka Vondráčka, který se nepřihlásil v obecné rozpravě, nechystá se jít svůj návrh obhajovat. Ale protože vím, co v něm je, protože ten návrh už jednou byl na ústavněprávním výboru přednesen jiným poslancem a dneska leží v systému a už jednou ho ústavněprávní výbor odmítl, tak bych jenom chtěl ve stručnosti a v krátkosti říct, že nedoporučuji, abychom v rámci druhého čtení, které probíhá ještě jako v této atmosféře Sněmovny, přistupovali k návrhům, kterém poměrně zásadním způsobem mění kompetence orgánů státní moci, bez toho, aby to přišlo relevantně z vlády, bez toho, aby bylo skutečně relevantně vyčísleno, co to bude stát. A že to něco stát bude, je zcela, zcela evidentní.

Bohužel v resortu spravedlnosti máme tady jakoby notorické zpoždění v celé řadě věcí. Ve středu jsme to řešili pozměňovacím návrhem paní poslankyně Válkové k předchozí novele zákona o advokacii, kde se doháněla bezplatná právní pomoc, která také měla být z vládní dílny, a bylo jasné, že už se nestihne. Ale teď dochází k tomu, že má přejít celá jedna část vymáhání pohledávek ze stávajícího modelu, řekněme, děleného soudního - něco si vymáhají soudy samy, něco si vymáhají přes Celní správu, něco si vymáhají případně přes exekutory - najednou na Celní správu s pro mě velmi nedokonalým a rozhodně nesplňujícím RIA a nesplňujícím další parametry odůvodněním.

Já bych chtěl poprosit, abychom ve třetí čtení velmi zvažovali, jestli má docházet k věcem, které budou znamenat další nároky na státní rozpočet - a ty jsou zcela jasné a myslím si, že jsou velmi nevyčíslené, případně bych ve třetím čtení ještě zopakoval ta vyčíslení, která hrozí -, bez toho, abychom k tomu měli jasné a jednoznačné stanovisko vlády a aby to byl nějaký proces, který směřuje odněkud někam, a nebyl to jenom jednorázový, nahodilý výstřel.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji a táži se, zda někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím. V tom případě obecnou rozpravu končím a táži se, zda v tento moment si chce pan navrhovatel nebo pan zpravodaj vzít závěrečné slovo. Prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, jenom velice stručná reakce na poslední vystoupení mého milého kolegy pana Bendy. To není nějaká dalekosáhlá, alespoň podle našeho názoru, změna v kompetenci, abych to vysvětlil těm nezasvěceným. Jde o to, že nám v justici občas zůstanou nějaké nezaplacené pohledávky za účastníky řízení, což pro vaši představu jsou situace, kdy někdo nezaplatí soudní poplatek a přijde se na to pozdě, protože normálně je princip, že nejdřív se platí soudní poplatek, pak se teprv soudí. Nebo nám tam zůstane neuhrazený náklad třeba za znalecký posudek. Tyto dluhy, které nejsou velké, my se snažíme jaksi být řádnými hospodáři a předcházet jejich vzniku, tak mají katastrofálně nízkou výtěžnost. Tak nízkou, že když několik soudů zkusilo se domluvit s exekutory, zda to nebudou pro ně vymáhat, tak ti exekutoři postupně začali vypovídat ty smlouvy, protože říkali, že tohle je nezajímá.

Dosavadní princip fungování byl ten, že to dělala soudní oddělení, která měla na starosti výkon rozhodnutí, tedy tak jako vykonávala rozhodnutí pro běžné občany, tak vykonávala i pro nás, pro soudy. Ale ta oddělení v podstatě mizí dneska, protože jejich práci právě převzali exekutoři, a my je živíme už jenom kvůli těmhle velmi nebonitním pohledávkám. Ekonomicky racionální by bylo ty pohledávky prostě rovnou odepisovat. Ale mému milému panu kolegovi je jaksi drahý ten pojem morálního hazardu, takže z důvodu toho, aby nedocházelo k morálnímu hazardu, si myslíme, že stát nemůže odepisovat tyto pohledávky a musí aspoň nějakým způsobem je vymáhat. No a protože je to takováto zbytková agenda, tak se narodil nápad přesunout to k Celní správě, která jinak vymáhá veřejnoprávní pohledávky pro stát, a podařilo se nám přemluvit tu Celní správu, že s tím se skřípěním zubů souhlasí.

Takže jménem dobré administrace těch okresních soudů, kde s tím mají opravdu velké potíže, vás prosím v tom třetím čtení spíše o podporu. Myslím, že to není tak dalekosáhlá změna, jak se zdá. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Přečtu omluvu: dnes od 12.30 hodin do konce jednacího dne se z pracovních důvodů omlouvá pan poslanec Okamura. S přednostním právem se ještě hlásí pan místopředseda Radek Vondráček. Prosím.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Dobrý den, trošku se omlouvám, že využívám přednostního práva, moc často si toho neužiji. Nevystoupil jsem zcela úmyslně v obecné rozpravě, nechtěl jsem ji prodlužovat, protože ten pozměňovací návrh je poměrně odůvodněn. Už za mě vystoupil a obhájil mě v podstatě pan ministr.

Takže já bych jenom doplnil, že se také uleví těm pracovníkům, kteří to dělají, kteří v podstatě na to kolikrát nemají kvalifikaci a dostanou to skoro až za trest. A na rozdíl třeba od diskutovaného generátoru tohle je opatření, které ten systém a ta justice vítá. Má podporu. Trochu se tady zabíjejí dvě mouchy jednou ranou. Bude vytížena Celní správa a uleví se justici. A o to trochu odbřemenit soudy a ty pracovníky se tady přece v souladu s programy víceméně všichni snažíme celé toto volební období. Takže myslím, že to je chytrý nápad, je zpracovaný dobře, je relativně jednoduchý i legislativně jednoduše zpracovaný. A vím, že na ústavněprávním výboru, kde už jsem neměl možnost ho třeba podpořit, to bylo o jeden hlas a ještě možná trošku se zaváháním, že při lepší informovanosti některých hlasujících by to dopadlo jinak.

Tak já naopak žádám o laskavou podporu tohoto návrhu ve třetím čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Pan zpravodaj nechce závěrečné slovo. Zahajuji tedy podrobnou rozpravu, kdy eviduji čtyři přihlášky. Nejprve tedy vystoupí pan poslanec Plíšek, připraví se pan poslanec Tejc. Prosím.

 

Poslanec Martin Plíšek: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, milé kolegyně, vážení kolegové, vzhledem k tomu, že jsem v obecné rozpravě odůvodnil svoje pozměňovací návrhy, dovolte, abych se k nim přihlásil. Jsou v systému obsaženy a uvedeny pod čísly 6358 a 6420. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Tejc, připraví se pan poslanec Radek Vondráček.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Já si dovolím přihlásit se k pozměňovacímu návrhu pod číslem 6389 k tomuto tisku, který se týká, jak už jsem jej odůvodnil, úpravy generátoru, respektive to, že by byl zúžen pouze na insolvenční řízení.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní tedy pan poslanec Radek Vondráček, připraví se paní poslankyně Válková.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Tak jak bylo avizováno, hlásím se k pozměňovacímu návrhu číslo 6281, který se týká vymáhání pohledávek celním úřadem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní paní poslankyně Válková, připraví se pan poslanec Kádner.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji, pane předsedající. Milé kolegyně, milí kolegové, na rozdíl od svých předřečníků jsem neměla možnost návrh odůvodnit v obecné rozpravě ani jsem nechtěla využít té obecné rozpravy k nějakému dlouhému výkladu. Takže já se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který je v systému vložen pod číslem 6182, a chtěla jsem jenom upozornit, že jsem šla tou střední cestou. Argumenty, proč zavádět nebo nezavádět automatický generátor, jste slyšeli a já si myslím, že v té nejspornější agendě, kterou nepochybně insolvenční věci jsou, minimálně u veřejnosti vzbuzují pochybnosti, zda tam všechno probíhá tak, jak by správně probíhat mělo, je namístě ten automatický generátor vyzkoušet - na jedné straně. Na druhé straně nevím, jak se tu celou ostatní agendu podaří zvládnout tím způsobem, jak pan ministr tady prezentoval. To skutečně, jak řekl kolega poslanec Benda, zrovna nerezonuje v oblasti justice.

Justice se obává, že bude zavedení systému provázet řada chyb, takže se tady dává dostatečně dlouhé období, a konkrétně v tom mém pozměňovacím návrhu až do 31. 12. 2021, čili několik let. Kdykoliv příští politická reprezentace bude mít, respektive poslanci, kteří po nás přijdou, budou mít možnost v případě, že by ten systém zahavaroval, pochopitelně změnit zákon tak, aby u ostatních agend, nebo dokonce i u agendy insolvenční se automatický generátor už nadále nepoužíval. Já nicméně doufám, že se používat bude, že jsem příliš skeptická a pesimistická, že realista je pan ministr a že nakonec budeme rádi, když zjistíme, že ta moje obava nebyla zdůvodněná.

Proto navrhuji, abychom zavedli automatická generátor u insolvenční agendy, v insolvenčních věcech a v ostatních věcech počkali, jestli se osvědčí, a to až do 31. 12. 2021. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec David Kádner.

 

Poslanec David Kádner: Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych se formálně přihlásil k pozměňovacímu návrhu 6183. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Táži se, zda někdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Nikoho nevidím. Jestli je tomu tak, končím podrobnou rozpravu. Táži se pana ministra a pana zpravodaje na závěrečné slovo. Není tomu tak. Vzhledem k tomu, že žádný jiný další návrh nepadl, končím druhé čtení tohoto návrhu.

 

Otevírám další bod dnešního jednání a tím je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP