Středa 24. května 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Gazdík)

14.
Vládní návrh zákona o elektronické identifikaci
/sněmovní tisk 1069/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede pan ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, pane ministře. Pan ministr nechce uvést.

Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jako garančnímu. Dále byl přikázán výboru pro zdravotnictví. Usnesení výborů byla doručena jako sněmovní tisk 1069/1 až 3.

Nyní prosím zpravodajku výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj paní poslankyni Věru Kovářovou, aby nás informovala o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Děkuji za slovo. Dovolte, abych vás seznámila s usnesením výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj z 56. schůze ze dne 19. dubna 2017. Dostali jste toto usnesení pod číslem 1069/1.

Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 56. schůzi po odůvodnění panem Ing. Petrem Kuchařem, ředitelem odboru Ministerstva vnitra, po zpravodajské zprávě Ing. Věry Kovářové a po rozpravě přijal usnesení, kterým za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 1069 projednat a schválit v předloženém znění, zmocňuje zpravodajku výboru, aby s usnesením seznámila Poslaneckou sněmovnu, a za třetí pověřuje předsedkyni výboru, aby usnesení zaslala předsedovi Poslanecké sněmovny.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní zpravodajce. Nyní prosím zpravodaje výboru pro zdravotnictví pana poslance Jiřího Běhounka, aby nás informoval o projednání návrhu v tomto výboru. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Běhounek: Vážený pane místopředsedo, vážení kolegové, kolegové, členové vlády, výbor pro zdravotnictví na své 48. schůzi přijal 240. usnesení dne 17. května k vládnímu návrhu zákona o elektronické identifikaci, sněmovní tisk, jak bylo řečeno, 1069. Po úvodním slovu doktora Jaroslava Strouhala, náměstka ministra pro řízení sekce informačních a komunikačních technologií, a zpravodajské zprávě Jiřího Běhounka a po rozpravě výbor pro zdravotnictví doporučuje Poslanecké sněmovně České republiky, aby vyslovila souhlas s vládním návrhem zákona o elektronické identifikaci, sněmovní tisk 1069, a zmocňuje zpravodaje výboru poslance Jiřího Běhounka, aby se stanoviskem výboru seznámil schůzi Poslanecké sněmovny.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, pane zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pokud se nikdo do obecné rozpravy nehlásí, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem.

Protože neeviduji návrh na vrácení garančnímu výboru k novému projednání, zahajuji rozpravu podrobnou. Kdo se prosím hlásí do podrobné rozpravy? Není zájem o vystoupení v podrobné rozpravě, proto končím podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem, tudíž končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi i paní zpravodajce.

 

Dalším bodem našeho jednání je návrh zákona, který s předchozím bodem souvisí, protože je to

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP