Středa 24. května 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Gazdík)

13.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním
poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1024/ - druhé čtení

Místa u stolku zpravodajů již dávno zaujal pan ministr vnitra Milan Chovanec. Nyní budeme pokračovat v přerušené obecné rozpravě.

Před přerušenou obecnou rozpravou bylo přerušeno vystoupení pana poslance Jiřího Štětiny z časových důvodů. Prosím, pane poslanče, jestli můžete ve svém vystoupení pokračovat. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Štětina: Dobré odpoledne. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Ještě jednou, vážený pane ministře, dámy a pánové. Já jsem se ve své krátké úvodní části jenom věnoval obecným věcem, to znamená, jak jsem dospěl k číslům. Poděkoval jsem pánům ministrům, panu premiérovi a nyní se dostávám k tomu hlavnímu, s čím vás chci seznámit. Znovu podotýkám, nemám vůbec žádný zájem na tom, abych někomu nahrával, někoho zvýhodňoval, ale jde skutečně o policejní sbor jako takový, který má zhruba kolem 40 tisíc, možná ještě ani ne.

Já jsem si dovolil připravit po poradě s bývalými policisty, se současnými policisty a s lidmi, kteří o tom něco vědí jak po stránce daňové, tak po stránce služební, pozměňovací návrh, který potom samozřejmě v podrobné rozpravě načtu. V zásadě jde o to, že tento pozměňovací návrh 6108 navrhuje, aby byl do § 166 citovaného zákona doplněn nový odstavec, který by zněl: "Nejvyšší výměra příspěvku ke dni jeho přiznání nesmí překročit měsíčně 1,3násobek částky průměrné hrubé měsíční mzdy v nepodnikatelské sféře za předchozí kalendářní rok zveřejněné Českým statistickým úřadem." Jedná se tedy o takzvané zastropování.

Z jakého důvodu jsem na tuto myšlenku přišel? V současné době, nebo v dobách nedávno minulých bylo mnoho vysokých funkcionářů buď povýšeno, nebo dokonce byli povýšeni i do generálských funkcí, aby vzápětí mohli odejít na místa do civilu s výsluhou. Ale s takovou výsluhou, která vůbec neodpovídá tomu, co mají řadoví příslušníci, nebo ti příslušníci, kteří poctivě slouží více než 20 let, a těch je také hodně. Těch se to samozřejmě nemůže nikdy týkat, protože takové nehorázné výsluhy mít nikdy nemůžou. Samozřejmě jsem si byl vědomo toho, že tento pozměňovací návrh se stane terčem nepříznivých reakcí, že bude velmi kritizován. Ale kým? Právě těmi, kdo tyto výsluhy pobírají. Ne těmi příslušníky. A já vás za chvíli seznámím s počty příslušníků všech ozbrojených složek a Policie ČR, kolik jich spadá do tabulek, které jsme si dovolili samozřejmě připravit.

Byl jsem na zasedání výboru pro bezpečnost a dočkal jsem se toho, že mě bylo dáno do ruky vyjádření předsednictva Nezávislého odborového svazu a bylo to nazváno Nešťastný pozměňovací návrh poslance Štětiny. Já nevím, v čem je nešťastný. Je nešťastný v tom, že tyto nehorázné výsluhy bere jenom 459 příslušníků ozbrojených složek? A že více než 52 tisíc příslušníků všech ozbrojených složek má výsluhu maximálně do 20 tisíc, ale samozřejmě většina má do 10 tisíc? Tak to je nešťastné? V žádném případě to není nešťastné. Já jsem byl motivován snahou tuto věc narovnat.

A já bych si dovolil citovat z vyjádření předsednictva Nezávislého odborového svazu Policie ČR ze dne 12. 4 2017. Dále budu říkat jenom již NOS. "Na jedné straně lze chápat snahu o nápravu některých veřejnosti negativně vnímaných excesů, kdy si někteří bývalí funkcionáři bezpečnostních sborů přišli ne vždy úplně čistým způsobem k poněkud nehorázným výším výsluhového příspěvku, ale na druhé straně nejsme ani zastánci jakési nivelizace výsluhového příspěvku. Co je však znepokojující, že k uvedenému návrhu připojí poslanec Štětina ještě návrh další, který spočívá v znovuzavedení zdanění částky výsluhového příspěvku přesahujícího 30 tisíc."

Co je na tom špatného? To se týká skutečně jenom těch 459 příslušníků všech ozbrojených složek, protože ti ostatní se tomu ani nepřiblíží. Já sám osobně si nechci připustit myšlenku, že NOS hájí spíše zájmy vysokých funkcionářů s vysokými hodnostmi a již méně oprávněné zájmy policistů všech útvarů.

Nyní mi dovolte, abych vás seznámil s tabulkou, která má souhrn všech výsluhových příspěvků, a je to tedy uvedeno v šesti skupinách. To znamená v první skupině do 10 tisíc, čili výsluhový příspěvek do 10 tisíc bere celkem 35 655 příslušníků ozbrojených složek, na Ministerstvu vnitra, to znamená Policie České republiky, má 21 682. Druhý řádek je výsluhový příspěvek ve výši 10 až 20 tisíc, ten pobírá 16 315 všech příslušníků ozbrojených složek, u policie je to už 7 327. Výsluhový příspěvek v kategorii od 20 001 do 30 tisíc je již jenom 3 165, a to podotýkám, stále by byly nezdaněné, to je naprosto jednoznačně dané. Z toho 3 165 je již jenom 700 policistů, 13 příslušníků BIS, 6 příslušníků GIBS, 253 příslušníků Celní správy a 106 příslušníků na Ministerstvu spravedlnosti, to znamená, to je ta služba, která je ve věznicích.

A nyní se dostávám k té kategorii, kterou pozměňovací návrh navrhuje ke zdanění, to znamená od 30 001 do 40 tisíc. Ten pobírá 464 příslušníků ozbrojených složek, u policie je to 58, 2 jsou v GIBS, 334 je na Ministerstvu obrany, na Celní správě je 46 a Vězeňská služba 24. V další kategorii, která je od 40 001 do 50 tisíc, je již jenom 88 příslušníků ozbrojených složek, z nichž je 16 u policie, 2 GIBS, 55 u Ministerstva obrany, 11 na Celní správě a 4 ve Vězeňské službě. 50 001 a vyšší má celkem 27 příslušníků ozbrojených složek, z nichž u policie jich je 5, v GIBS 1, u Ministerstva obrany 18, u Ministerstva financí 2, to znamená Celní správa, Vězeňská služba 1. Takže suma sumárum ke zdanění by bylo pouze 579 příslušníků ozbrojených služeb s výsluhou vyšší než 30 tisíc.

Dámy a pánové, co je na tom špatného? Já v tom nevidím nic špatného, protože se to netýká vůbec celého sboru. A takové ty argumenty, že dojde k personální destabilizaci, tak to si nemyslím. Naopak si myslím, že když dojde k narovnání těchto nepravostí, tak naopak budou bezpečnostní sbory posíleny a budou mít větší důvěru ke svým organizacím.

A nyní mi dovolte, abych se zmínil o číslech, která jsou faktická, že nevycházím z něčeho, co si někdo vymyslel. Za rok 2016 byla dle Českého statistického úřadu průměrná mzda v nepodnikatelské sféře 27 589 korun a 1,3násobek, navrhovaný strop, by tedy byl ve výši 35 865 korun, z čehož plyne, že odcházející příslušník s plným 50procentním výsluhovým nárokem, to znamená, musí splňovat veškerá ta kritéria, musí mít léta atd., by musel pobírat průměrný měsíční plat ve výši 71 731 korun. To si myslím, že je hudba hodně vzdálené budoucnosti. Ale samozřejmě když se ty platy budou zvyšovat - a tady musím naprosto jednoznačně říci, že teprve teď jsou příslušníci policie na stavu, který byl v roce 2010, takže teprve za sedm let jsme se dostali tam, kde jsme byli v tom roce 2010. Jaký byl plat, průměrný plat u Policie České republiky dle zdroje www.policie.cr. Bylo to 35 774 za rok 2016, takže to je jaksi průměrné číslo a daleko více je policistů, kteří mají podstatně méně, než je těch 35 tisíc.

Já už jsem to tady několikrát říkal, že tedy podtrženo a sečteno, navrhované omezení by se dotklo pouze jedinců se špičkovými platy a špičkovými odměnami. Já moc dobře vím, že když dostane příslušník ozbrojených složek odměnu a je to odměna kázeňská, tak se pochopitelně do výsluh nepočítá. Ale takové nehoráznosti, že dostali vyvolení odměny ve výši 600 tisíc, 800 tisíc a možná i více a z toho se vypočítávala výsluha, tak dámy a pánové, to je poctivé? A v tom není vůbec žádná politika. Protože jak to zde řekli kolegové i přede mnou, samozřejmě ta policie bude fungovat, vždycky bude chránit a pomáhat za každého režimu, levicového či pravicového nebo jakéhokoli jiného. A ti příslušníci většinou svoji práci nemají na obživu, ale mají ji rádi. Čili já si myslím, že na tom není vůbec nic špatného, aby někdo nazýval toto nešťastným pozměňovacím návrhem. Tak to já prostě neberu.

A jenom již na závěr. Nevím, jestli nehovořím moc dlouho, protože nepatřím mezi ty poslance, kteří tady velmi rádi hovoří a mnohdy čtou a nevědí co, tak ještě jednou se musím zmínit o tom, že dojde k destabilizaci. Samozřejmě, destabilizovaná policie byla zejména po roce 2008. Důvody já nemůžu hodnotit, protože nemám takováto fakta, ale mám jenom fakta, kolik lidí odešlo, a samozřejmě znám mnoho a mnoho příslušníků, kteří odešli proto, že odmítli sloužit na zadání někoho. Takže ti odešli, anebo k tomu byli donuceni. To znamená, z vysoké funkce např. operačního důstojníka ÚOKFK byl převelen z hodnosti plukovnické na hodnost kapitánskou a samozřejmě ten člověk pak odešel raději do civilu. Takže to je ta destabilizace, ne že bude udělán pořádek ve výsluhách. Ale toto je otázka toho, jak se s příslušníky všech ozbrojených složek a policie speciálně jedná.

Já vám děkuji, že jste mě vyslechli, a doufám, že mě za to již dneska neukamenujete. Já jsem si na to vzal i černé šaty, kdybych náhodou měl být položen do rakve, tak abych tam aspoň vypadal důstojně. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Štětinovi, který byl zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pokud nikdo takový není, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra a pana zpravodaje. Není zájem. Neeviduji návrh na vrácení zákona garančnímu výboru k novému projednání, a proto zahajuji podrobnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Zdeněk Ondráček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, už nebudu zdržovat, vše jsem odůvodnil. Ve zdrojích jsou sněmovní dokumenty pod čísly 6352, které se týkají úmrtného, 6273, to jsou odměny, a 6445 jsou zvláštní příplatky, rizikové příplatky. Tam je veškeré odůvodnění toho, co jsem přednesl v rámci obecné rozpravy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Ondráčkovi. Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Roman Procházka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Roman Procházka: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se tímto hlásím k pozměňovacím návrhům označeným jako sněmovní dokument 6434 a 6435. Oba pozměňovací návrhy řeší jednu problematiku, ale ve dvou variantách, a z toho důvodu by bylo vhodné, abychom potom ve třetím čtení hlasovali nejdříve o sněmovním dokumentu 6434, který umožňuje ten akcelerovaný postup příslušníků, a teprve pokud nebude schválen, tak pak hlasovat o sněmovním dokumentu 6435, který umožňuje hlásit se policistům do výběrového řízení na pozici pouze o tu jednu hodnost vyšší.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Procházkovi. Paní poslankyně Jana Černochová a její další přihláška do podrobné rozpravy. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Já se jenom zdvořile připomínám panu ministrovi, že jsem neobdržela odpovědi na své otázky. Každopádně se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který je v systému uvedený pod číslem 6273, 6274 a 6275. A mám naději, že pan ministr v tom poledním čase buď na ty otázky zapomněl, takže když se teď o ně znovu přihlásím, takže mi na ně odpoví, protože si myslím, že to nebylo nic, na co by on jako ministr vnitra neměl mít nějaký pevný názor. Netrénuji ho tady z nějakých paragrafů, jestli když vypadne slovo že a nahradí se slovem ale, tak co to znamená. Ptám se ho jako čelného představitele tohoto resortu, jaký má názor na stabilizační příspěvek, a prosím, aby mi odpověděl.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní poslankyni. Pan ministr jistě na paní poslankyni bude myslet.

Dalším přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Jiří Štětina. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Štětina: Tak ještě jednou děkuji a budu teď úplně stručný. Já se hlásím k pozměňovacímu návrhu číslo 6108. Vůbec nebudu poníženě žádat o to, abyste mě podpořili, ale spoléhám na to, že při rozhodování budete vedeni tím, co jste slíbili v poslaneckém slibu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Pan poslanec Roman Váňa a jeho přihláška do podrobné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Roman Váňa: Děkuji. Jestli dovolíte, rád bych se přihlásil ke svému pozměňovacímu návrhu, který je v systému pod číslem sněmovního tisku 6441.

A dále bych si ještě dovolil tady na místě načíst jeden pozměňovacímu návrh, a to návrh: V článku I se bod číslo 30 ruší. Následující body se přečíslují.

Odůvodnění tohoto návrhu. Vypuštění článku I bodu 30 je navrženo s ohledem na skutečnost, že úpravu § 186 odst. 10 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru, ve znění pozdějších předpisů, obsahuje již návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích, sněmovní tisk 929. Ke schválení tohoto návrhu zákona dojde s největší pravděpodobností ještě před schválením vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 361 o služebním poměru bezpečnostních sborů, to je sněmovní tisk 1024, a proto by ponecháním výše uvedeného znění článku I bodu 30 došlo k nadbytečné dvojí novelizaci § 186 odst. 10 zákona č. 361/2003 Sb. Sněmovní tisk 929 přitom obsahuje řešení provázané se zákonem o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, § 29 až 32, a zákonem o některých přestupcích, reflektuje dvě lhůty zániku odpovědnosti a jako důvody pro přerušení běhu lhůty zániku odpovědnosti pracuje vedle trestního řízení též se soudním řízením správním a přestupkovým řízením, přičemž účinnost všech těchto zákonů je navržena od 1. července 2017, účinnost novely zákona č. 361/2003 Sb. až od 1. ledna 2018. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci. To byl zatím poslední přihlášený v podrobné rozpravě. Pokud se nikdo další nehlásí do podrobné rozpravy... Pan zpravodaj. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Stanislav Huml: Já bych ještě si dovolil přečíst, že výbor pro bezpečnost, který je garantem, ve svém usnesení 167, přijal také několik pozměňovacích návrhů. Zejména šlo o to, že úmrtné by se mělo zvýšit ze 200 na 400 tisíc, což je bod jedna. Potom jsme tam upravovali výši úmrtného, polovinu měsíčního služebního platu variantně. A já jsem dostal za úkol, abych s tímto usnesením seznámil Sněmovnu. Opakuji tedy, je to usnesení číslo 167 výboru pro bezpečnost, ke kterému se hlásím. Předpokládám, že na příštím zasedání výboru se vyjádříme i k ostatním pozměňovacím návrhům. Budeme o tom ještě vést velkou diskusi.

Ode mne vše. Návrh na zamítnutí nepadl, návrh na vrácení do prvého čtení také ne, takže myslím, že můžete, pane předsedo, skončit toto projednávání.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. To byl zatím poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Pokud se nikdo další nehlásí, podrobnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje. Není zájem. Neeviduji návrhy na vrácení či zkrácení lhůty, či aby se garanční výbor návrhem nezabýval, a proto končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem našeho jednání je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP