Středa 24. května 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Vojtěch Filip)

261.
Návrh poslanců Martina Plíška, Jana Chvojky, Marka Bendy
a Radka Vondráčka na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 853/ - třetí čtení

Místo u stolku zpravodajů už zaujali zástupce navrhovatelů pan poslanec Martin Plíšek a zpravodaj garančního výboru, tedy ústavněprávního výboru, poslanec Jeroným Tejc. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 853/3, který vám byl doručen 28. dubna letošního roku. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 853/4.

Ptám se zástupce navrhovatelů, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Slova se ujme pan poslanec Martin Plíšek. Máte slovo.

 

Poslanec Martin Plíšek: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Milé kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych krátce ve třetím čtení připomněl jednak základní obsah novely zákona o advokacii, která byla předložena poslanci napříč politickým spektrem. Návrh obsahuje, řekněme, dva základní okruhy problémů. Zpřesňuje a upravuje se samotná advokátní zkouška a zároveň se zpřesňují některé podmínky pro školení koncipientů ze strany advokátů. Také se posiluje kárná odpovědnost advokátů, kdy se tedy mezi ty sankční, kontrolní a kárné nástroje České advokátní komory doplňuje přímo do zákona možnost zabavit podpisovou knihu advokáta v případě, že se dopustí provinění, poruší zákon nebo stavovský předpis, a dále může Česká advokátní komora pozastavit výkon advokacie.

Garanční výbor projednal tento návrh. Já podporuji pozměňovací návrhy, které přijal ústavněprávní výbor. Zmíním ty, které jsou podstatné. Jsou to pozměňovací návrhy, které vedou k určitému zmírnění té původní verze, která se týká počtu koncipientů, které může advokát školit, včetně délky jeho praxe, kdy může školit. Je tam také důležitá garance časové lhůty pro pozvání k advokátní zkoušce a zároveň zákon na základě pozměňovacího návrhu ústavněprávního výboru by tedy zastropoval poplatek za advokátní zkoušku, to znamená, stanovil jeho maximální výši. K tomu také směřovaly některé pozměňovací návrhy, takže jenom upozorňuji, že výbor si již toto osvojil.

Ústavněprávní výbor se také shodl na potřebě upravit neoprávněné poskytování právních služeb, kterého jsme často svědky. Současná úprava, kdy na jedné straně máme trestněprávní sankci a na druhé straně možnost postihnout toto nekalé jednání cestou živnostenského zákona, ukazuje, že není funkční. Proto se tedy zavádí nový správní delikt neoprávněné poskytování právních služeb, tak jako je tomu v některých evropských zemích.

A poslední věc. Tady chci za předkladatele zmínit určitou vstřícnost k tomu, protože Ministerstvo spravedlnosti a vláda bohužel včas do Poslanecké sněmovny nepředložily potřebný zákon o bezplatné právní pomoci, tak jsme jako předkladatelé tohoto zákona nabídli možnost upravit bezplatnou právní pomoc v tomto návrhu. Bylo to na základě jednání také s Českou advokátní komorou, která ji bude poskytovat, ale samozřejmě i s Ministerstvem spravedlnosti. Došli jsme k jakési kompromisní variantě pro určitý typ řízení, těch, která jsou na základě jednání občana se státní mocí, to znamená zejména tedy u Nejvyššího správního soudu, případně Ústavního soudu. Ta bezplatná právní pomoc samozřejmě musí nějakou dobu zafungovat. Je možné, že v budoucnu se ještě upraví. Pro mě je samozřejmě důležité, že je tam také určitá spoluúčast klienta, kterému je bezplatná právní pomoc poskytována, protože musíme také sledovat náklady ze státního rozpočtu. Takže za předkladatele říkám, že pozměňovací návrh, který předložila kolegyně Válková, je přijatelný a je určitým kompromisem a že je dobře, že v rámci tohoto tisku bude bezplatná právní pomoc rozšířena.

Chci také závěrem ještě jednou konstatovat, že na tomto zákoně došlo k dohodě poslanců napříč politických spektrem a téměř všechny pozměňovací návrhy, až na jeden, který se týká určité modifikace bezplatné právní pomoci, za předkladatele podporuji. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zástupci předkladatelů a otevírám rozpravu, do které mám přihlášku pana poslance Zdeňka Ondráčka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedající. Vážení páni ministři, kolegyně a kolegové, dovolte mi, abych se krátce vyjádřil k tomuto materiálu a k pozměňovacímu návrhu, který je pod písmenem d), o kterém zde hovořil zástupce předkladatelů Martin Plíšek. V podstatě shrnul, jak celý tento materiál a celý návrh novely zákona vznikal.

Chtěl bych zde říci, že bezplatná právní pomoc je jedním z bodů, který měli kolegyně a kolegové z klubu KSČM ve svém volebním programu, a předložili jsme tento zákon sem do Poslanecké sněmovny hned na začátku volebního období. Vládní koalice nám však neumožnila jeho projednání a více než dva roky byl tento návrh zde zaparkován, přičemž vláda sama řekla, že bezplatná právní pomoc je také jednou z priorit této koaliční vlády. Bohužel jsme čekali dlouhé tři roky, než byla vláda schopna jakoukoliv úpravu této oblasti předložit, a nového zákona z dílny Ministerstva spravedlnosti jsme se vlastně ani nedočkali.

Na jednom jednání ústavněprávního výboru, kde se projednával právě náš poslanecký návrh o bezplatné právní pomoci, jsme se s Ministerstvem spravedlnosti a s předkladateli tohoto materiálu, skupinou poslanců, dohodli na určitém postupu. Ministerstvo spravedlnosti předložilo již připravený materiál, který si osvojila paní profesorka Válková a který předložila, je pozměňovací návrh pod písmenem C. V rámci diskuse, kterou jsme s paní profesorkou a s předkladateli vedli o tom, jestli ten návrh je dostatečně široký, či nikoliv, bylo zde předloženo v rámci druhého čtení ještě rozšiřující znění toho paragrafu... 18, ne... (Napovídá poslankyně Válková.) 23, děkuji - ve kterém jsme právě doplnili, že by bezplatná právní pomoc byla poskytována také v řízení před Nejvyšším soudem, Nejvyšším správní soudem a v občanském soudním řízení podle části páté u krajských soudů. Je to ten materiál, který je rozšířen.

Stanovisko Ministerstva spravedlnosti, které původně tento materiál zpracovalo a které z něho ucuklo těsně předtím, než paní profesorka Válková předložila svůj materiál pod písmenem C, říká, že to je nadbytečné, protože ta právní pomoc u těch tří řízení, to znamená před Nejvyšším soudem, řízení před Nejvyšším správním soudem a řízení před krajskými soudy podle části páté občanského soudního řádu je v současné právní úpravně již obsažená, a to konkrétně v občanském soudním řádu, soudním řádu správním a v trestním řádu.

Mým záměrem jako předkladatele bylo ujednotit bezplatnou právní pomoc u všech typů řízení, které je možné mít v zákoně o advokacii. Takto, pokud bude občan požadovat bezplatnou právní pomoc v řízení před orgány veřejné správy, popř. v řízení před Ústavním soudem, bude se obracet přímo na Česku advokátní komoru. Pokud tak bude chtít učinit v řízení před Nejvyšším soudem, bude muset požádat soud podle občanského soudního řádu, bude-li chtít žádat o bezplatnou právní pomoc v řízení před Nejvyšším správním soudem, bude muset požádat znovu soud v rámci soudního řádu správního, a pokud bude vést spor občanskoprávní podle části páté občanského soudního řádu, tzn. ve věcech, bude muset požádat soud podle řádu trestního.

Přijde nám to nelogické a myslím si, že občan není dostatečně právně vzdělán na to, aby hledal, v kterém řízení, nebo vůbec v řízení, které vede, aby hledal, na koho se má obrátit, aby mu byla poskytnuta právní pomoc.

Smysl té, řekněme, rozšiřující úpravy pro návrh pod body C paní profesorky Válkové je jediný. Víme, že bezplatná právní pomoc poskytována býti může, ale naší snahou je dostat to pod jednu instituci, kterou je v tomto případě Česká advokátní komora.

Jak zmínil kolega poslanec Martin Plíšek, ústavněprávní výbor na svém jednání doporučuje všechny pozměňovací návrhy, které jsou, s výjimkou mého rozšiřujícího, pod písmenem D, kdy ústavněprávní výbor nezaujal žádné stanovisko. Není to tedy nedoporučující, je to bez stanoviska. Je na každém z vás, vážené kolegyně a kolegové, jak se rozhodnete. Jestli chcete občanovi ulehčit, aby v případě, že bude žádat o bezplatnou právní pomoc, mohl oslovit pouze jednu instituci a tou bude Česká advokátní komora, nebo aby musel sám hlídat řízení, které vede, a podle toho žádat buď soud podle některého z řádů, který se vede, správní řád, trestní řád, nebo aby oslovil Českou advokátní komoru.

Já pro občany, kteří jsou většinou neznalí práva, bych požádal, abyste podpořili rozšiřující návrh pod písmenem D. A ten drobný nedostatek, který tam je ve výkonu dohledu, o kterém se také zmiňuje Ministerstvo spravedlnosti, lze poměrně snadno napravit v příštím volebním období. Je to pouze dohled, není to nic zásadního, co by nemohlo fungovat. Děkuji za případnou podporu i mého rozšiřujícího návrhu. A je na vás, jestli chcete občanovi opravdu ulehčit.

Děkuji za pozornost. (Potlesk vlevo.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Zdeňku Ondráčkovi. A nyní je faktická poznámka paní poslankyně Heleny Válkové. Prosím, paní poslankyně, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslankyně Helena Válková: Vážený pane předsedající, milé kolegyně, milí kolegové, naprosto můžu potvrdit slova svého předřečníka kolegy pana poslance Ondráčka, protože skutečně ta jednání jsme vedli v zájmu těch, kteří bezplatnou právní pomoc potřebují. Oba dva, nejenom my, ale Česká advokátní komora, Ministerstvo spravedlnosti, předkladatelé - zejména předkladatelé byli v tomto ohledu aktivní - jsme se snažili najít kompromis. Já bych ho stejně jako pan poslanec Ondráček viděla v tom, že bychom rozšířili bezplatnou právní pomoc na ty případy, které jmenoval, právě proto, abychom ušetřili občanům, kteří o ni požádají, procesní svízele, které je jinak čekají, a ty různé postupy, jak on to příhodně nazval, různé cesty k různým institucím.

Ale - a teď přijde to, proč třeba můj návrh zůstal podpořen na ústavněprávním výboru, zatímco rozšiřující návrh pana poslance Ondráčka nikoli. Ale na straně České advokátní komory, ať to tady zazní, kolegové si chtějí vyzkoušet, jak bude v praxi bezplatná právní pomoc vypadat, jak budou schopni žadatele a v jakém rozsahu uspokojit, a nebudou se jistě v budoucnu bránit, jak říkají, rozšíření bezplatné právní pomoci i na případy třeba podle částí páté zejména občanského soudního řádu, a před těmi jinými nejvyššími soudy.

Z jednání jsem nabyla dojmu, že jak po stránce organizační, tak po stránce fiskální ještě Česká advokátní komora není připravena natolik, i organizačně, aby mohla požadovanou bezplatnou právní pomoc v kvalitě, která se očekává, garantovat. A to je také důvod, proč já se třeba tady zdržím hlasování. Nebudu hlasovat proti panu poslanci Ondráčkovi, protože bych velmi ráda, kdyby byla bezplatná právní pomoc širší, ale samozřejmě podpořím svůj užší návrh, který zřejmě má větší pravděpodobnost, že v hlasování projde. Ale samozřejmě neskrývám malinké zklamání nad tím, že jsme mohli mít tu širší bezplatnou právní pomoc. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Nyní mi dovolte načíst dvě omluvy, došlé předsedovi Poslanecké sněmovny, a to od 13.00 hodin do konce jednacího dne pan poslanec Vladislav Vilímec a na dny 24. až 26. se omlouvá ze zdravotních důvodů pan poslanec Václav Votava.

Nyní ještě faktická poznámka pana poslance Zdeňka Ondráčka. Máte slovo, pane poslanče, k faktické poznámce.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Ještě jednou děkuji vaším prostřednictvím paní profesorce Válkové. Paní profesorko, já váš pozměňovací návrh také podpořím, protože nejprve budeme hlasovat o variantě D, té širší, a je to samozřejmě na každém z vás, zda podpoříte tu širší variantu, anebo poté podpoříme variantu užší paní profesorky Válkové. Ale v každém případě věřím tomu, že minimalistická bezplatná právní pomoc ve vašem návrhu z dílny Ministerstva spravedlnosti určitě bude, a jsem za to samozřejmě i jménem klubu KSČM rád, ale stále apeluji na to, můžeme občanům ulehčit, že nebudou muset běhat a hledat, koho kde mají žádat.

Ještě jednou žádám o podporu D. Když ne D, tak potom písmena C. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Faktická poznámka pana poslance Ondráčka, děkuji za dodržení času. Nyní faktická poznámka pana poslance Marka Bendy. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážení páni ministři, dámy a pánové, budu také pokud možno stručný, ale když se tady všichni tak pěkně chválí, jak se to na poslední chvíli dodělalo, tak bych jenom s lehkým kritickým ostnem vůči jak bývalé paní ministryni spravedlnosti, která tam ale, pravda, nebyla příliš dlouho, tak vůči současnému ministru spravedlnosti, který tam byl mnohem déle, konstatoval, že už to mělo být hotové dávno a že je opravdu poměrně nešťastné, pokud se takové věci předkládají čtyři měsíce před volbami, a ještě formou poslaneckých návrhů. Je to notorieta s tímto ministrem, a já doufám, že si to všichni budou pro příští volební období pamatovat, že jestli opravdu chtějí, aby z Ministerstva spravedlnosti nevyšlo nic, pak ať si tam znovu navrhují pana ministra Pelikána. Jinak je to nedobrý krok.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. To byl poslední přihlášený do rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím a požádám zpravodaje, aby nás provedl procedurou hlasování. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já si dovolím navrhnout proceduru, resp. zopakovat návrh procedury, tak jak ji předkládá ústavněprávní výbor. Protože jsem nezaznamenal, že by byly navrženy legislativně technické úpravy, proto bychom hlasovali nejdříve o návrzích A.A až A.E a následně současně společně A.G až A.H, a to jedním hlasováním. Jediný návrh, o kterém bychom hlasovali samostatně, z návrhů, které byly podpořeny ústavněprávním výborem, je A.F, který je konfliktní ve vztahu k návrhu E pana poslance Zahradníka, resp. pana poslance Karamazova. Ony v zásadě vedou ke stejnému cíli, nicméně jinými cestami, a týkají se výše poplatků za advokátní zkoušku. Poté bychom hlasovali o návrhu B pana poslance Stupčuka, který se týká zrušení podmínek praxe a věku pro členy orgánů České advokátní komory. Poté o návrhu pod písmenem D pana poslance Ondráčka, tzn. tom, o kterém tady bylo hovořeno, o bezplatné právní pomoci, a to tak, že on rozšiřuje návrh, o kterém bychom hlasovali následně, a to o návrzích C1 až C7 jedním hlasováním, to je návrh paní poslankyně Válkové na bezplatnou právní pomoc. A poté už jako sedmé hlasování návrh zákona jako celku. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Má někdo výhradu nebo jiný návrh postupu? Nevidím. Můžeme tedy v hlasování číslo 141 schválit proceduru hlasování. Já vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami, a jakmile se ustálí počet přihlášených, rozhodneme o proceduře hlasování v hlasování pořadové číslo 141, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 141, z přítomných 119 pro 114, proti nikdo. Budeme se tedy řídit touto procedurou. První návrh, pane zpravodaji?

 

Poslanec Jeroným Tejc: Hlasovali bychom o návrzích ústavněprávního výboru A.A. až A.E. a A.G. až A.H. společně jedním hlasováním. Jsou to návrhy ústavněprávního výboru, které výbor logicky doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan zástupce navrhovatelů? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 142 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování číslo 142, z přítomných 133 pro 129, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Nyní bychom hlasovali o návrhu A.F. Je to také návrh ústavněprávního výboru. Tento ponechává platné znění ke lhůtám a stropu výše poplatku za advokátní zkoušku. Pokud tento návrh nebude přijat, tak bychom hlasovali o návrhu pana poslance Zahradníka pod písmenem E. Nicméně pokud bude přijat, tak další návrh bude nehlasovatelný. Ale jak jsem říkal, vedou k podobnému cíli, jen jinými cestami. A.F výbor ústavněprávní doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan zástupce? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 143 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování pořadové číslo 143, z přítomných 140 pro 133, proti nikdo. Návrh byl přijat. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Návrh E je tedy v tuto chvíli nehlasovatelný. Budeme hlasovat o návrhu B, pan poslanec Stupčuk. Je to zrušení podmínek praxe a věku pro členy orgánu České advokátní komory, tzn. podmínky pro to, aby se stali těmito členy, které měly být zpřísněny, se vypouští. Ústavněprávní výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan kolega Plíšek? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 144 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 144, z přítomných 144 pro 137, proti nikdo. Návrh byl přijat. Prosím další návrh.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Budeme hlasovat o návrhu pod písmenem D pana poslance Ondráčka, který se týká rozšíření bezplatné právní pomoci, a to pro řízení před Nejvyšším soudem, Nejvyšším správním soudem a krajským soudem dle části páté občanského soudního řádu. Stanovisko výboru nebylo přijato.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan kolega Plíšek? (Neutrální stanovisko.)

Zahájil jsem hlasování číslo 145 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 145, z přítomných 144 pro 37, proti 19. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Budeme hlasovat o návrzích C1 až C7 paní poslankyně Válkové - bezplatná právní pomoc, ta užší verze. Stanovisko výboru - doporučuje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pan kolega Plíšek? (Souhlas.)

Zahájil jsem hlasování číslo 146 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 146, z přítomných 145, pro 130, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme vyčerpali pozměňovací návrhy. Je to tak, pane zpravodaji?

 

Poslanec Jeroným Tejc: Ano, je to tak. Můžeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Martina Plíška, Jana Chvojky, Marka Bendy a Radka Vondráčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 853, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

 

Zahájil jsem hlasování číslo 147 a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 147, z přítomných 145 pro 136, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji zpravodaji, děkuji panu kolegu Plíškovi, zástupci navrhovatelů, a končím bod 261.

Pardon, pan kolega Vyzula. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Pane předsedající, děkuji. Nezpochybňuji hlasování, ale v důsledku malého technického problému v mém hlasovacím zařízení způsobeného malou kinetickou dysbalancí mně hlasovací zařízení nefunguje.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Jistě vám to, pane kolego, opraví. A já předám na chvilku řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dámy a pánové, pěkné dopoledne. Otevřu další bod dnešního jednání a tím je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP