Středa 24. května 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Gazdík)

66.
Vládní návrh zákona o evropských politických stranách
a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů
/sněmovní tisk 1110/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr vnitra Milan Chovanec. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych uvedl návrh zákona o evropských politických stranách a politických nadacích a o změně některých zákonů. Tento návrh byl již Parlamentem projednán jako sněmovní tisk 876. Dne 4. dubna 2017 Poslanecká sněmovna hlasovala o návrhu zákona vráceného Senátem a zákon nepřijala. Přijetí návrhu tohoto zákona je však nezbytné z důvodu adaptace právního řádu na nařízení Evropského parlamentu a Rady pod č. 1141/2014 o statusu a financování evropských politických stran a politických nadací, které řídí jejich činnost.

Návrh je Poslanecké sněmovně opětovně předkládán v obdobném znění, které již Parlament projednal. Do návrhu jsou však promítnuty změny, které inicioval Senát pozměňovacím návrhem. Byla tady vypuštěna nadbytečná novela zákona o sdružování v politických stranách a politických hnutích. Po projednání s Ministerstvem financí došlo i k vypuštění rovněž nadbytečné novely zákona o účetnictví.

Vláda navrhuje Poslanecké sněmovně, aby návrh zákona schválila již v prvém čtení podle § 90 jednacího řádu. Důvodem je časová tíseň, neboť evropské nařízení, na které se má právní řád adaptovat, je již účinné od 1. ledna 2017 a také se blíží konec volebního období.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. A nyní prosím zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Vladimíra Koníčka, aby se ujal slova. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, kolegové, pan ministr u tak krátkého zákona řekl skoro všechno, protože těch šest stránek jsou opravdu jen změny, které po nás požaduje nařízení. V kontrolním výboru jsme si při projednávání minulého tisku 876 vyjasnili pozici kontaktního místa, které se podle tohoto zákona zřizuje, a také jsme navrhli změnu účinnosti a ta je v tomto návrhu akceptována. Doufám, že to dopadne jinak, protože když se hlasovalo posledně, bylo přítomno 132 poslanců, teď máme 133, tak uvidíme, jak dopadne závěrečné hlasování. To je vše. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pan poslanec Marek Benda. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane předsedo vlády, vážený pane ministře, dámy a pánové, já snad jenom stručně zopakuji své lehké výhrady, které mám a které mě vedou k tomu, že nebudu podporovat tento návrh zákona o evropských politických stranách. Myslím, že to je bohužel jeden z typických prvků násilné evropské federalizace, že ze strany Evropské komise a ze strany Evropského parlamentu je tlak na to, aby byly vytvořeny jednotné evropské strany, ne tak, jak je známe dneska, kdy jsou to konglomeráty jednotlivých národních stran sdružených tu v lidové straně, tu v socialistické internacionále, tu v dalších, tu v konzervativních formacích, víceméně na bázi Evropského parlamentu, případně na bázi nějakých mezinárodních uskupení, kde spolu komunikují. A tady je snaha, a ta snaha bude samozřejmě v následujících letech zřejmě podpořena, už teď je a bude výrazně podpořena i financemi, aby začalo docházet ke vzniku evropských stran, a tím pádem k prohlubování evropské federalizace.

Pokládám to za krok, který není správný. Dokonce si myslím, že v dnešní situaci bychom měli přemýšlet o tom, jestli se ta cesta evropského sjednocování nemá spíše zbrzdit a řekněme znormálnit, jestli nemáme mnohem více trvat na principu subsidiarity než na těchto unijních principech stále těsnějšího a těsnějšího sjednocování. A obávám se, že evropské politické strany jsou přesně krok k tomuto těsnějšímu a těsnějšímu sjednocování, k vytváření jakéhosi Evropana, evropského člověka, k vytváření jakýchsi evropských elit ještě odtrženějších od běžných občanů České republiky, ale i všech ostatních států, než jsou ty dosavadní elity. To je důvod, proč já návrh zákona o evropských politických stranách nepodpořím.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Jestliže se nikdo takový nehlásí, končím obecnou rozpravu. Neeviduji, že by byla podána námitka. Rozhodneme tedy podle § 90 odst. 5 o pokračování projednávání tohoto návrhu.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna souhlasí s pokračováním jednání o sněmovním tisku 1110 tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvém čtení." Je tady žádost o odhlášení. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami.

 

Budeme hlasovat o návrhu usnesení, jak jsem jej přednesl.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 149, přihlášeno je 121 poslankyň a poslanců, pro 88, proti 2. Návrh byl přijat.

 

Bylo tedy rozhodnuto, že v jednání budeme pokračovat. Zahajuji podrobnou rozpravu, do které neeviduji žádnou přihlášku. Pokud se nikdo nehlásí, končím podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele, případně pana zpravodaje. Není zájem. Přikročíme tedy k hlasování o celém návrhu zákona. 

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů podle sněmovního tisku 1110."

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku, zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 150, přihlášeno 121 poslankyň a poslanců, pro 84, proti 2. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven.

 

Děkuji panu zpravodaji. Pan ministr si ještě místo u stolku zpravodajů uchová, neb naším dalším bodem jednání je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP