Středa 24. května 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Hamáček)

17.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb.,
o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
/sněmovní tisk 989/ - druhé čtení

Prosím pana ministra průmyslu a obchodu, aby nám tento tisk uvedl.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Havlíček Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, byl zpracován za účelem adaptace českého práva na nařízení EU o lanových dráhách, o osobních ochranných prostředcích a spotřebičích plynných paliv. Převážná část těchto nařízení EU je přímo aplikovatelná. Přesto jsou členské státy povinny vlastními postupy zajistit výkon státní správy v dané oblasti. V našem právním řádu je nutné vlastními postupy zajistit dozor nad trhem a určit jazyk, v němž mají být poskytovány návody, bezpečnostní informace pro uživatele výrobků a prohlášení o shodě. Cílem navrhovaného zákona je tak zkvalitnění regulace trhu s lanovými dráhami, osobními ochrannými prostředky a spotřebiči plynných paliv, tak aby byla zajištěna ochrana zdraví, ochrana majetku, bezpečnost osob a dalších oprávněných zájmů. Předkládanou novelou zákona dochází i k technickému zpřesnění některých současných ustanovení zákona.

Návrh zákona byl projednán v hospodářském výboru, který doporučil Poslanecké sněmovně projednat a schválit tento sněmovní tisk ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Děkuji vám za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Tento návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu a usnesení výboru byla doručena jako tisky 989/1 a 2. Prosím, aby se slova ujal pan zpravodaj hospodářského výboru, tím je pan poslanec Petr Kudela, a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případně odůvodnil pozměňovací návrhy. Pane zpravodaji prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Kudela: Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, vážení páni ministři, o čem je tento sněmovní tisk, velice pěkně uvedl pan ministr. Takže jenom dodám, že tento hlavní návrh zákona prošel prvním čtením dne 5. února 2016 na 54. schůzi Poslanecké sněmovny. Hospodářský výbor projednání tohoto návrhu přerušil s tím, že do 1. března mohou být uplatněny pozměňovací návrhy.

Pozměňovací návrhy, které byly na hospodářském výboru předloženy, se týkají tří okruhů. Za prvé se doplňuje právní úprava o zabezpečování normalizační činnosti tak, že Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví jakožto národní normalizační orgán bude moci zřídit příspěvkovou organizaci k plnění soukromoprávních činností souvisejících s tvorbou, vydáváním a distribucí technických norem. Druhý pozměňovací návrh se týkal doplnění některých ustanovení tohoto zákona o požadavky vyplývající z práva EU, jež vyplynuly během aplikační praxe zákona. A třetím bodem bylo posunutí účinnosti zákona na bližší datum, to je na 1. září 2017. Hospodářský výbor tyto pozměňovací návrhy projednal a doporučil Poslanecké sněmovně, aby sněmovní tisk byl projednán a schválen ve znění těchto pozměňovacích návrhů.

Děkuji. Pokud nebudou předložené v podrobné rozpravě pozměňovací návrhy, jelikož o nich nemám avízo, tak bych si dovolil navrhnout v podrobné rozpravě zkrácení lhůty na projednání ve výboru na sedm dnů.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou přihlášku, a tím pádem obecnou rozpravu končím. O závěrečná slova po obecné rozpravě není zájem. Otevírám rozpravu podrobnou a prosím pana zpravodaje.

 

Poslanec Petr Kudela: Jak jsem avizoval, tím, že nejsou předloženy žádné pozměňovací návrhy, dovoluji si navrhnout zkrácení lhůty na projednání ve výboru na sedm dnů. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana předsedu klubu sociální demokracie.

 

Poslanec Roman Sklenák: Já jen k tomu návrhu, který teď zazněl od kolegy Kudely. Pokud nejsou žádné pozměňovací návrhy, tak mám za to, že garanční výbor nemá ani o čem jednat a můžeme hlasovat o tom zákonu už v pátek.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já mám tedy stejný názor jako pan předseda Sklenák. Zeptám se pana zpravodaje, zda trvá na svém návrhu. Nikoliv. V tom případě nemáme o čem hlasovat. Zeptám se ještě na závěrečná slova po rozpravě, kterou jsem ukončil. Pokud nejsou, tak není o čem hlasovat a končím projednávání bodu číslo 17.

 

Děkuji jak panu zpravodaji, tak panu ministrovi. Ten ovšem zůstává, protože dalším bodem je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP