Středa 24. května 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Bartošek)

347.
Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření,
zda nedocházelo k protiprávnímu jednání v souvislosti s možným neoprávněným
získáváním spisů orgánů činných v trestním řízení nebo informací z těchto spisů
a zda informace takto získané nebyly zneužívány k ovlivňování politické soutěže
nebo destabilizaci demokratického právního státu
 

Návrh na zřízení této vyšetřovací komise předložila skupina 40 poslanců a poslankyň. Prosím, aby se zástupce této skupiny poslanec Lukáš Pleticha ujal slova. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, dovolte mi, abych odůvodnil návrh na zřízení vyšetřovací komise, jejíž název pan předsedající před chvílí řekl, já ho nebudu opakovat. (Hluk v sále.)

Podle článku 30 odst. 1 Ústavy České republiky může Poslanecká sněmovna pro vyšetřování věcí veřejného zájmu zřídit vyšetřovací komisi -

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane poslanče, že vám vstupuji do vašeho projevu, ale požádám vás, kolegyně a kolegové, o ztišení. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Jde o jeden z projevů kontrolní pravomoci parlamentu jakožto sboru demokraticky volených zástupců občanů. Stěží by se přitom dala nalézt důležitější a významnější věc veřejného zájmu než zachování demokratického právního státu, jehož imanentní součástí je v podmínkách České republiky i politický systém založený na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran podle čl. 1 odst. 1 a čl. 5 Ústavy České republiky. Pokud se objeví informace, že tyto elementární principy jsou v ohrožení, neměla by Poslanecká sněmovna zůstat nečinná, zvláště když se téma rizika politického zneužívání sdělovacích prostředků v České republice objevuje i na programu nadcházející schůze Evropského parlamentu.

Dění posledních týdnů v souvislosti s osobou Ing. Andreje Babiše, poslance Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, prvního místopředsedy vlády a ministra financí a především předsedy jednoho z nejvýznamnějších politických uskupení v zemí, vyvolává otázky, zda se pan Ing. Andrej Babiš či osoby s ním určitým způsobem svázané, např. zaměstnanci jím přímo či nepřímo ovládaných právnických osob, nedopouštěli jednání, které mohlo směřovat k ovlivňování politické soutěže a destabilizaci demokratického právního státu, a to nikoliv v posledních měsících, ale třeba již dříve v letech 2014 a 2015.

Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, jejíž zřízení je navrhováno, by se proto měla zaměřit na zodpovězení především otázek, které zde v nedávné minulosti zazněly. Přestože zaznívají od řady právníků názory, že jednání zachycené na zveřejněných nahrávkách by mohlo být trestné, je třeba pamatovat na to, že vyšetřovací komise neprovádí vyšetřování trestné činnosti. Jejím cílem je důsledné zjištění všech nezbytných informací týkajících se ohrožení veřejného zájmu, kvůli němuž je zřízena.

Důležitou roli hraje i odpovědnost politická a morální, přičemž je možné připomenout, že sám pan Ing. Andrej Babiš se zavázal k respektování nezávislosti sdělovacích prostředků provozovaných jím ovládanými právnickými osobami. Přestože vyšetřovací komise může, nasvědčují-li jí zjištěné skutečnosti tomu, že byl spáchán trestný čin, oznámit svá zjištění orgánům činným v trestním řízení, klíčovou je její role především při osvětlení zjištění skutečností vůči veřejnosti a možnost předložit případné návrhy řešení Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. A to by mělo být i cílem vyšetřovací komise, jejíž zřízení je nyní navrhováno.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Prosím vás, abyste se mnou sledoval u stolku zpravodajů všeobecnou rozpravu, a tu tímto otevírám. Eviduji jedinou přihlášku a to je vaše, pane poslanče. Chci se zeptat, zda chcete vystoupit ještě ve všeobecné rozpravě. Není tomu tak. Já vás tedy odmažu jako řečníka. Táži se, zda někdo další chce vystoupit ve všeobecné rozpravě. Žádnou přihlášku neeviduji, v tom případě končím všeobecnou rozpravu. Táži se, zda si chcete vzít závěrečné slovo, než otevřu podrobnou rozpravu. Není tomu tak.

Nyní přistoupíme k rozpravě podrobné. Táži se, kdo se hlásí do rozpravy. Prosím, pan zpravodaj. Máte slovo.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, rád bych vám přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke zřízení této vyšetřovací komise.

Návrh usnesení Poslanecké sněmovny o zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k prověření, zda nedocházelo k protiprávnímu jednání v souvislosti s možným neoprávněným získáváním spisů orgánů činných v trestním řízení nebo informací z těchto spisů a zda informace takto získané nebyly zneužívány k ovlivňování politické soutěže nebo destabilizaci demokratického právního státu.

Poslanecká sněmovna

I. zřizuje podle článku 30 Ústavy České republiky a podle § 48 zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, vyšetřovací komisi Poslanecké sněmovny k prověření, zda nedocházelo k protiprávnímu jednání v souvislosti s možným neoprávněným získáváním spisů orgánů činných v trestním řízení nebo informací z těchto spisů a zda informace takto získané nebyly zneužívány k ovlivňování politické soutěže nebo destabilizaci demokratického právního státu;

II. ukládá vyšetřovací komisi prověřit, zda nedocházelo k protiprávnímu jednání v souvislosti s možným neoprávněným získáváním spisů orgánů činných v trestním řízení nebo informací z těchto spisů a zda informace takto získané nebyly zneužívány k ovlivňování politické soutěže nebo destabilizaci demokratického právního státu;

III. stanoví lhůtu do 31. srpna 2017, v níž je vyšetřovací komise povinna předložit svá zjištění s návrhem Poslanecké sněmovně;

IV. určuje počet členů vyšetřovací komise na sedm, a to v zastoupení poslaneckých klubů ČSSD - jeden člen, ANO 2011 - jeden člen, KSČM - jeden člen, TOP 09 a Starostové - jeden člen, ODS - jeden člen, KDU-ČSL - jeden člen, Úsvit - Národní Koalice - jeden člen.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji za návrh usnesení a táži se, zda se někdo další hlásí v podrobné rozpravě. Žádnou přihlášku nevidím. Je-li tomu tak, končím podrobnou rozpravu. Táži se vás, pane navrhovateli, zda si chcete vzít závěrečné slovo v tento moment. Není tomu tak.

V tom případě přistoupíme k hlasování o navrženém usnesení. Eviduji žádost o vaše odhlášení. Já vás tedy všechny odhlásím a požádám vás, abyste se přihlásili svými kartami. Táži se, zda je potřeba opakovat návrh usnesení, jak byl přečten v podrobné rozpravě. Není tomu tak. V tom případě bych zahájil hlasování.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh usnesení, jak byl načten v podrobné rozpravě, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 148, přihlášeno je 130 poslankyň a poslanců, pro návrh 82, proti 36. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas a vyšetřovací komise byla zřízena.

 Já vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré dopoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Naším dalším bodem programu jednání je bod

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP