Středa 24. května 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Gazdík)

45.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 553/1991 Sb.,
o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 681/ - druhé čtení

Z pověření vlády i tento návrh uvede pan ministr vnitra Milan Chovanec. Pan ministr své sdělil už v prvním čtení.

Návrh jsme v první čtení přikázali k projednání výboru pro bezpečnost jako garančnímu výboru, dále byl tisk přikázán ústavněprávnímu výboru a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 681/1 až 4.

Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pro bezpečnost a zároveň zpravodaj ústavněprávního výboru, takové dva v jednom, pan poslanec Bronislav Schwarz, informoval nás o projednání návrhu ve výborech a odůvodnil případné pozměňovací návrhy. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Dobré odpoledne všem, kolegyně, kolegové, pane místopředsedo. Já bych vystoupil - zpravodaj výboru pro bezpečnost, to nás teprve čeká jako garanční výbor k projednání tisku. Tento tisk jsme projednali v ústavněprávním výboru, kde jsem současně zpravodajem. Ústavněprávní výbor na svém jednání doporučuje schválit tento zákon ve znění, tak jak byl předložen. V dalším výboru pro regionální rozvoj, doufám, že vystoupí kolega, myslím, Zahradníček, nebo někdo.

Pro vaši informaci, v prvním čtení vystoupilo 14 vystupujících, kde se vyjadřovali právě k zákonu o obecní policii a změnám, které by se měly připravit a byly předloženy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Nyní prosím zpravodaje výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pana poslance Josefa Zahradníčka, aby se ujal slova a informoval nás o projednání návrhu v tomto výboru. Pan poslanec je ale bohužel omluven. Místo něj se tohoto úkolu ujme pan poslanec Jan Klán. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Hezké odpoledne, vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové. Dovolte, abych vás seznámil s usnesením výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 53. schůzi po odůvodnění JUDr. Jaroslavem Strouhalem, náměstkem ministra vnitra, po zpravodajské zprávě poslance Josefa Zahradníčka a po rozpravě doporučuje Poslanecké sněmovně projednat a schválit sněmovní tisk 681 ve znění schváleného komplexního pozměňovacího návrhu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, bylo to vyčerpávající, pane poslanče, jste velice laskav.

Otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Zdeněk Ondráček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, zastupující kolega Klán zmínil, že výbor pro bezpečnost přijal komplexní pozměňovací návrh k tomuto vládnímu návrhu, který je brán za základ na další projednání. Já se nebudu vyjadřovat ke všemu, co je součástí komplexního pozměňovacího materiálu, byť jsou tam některé věci, které jsou, řekněme, třeba zbytečné, ale nediskutujme o nich, vychází to z většinového názoru vás poslanců, takže budiž.

Jediné, k čemu se tady asi vyjádřím, je nově vložený odst. 3 do § 3c, Společné ustanovení k veřejnoprávním smlouvám, kde je uvedeno: Veřejnoprávní smlouvy podle § 3a a 3b nelze použít pro výkon oprávnění strážníka měřit rychlost vozidel podle zákona upravujícího provoz na pozemních komunikacích. Z toho vyplývá to, že antiradarová lobby si u vás poslanců výboru pro bezpečnost prosadila to, že nebude městská policie měřit rychlost jízdy. Toto oprávnění by zůstalo pouze v obci, kde byla zřízena.

Pokud vezmete veřejnoprávní smlouvy, které jsou, a podíváte se a jezdíte po České republice, tak víte, jak funguje měření rychlosti. Řeknu vám to na příkladu. Pojedete k nám do Krkonoš. Jedete po dálnici D11, tam vás může někde změřit svými raketami státní policie, dopravní policie dálničních oddělení. Sjedete u Hradce Králové, projíždíte po silnici mezinárodní třídy, až v Jaroměři odbočíte na silnici první třídy 1/37, po které jedete až do Trutnova. Cestou projíždíte několika obcemi. A pokud vjedete do okresu Trutnov, tak hned v první obci, což je Choustníkovo Hradiště, je průjezdový radar, který obsluhuje Městská policie ve Dvoře Králové nad Labem. Tady vám říká ten, kdo ten radar tam dává: Zklidněte rychlost jízdy, už nejste na dálnici, tady chodí osoby, tady chodí děti do školy, tady chodí lidé. Pokud porušíte rychlost jízdy, je to zaznamenáno, v určitém časovém harmonogramu to strážníci Městské policie ve Dvoře Králové stáhnou, vylustrují, kdo je majitelem vozidla, pozvou ho a v rámci správního řízení je uložena bloková pokuta. Přijedete-li do druhé, další obce, která následuje, je Horní Žďár, Výšinka. Tam je pouze informativní radar a znovu vám říkáme: Jedete k nám do hor, tady nejste na dálnici. Tam vás nikdo nezaznamenává, pouze vám dáváme informativně, že jedete příliš rychle v obci. A takto to pokračuje dále přes další obec, která už je součástí města Trutnov, kde máme také informativní radary a kde vás upozorňujeme, že opět porušujete rychlost jízdy. Projedete městem Trutnov a pokračujete dál na hory a projíždíte po poměrně široké silnici, kde v minulosti zemřeli tři lidé na přechodu pro chodce. Po dlouhém vyjednávání tam byl instalován průjezdní radar, nebo stacionární radar, to není průjezdní, a ten obsluhuje Městská policie v Trutnově. Je to v katastru obce Mladé Buky. Mohl by vystoupit kolega poslanec Ivan Adamec, který je zároveň města Trutnova, a mohl by také říct, jestli je to pro nás takový byznys, tento radar. Ale v každém případě od té doby, co tam radar je, nedošlo tam k smrtelnému úrazu.

Pokud zde někdo hovoří o tom, že městské policie mají byznys z toho, že měří rychlost jízdy, a že to dělají i v místech, kde nebyly zřízeny, od toho je výkon dozoru, který provádí Ministerstvo vnitra. Ale i v případě, že by tyto nakoupené radary v obcích zůstaly a převzala je Policie České republiky, výnos z těchto radarů nepůjde do státního rozpočtu, zůstane obcím s rozšířenou působností, tzn. obci Dvůr Králové nad Labem a Trutnov v příkladě, který jsem já zmiňoval. Takže nejde o to, že by se něco změnilo a že by si z toho obce nedělaly svůj byznys.

Můžeme tyto průjezdové radary zrušit, to není žádný problém, nebudeme nikde měřit. Ovšem položme si otázku, a na to by mohl odpovědět třeba i pan ministr vnitra, jestli personální stavy u dopravní policie jsou tak dobré a v takovém početním stavu, aby frekvenci měření rychlosti jízdy, kterou provádí Policie České republiky a zároveň obecní policie, bude taková, anebo zda se podstatně sníží.

Požádal jsem o stanovisko ředitele dopravní policie Policejního prezidia České republiky a dotazoval jsem se ho, zda je Policie České republiky připravena převzít radary, které má obecní policie, ať ty přenosné, nebo ty stacionární, a zda je připravena je obsluhovat. V případě, že ne, tak obce, které do toho investovaly, jsou to pro ně vyhozené peníze, protože obce jako takové samy měřit rychlost jízdy nemohou. A vy, kdo jste starostové menších obcí, určitě uznáte, že nemáte možnost si zřídit vlastní policii, proto jste také uzavřeli veřejnoprávní smlouvu s policií z toho většího města, jako je např. Trutnov nebo Dvůr Králové nad Labem.

Ředitel dopravní policie říká, že nebudou personálně schopni měřit rychlost jízdy a že by v případě, že by byly stacionární radary, museli přijmout do pracovního poměru, nebo možná do služebního poměru, desítky nových osob, které by ta data z těch radarů vyhodnocovaly, a že to opatření, které je zde v § 3c odst. 3 navrhováno, určitě nepovede ke zkvalitnění a zvýšení bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

Připravil jsem pozměňovací návrh, protože se domnívám, že na našich ulicích, na našich silnicích nemají umírat lidé. A pokud se podíváte do policejních statistik, tak sice kriminalita klesá, ale bohužel, bohužel, dopravní nekázeň řidičů je taková, že se zvyšuje počet dopravních nehod, v mém okrese dokonce i počet těžce zraněných a mrtvých, zvyšuje se počet osob, které řídí po požití alkoholu nebo psychotropních a omamných látek. Nekázeň, která je v provozu, je značná a máte možnost to vidět i díky kamerám, které si i řada z vás instalovala do svého auta, kdy řidič vybrzďuje vozidla s právem přednosti v jízdě, kdy řidič v rámci agresivity vytlačuje jiného řidiče, a další a další nešvary dennodenního provozu.

Já tedy navrhuji a připravil jsem pozměňovací návrh ve třech alternativách.

Za prvé, zcela vypustit tento prolobbovaný odstavec a nechat současný stav, kdy městské policie na základě veřejnoprávních smluv měří rychlost jízdy v obcích, protože Policie České republiky není schopna, znovu opakuji, a je na to i papír z Ředitelství služby dopravní policie, není schopna převzít tyto činnosti z kapacitních důvodů a plnit tento úkol v tom rozsahu, v jakém je plněn dnes.

Druhou variantou by bylo, že bychom vyšli vstříc tomu, že si někdo stěžuje, že jsou zřizovány městské policie za účelem tohoto byznysu a pracují desítky, popř. i stovku, kilometrů od obce, kde byly zřízeny. Takovým omezením by bylo, že veřejnoprávní smlouva podle § 3a a 3b smí být uzavřena jen za účelem výkonu oprávnění strážníka měřit rychlost jízdy vozidla podle zákona upravujícího provoz na pozemních komunikacích a obecní policie může takové oprávnění měřit rychlost jízdy vykonávat pouze na územním okrese, kde byla zřízena.

A třetí, ještě užší variantou by bylo to samé oprávnění a to oprávnění městské policie by bylo zúženo do území obce s rozšířenou působností, kde taková obec byla zřízena.

Sám osobně hovořím za variantu číslo 1, ponechání současného stavu, protože kázeň řidičů není. A mohu vám říci, že jezdím, jsem řidičem více než 30 let a za 30 let jsem zaplatil jenom jednu pokutu za rychlost jízdy, a to v době, kdy jsem byl policistou a dělal jsem si tzv. kontrasledování, protože jsem měl pocit, že po mně jde někdo, a potřeboval jsem si zjistit, jestli ano, nebo ne. Při výjezdu z obce v mém rodném městě jsem porušil rychlost jízdy a byl mi uložen kázeňský trest. Za 30 let jsem nikdy neporušil rychlost jízdy, a pokud se tak budou chovat všichni ostatní, není potřeba mít radary. Ale sami si řekněme, sami si řekněme, že pokud ty radary nebudou a zrušíme je, že tu nohu na pedál určitě přitlačíme. A nikomu z vás bych nepřál, nikomu z vás bych nepřál, abyste museli jít někdy někomu oznamovat, že jejich potomek, jejich blízký se už nevrátí, protože zemřel při dopravní nehodě. Vyšetřovatele dopravních nehod jsem dělal tři roky a vím, o čem to je. Dodnes se některým lidem vyhýbám.

Takže vážené kolegyně a kolegové, než se necháte zase někým zlobbovat a budete říkat paráda, nebudou měřit, ti zlí strážníci, tak taky myslete na to, že po silnicích, po ulicích chodí vaše děti, vaši rodiče, vaši blízcí. A smrt každého člověka, který zemře pod koly nezodpovědného řidiče, by mohla být i díky vašemu rozhodnutí. Takže vás budu žádat v rámci třetího čtení o to, abyste podpořili můj pozměňovací návrh, ke kterému se pak ještě přihlásím v další rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Ondráčkovi a gratuluji mu k jeho řidičským úspěchům. Jeho projev vyvolal dvě faktické poznámky. Nejprve paní poslankyně Jana Černochová, poté pan poslanec Ivan Adamec. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Já se musím důrazně ohradit proti tomu, co tady řekl můj předřečník ohledně toho, že by výbor pro bezpečnost měl být zlobbován nějakými organizacemi, které prodávají radary. To je naprostý nesmysl a možná by bylo dobré, kdyby na obhajobu výboru pro bezpečnost vystoupil i předseda tohoto výboru pan Váňa. Já jako starostka městské části Praha 2 si jsem moc dobře vědoma toho, jaký efekt mají zpomalovače, radary. Ale víte, ta debata... Já navážu na to, co tady bylo řečeno při projednávání služebního zákona. Pokud by skutečně byl dostatečný počet policistů České republiky, speciálně v hlavním městě Praze, tak by se městská policie mohla věnovat tomu, k čemu byla ze zákona určena, tedy k zajištění veřejného pořádku. To, že městská policie musí v řadě obcí, Prahu nevyjímaje, dělat agendu za Policii České republiky, to je systémově špatně. A třeba speciálně v hlavním městě Praze funguje snad stále ještě, to nezměnila ani paní primátorka Krnáčová, dohoda mezi městskou policií, neboli obecní policií, a Policií České republiky, kdy si jednotliví ředitelé jednotlivých obvodů řeknou, a musí to vždy odsouhlasit Policie České republiky, na kterých místech to měření bude, a musí být ve shodě. Takže já v tomto ohledu žádný problém s tím, aby toto oprávnění městské policii alespoň prozatím zůstalo, (nemám), protože těch státních policistů je málo, ale musela jsem vystoupit, protože skutečně se mi nelíbil tón pana Ondráčka, který nás tady hází do jednoho pytle jako nějaké lobbisty organizací prodávajících radary.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Pan poslanec Ivan Adamec, po něm pan poslanec Roman Váňa, po něm pan poslanec Zdeněk Ondráček. Všechno faktické poznámky.

 

Poslanec Ivan Adamec: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, byl jsem vyzván, abych řekl něco o tom, proč to obce dělají nebo proč u nás je stacionární radar v obci Mladé Buky, na té státovce, když jedete do Krkonoš. A slyšel jsem tady, jak kolega je výborný řidič, nebo měl víc štěstí než my ostatní. Tak já sebe hodnotit tady nebudu, protože jediné pokuty, které platím, vždycky jsou bohužel za rychlost. Ale musím říct, že to nejsou z těch stacionárních radarů. Platím pokuty vždy, když mě přepadne jakési maskované auto, najednou se rozbliká a vyskáčou z něj uniformovaní příslušníci a už mi berou body a už mi dávají pokuty.

No je to pravda, tohle! Prostě tak to je. (Reakce na nesouhlas z pléna.) Ta maskovaná auta, která měří rychlost, podle mě nepatří do našeho systému. Kdyby ta auta obarvili, tak by měla i preventivní účinek. A další věc je to, že oni měří většinou na místech, kde vždycky změří. To je taky realita. Myslím si, že tady je problém, že v řadě případů není sladěná záležitost možností rychlejší jízdy, jako třeba sedmdesátkou, v řadě obcí, kde jsou chodníky, obce jsou dlouhé několik kilometrů, to tam chybí. A toho příslušníci těchto maskovaných brigád využívají.

Osobně nejsem příznivcem stacionárních radarů, ale na druhou stranu, když je potřeba zajistit to místo, tak je potřeba to udělat. Mimochodem, v těch Bukách to bylo proto, protože holt nám dopravní inženýr nepovolil jinou možnost. A byznys to není! Ze začátku ano, těch pokut bylo hodně, postupně se naučili jezdit. Naučili se jezdit i Pražáci, co jezdí do hor, a ostatní turisté, abych byl spravedlivý. Takže dneska samozřejmě jenom blázen si toho nevšimne. Nebo člověk, který má sníženou schopnost vidět nebo si pamatovat. Takže dneska už samozřejmě to běží, řekl bych, ve standardním režimu.

Na druhé straně já také nejsem pro zakázání v této době měření městskou policií. Ale chtěl jsem říct, že vadí mně to, že když potkám dopraváka, tak je to buď u nehody, anebo v těch maskovaných autech. Zcela výjimečně je vidím v autě v barvě Policie České republiky, jsou vidět, jako v Rakousku, když vás měří, tak vás neměří žádné tajné auto. V Americe vás také nesmí měřit v autě, které není označené jako policejní. (Upozornění na čas.) Tak nevidím důvod, proč by toto mělo být v České republice!

Omlouvám se, děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan poslanec Váňa. Po něm pan poslanec Schwarz a pan poslanec Ondráček. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Roman Váňa: Vážené paní poslankyně, páni poslanci, já možná vysvětlím to nedorozumění mezi kolegy. Pan poslanec Ondráček řekl, že výbor pro bezpečnost byl ovlivněn antiradarovou lobby. To jsou ti, co nechtějí radary. To znamená, že to nemohou být žádné firmy, protože ty by nic neprodaly, to by byli nějací likvidátoři. To byla zjevná nadsázka, samozřejmě. Jestli je někdo z radarové lobby, pak by to musel být kolega Ondráček, protože ten naopak horuje pro zachování radarů.

A jenom věcně. Výbor pro bezpečnost přijal komplexní pozměňovací návrh, ve kterém říká, že by se mělo omezit právo pro obecní policii měřit pouze na území své vlastní obce. Nezakazuje se tedy žádným způsobem vykonávat to základní, co je smyslem městské policie, obecní policie, tedy působit na úseku veřejného pořádku ve své obci, která ji zřizuje. A ta debata není o tom, jestli je potřebné měřit, nebo není potřebné měřit. Ono koneckonců kdyby řidiči nejezdili rychle, pak by je nikdo nemohl změřit ani v těch neoznačených vozidlech. To je logické. Ale bavíme se o tom, a o tom je ta diskuse, zda městské a obecní policie mají působit na území svých vlastních obcí, anebo zda mají vyjíždět do širých dalekých krajů a tam potom třeba právě měřit rychlost v jiných obcích, dokonce v jiných krajích. A to je ta otázka, která je základní. Po konzultacích s vedením v podstatě všech velkých městských policií, tedy kolegia ředitelů městských policií statutárních měst, i po konzultacích s Ministerstvem vnitra jsme dospěli k návrhu toto omezit pouze na území v těch jejich vlastních obcích.

Na druhou stranu zájem z obcí o tuto službu je tak veliký, že samozřejmě by bylo možné akceptovat i tu variantu, že to tedy nyní omezovat nebudeme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan poslanec Schwarz a jeho faktická poznámka. Po něm pan poslanec Ondráček.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Dobré odpoledne všem. Já už nebudu říkat nic o lobbování, o měření. Jsem rád, že předseda to na závěr řekl, tak jsem domluven i s panem ministrem jako zpravodaj.

Chtěl bych vám říct, že jsem rád, že se nestrhla lidová tvořivost a že otevření pětsetpadesáttrojky pro starosty všech měst, což jste tady napříč, je hlavně kvůli tomu, aby strážníci nechodili na proškolení každé tři roky, nervovali se, ale posunulo se to, každých pět let. To je základ. Aby obce v uvozovkách ušetřily za to proškolení, starostové si to ohlídají. A to měření rychlosti prostě jenom tak vyplynulo. Ale pan ministr mi tady řekl, já jako zpravodaj na svoji čest vám říkám, že v rámci garančního výboru budeme projednávat. A pokud bude vůle, a vůle je, tuto rychlost ponechat tak, jak to je doposud, tak to vůbec není podstatou, tohle otevření.

Podstatou bylo opravdu pomoci těm strážníkům v rámci stabilizace obcí, strážníků, snížit to tříleté školení, prodloužit ho na pět let, a další věci, které jsou pro městskou policii podstatnější než to měření, které klidně může zůstat tam, kde je. A starostové nejlépe vědí, jestli potřebují měřit rychlost, jestli si koupí radary, kam ty svoje strážníky pustí, s kým uzavřou veřejnoprávní smlouvu atd. atd. Když ji nebudou chtít uzavírat, ať to nedělají, ať si dělají cokoli jiného. Starosta je zodpovědný politicky za městskou policii.

Tak prosím vás, opakuji, v rámci nějakého hádání tady na sněmovně, hlavně těch pět let je úspěch pro nás všechny a pro ty strážníky a tamto ostatní nechme a klidně to zrušíme. Sám pan ministr i pan předseda to jasně naznačil - pokud bude vůle, necháme tak, jak je. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Zdeněk Ondráček a jeho faktická poznámka. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Ještě jednou, kolegyně a kolegové. Já děkuji panu předsedovi výboru, že upřesnil, že to je antiradarová lobby, to, že nechce, aby se měřila rychlost jízdy. A to, že městská policie měří, to není, vaším prostřednictvím k paní kolegyni Černochové, o žádné dohodě. To, že se dohodne Městská policie Praha a Krajské ředitelství policie v Praze. To vychází z § 79a zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. To je dané zákonem. To znamená, Policie České republiky odsouhlasí a určí místa, kde obecní policie mohou měřit rychlost jízdy. A věřte tomu, že ta místa jsou vytipována na základě právě bezpečnosti v silničním provozu a na místech, kde došlo k mnoha porušením rychlosti jízdy nebo k tragickým nehodám.

A pokud zmiňoval pan kolega Adamec, že ho přepadnou z těch zamaskovaných aut. Vidíte, pane kolego, jezdíme v podstatě po té samé trase, když jezdíme sem do Poslanecké sněmovny, popř. i do Trutnova domů, a mě ještě nikdy nepřepadli. Bude to možná tím, že mám lehčí nohu na plynu a díky tomu mám plný bodový systém. Já chápu, že mnoha lidem se to nelíbí, spěcháme, ale opravdu, věřte tomu, že oznamovat někomu, že mu zemřela osoba blízká, protože ho srazilo na ulici auto, není nic příjemného. Zachovejme ten současný stav a naopak donuťme Ministerstvo vnitra, aby v rámci výkonu kontroly činnosti městských policií zamezilo excesům, které se v minulosti stávaly. Ale neměňme kvůli tomu zákon. Většina městských policií měří tam, kde to je potřeba, a měří oprávněně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Paní poslankyně Jana Černochová a její faktická poznámka, po ní pan poslanec Ivan Adamec a jeho faktická poznámka. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Já bych jenom chtěla ujasnit tu terminologii. Body se neberou, body se dávají. Za prvé.

A za druhé. Tady je skutečně jedno, jestli antiradar, nebo radar. Mně vadí to, že kolega obviňuje bezpečnostní výbor tím, že nám sdělil, že jsme ovlivňováni nějakou skupinou. Prostě to mi vadí z principu. Ano, antiradar, chápu tu souvislost i s tou obhajobou toho vašeho návrhu. Ale ještě bych ráda podotkla, že v hlavním městě Praze to je skutečně složitější, protože tam je krajské ředitelství, pak jsou jednotlivá policejní ředitelství a do toho jsou obvodní ředitelství u městské policie. Takže tady to skutečně chválabohu funguje tak, že i starostové městských částí, kteří nemají vůči městské policii jinou nadřízenou pravomoc, po dohodě s příslušným ředitelem městské policie příslušného obvodního oddělení můžou navrhovat a iniciovat některá místa, např. v blízkosti základních škol, mateřských škol, tam, kde skutečně je zapotřebí to měření provádět. A tady se skutečně dlouhou dobu v rámci hlavního města Prahy čekalo na nějakou koordinační dohodu a na nějakou jasnou metodiku, protože jak říkám, těch policistů je málo a možná na tom kraji mají jiné priority než na těch obvodních ředitelstvích. To je to, o čem jsem tady hovořila já.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Pan poslanec Ivan Adamec s faktickou poznámkou, po něm pan poslanec Zdeněk Ondráček s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, pane předsedající. Já si myslím, že je skutečně důležité, co tady říkal pan poslanec Schwarz ohledně věcí, které se týkají těch prolongaček apod. To si myslím, že je dobře.

Jinak jsem chtěl zareagovat na kolegu Ondráčka. No, možná jste měl větší štěstí, možná jezdíte míň než já, ale to není ten důvod. Ještě je tam jiný problém. U stacionárních radarů vám body neberou, kdežto když vás zastaví policie, tak vám body berou. (Poznámky některých poslanců mimo mikrofon.) A mně vadí to... Neberou body, samozřejmě. Přidělují, resp. dělá to ten správní úřad... (Poznámky.) Jasně, ale prostě tak to je.

Já si skutečně myslím, že nejlepší prevence jsou viditelní policisté na silnicích. Opravdu v těch označených autech. A myslím si, že ono to i svádí. Oni skutečně vybírají ty pokuty tam, kde podle mě by neměli, v kopci na rozjezdech, nejenom ve vesnicích, na místech, kde nikdo není, v noci nikdo není apod. Tím neobhajuji to, že má někdo jezdit rychle, ale myslím si, že bychom se měli vrátit ke staré dobré praktice a měli bychom policii vidět - ne v neviditelných autech, silných autech, která jsou pro ně opravdu hračka, která se používá na výběr peněz do státního rozpočtu naprosto zbytečně. Akorát to naštve. Když zastaví policie klasicky, změří mě, tak samozřejmě jsem si vědom svého přestupku a rád ho zaplatím. Na druhé straně když mě změří stacionárním radarem, tak je to jenom pokuta, ale ty body jsou víc než pokuta.

A dávám tady námět, abychom se zabývali někdy i bodovým systémem, nebo příští Sněmovna, protože tak jak je nastaven, je nastaven velmi nespravedlivě a špatně.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Pan poslanec Zdeněk Ondráček, po něm pan poslanec Ivan Gabal.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: V této diskusi je třeba odlišovat. Teď řešíme zákon o obecní policii. Prostřednictvím pana předsedajícího pane kolego k vám. Vy mluvíte o Policii České republiky. Ale to je teď úplně mimo tento materiál. Protože my řešíme, jestli městská policie má měřit, nebo nemá měřit. Já samozřejmě chápu, že je nepříjemné, pokud dostane někdo pokutu - nevím, jestli rád, nebo nerad ji zaplatí, ale prostě zaplatí. Je to trošku něco jiného. Já také souhlasím s tím, aby tyto činnosti vykonávala Policie České republiky. Ale přiznejme si sami, ti lidé nejsou. Ti lidé nejsou. A když jsme nedávno projednávali bezpečnostní situaci v našem městě, tak vedoucí územního odboru řekl, že pro celý okres Trutnov má čtyři příslušníky Policie České republiky, kteří vykonávají dohled nad provozem na pozemních komunikacích. V okrese, který od jednoho konce k druhému má skoro sto kilometrů. Čtyři policisté na celý okres. Tak přijde vám to hodně, nebo málo? Takových lidí by tam mělo patnáct nebo dvacet. Ale ty policie nemá. Ona není schopna sehnat lidi ani k pořádkové policii, na kriminální policii ani jinam. A jestliže my tyto činnosti opustíme a nenecháme je tady suplovat tou městskou policií, tak se zhorší bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

A já souhlasím s tím, co řekl zpravodaj Broňa Schwarz, že tento materiál není jenom o té rychlosti jízdy a o tom měření. Je tam řada jiných věcí, pro který tento materiál byl předkládán, a to měření rychlosti je pouze jednou z věcí.

A jak to funguje v Praze, to je úplně něco jiného, protože pražská městská policie nevyjíždí na základě veřejnoprávních smluv někam mimo. Ta zůstává. Pro Prahu se nic nezmění. My mluvíme o tom, co se děje venku, na okresech, na obcích. A řada z vás jste starosty menších obcí a víte, že obchvatu své obce se nedočkáte, a rozhodně je nepříjemné, pokud byste jako starosta měli řešit, že vám tam někdo přejel dítě. (Předsedající upozorňuje na čas.) Takže i pro ty radary byste byli vy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím příště pan poslanec Broňa Schwarz. Pan poslanec Ivan Gabal. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Ivan Gabal: Děkuji. Vážené kolegyně, vážení kolegové, při minulé rozpravě myslím, že jsem se tady vaším prostřednictvím se Slávkem Svobodou shodl na tom, že ta městská policie by měla trošičku fungovat jako místní aktér sociální, bezpečnostní apod. Mně se třeba zdá, že jakmile se tam poskytne to měření, tak dochází spíš k jakési snaze vydělávat namísto fungování v těch místních službách. Moje zkušenost je taková, že městský policista v Praze na Letné je schopný mi vynadat za to, že nemám psa na vodítku, ačkoliv ten pes jde dva metry za mnou a po tu dobu, co mi nadává, si lehne a počká, ačkoliv tam není žádná značka, nic.

Zde u Sněmovny zaparkuji s pomocí státního policisty na poslední chvíli, protože běžím, a když se vrátím, tak auto odtáhne městská policie. Takže mám pocit, že je taky třeba trochu hledat cestu, aby se městští policisté zabývali pořádkem po ulicích a podobně, a ne buzerací. A já si myslím, že měření rychlosti, ne stacionárním radarem, ale když je využíváno v rukou městských policistů, slouží prostě k určitému vydělávání peněz a buzeraci. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Gabalovi. I tady bych poprosil - pan poslanec Slávek Sobotka, nikoliv Slávek Sobotka (správně Slávek Svoboda). Díky. Pan poslanec Jan Farský řádně přihlášený do obecné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Farský: Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, chystal jsem se vystoupit s podobným návrhem, jaký přednesl v první verzi pan poslanec Ondráček, a to ve smyslu toho, aby v komplexním návrhu bezpečnostního a ústavněprávního výboru zmizel zákaz pro městské policisty měřit mimo katastr svých obcí. Myslel jsem si, že už po debatě, která tady proběhla, nebude co doplnit. Přesto si myslím, že jednu rovinu jsme tak trochu opomněli.

To, že měří mimo obce, je vždycky, nebo kdekoliv měří městská policie, podmíněno tím, že je to předem schváleno dopravní policií, toto místo. To není tak, že by si náhodně vybrali křoví, za kterým se schovají, a pak tam, jak tady zazněla silná slova, buzerovali slušné řidiče a chytali je vyskakujíce ze křoví. To je v místech, která dopravní policie identifikuje jako nebezpečná, kde dochází k haváriím a ke škodám a kde je potřeba, aby dohled skutečně byl. A bohužel dopravní policie je tak obsazená, že nezvládá vždycky být na všech místech. Ona dává ta místa, kde by sama byla, kdyby jich byl dostatek.

Důležitá rovina, která je potřeba si říct - oni tam nechytají nikoho bezdůvodně. To je proto, že někdo v tu chvíli porušuje pravidla. A říct, že to vyřešíme tím, že přestaneme dohlížet na dodržování pravidel, prostě řekneme, že se pravidla až tak dodržovat nemusí a ať jezdí rychle, protože sice jsme pravidla stanovili, ale vlastně na jejich dodržování úplně netrváme, to si potom vyberme: buďto pravidla stanovujme, ale trvejme na dodržování, anebo pravidla vůbec nestanovujme a zrušme limity na rychlost, a to je řešení, jestli to má znamenat to, že se nemá pokutovat za to, že někdo překračuje maximální povolenou rychlost. Takže si skutečně vyberme jednu z těch cest. Protože pokud k tomu budeme přicházet způsobem, že Poslanecká sněmovna bude stanovovat pravidla, a pak bude hlásat, že se vlastně nemají dodržovat, protože vynucování jejich dodržování je buzerací, tak to je jenom eroze právního státu a jenom rozklad základních pravidel. To nemůžeme podle mého názoru dělat.

A druhý moment, který tady nezazněl, je to, že je to věc samosprávy, kdy samosprávy uzavírají mezi sebou veřejnoprávní smlouvy. A pokud toto zakážeme, tak vstupujeme do pole samospráv a omezujeme samosprávní výkon činností. A to si myslím, že je taky hodně nešťastné.

Takže z těchto důvodů budu navrhovat vynětí odstavce 3 v zákoně tak, aby stav, který je dnes nastaven, zůstal i nadále a aby obce, pokud se tak dohodnou s další obcí a pokud to odsouhlasí dopravní policie, mohly měřit i mimo katastr svých obcí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Farskému. Teď tu mám tři faktické poznámky. Nejprve pan poslanec Zdeněk Ondráček, poté pan poslanec Jan Birke, poté pan předseda Zbyněk Stanjura. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Vážený pane místopředsedo, vaším prostřednictvím k panu poslanci Farskému jenom jednu krátkou větu. Pane poslanče, děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pan poslanec Jan Birke a jeho faktická poznámka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji, pane předsedající. Vážení kolegové, vážené kolegyně, dovolte mi pohled starosty, který má městskou policii, je trojková obec a nemáme takzvaný stacionární, pevný radar. Máme pouze přenosný radar, který má městská policie. Nechci záměrně debatovat o tom, jestli radary mají být umístěny na těchto místech, nebo ne, to je otázka samospráv.

Kvituji návrh, že nemusíme neustále posílat na školení městské policie. Nejenom že to stojí strašné peníze, ale samozřejmě to především docela eliminuje počet strážníků ve městě. Měli by především hlavně chodit po městě a dělat svoji práci.

Ale pojďme zpátky k jednotlivým radarům. Víte, je to zásadně problém v tom, že malé obce samy totiž chtějí, a chodí za námi starostové, aby se umístily radary a aby městská policie měla smlouvu právě s obcí, řekněme, dvojkovou nebo jedničkovou, protože mají prostě přechod, mají místo, kde jezdí auta rychle. Je pravda na druhou stranu, že je potřeba podotknout, že trojková obec s tím má samozřejmě velmi vysokou administrativní zátěž, takže debaty o tom, že to tady je nějaký vynikající byznys pro trojkové obce, to samozřejmě není, protože na tom musíte zaměstnat minimálně dva tři úředníky podle toho, kolik smluv samozřejmě máte.

Z mého pohledu kladně hodnoceno především to, že městští strážníci by měli spíše být v ulicích a nechodit po školeních. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. Pan předseda Stanjura a jeho faktická poznámka. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Navážu na svého předřečníka a plně souhlasím, že městští strážníci by měli chodit po ulicích, ale ne obsluhovat radary. Já třeba rozumím obcím, které chtějí, aby se u nich měřila rychlost, ale od toho máme státní policii. Vzpomeňme si, jaký byl vlastně důvod vzniku městských či obecních policií - nespokojenost měst a obcí s tím, jak funguje pořádková policie. A zkušenost, kterou máme my, kteří jsme prošli samosprávou, pokud řídíte městskou policii, co udělá státní policie. Zvýší výkon v dané obci? Naopak, sníží. Dělají to měšťáci, tak proč bychom to dělali my.

Souhlasím s tím, že je to rozhodnutí samosprávy. Rozumná samospráva by měla po městské policii chtít dodržování veřejného pořádku a po státní policii měření rychlosti, a ne to kombinovat. A jsou řešení, která jsou mnohem lepší, ale která jsou náročnější. Můžeme ze čtyř pruhů ve městech udělat dvoupruhy, udělat odbočovací pruhy. Můžeme vybudovat ostrůvky - střední ostrovy nejenom pro přechody, vysadit tam nějaké stromy. To jsou automaticky překážky, které když zdálky vidí řidiči, tak automaticky dávají nohu z plynu, protože vidí, že už nemají rovnou širokou cestu, která svádí k tomu, aby se tam jelo 80, 90. Mám s tím osobní zkušenost. Není to jednoduché. Není jednoduché to vysvětlit a prosadit, ale pokud se to stane, tak to samozřejmě funguje. Zkušenost z našeho města - lepší věc než radary. Co z toho, že máte radar u školy a někoho vám to přejede? Dáte mu pokutu. Mnohem lepší je děti převádět, u nás je to čtyři hodiny denně na všech přechodech za městské peníze. Stojí to milion korun, ale jsou tam ti, kteří převádějí děti od sedmi do osmi a od půl dvanácté do půl třetí. To je mnohem lepší řešení než mít někoho vyfoceného.

A souhlasím s tím, že když už mají policisté měřit, mají být na silnici, ne kamery, které produkují tisíce a tisíce snímků každý den, a pak se vede nesmyslná debata, dneska už je to majitel vozu, a podobně.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Čas, děkuji. S přednostním právem pan předseda Kučera. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den, děkuji za slovo. Já bych v mnohém podepsal slova svého předřečníka pana předsedy Stanjury, nicméně v některých věcech se lišíme, a to zejména v tom pohledu, že skutečně městská policie dnes supluje práci policie, a to chci říct, že nejenom dopravní, protože když řeknu zkušenosti z našeho města, tak je dneska městská policie volána ke krádežím v samoobsluze, protože státní policie na to nemá kapacity, řeší věci, které jí úplně nepřísluší, a je to samozřejmě z toho důvodu, že státní policie je prostě kapacitně poddimenzovaná. A my máme teď, když budu mluvit za samosprávu, tak samospráva má dvě možnosti. Buď bude apelovat na to, aby se stavy státní policie zvýšily, to znamená nejenom ty dopravní, ale obecně státní policie aby se zvýšily, aby služebny měly hustší síť, aby měly více sloužících policistů, a mezitím v tom městě se budou páchat různé nepravosti, ať už to jsou ty dopravní přestupky, anebo samozřejmě ony zmiňované krádeže Anebo prostě to samospráva v uvozovkách v rámci nějakých pravidel vezme do svých rukou a bude to území města si nějakým způsobem v rámci pravidel obhospodařovat sama.

Tímto krokem, který je tady navržen, tato pravidla na jednu stranu zužujeme a říkáme, že má přijít o nějaké možnosti, to znamená v tomto případě měření rychlosti, to znamená zajištění bezpečnosti silničního provozu v obci, a dodávám v jejím okolí, ale na druhou stranu jí nedáváme tu možnost, aby byla skutečně dopravní situace, resp. bezpečnost řešena tím, že se ruku v ruce s tím právě posílí ta státní policie. To znamená ano, já bych tomu rozuměl, a řekněme ano, městská policie není od toho, aby měřila rychlost za cedulí obec, konec obce, za prvé. Za druhé není od toho, aby jezdila do samoobsluhy ke krádežím, skutečně není. Ale v tom případě skutečně udělejme ruku v ruce s tím takové kroky, které posílí státní policii, aby toto řešila státní policie.

A pokud vím, tak dneska se děje něco úplně, úplně obráceného. Řeknu konkrétní příklad z Ústeckého kraje. Ústecký kraj, když se sami podíváte, tak bezpečnostní situace tam není úplně růžová. A byl to sám ministr vnitra, který prohlásil, že stahuje policisty z Ústeckého kraje do Prahy. Samozřejmě logicky rozumím, že Praha má také problémy, ale řeší se to na úkor Ústeckého kraje. Takže ti policisté z Ústeckého kraje jsou stahováni do Prahy. A tak se prosím pěkně nedivme potom obcím a samosprávám, že se snaží řešit tuto situaci tím, že městskou policii posílají až na hranice jejich kompetencí, protože bezpečnost ať už dopravního provozu, nebo obecně bezpečnost ve městě je samozřejmě jedno z hlavních kritérií, které se snaží ta samospráva řešit.

Trošku mě mrzí, že se tady argumentovalo případy, které jsou až jako takové extrémní, to znamená, městská policie bude jezdit někam do sousedního kraje, bude vybírat peníze atd. To jsou prosím pěkně skutečně extrémní případy a nedá se s nimi operovat.

Určitě nejsem sám, kdo bydlí ve městě, které je přímo navázáno na takovou, řeknu, aglomeraci okolo města, kdy nám končí cedule město a hnedka začíná sousední obec, která nemá městskou policii. A velice rádi bychom řešili, a byli jsme o to požádáni i jako zastupitelé, abychom řešili bezpečnostní situaci v dopravě i v rámci té sousední obce. Tato možnost by nám v tuto chvíli měla být upřena. To je prosím velice špatně. Na tu obec se dneska nelze dívat jenom jako na celek, který končí tou cedulí. Ona má nějaký přirozený okruh kolem sebe. Často jsou obce, které velice těsně sousedí. A pokud by v tomto případě například dopravní bezpečnost, resp. rychlost nemohla být řešena v rámci toho celého celku, tak to považuji za velmi špatné.

Jak už tady zmiňoval kolega Farský, je to zejména rozhodnutí samospráv a dohodnutí samospráv jak města, tak sousední obce, aby si činnost městské policie tam upravily. Je celá řada obcí, které si logicky nezřizují obecní policii a požádají právě ono sousední město, aby na jejich území působila. A byla by velmi škoda, kdyby byla omezena pouze tím, že by nemohla tam řešit právě dopravní situaci a bezpečnost.

Na závěr už řeknu jenom jeden příklad. My jsme řešili podobnou situaci, o které tady bylo hovořeno, v našem městě u školy, kde tam bylo navrhováno zúžení, kde bylo navrhováno dopravní značení atd. A ejhle, tam jsme narazili na jednu věc, že například dopravní značení není úplně v rukou samosprávy. O tom, jaké tam bude dopravní značení, jaká tam bude rychlost, jaké tam budou dopravní značky, o tom bohužel nerozhoduje jenom samospráva. Dokonce její pravomoc tam je poměrně výrazně omezena. Takže na jednu stranu samospráva nemá možnost oddělat pasivní ochranu, ale v tuto chvíli jí vezmeme i tu aktivní ochranu, to znamená možnost měření rychlosti.

Takže já tady jednoznačně podporuji názor svého kolegy pana poslance Farského a věřím, že městské policii umožníme měřit rychlost na základě dohod samospráv i právě v těch sousedních obcích. Děkuju za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. S přednostním právem pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Řešení toho, že některá instituce, v tomto případě dopravní policie, nedává takový výkon, jako bychom chtěli, řešení v tom, že to dáme jiné instituci, v tomto případě městským policiím, je podle mě řešení chybné. A chtěl bych trošku vrátit ten štulec, který jsme dostali minulý týden od kolegů z TOP. Když vystoupil můj pan předseda a pochvalně se k jeho vystoupení vyjádřil člen sociální demokracie a dělali z toho dalekosáhlé závěry, tak vystoupil pan poslanec Farský v trojjediné roli - člen klubu TOP 09, STAN. Kandiduje za STAN. A už jsem viděl u pana Jurečky, který měl nějakou debatu, v závorce KDU-STAN. A vás podporuje člen komunistické strany. A je to v pohodě. Vidíte, jak byla absurdní vaše kritika. Tak jako věřím, že vy jste si neobjednali kladné vystoupení poslance za KSČM, tak my jsme si neobjednávali žádné vystoupení člena sociální demokracie.

A zpátky k tomu problému. Pokud je pravda, jak říkají zastánci radarů, že města to nedělají kvůli pokutám, kvůli příjmu do státního rozpočtu, tak tady opakovaně se (nesrozumitelné), dobře, my vám věříme, příjem z měření a z pokut bude příjmem státního rozpočtu. A splní to obojí. Vy můžete dělat tu aktivní ochranu, o které mluvíte. (Námitka zpravodaje.) Všechno jde, když se změní zákon. A současně nebudete podezříváni z toho, že vám jde o příjem do městské pokladny. To je přece férové. Ale na to ti zastánci radarů nijak neslyší. Říkám - a co s těmi radary, co už jsme si nakoupili? Tak je věnujte Policii České republiky. To může zastupitelstvo rozhodnout. Nemusíte je hodit do koše.

A všem těm, kteří říkají - protože ono je to fakt jednoduché obsluhovat radar, je to mnohem méně konfliktní než řešit rušení nočního klidu, nějaké hádky na ulicích, srocování nepřizpůsobivých, krádeže, MHD. Mnohem jednodušší je buď obsluhovat a pak zpracovávat tisíce a tisíce fotek, případně sedět za tím radarem. K tomu jako nepotřebujete skoro nic. A souhlasím, k tomu nemusíte tak často chodit na školení, to je pořád stejné.

Já v mnohém souhlasím s panem poslancem Kučerou ve smyslu, že dopravní značení, je to dobře, že to nedělá samospráva, to zase si myslím, že nemůžeme řešit všechno, to bychom také mohli říct, že učit mohou pouze zastupitelé, protože samospráva přispívá na základní školy atd. Úmyslně používám absurdní příklady. Ale funguje to. Není to jednoduché, ale ta taktická řešení jsou lepší. Je komplikovanější to prosadit a je to dlouhodobější a funguje to. A je to samozřejmě zodpovědnost těch starostů a zastupitelstev, kteří podle mě zbytečně vyhazují peníze na to, aby pořizovali radary. Nechme tuto kompetenci Policii České republiky.

Pravda je to, co říkal pan poslanec Ondráček, že to neřeší zákon o obecní policii, ale řeší to ten citovaný zákon o provozu na pozemních komunikacích. Tam je třeba odebrat tu kompetenci, a pak bude po těch sporech. Pak ty příjmy budou příjmem státního rozpočtu. Radary může darem získat Policie České republiky. Kdyby to někdo spočítal, to bude radarů! Já vůbec nemám představu, kolik těch radarů v této chvíli města a obce mají. Možná by to někdo mohl spočítat a říct, jaké byly pořizovací náklady, a pak i vyhodnotit efektivitu, zejména u toho, o čem mluvil můj kolega Ivan Adamec, když měříte na výjezdu obce, koho tam chráníte, místo abychom se soustředili na skutečně nebezpečný způsob jízdy. To jsou konfliktní situace, které ohrožují ať už v městech, nebo mimo města, ti bezohlední řidiči. A oni mohou klidně jet povolenou rychlostí a přitom ohrožovat nebezpečným způsobem jízdy chodce, cyklisty nebo ostatní řidiče. Ale to je zase složitější než sedět u radaru, fotit fotky a posílat nějaké dokumenty ke správnímu řízení. A pak ještě slyšíme: Jéžiš, my musíme mít úředníky! Ale to jste si sami tu agendu vyrobili, tak si nestěžujte!

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Hezké odpoledne. Než dám slovo těm, kteří jsou přihlášeni s faktickými poznámkami, tak přečtu omluvy. Pan poslanec Okleštěk se omlouvá z dnešního jednání z pracovních důvodů, pan poslanec Kostřica naopak ruší svoji omluvu, paní poslankyně Pecková dnes mezi 17.30 až 19.00 z pracovních důvodů, pan poslanec Chalupa 16.15 až 19.15 pracovní důvody, pan poslanec Antonín od 18.30 se omlouvá bez udání důvodu, paní poslankyně Válková 14.30 až 16.00 z pracovních důvodů, pan poslanec Fiedler 14.30 až 15.30 z pracovních důvodů a pan poslanec Urban do skončení jednacího dne bez udání důvodu. Tolik tedy omluvy.

A nyní tady mám čtyři faktické poznámky. Prosím pana poslance Farského, potom pan poslanec Kučera.

 

Poslanec Jan Farský: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem chtěl odpovědět panu kolegovi Stanjurovi prostřednictvím pana předsedajícího, abych doplnil, že ještě k tomu všemu, ten výčet byl tak dlouhý, tak ještě ke všemu nejsem členem STAN, ale Starostů pro Liberecký kraj. Pak už by ten široký výčet možností byl velký.

Ale vrátím se k tématu. Mně přijde jakoby odtržený částečně, nebo možná úplně od reality v tom, že se bavíme o tom, že jsou stanovena pravidla, a my řešíme, že omezíme dohled nad jejich dodržováním. Když někdo poruší pravidlo, tak přece musí být připraven nést následky. Máme tady dopravní policii, která schvaluje místa, kde se měří. Máme zároveň samosprávu, která nese i politickou odpovědnost za to, jestli městskou policii, která stojí nemalé peníze, využívá na měření rychlosti, nebo jestli ji využívá na další činnosti. Těm všem říkáme, že svoji práci nezvládají, že jsou hloupí, že své činnosti nerozumějí a že jim to vezmeme, protože my jsme ti moudří poslanci, kteří přeci vědí daleko lépe všechno o bezpečnosti na silnici, vědí přesně, kde jsou jaká riziková místa, a protože to víme lépe než dopravní policisté, víme to lépe než starostové v celé ČR, kteří v těch vesnicích a městech žijí, tak my se nad ně postavíme a řekneme: my jsme ti moudří, kteří tu pravomoc vám berou? My se dnes nebavíme o tom, že do zákona něco nového vkládáme. My se bavíme jenom o tom, jestli ze zákona vyjmeme, nebo nevyjmeme možnost městským policiím měřit i mimo svůj katastr. My nové právo nezakládáme. Tady je návrh to právo omezit a já proti tomu tady vystupuji. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Kučeru, po něm pan poslanec Adamec.

 

Poslanec Michal Kučera: Děkuji za slovo. Já už nebudu tedy dělat žádnou repliku, kdo všechno pochválil pana kolegu Farského, v jakých rolích tady dnes vystupuje. Jeho role rozhodně není jednoduchá.

Nicméně jenom krátce k mému předřečníkovi panu poslanci Stanjurovi. Připadá mi velmi nefér, že se tady argumentuje tím, že ony výběry pokut jsou jakýmsi výrazným příjmem městského rozpočtu a že městské policie vybírají právě někde na výjezdech jenom proto, aby si vylepšily městský rozpočet. Já netvrdím, že to takhle někde není, ale v každém případě nedělejme prosím z městských samospráv jakési nesvéprávné lidi, kteří jenom zneužívají, nebo v mnohém zneužívají zákony. To prostě takhle není! Nemysleme si snad, že my tady rozhodujeme moudře, a ona ta městská zastupitelstva nevědí, že mají měřit, kde mají měřit, jak mají rozhodovat a co mají vlastně dělat. Oni jsou přece na očích občanů podstatně více, než jsme my. A pokud budou měřit tam, kde nemají, pokud budou stát tam, kde nemají, a bude tam stát městská policie, tak prosím, ti zastupitelé budou první, kdo to budou mít na talíři od občanů. Vždyť ti občané se ozvou velice rychle a do týdne, do čtrnácti dnů starosta nebude poslouchat nic jiného, než že se měří v místech, kde to prostě potřeba není, a naopak v místě, kde dopravní situace nebo bezpečnostní situace není úplně ideální, že tam městská policie není.

Takže já věřím, že 99 % samospráv je natolik soudných, že skutečně řeší bezpečnostní situaci tam, kde má, a ne tam, kde to je výhodné pro jejich městský rozpočet. V tom bych je rozhodně nepodezíral. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Adamce a potom pan poslanec Ondráček.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji za slovo, já už snad naposledy. Možná tady nezaznělo, že městská policie může měřit jenom v místě se souhlasem Policie ČR. To je potřeba říci. Takže si to nemůžou vymýšlet. A pokud tady někdo mluví o měření na výjezdech apod., tak se to netýká městské policie. Týká se to Policie ČR. To je potřeba říct.

Co se týká byznysu, který tady můj pan předseda naznačil, a samozřejmě nechtějte po mně, abych říkal, že můj pan předseda se mýlí, tak já bych řekl jednoduchou věc. Radary. Radary něco stojí samozřejmě, jak jejich náklady na nákup, tak i na provoz. A pokud by to chtěl dělat stát, tak samozřejmě může. A ty stávající radary, samozřejmě ony mají také nějakou dobu životnosti, asi už by je moc nechtěli, tak by museli použít nové. Pak se ptám, když ta městská zastupitelstva půjdou za Policií ČR, za dopravním inspektorátem, a budou říkat: my chceme tady měřit, tady měřit, tady měřit, souhlasíte s tím? A oni řeknou ano, tak si ty radary nakupte a provozujte si je vy! Ne my jako obec! To je zásadní problém. Takhle se to řešit prostě nedá. Já si myslím, že kdo si tu službu zařizuje, kupuje si ty nástroje, tak také musí samozřejmě z toho mít příjmy, protože to všechno něco stojí, a není možné říkat, že obec to může věnovat jen tak mírnix týrnix někomu jinému, ať to provozuje někdo jiný.

Takže to je jenom na vysvětlení. A skutečně městská policie nemůže měřit, kde si zamane. Nemůže. To je potřeba říct tady, ať to tady zazní. A státní policie samozřejmě by měla výrazně zlepšit svůj výkon v této oblasti. A znovu připomínám - auta bez označení. A měření na místech, kde to prostě potřeba vůbec není. To, co říkal můj pan předseda Stanjura. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Ondráčka a potom paní poslankyně Černochová, stále faktické poznámky.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedo. Ono teď v rámci faktických poznámek bylo mnohé doplněno a řečeno a to, co si nemůže dovolit pan kolega Adamec ve vztahu ke svému předsedovi, tak mohu v klidu já - ale pan Stanjura tady teď není. On se v tomto mýlí a je to škoda, protože on se z toho snaží dělat nějaké politikum, kdo koho podporuje, a jestli to je polibek smrti, nebo není, že komunista může mít stejný názor jako člen klubu TOP 09 a Starostové. Není to žádný problém, protože jak jsem zmínil při dopolední diskuzi, nebo při odpolední diskuzi, kdy jsme zmiňovali zákon o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, bezpečnost jako taková by neměla mít žádné barvy a neřešme, jestli ji navrhuje poslanec TOP 09, ODS, lidovec, tady někdo z hnutí ANO, popř. sociální demokrat nebo komunista. Je to činnost, kterou děláme ve prospěch občanů, a každý z nás žijeme ve svém regionu a každý z nás také slyšíme od svých spoluobčanů, jestli tu práci tady děláme dobře, nebo špatně, a jestli policie nebo státní policie má ty činnosti vykonávat. Já bych s tím plně souhlasil. Plně bych byl pro to, ať to dělá státní policie, dopravní inspektoráty. Ale stav je takový, že to prostě v současné době dělat nemůže personálně ani z jiných důvodů. Zachovejme současný stav a pojďme se třeba i odborně bavit o tom, jakým způsobem to napravit, ale nesnižujme bezpečnost, plynulost silničního provozu jenom proto, že neradi platíme pokuty a občas porušujeme daná pravidla. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Paní poslankyně Černochová, také faktická poznámka.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane předsedo. Já se musím zastat našeho pana předsedy poslaneckého klubu Stanjury, protože to, co tady bylo řečeno, nebylo osobně vůči kolegovi Ondráčkovi, to byla jenom připomínka toho, jakým způsobem TOP 09 v minulém týdnu poukazovala na něco. Vůbec nehraje roli, že to řekl kolega Ondráček. Prostě zmínil to tady předseda, by the way.

Co se týče rozumné samosprávy, tak jak to tady říkal kolega z TOP 09 Kučera. Já bych mu chtěla věřit, že je rozumná samospráva. Teď budu mluvit možná trošku sama proti sobě, ale nevím, jestli jste zaznamenali úžasný počin radních hlavního města Prahy pana Dolínka, paní Krnáčové jako primátorky, že by se vlastně v Praze měla zakazovat SUV. Je to ten naprosto šílený videoklip, kterým pravděpodobně demonstrují to, že by bylo úplně nejlepší, kdyby se v Praze jezdilo jenom na segwayích nebo na kolech, možná bychom mohli pádlovat na loďkách. Takže jenom trošku upozorňuji na to, že jistá ingerence, ať už tedy městské policie, či Policie ČR v některých úžasných nápadech samosprávy je rozhodně na místě, rozhodně v případě hlavního města Prahy, protože skutečně to, že je představa, že budeme někomu diktovat, jakým autem bude jezdit - no, kolegyně a kolegové, kde to jsme? Jestli skutečně zástupci hnutí ANO, ČSSD a KDU-ČSL se proti tomuto postupu nebo proti tomuto návrhu, proti této jako že propagaci, propagační kampani, nevyhradí a neřeknou svým kolegům, že jsou úplně vedle jak ta jedle, tak není něco v naší zemi v pořádku. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, to byla poslední faktická poznámka. Jsme stále v obecné rozpravě. Zeptám se, zda se někdo hlásí. Pokud ne, tak končím obecnou rozpravu. Zeptám se, zda je zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě. Pan zpravodaj? Prosím.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Já bych chtěl jenom jako zpravodaj poděkovat, že jsme si takhle popovídali o zákonu o obecní policii. Jenom závěrem opravdu pro vás pro všechny zopakovat, že to není jenom o rychlosti, kam se to strhlo. Koneckonců jste slyšeli i z mých úst, bohužel ne z úst ministra vnitra, který musel odejít na Bezpečnostní radu státu, že i ta rychlost bude vyřešena na našem garančním výboru, což potvrdil pan předseda bezpečnostního výboru. Takže myslím, že se dohodneme napříč, že vše necháme kromě těch pěti let a pár těch věcí, co tam jsou.

A závěrem, neberte to prosím vás jako školení, ale já to tady často slýchávám a je mou, nebudu říkat povinností, jenom vám to chci říct naposledy. Víte, to, že si lidé myslí, že policie bere body, tak to není. Já bych chtěl jenom říci, že policista, který zaznamená přestupek související s rychlostí, ten přestupek vyřeší a v rámci řešení přestupku, když toho řidiče má na místě, tak píše oznámení na místně příslušný úřad a tam jsou ty body přidány na vaši kartu řidiče, související s tím přestupkem. A vy byste si je pak měli hlídat. To je jedna věc.

Pak se rychlost také řeší jiným způsobem. Teď jenom pro vaši informaci, abyste věděli, a vy to víte. Třeba tady v Praze se osloví majitel vozidla, a když není znám přímo přestupce, tak majitel dostává pokutu a úřad to řeší zase úplně jiným způsobem. Takže je několik řešení. Ale v každém případě na místě policista prosím vás opravdu body nebere.

To je všechno a chci poděkovat za košatou rozpravu v této věci. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan ministr si nepřeje závěrečné slovo. Tak ještě omluva paní poslankyně Chalánkové, ta se omlouvá od 17.15 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Obecnou rozpravu jsem ukončil a otevírám rozpravu podrobnou. Do ní mám dvě přihlášky. Prosím pana poslance Ondráčka a potom pana poslance Farského.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedo, teď už krátce. Můj pozměňovací návrh, který jsem komentoval, je uložen jako sněmovní dokument 5629. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Farského.

 

Poslanec Jan Farský: Tímto načítám pozměňovací návrh ke komplexním pozměňovacím návrhům ústavněprávního výboru a výboru pro bezpečnost k návrhu novely zákona o obecní policii, sněmovní tisk číslo 681. A ten pozměňovací návrh je ve znění: V části první se § 3c odstavec 3 zrušuje. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Dále do podrobné rozpravy nikoho nevidím, v tom případě podrobnou rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova po podrobné rozpravě. Pan zpravodaj, pan ministr - nikoliv. Jenom vzhledem k tomu, že jsem přebíral řízení, tak se zeptám pana zpravodaje, zda nepadlo něco, o čem bychom měli hlasovat. Není tomu tak. V tom případě končím druhé čtení tohoto tisku.

 

Budeme pokračovat bodem

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP