Pátek 26. května 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Radek Vondráček)

344.
Zbavení povinnosti zachovávat mlčenlivost osob,
které se v rámci své činnosti v Poslanecké sněmovně v období
od 28. 7. 2016 do 18. 8. 2016 seznámily s tzv. Šlachtovou zprávou

Prosím, aby se slova ujal předseda Poslanecké sněmovny Jan Hamáček. A ještě jednou vás poprosím o klid v sále! Není slyšet přednášejícího. (Předsedající opět zvoní.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vážená vládo, dámy a pánové, já bych chtěl poděkovat Poslanecké sněmovně, že zařadila na pořad jednání tento bod, kterým musíme vyřešit záležitost, ve které se na mne obrátila Generální inspekce bezpečnostních sborů, oddělení prověřování a dokumentace, pracoviště Zlín, a učinila tak na základě písemného pokynu dozorového státního zástupce dr. Marka Bodláka. Obsahem té žádosti je, aby Poslanecká sněmovna za prvé poskytla tomuto orgánu kopii tzv. Šlachtovy zprávy, která byla dne 28. 7. 2016 předána vrchním státním zástupcem v Olomouci dr. Ivo Ištvanem vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, a dne 18. 8. 2016 byly z obsahu uvedeného materiálu uveřejněny v tisku informace pocházející z nasazených operativně pátracích prostředků v trestní věci Vidkun. Za druhé požadují zaslání jmenného seznamu osob, které se s tzv. Šlachtovou zprávou seznámily, případně k ní měly přístup v rámci své činnosti v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky v období 28. 7. 2016 do 18. 8. 2016, a za třetí požaduje zproštění povinnosti zachovat mlčenlivost osob uvedených pod bodem 2 této žádosti v rozsahu nakládání s tzv. Šlachtovou zprávou a informacemi v ní obsaženými.

Podle mého názoru -

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Pane předsedo, já vás na chviličku přeruším. Máte silný hlas, ale i tak je problém si v klidu vyslechnout vaši řeč. Opravdu poprosím všechny kolegy, kteří ještě něco potřebují probrat, než dneska začneme, ať jdou ven ze sálu, a ostatní, ať v klidu sedí na svých místech. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já také děkuji. Prosím opravdu o pozornost, protože to není banalita, je to závažná věc.

Já jsem přesvědčen, a opírám se i o stanovisko legislativy, popř. dalších právníků, že na tuto žádost se vztahuje příslušné ustanovení našeho jednacího řádu, konkrétně tedy § 48, který se zabývá vyšetřovací komisí, a jeho odstavec 8, který říká, že členové vyšetřovací komise a další osoby, které se zúčastní nebo jsou přítomny jednání vyšetřovací komise nebo jeho části, které byly prohlášeny za neveřejné, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o nichž se při jednání dozvědí. Zbaveni této povinnosti mohou být pouze usnesením Sněmovny.

Dle mého názoru jediný možný postup je, že Poslanecká sněmovna v rámci tohoto bodu bude hlasovat o příslušném návrhu usnesení, které jsem připraven přednést. Chtěl bych jenom upozornit, že podle informací útvaru Poslanecké sněmovny se tato věc týká sedmi poslanců, to jsou členové vyšetřovací komise, pěti zaměstnanců Kanceláře Poslanecké sněmovny a dvou odborných analytiků.

Takže tolik z mojí strany a já samozřejmě v podrobné rozpravě jsem připraven přednést návrh usnesení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji, pane předsedo. A nyní zahajuji všeobecnou rozpravu a ptám se, zda má někdo zájem vystoupit ve všeobecné rozpravě. Pan poslanec Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane předsedo a předkladateli, vážení páni ministři, vážené dámy, vážení pánové, já bych chtěl tady vystoupit v obecné rozpravě a říct, že pokládám za naprosto nemožné, abychom něco takového udělali. Naprosto nemožné, abychom něco takového jako zbavení mlčenlivosti v této kauze vůči našim poslancům a našim zaměstnancům udělali. Vyšetřovací komise je vrcholný orgán Parlamentu České republiky v této zemi a není možné, a to zejména za situace, kdy šetřila policii, problémy vznikající v policii, problémy vznikající ve státním zastupitelství, aby vzápětí přišli státní zástupci a policisté a řekli: a my si chceme prohlídnout všechno, co jste tam měli, protože údajně něco uniklo ze spisů. Já mám pocit, že tady opravdu někdo nerozumí, respektive rozumí, ale snaží se z nás dělat blázny, vůbec nerozumí rozdělení mocí ve státě. Státní zastupitelství není nadřazeno všem ostatním mocím, přestože si to Olomouc občas myslí a přesto, že se občas tak chová. Opravdu není, je zařazeno pod moc výkonnou, moc výkonná odpovídá moci zákonodárné, moc zákonodárná zřídila vyšetřovací komisi, která se snažila prověřit problémy vzniklé v moci výkonné. A není možné, aby podřízený orgán výkonné moci následně přišel a řekl: a my chceme všechny vaše podklady, protože šetříme údajný trestný čin.

Pokládal jsem opravdu za nezbytné, že toto chci říct, a velmi vás poprosit, abychom nikdo usnesení, které vydává poslance a zaměstnance Sněmovny k vyšetřování státního zastupitelství kvůli údajným únikům ze spisů, abychom nikdo pro takové usnesení nehlasovali.

Děkuji za pozornost. (Potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek. Poté s řádnou přihláškou pan poslanec Blažek.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dovolte, abych podpořil to, co tady řekl pan poslanec Benda, s jednou korekcí. On řekl, že to nesmíme udělat vůči našim poslancům a vůči našim zaměstnancům. Já myslím, že to nesmíme udělat především vůči právu právního státu a vůči důstojnosti Poslanecké sněmovny. Domnívám se, že už jenom ta žádost sama o sobě by si měla vyžádat omluvu nejvyššího státního zástupce. To je neuvěřitelná nehoráznost, co si dovolili! (Slabý potlesk z pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní pan poslanec Blažek, poté pan poslanec Schwarz. Máte slovo.

 

Poslanec Pavel Blažek: Dobrý den, děkuji za slovo. Já bych chtěl pouze informovat, jak vlastně celé tohle vzniklo. Ale zastavím se ještě u toho názvu. Musím opakovaně zdůraznit, že něco jako Šlachtova zpráva neexistuje a nikdy neexistovalo. Já to musím pořád opakovat. Já to chápu, že se tomu tak říká, ale pan Šlachta nikdy žádnou zprávu nesestavil, alespoň pokud jde o tu zprávu, o které se mluví, a nebyla to zpráva, ale byly to pouze útržky z různých policejních spisů.

Jenom abyste prosím vás věděli, jak tohle vzniklo. To nevzniklo tak, že by nějaký orgán činný v trestním řízení začal náhle podezřívat komisi z nějakých úniků. To vzniklo tak, že když jsme nápadně často zaznamenávali zejména v Lidových novinách a Mladé frontě - koneckonců kde jinde - různé útržky z policejních spisů, tak jsme tehdy dali podnět na státní zastupitelství, aby se zabývali tím, odkud se to bere, protože bylo evidentní, že to musí být pouze z orgánů činných v trestním řízení, a tedy dokonce v některých případech to nemohlo být od advokátů, což je obvyklá výmluva, protože tam ještě žádní advokáti nebyli. Následná reakce státního zastupitelství je taková, jaká je. Ale znovu zdůrazňuji, to není tak, že bychom samo o sobě byli z něčeho podezíráni. My naopak jsme dali podnět k tomu, ať se vyšetří, jak se do médií Andreje Babiše dostávají věci ze spisů. Tak to celé vzniklo.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nyní pan poslanec Schwarz.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Dobré ráno, kolegyně, kolegové, pane místopředsedo. Já bych chtěl připomenout všem a říci trošku z praxe, já ten postup GIBS považuji za nestandardní a vysvětlím vám proč. Pracovali jsme tady Opencard, je to asi možná dva, tři roky zpátky, kdy nám procházeli touto vyšetřovací komisí také policisté, také informace z policejních spisů, a závěrem jsme udělali to co jiná vyšetřovací komise, závěrečnou zprávu. A nic nebránilo GIBS, vůbec nic, a na tom našem trestním oznámení GIBS pracoval. Tak proto považuji tuto věc za nestandardní a nebudu se svými kolegy pravděpodobně proti tomu pro, aby se to takto udělalo.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. S faktickou poznámkou pan poslanec Blažek? Ano. Poté s přednostním právem pan předseda Stanjura, poté pan poslanec Korte.

 

Poslanec Pavel Blažek: Tak já jenom navážu na pana kolegu Schwarze. Tam je dobré si říci, já nechci nic posuzovat, ale to, že si GIBS požádal o to, co si požádali, na písemný pokyn státního zastupitelství, aby bylo úplně fakticky všechno řečeno.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za mimořádně rychlé dodržení času. Pan předseda Stanjura, poté pan poslanec Korte. Máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nejprve bych chtěl navázat na to, co říkal můj kolega Pavel Blažek. On tady mluvil o únicích informací z těchto spisů do soukromého vydavatelství Mafra. A nezapomeňme, že ve stejné míře, ne-li větší, tyto informace také publikovalo veřejnoprávní médium Český rozhlas. To já považuji za ještě závažnější. Tak když říkáme, kde všude unikaly... Vzpomeňte si, první den po komisi, přestože naši kolegové to nemohli vynést, tak Český rozhlas přinesl údajně ověřenou zprávu ze dvou zdrojů, že tímto se včera zabývala komise, a citoval z údajných materiálů, které údajně projednávala naše vyšetřovací komise. Abychom na to nezapomněli, že to je veřejnoprávní médium, a tady to považuji ještě za větší selhání než u soukromého média.

Já se teď nechci vracet k tomu podstatnému, co říkal zejména Marek Benda. Ale když se nad tím zamyslíte, tak nám tady státní zástupci - mimochodem které ta závěrečná zpráva velmi zkritizovala - a GIBS vytvářejí návrh na nekonečný příběh. Zkusme si to popsat. Poslanecká sněmovna zřídila vyšetřovací komisi, která prošetřovala postup policie a Vrchního státního zastupitelství v Olomouci, teď nebudu přesně citovat ten název, a ta nějak zasedla, připravovala zprávu, Sněmovna ji vzala na vědomí. Načež státní zástupci a GIBS požádali, aby mohli vyslechnout a zjistit, co všechno tam bylo. No, kdybychom jim vyhověli, tak si myslím, že správnou reakcí by bylo zřízení nové vyšetřovací komise, která prověří, co udělala policie a státní zástupci s informacemi, které se dostaly z první vyšetřovací komise. Na to by ale přece zcela logicky zareagovali státní zástupci a policie a chtěli by zase vědět, co ta druhá komise. A nikdy by to neskončilo.

Tak kromě toho, že tady jsou vážné ústavní problémy a nepřiměřený zásah výkonné moci do moci zákonodárné, tak tady se někdo pokouší vytvořit absurdní, nekončící příběh jenom proto, aby vytvořil mlhu, aby se zbavil odpovědnosti za to všechno, co se stalo, a aby obhajoval na veřejnosti své chyby a ukazoval prstem přitom na někoho jiného.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nyní pan poslanec Korte.

 

Poslanec Daniel Korte: Dobré ráno, dámy a pánové. Já chci pouze doplnit, co říkal ve svém prvním vstupu pan expředseda Blažek, a ilustrovat onu absurditu. Úniky z takzvané Šlachtovy zprávy, což už zde bylo řečeno, že není zpráva, ani Šlachtova, procházely celé léto, zejména v Lidových novinách, zejména po výsleších bývalého policisty ÚOOZ pana Komárka. Dokonce v jednom případě ten únik byl ještě dříve, než nám to pan Komárek na komisi stačil říci.

Takzvanou Šlachtovu zprávu jsme dostali od vrchního státního zástupce v Olomouci pana Ištvana. Je na ní napsáno na každé stránce Vrchní státní zastupitelství v Olomouci. To není majetek Poslanecká sněmovny, to je majetek Vrchního státního zástupce v Olomouci. Nyní pracovník GIBS pod dozorem státního zástupce z Olomouce žádá, abychom mu vydali to, co má vrchní státní zástupce v Olomouci. To samo o sobě je dostatečně absurdní.

Žádost o vydání těch materiálů a o zproštění mlčenlivosti k umožnění výslechů členů komise a pracovníků aparátu přišla koncem listopadu. Já jsem to tehdy komentoval tak, že to chápu jako zaprvé pokus o zastrašení komise, která vstupovala do závěrečné fáze své práce, to jest začínala koncipovat svoji závěrečnou zprávu, a zadruhé pokus o diskreditaci té komise. Protože veřejnost nečiní příliš velký rozdíl, jestli je někdo vyslýchán jako svědek, obviněný, či obžalovaný. Takže se pak může klidně říci no jo, oni udělali nějakou zprávu, ale oni mají také máslo na hlavě.

V reakci, nevím, jestli na tato má slova, několik dnů poté paní vrchní státní zástupkyně Bradáčová vydala pokyn, aby poslanci byli vyslechnuti po skončení mandátu komise. Já tedy, upřímně řečeno, ten minuciózní rozdíl nechápu. Nechápu, v čem se liší mé postavení poslance 31. 1. 2017 od poslance 1. 2. 2017. Chápe to asi pouze paní doktorka Bradáčová.

Tolik prosím k ilustraci oné absurdity, na kteroužto hru bychom neměli přistoupit.

Pokud jde o mě, musím říci, že mně je to úplně jedno. Existuje článek 28 Ústavy, na který se odvolám, takže já svědčit nebudu. Ale není mi to jedno, pokud jde o naše spolupracovníky, kteří tam s námi trávili také 12, 14 hodin hluboko do noci, kteří se na tento článek Ústavy odvolati nemohou. Takže prosím i pro ochranu zaměstnanců. Nehlasujte pro. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Blažek, poté s faktickou poznámkou poslanec Chalupa. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Pavel Blažek: Děkuji. Já ještě jednou využiji příležitosti, abych řekl tři nebo čtyři věty k těm únikům ze spisů, protože to je samozřejmě dlouhodobá bolest, která se u nás odehrává.

Asi jste zaznamenali poslední zákrok VSZ v Praze proti - myslím, že to bylo aktualne.cz. Ono v zásadě se o tom můžeme bavit, jestli je to krok správnou cestou. Možná je, ale problém je v tom - a to se obracím na přítomného ministra spravedlnosti, ta věc se musí řešit -, že není možné, aby se zasáhlo někde a jinde se ty přepisy naprosto klidně zveřejňovaly. Dokonce ještě když se podíváte na ten tisk, co byl v loňském létě, když ta komise zasedala, tam byl zjevný pokus investigativní dvojice Shabu - Koutník, což je známý tandem, teď to nemůžu říct jinak než kvazinovinářů v barvách Andreje Babiše, veškeré ty úniky ještě svést na komisi. No tak to bylo. Poslanci z ANO kroutí hlavou, ale přesně tak to bylo, že se objevily informace a cílem bylo, aby to ještě (nesrozumitelné) uteklo od nás. Problém... Ono se jim to občas nepovedlo, že ještě dřív, než to u nás na té komisi někdo řekl, tak to v těch novinách bylo, protože se nemohli dočkat, jak tuhle hru rozehrají.

Ale já bych se rád vrátil k panu ministru spravedlnosti. Asi je třeba se zabývat tím, když už se někde ta opatření vydávají, aby se něco nezveřejňovalo, aby to tak bylo vždycky, nejen tehdy, když se to hodí pouze té či oné straně nebo těm či oněm novinám, protože pak jsme v podstatě v oblasti takové zvláštní selektivní spravedlnosti a to asi není správně.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou poslanec Chalupa.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Dobré ráno, vážené kolegyně a kolegové. Já jako člen té vyšetřovací komise se k tomu také vyjádřím. Lidsky s tím nemám problém, protože mám svědomí čisté. Nicméně vy jste zákonodárný sbor, nebo my jsme zákonodárný sbor. Měli bychom se tak chovat, respektovat Ústavu a další věci, jako je dělba moci a podobně. Nicméně chci podotknout, že nás chce vyslýchat GIBS, který jsme vyslýchali my. A já mám dlouhodobě s GIBS problém, to je obecně známo. A pokud bych dneska ještě byl ve vyšetřovací komisi, která by fungovala, tak bych se ptal například ředitele GIBS, jak to, že se setkával s lidmi, o kterých je známo, že ty informace vynášeli. To je začarovaný kruh. My si nejsme (schopni) jako zákonodárný sbor poradit s tím, že se vynášejí informace ze živých spisů od Ministerstva vnitra, od advokacie a podobně.

To není o tom, jestli nás dneska zprostíte, nebo nezprostíte. Pojďme řešit to, aby se konečně zabránilo únikům informací. A souvisí to i s těmi nezákonnými odposlechy pana vicepremiéra, kdy jste to tady řešili a rozhodli jste o vině, aniž máte jakékoliv důkazy. Jste zákonodárný sbor, chovejme se jako zákonodárný sbor. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Lank. Poté pan předseda Kalousek. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Martin Lank: Děkuji za slovo. Hezké dopoledne i ode mě. Já budu poměrně hodně stručný.

Stejně tak jako kolega Chalupa bych neměl osobně nějaký výrazný problém, aby mě někdo k výslechu pozval, protože já si stejně houby pamatuju, takže bych přál těm vyšetřovatelům hodně štěstí a velkou trpělivost, než by ze mě něco dostali.

Já svým způsobem chápu i ten důvod, proč by si nás jakožto členy vyšetřovací komise rádi pozvali. Oni dostali úkol, že mají vyšetřit únik ze spisu, tak je logické, že asi chtějí vyslechnout všechny, kdo se s tím spisem seznámili. Ale ona většina těch připomínek, než jsem se dostal na řadu, tak tady zazněla. Tady skutečně nejde jen o nás, o poslance. Tady jde i o ty zaměstnance, tady jde o ty stohy spisů, které se tam shromáždily. Vidím tam i vcelku zásadní problém v tom, že když nás Sněmovna zbaví mlčenlivosti, tak my jsme tam celou dobu fungovali v nějakém režimu, že jsme říkali: Nebojte, nám můžete říct úplně cokoliv, protože my jsme vázáni mlčenlivostí, my to nikde nesmíme říct. A pak jim řekneme sorry jako. (Pobavení v sále.)

A co je z mého hlediska velký problém, je to, že v řadě případů jsme se dotýkali živých spisů a živých kauz. Teď se dostanou vyšetřovatelé, kteří s tím nemají co dělat, když si vezmou všechno, tak se dostanou i opravdu k živým věcem, které probíhají, a může to to vyšetřování ovlivnit.

A na závěr musím potvrdit ještě jednu věc. My jsme skutečně v médiích přečetli informace a podrobnosti z těch spisů, které my jsme v tu dobu na komisi ještě neměli. Takže ty úniky je třeba hledat někde jinde.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za dodržení času. Pan předseda Kalousek svoji přihlášku s faktickou poznámkou vzal zpět. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Válková, poté pan poslanec Gabal.

 

Poslankyně Helena Válková: Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, já bych tady ve faktické poznámce ráda jenom upozornila na to, že všechny tyto výtky jste mohli systémově - a to reaguji i na poznámku pana poslance Chalupy - řešit novelou zákona o GIBSu. Já jsem, znovu říkám a připomínám, opakovaně jako ministryně spravedlnosti pana premiéra vyzývala k tomu, abychom zasáhli do té zákonné úpravy novelou. To je špatně opsaný zákon o policii. Ten sbor není dobře řízený a kontrolovaný. Nebudeme si namlouvat, že my jako parlament to můžeme... Jana Lorencová, také moje kolegyně poslankyně, to může, doufám tedy, potvrdit. My nemůžeme dostatečně kontrolovat činnost takového sboru. Ani pan premiér, při vší úctě k němu, o tom velmi pochybuji, to vidíme, ty výsledky té kontroly na výsledcích činnosti GIBSu. Čili my jsme to mohli udělat, ale neudělali jsme to, přestože někteří z nás se chtěli i aktivně na té novele podílet. Ale když slyšíte nesouhlasné stanovisko premiéra k takové úpravě a i k personální obměně, tenkrát tam byl ještě v čele někdo jiný, tak samozřejmě člověk do toho nejde s chutí a v podstatě do toho nejde potom vůbec.

Takže zřejmě naše chyba. A v příštím volebním období více odvahy, ať už bude premiérem kdokoliv. Toto vyžaduje zásadní zákonnou revizi. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Gabal, poté pan poslanec Fiedler. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Gabal: Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně - vážený nový pane ministře, blahopřeji.

Zaprvé budeme hlasovat, takže to nastavíme tím hlasováním. Z mého hlediska, já jsem nebyl v té komisi, nezajímá mě její práce a nehlasoval jsem o jejich výsledcích. Teď dochází na to, co jsem říkal řadě lidí, že to měl řešit výbor pro bezpečnost, reformu a reorganizaci policie, a ne ustavovat zvláštní komisi. Protože tou komisí byla snaha obejít legitimně existující výbory Sněmovny. Takže teď nás to dobíhá. Chci jenom upozornit, že samozřejmě někdo tady může přemýšlet o tom, jak vyndá ty věci a bude s nimi pracovat v předvolebním období. A chci říct, že s tím nechci mít nic společného. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Fiedler, poté s faktickou poznámkou pan poslanec Blažek. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Karel Fiedler: Já se zájmem poslouchám tu diskusi a to, co tady říkali předřečníci, zejména to, co říkal kolega Martin Lank, a myslím, že nejen on, že to zmínil už někdo jiný, že v té vyšetřovací komisi, a to je opravdu do očí bijící, nebo rve mi to uši, si přečetli v médiích, v novinách některé věci dříve, než se dostaly do té komise. My se velmi vážně zamysleme nad tím, co říkají členové té komise. Ten únik informací a části těch spisů byl dříve a pravděpodobně, nebo s velkou jistotou jinou cestou než prostřednictvím té komise. Teď pomíjím to, o čem se tady debatuje. To je věc, u které bychom opravdu měli zastříhat ušima, to, co tady zaznělo. Ty úniky byly dříve, než dostali ty věci, ty materiály na stůl členové té komise. To je strašné a naprosto alarmující. Nepřehlédněme tuto skutečnost jen tak.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Blažek.

 

Poslanec Pavel Blažek: Já ještě snad jednu informaci také důležitou. Takzvaná Šlachtova zpráva, ona nebyla v jednom vyhotovení, ale ve třech. To znamená, aby si někdo nemyslel, že existovala jedna a že to mohlo utíkat z té komise. V tom je právě ten zakopaný pes. Byla ve třech pare a my jsme dostali jedno. Ta další dvě byla uložena u jiných státních institucí.

V návaznosti na pana poslance Gabala bych jenom rád řekl, že já mám vždycky rád takové ty principiální projevy, až na jednu věc, co mi hlava nebere. Je úplně jasné, že kdyby nevznikla ta komise, tak dnes hlasujeme o zproštění mlčenlivosti bezpečnostního výboru. Já vůbec nechápu, jak někdo může tady takhle hovořit, protože tam by se probíralo to samé a my bychom akorát mluvili o jiných lidech, kteří jsou v tom výboru. My dneska nehlasujeme o tom, jestli to měla dělat komise, nebo nějaký výbor, ale o principiální otázce, jestli má policie vyslýchat poslance, když předtím ti poslanci vyšetřovali tu policii. A jestli to dělá vyšetřovací orgán, je přece úplně jedno.

Děkuji za principiální projev, ale byl úplně mimo.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Korte.

 

Poslanec Daniel Korte: Děkuji. Já musím pouze upřesnit to, co říkal pan kolega Blažek. Že ten materiál existoval ve třech pare. To prosím nevíme. Bylo nám řečeno, že existují tři pare, ale víme, jestli autor toho materiálu pan Komárek to ve svém počítači opravdu smazal? To prosím neví nikdo.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S faktickou poznámkou pan poslanec Chalupa. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji. Já se omlouvám, ale příspěvek pana Korteho vaším prostřednictvím jaksi naznačuje, že bychom se tady začali možná bavit o tom a začít znovu řešit věci, které řešila vyšetřovací komise. Já bych se rád vyhnul tomu, abychom teď tady řešili konkrétní jména a jejich konkrétní nějaký podíl na něčem. Nevíme nic. My jsme nic nezjistili v té komisi. My jsme nic neprokázali, tak to je prostě. Takže tady neříkejme, že konkrétní jméno, že někdo něco. My vůbec nevíme, kde se co pohybovalo a kdo měl zájem na tom, aby proběhla reorganizace tak, jak proběhla. My jsme to neprokázali. Já si myslím své, ale to není relevantní. Ta reorganizace nějakým způsobem proběhla, my jsme udělali závěrečnou zprávu, vyslýchali jsme členy GIBS a teď ten GIBS chce vyslýchat nás. Je to Kocourkov. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Stanjura, poté pan předseda Kováčik. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já se většinou snažím nereagovat na vystoupení pana poslance Chalupy, ale dneska musím. Není pravda, že nevíme nic. Já řeknu pár věcí, které s jistotou víme, a doufám, že budete se mnou souhlasit.

Zaprvé víme, že tu žádost GIBS poslal na žádost státních zástupců. To víme. Tak netrefujme se na GIBS, který je níž v tom řetězci. Ten to neinicioval. Takže žádná novela o GIBS nevyřeší to, že státní zástupci podali tento pokyn.

Zadruhé víme, že docházelo k nezákonným únikům z policejních spisů do Lidových novin, Mladé fronty a Českého rozhlasu. To přece víme! To přece nebyly zákonné úniky, ale nezákonné úniky. Takže to taky víme, ne že nevíme nic!

Pak taky víme, že Poslanecká sněmovna přijala nějaká usnesení. Podala trestní oznámení vyšetřovací komise, to taky víme. Tak neříkejte, že ta komise nevyšetřila vůbec nic!

Já s vámi souhlasím. Já jsem nebyl členem komise a nechci slyšet, kdo tam vypovídal, co řekl. Nechci. Opravdu ne. Ale když už mluvím, tak musím připomenout, že v posledních týdnech a měsících se aktivně podílíme na popírání skutečností a tváříme se. Šlachtova zpráva neexistuje, ale my jednáme o zbavení mlčenlivosti z úniku ze Šlachtovy zprávy. To je absurdní! Nebo další výrok. Politickou moc nemám a navíc ji nezneužívám. Anebo, teď jsem si vzpomněl na váš region, pane poslanče prostřednictvím pana místopředsedy - dar jsme sice zkonzumovali, to je pravda, všichni to přiznávají, ale já jsem to nepodepsal, takže co? Dar není! Není! Řekl předseda vašeho hnutí, protože já jsem to nepodepsal. A přitom všichni tvrdí... To pak nemůže být ale normální debata.

Úniky z neexistující zprávy. Tam bychom měli začít.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kováčik, poté pan poslanec Chalupa. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Pane předsedající, paní a pánové dobrý den, děkuji za slovo. Já jsem měl pocit, že poměrně hodně dlouhou, plodná, někdy zajímavou, někdy až absurdní diskusi nad zprávou z oné vyšetřovací komise, o které je dnes řeč, jsme tady už absolvovali. Že neřešíme tu věc obsahově, ani formálně, ani věcně, ani nevěcně, ani politicky, že tady dneska řešíme daleko závažnější věc. A je to určitý střet mocí, nebo možná pokus o to, kdo je silnější kohout na smetišti. Jestli má někdo právo nás zbavit, nebo požádat o zbavení mlčenlivosti, jestli má někdo právo poslance a poslankyně, čili zákonodárce, tímto způsobem možná trošičku shodit, možná si z nás trošičku vystřelit, anebo prostě a jednoduše nás zařadit do kategorie sprostých podezřelých. To je ten spor.

Já zásadně nesouhlasím, abychom ten souhlas ke zbavení mlčenlivosti dali, ale to je teď vedlejší. A zdá se, že v té diskusi se vracíme zpátky a točíme se v kruhu o těch pochybnostech, které tady při diskusi o zprávě z komise byly. Jenom tak nabádám, abychom se vrátili k meritu věci. To je daleko vážnější než to, co se řešilo v souvislosti se závěrečnou zprávou. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane předsedo. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Chalupa, poté pan poslanec Fiedler.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Já jenom dodám, a je to trošku směšné, nebo možná humorné, to, že nás chce GIBS požádat, nebo vás chce požádat, nebo nás chce požádat GIBS o zproštění mlčenlivosti, si zavinila komise sama, protože ona si odhlasovala, že chce prověřit. Když jsme tam na to někteří upozorňovali, že je to nesmysl, tak se to odhlasovalo. Toto je výsledek.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Fiedler, poté pan předseda Kalousek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Karel Fiedler: Mě zaujalo a opravdu jsem zase zastříhal ušima, když mluvil kolega Zbyněk Stanjura. Pan poslanec tady zmínil informaci, nebo prezentoval skutečnost, že uniklé informace byly prezentovány v Mladé frontě, v Lidových novinách, což jsou soukromá média, víme, kterým směrem patří, ale to není podstatné, a Český rozhlas. Český rozhlas je veřejnoprávní médium. (Smích zprava.) Kolega se tady směje. Tady bychom vedli asi hodně diskusi o dosahu do jednotlivých médií, ale fakta a skutečnost jsou taková, že Český rozhlas je veřejnoprávní médium. Další otřesná skutečnost, která tady byla zmíněna. Děkuju za slovo.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Kalousek. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Kolegové, odpusťte prosím, ale mám pocit, že se začínáme točit v bludném kruhu. Prostě státní zastupitelství si dovolí neuvěřitelnou nehoráznost. Všichni víme, že do některých médií unikaly důvěrné a tajné informace často dřív, než se jimi komise zabývala. Ale teď slyším, že si za to ta komise může sama. Ta diskuse přestává mít smysl. Já nabízím všeobecně konsenzuální východisko "může za to Kalousek", a pojďte to odhlasovat. (Smích v celém sále.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. V tuto chvíli neeviduji žádné další přihlášky do diskuse, ani žádné... S přednostním právem pan místopředseda Bartošek.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Možná ještě jedna poznámka. Já jsem přesvědčen, že komise svoji práci odvedla, minimálně trestní oznámení, které podala, svědčí o tom, že jsme se vážně zabývali tím, co se děje. Ale je potřeba konstatovat, jestliže se vyšetřovací komise dokázala dobrat k závěrům, ke kterým se dobrala, já se spíš táži, co dělala policie, co dělali státní zástupci. A jestliže my jsme dokázali shromáždit na základě výslechů dostatečné množství informací, v tom případě si říkám, my jsme svoji práci odvedli, zda ji stejně tak kvalitně odvedli i ti jiní. To znamená, jestliže se dostáváme do situace, kdo koho bude vydávat, tak tady může vzniknout absurdní divadlo, že se budeme navzájem vydávat, k tomu Sněmovna poslance, zase vyšetřovací komise bude chtít zbavit mlčenlivosti další a další. Jestli přistoupíme k tomu, že zbavíme mlčenlivosti, vznikne tady bludný kruh, ze kterého nebude cesta ven. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Chalupa, poté s řádnou přihláškou pan poslanec Ondráček. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Já tu nesmyslnost dotáhnu až do konce. Až nás zbavíte mlčenlivosti, tak já potom navrhnu, abychom založili vyšetřovací komisi, proč nás chtěli zbavit mlčenlivosti. (Hlasité reakce v sále.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní s přihláškou do rozpravy pan poslanec Ondráček. Máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Kolegyně, kolegové, zkusme se zamyslet, proč je tady taková žádost a k čemu má vést. Protože to oznámení, které vzešlo z komise, aby se orgány činné v trestním řízení zabývaly úniky z té vyšetřovací komise, které byly a předcházely těm informacím, které jsme se my v rámci komise dozvídali, měly vést k tomu, aby se orgány činné v trestním řízení tou věcí zabývaly ihned. Oni chtěli konat úkony v rámci trestního řízení, ale nebylo jim to umožněno rozhodnutím státního zastupitelství, resp. soudu.

Pokud chce dneska někdo po roce zjišťovat, jestli došlo k únikům, tak nemůže využít ani odposlechy, nemůže využít ani výpisy od operátorů o uskutečněných hovorech, protože ty se uchovávají pouze po dobu několika měsíců, řekněme pěti, takže to bude postaveno pouze na tom, co kdo řekne. Smyslem této věci je, aby orgán činný v trestním řízení, který má na stole oznámení, které jsme podali my jako vyšetřovací komise, mohl odfajfkovat a uložit. Protože on v této chvíli neví, na koho by měl směřovat, kdo ten únik zavinil. Na novináře, kteří ty informace měli, se nedostal z důvodů, které jsem zmínil. Osoby, které by byly podezřelé, možná prověřoval. Ale okruh sprostých podezřelých bylo potřeba rozšířit právě o členy vyšetřovací komise a zaměstnance, popřípadě odborné experty, kteří nám v komisi pomáhali. To byl i jeden z důvodů, proč jsem se s takzvanou Šlachtovou zprávou seznamoval až den před samotným výslechem, protože jsem něco podobného očekával, a tak to prostě je.

Takže ať rozhodnete, jak rozhodnete, stejně to celé povede k tomu, že policejní orgán odloží ten podnět, který přišel z vyšetřovací komise, protože oznámí, že nebylo možno zjistit skutečnosti důležité pro zahájení trestního stíhání konkrétní osoby. Je to pouze šaškárna, kterou tady děláme, a zbytečně ztrácíme čas. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče. V tuto chvilku nemám do rozpravy přihlášeného dalšího zájemce ani s faktickou poznámkou. Končím obecnou rozpravu. Ptám se na případná závěrečná slova. Vzhledem k vžitým pravidlům je zpravodajem v tomto bodě pan poslanec Benda, který vystoupil první. Nevidím ho v sále. Předpokládám, že nemá zájem.

S dovolením přečtu nějaké omluvy. Omlouvá se pan poslanec Václav Klučka z dnešního jednání z důvodu zahraniční cesty. Omlouvá se pan předseda Michal Kučera mezi 9.30 a 14.00 z důvodu pracovní cesty. Omlouvá se pan předseda Marek Černoch z dnešního dne z celého jednacího dne.

Nechtěl jsem rušit obecnou rozpravu, která se rozproudila, ale i já bych chtěl z tohoto místa přivítat nového pana ministra financí, který během rozpravy poprvé zasedl na svém novém místě. Pane ministře. (Ministr Pilný vstává a uklání se. Všichni tleskají.) Děkuji.

Nyní přistoupíme k podrobné rozpravě. Do ní se s přednostním právem přihlásil pan předseda Hamáček. Pane předsedo, máte slovo.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Chtěl bych poděkovat za obsáhlou rozpravu. Nicméně musíme směřovat k nějakému závěru, proto mi dovolte, abych v podrobné rozpravě navrhl návrh usnesení, a tím návrhem rovnou vyjádřím i svůj postoj k této věci.

Navrhuji tedy, aby Poslanecká sněmovna přijala následující usnesení: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky podle § 48 odst. 8 nesouhlasí se zbavením povinnosti zachovávat mlčenlivost členů vyšetřovací komise pro prověření reorganizace policie včetně všech dalších osob, které se mohly seznámit s dokumentem nazývaným Šlachtova zpráva." Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane předsedo. Ptám se, jestli ještě někdo má nějaký návrh v rámci podrobné rozpravy. Nikoho nevidím. Končím podrobnou rozpravu. Případná závěrečná slova? Pan navrhovatel? Pan zpravodaj? Nemají zájem, výborně.

Můžeme přistoupit k hlasování o návrhu usnesení. Eviduji vaši žádost o odhlášení. Vyhovím. Poprosím vás, abyste se znovu přihlásili svými identifikačními kartami. Počet hlasujících se nám již ustálil.

 

Zahájím hlasování, kterým hlasujeme, kdo je pro návrh usnesení, tak jak jej vyslovil pan předseda Hamáček.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 165, přihlášeno 143 poslanců, pro 129, proti 1. Tento návrh byl přijat. Tímto končím tento bod, který jsme řádně projednali a vyčerpali.

Otevírám bod číslo

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP