Středa 17. května 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Petr Gazdík)

31.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
(zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1003/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh uvede pan ministr životního prostředí Richard Brabec. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Milé kolegyně, vážení kolegové, já se v zájmu vlastním i v zájmu vás, protože máme ještě celou řadu bodů, omezím opravdu jenom na to nejnutnější. Už jsem tady, myslím, poměrně obsáhle tuto novelu hájil v rámci prvního čtení. Chtěl bych jenom připomenout, že to je zásadní transpoziční novela zákona EIA, tedy posuzování vlivů záměrů na životní prostředí, ke které jsme ale ještě v rámci transpozice evropské směrnice přidali celou řadu opatření, nebo řekněme bodů, které výrazně zjednodušují, zrychlují a také zlevňují schvalování záměrů v rámci procesu EIA, především těch menších, protože díky například zrušení možnosti vyjadřovat se samostatně k posudku -

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám, pane ministře. Pan předseda tady dopoledne vyhrožoval, že začne jmenovat ty, kteří ruší, a budou na věky ve stenozáznamu Sněmovny. Já jsem k tomu připraven taktéž, aby byli navěky ve stenozáznamu Sněmovny jako významní rušiči.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Pane předsedo, děkuji, že jste se mě zastal. Já jsem na ústrky zvyklý, takže jsem jimi dokonce ošlehán. Ale už to bude krátké, slibuji.

Takže kromě například zrušení možnosti dotčených orgánů vyjadřovat se samostatně k posudku, což bude znamenat ve svém důsledku výrazné zkrácení celého procesu EIA až o 50 dní, je tam například zásadní snížení počtu záměrů, u kterých dochází k posuzování v rámci tzv. zjišťovacího řízení, tedy zásadní změny koncepce podlimitních záměrů, kde dojde, pokud bude tato novela schválena, k naprosto zásadnímu zúžení okruhu podlimitních záměrů, které budou podléhat posuzování vlivů na životní prostředí - jenom pro ilustraci, z dnešních ročně přibližně 2 tisíc záměrů, které jsou takto v České republice posuzovány, na 300. Jsou tam i další zjednodušení, zkrácení, zrychlení a také samozřejmě tím pádem zlevnění pro investory. Takže si myslím, že je to jednoznačně cesta správným směrem.

Určitě pak pan zpravodaj bude hovořit o průběhu projednávání v jednotlivých výborech. Jenom chci říct, že jsme s větší částí navrhovaných pozměňovacích návrhů souhlasili jako Ministerstvo životního prostředí. Nesouhlasili jsme vlastně pouze s jedním pozměňovacím návrhem, který byl doporučen v rámci projednávání v hospodářském výboru.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu ministrovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro životní prostředí jako garančnímu výboru. Dále byl tisk přikázán hospodářskému výboru a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Usnesení výborů vám byla doručena jako sněmovní tisky 1003/1 až 4.

Prosím, aby se nyní ujal slova zpravodaj výboru pro životní prostředí pan poslanec Václav Zemek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Zemek: Děkuji za slovo. Hezké odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Navážu na pana ministra. Jak už bylo řečeno, tuto materii projednal výbor pro životní prostředí na svém 41. schůzi dne 22. března a přijal následující usnesení, které je víceméně standardní.

Za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky, aby návrh schválila ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Těch návrhů, které na výboru pro životní prostředí byly zahrnuty do výborového návrhu změn, bylo celkem 26. Nebudu je tady všechny předčítat. Vy si to můžete najít ve sněmovním tisku 1003/3, kde právě toto usnesení výboru pro životní prostředí je zaneseno. Takže kdo má zájem, může se tam podívat.

Za druhé v tom usnesení pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny.

Za třetí zmocňuje mě jako zpravodaje výboru, abych o projednávání přednesl tady na plénu zprávu.

Za čtvrté zmocňuje mě, abych ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provedl příslušné legislativně technické úpravy.

Toť z mé strany pro tuto chvíli vše.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: To bylo stručné a jasné. Děkujeme, pane zpravodaji. Nyní prosím zpravodaje hospodářského výboru pana poslance Michala Kučeru a zpravodaje výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pana poslance Jiří Petrů, aby se ujali slova. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Petrů: Dobré odpoledne, vážené dámy a pánové. Máte k dispozici tisk 1003/2. Je to usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj číslo 26 ze dne 8. března 2017 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon o posuzování vlivu na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů. Já tedy konstatuji, že v tomto usnesení je uvedeno, že výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj doporučuje Poslanecké sněmovně tisk číslo 1003 projednat a schválit v předloženém znění. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu zpravodaji. Otvírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Josef Zahradník. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, milé kolegyně, milí kolegové, vystoupil jsem proto, abych představil tři pozměňovací návrhy, které jsem připravil k této novele zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

Za prvé musím říct, že konstatuji s uspokojením, že ta novela je předkládána. Pan ministr už zmínil některé věci, které posouvají ten zákon, který zabral tolik času v naší Sněmovně, který byl podroben tolika kritickým připomínkám a který také znamenal významné problémy pro naše stavebnictví. To si vzpomeňme, jak jsme před dvěma lety s obavami sledovali, co se stane, když byl první tvar toho zákona tady přijatý. Skutečně nastalo to, že se pomalu všechny segmenty našeho stavebnictví, zejména tedy stavění dopravních staveb významně zablokovalo.

Moje pozměňovací návrhy, dámy a pánové, se týkají - nejprve tedy první dva se týkají pozice dotčené veřejnosti, tedy lidí, kteří se mohou vyjadřovat k podaným záměrům. Samozřejmě není to v případě těch lidí, kteří mají ze zákona právo, tedy ti, kteří v dané lokalitě bydlí, kteří jsou přímými sousedy pozemku, na kterém je realizován nebo bude realizován daný záměr. Týká se to dotčené veřejnosti, která může využívat své právo se vyjadřovat ve dvou úrovních, jednak v takzvaném zjišťovacím řízení a jednak v řízení navazujícím. Tady mohou být použity dva instituty pro toto vyjádření. Jednak se mohou do těchto stupňů řízení v procesu EIA zapojovat ta občanská sdružení nebo ty ekologické organizace, které mají delší než tříletou historii za sebou, tedy lze si představit třeba DUHA, KALA, Jihočeské matky, Děti země a další a další ekologická sdružení, anebo potom ad hoc sdružení vzniklá k danému záměru, kdy ti lidé, kteří chtějí vyjádřit svůj postoj k danému záměru, se sdruží, vytvoří spolek, nechají se zapsat. Takovýto spolek potom musí doložit svoji náležitost shromážděním 200 podpisů.

Ukázalo se, a tady musím poděkovat ministerstvu, že předložilo analýzu toho, jakým způsobem jsou tyto podpisové listiny využívány. Tady ministerstvo konstatuje, že z celkového počtu 1 050 negativních závěrů zjišťovacího řízení, tedy tam, kde došlo k tomu, že daný záměr nemusí být podroben posuzování podle zákona o EIA, tak z těchto zhruba 1 000 záporných stanovisek bylo napadeno, spolek se vyjádřil k tomu odvoláním, 14, z toho v jednom případě byla použita podpisová listina se 200 podpisy, tedy celkový počet byl 15, ono to bylo 14 a plus ta jedna, tedy celkem 15, z toho tedy byly 3 závěry zjišťovacího řízení orgánem odvolacím zrušeny. Čili se zdá, že to je marginální věc.

Ono to má ještě jednu možnou interpretaci, totiž to, že ti občané, kteří se chtějí odvolávat proti závěrům zjišťovacího řízení nebo kteří chtějí vstupovat do navazujícího řízení, prostě shledali, že založit spolek a sehnat 200 podpisů je těžké, je to prostě pro ně složité, tak se raději obrátí na kamennou ekologickou organizaci, v uvozovkách tedy, která má delší historii, než jsou ty tři roky, a ta velmi ráda jejich věc přijme a odvolání za ně podá. Stačí, když doloží, že mají ve svých zřizovacích listinách jako předmět ochranu životního prostředí. To je postačující titul k tomu, aby mohli do navazujících i zjišťovacích řízení pak kdykoliv vstupovat.

Já si myslím, že by i tato občanská sdružení, ekologické organizace s historií, měla doložit, že mají určitou legitimaci k danému posuzovanému záměru. To znamená, že by podle mého názoru měly i tyto organizace doložit podpisovou listinu. A tady bych navrhoval, aby ta listina měla 100 podpisů, aby se na ní objevilo 100 podpisů osob, které podporují daný krok vztahující se k danému stavebnímu záměru, a tedy ekologická organizace s tříletou historií by mohla vstoupit do toho řízení, pokud by doložila svůj původ a doložila by podpisovou listinu se 100 podpisy.

Myslím, že by bylo zbytečné rušit ten institut ad hoc vzniklého sdružení s 200 podpisy jenom proto, že se zatím příliš nepoužívá. Může se stát, že nabude na významu, a myslím si, že by v zákoně mohl ten institut zůstat, byly by tam tedy obě ty možnosti.

Navrhuji tedy změnit v novelizačním bodě 8 té novely, doplnit před stávající text, aby... rozhodnutí podle § 7 odst. 6 se doplní text "kterou podporuje svými podpisy nejméně 100 osob". A pak tedy i v charakteristice té listiny za písmeno j) se doplní, že to musí být s podpisy nejméně 100 osob, případně nejméně - a tam pak bude 200 osob. Čili ponecháváme obě ty možnosti.

To je první věc, kterou bych chtěl navrhnout. Vložil jsem tento návrh do systému a v podrobné rozpravě, kde jsem přihlášený, se potom k němu přihlásím.

Druhý pozměňovací návrh potom se týká náležitostí samotné podpisové podporující listiny. Ta podpisová podporující listina, lépe řečeno podporující podpisová listina, zatím vyžadovala, aby na ní občan uvedl své jméno, bydliště a podpis. My teď sledujeme, že probíhá jiná podpisová kampaň. Jednotliví uchazeči o kandidaturu na funkci prezidenta republiky shánějí podpisy na své podpisové listiny, kde teď podle nového způsobu má být kromě jména, bydliště, data narození také uvedeno i číslo občanského průkazu nebo pasu. Myslím si, že když toto může být na listině pro volbu prezidentskou, nevidím důvod, proč bychom nemohli požadovat, aby číslo občanského průkazu nebo pasu bylo vyžadováno jako součást podporující podpisové listiny pro tento náš zákon.

Čili navrhuji, aby v § 9e byl zaveden nový novelizační bod 50, který by se právě týkal § 9e, kde by se v posledním odstavci za slova datum narození doplnila čárka, vypustila se spojka "a" a za slova "adresa místa pobytu" se doplnilo "a číslo občanského průkazu nebo pasu". Čili to by se týkalo té podoby, doplnil by se tento jeden požadovaný údaj, který podle mě nemůže nikterak signatáře obtěžovat, protože holt si vytáhnou občanský průkaz a svoji identifikaci tam doplní podle něj, nebo případně budou-li to lidé disponující pasem, tak číslo pasu. Jediné, co to přinese, a myslím, že to je významná věc, je to, že signatáři podpisových listin budou daleko lépe identifikovatelní, nežli tomu bylo dosud, a možná ubude takových podpisů, které se na první pohled odkazovaly k nějakým fiktivním nebo pohádkovým postavám.

Druhá věc, která se týká podporující podpisové listiny, a to je můj další pozměňující návrh, který je ale zařazen do téhož smluvního dokumentu, se týká toho, že dosud platilo a v daném zákoně platí, že pro každé další navazující řízení k danému záměru platí původní podporující podpisová listina. Tady musím říci, že vycházím při svých úvahách z toho, že lidé, kteří se podepíší na tu listinu, mají jako svůj cíl a záměr svého podpisu to, aby se vyjadřovali k tomu procesu, který probíhá někde u jejich bydliště nebo který je znepokojuje z hlediska jejich přesvědčení ohledně ochrany životního prostředí, a nedávají tam svůj podpis proto, aby jen tak blokovali nějaké stavby a případně si z toho mohli činit nějaký potenciální zisk nebo výhodu.

Dneska se děje to, že ta navazující řízení bohužel stále probíhají poměrně dlouho, navzdory zrychlení, které snad přinese nový stavební zákon, a že ve vývoji projednávání v navazujícím řízení může docházet ke kompromisům. Developer může třeba svůj záměr měnit tak, aby se snažil vyhovět připomínkám, které k jeho záměru mají právě ti, kteří se odvolávají proti rozhodování patřičných institucí. Tady by možná bylo dobře dát těm signatářům šanci, aby se, pokud to občanské sdružení nebo ten zapsaný spolek nebo ta tzv. kamenná ekologická organizace chtěla podávat znovu a znovu sta odvolání, tak aby bylo nutné vždycky si opatřit ty podpisy znova. Aby ti lidé měli šanci zrevidovat svůj záměr, aby si mohli říci ano, tak tady třeba zrovna už ten záměr je v pořádku, moje připomínky byly vyřešeny a já už tedy nemám v úmyslu dál podporovat proces odvolávání, naopak chci vyhovět veřejnému zájmu a přispět tím, že se nebudu odvolávat, k tomu, aby ten záměr mohl být zrealizován.

Takže tady navrhuji, aby v dalším novém novelizačním bodě 51, který navrhuji zařadit, se v § 9e poslední věta nahradila větou: "Pro každé navazující řízení k danému záměru musí být předložena zvláštní podporující podpisová listina." No a zákonitě, protože jsem navrhl vložení dvou nových novelizačních bodů, tak navrhuji, aby ty další novelizační body, které následují za těmito dvěma vloženými, byly patřičně přečíslovány. Čili opět, i tento návrh jsem vložil do systému a v podrobné rozpravě se k tomu vyjádřím.

A je zde konečně třetí můj návrh, který se týká otázky související s autorizací osob, které provádějí právě posudky v rámci posuzování vlivu na životní prostředí. Vždycky tady musí být osoba, která má autorizaci. A pokud tím zpracovatelem je nějaká právnická osoba, tak musí mít osobu, která disponuje touto autorizací. Zatím platilo, že tyto osoby v různých segmentech procesů v ochraně životního prostředí měly tuto autorizaci na pět let a musely žádat o její prodloužení. Stalo se ale, že například autorizace osob fungujících v oblasti životního prostředí například v oboru odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce v oboru hydrogeologie podle zákona č. 62 o geologických pracích, nebo osoby disponující autorizací ke zpracování rozporových studií podle zákona o ochraně ovzduší, tak v obou těchto případech došlo k tomu, že jejich doba platnosti autorizace byla změněna z pěti let na dobu neurčitou. Naše novela, kterou tady předkládáme, jde právě opačným směrem. Nejenom že setrvává na té pětileté době trvání autorizace, ale navíc při prodlužování platnosti vyžaduje nutnost vykonat zkoušku odborné způsobilosti.

Proto doporučuji a navrhuji tímto návrhem, aby byla upravena doba trvání autorizace v oblasti posuzování vlivu na životní prostředí tak, aby odpovídala stavu, který je teď nově běžný v jiných oblastech životního prostředí, tedy změnit dobu platnosti autorizace z pěti let na dobu neurčitou.

Podle toho jsem také předložil svůj pozměňovací návrh, který mění jednotlivé novelizační body počínaje novelizačním bodem 96, kde se právě vynechávají ta slova "nebo prodloužení". Navrhuji změnit v § 19 odst. 7 dobu pěti let na dobu neurčitou a zákonitě navrhuji škrtnout pak patřičné procesy související s prodlužováním autorizace o dalších pět let. A dále samozřejmě opět tam, kam to patří, to je nový odstavec 11, to slovo "prodloužení" navrhuji prostě zrušit, aby se o něm v tom zákoně nehovořilo. Tady jsem přiložil, protože ten návrh je poněkud složitější, tak jak je předložen, tak jsem přiložil i text patřičného paragrafu v původním znění se značením změn.

Takže i tento návrh jsem předložil do systému a v podrobné rozpravě, dámy a pánové, se k němu přihlásím a samozřejmě pak ve třetím čtení vás požádám o podporu těchto mých tří pozměňovacích návrhů.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Tak s přednostním právem... Fakticky pan zpravodaj. Prosím, fakticky.

 

Poslanec Václav Zemek: Já navážu na pana kolegu Zahradníka. Já jsem ho pozorně poslouchal a nemohu se trochu ubránit dojmu, že v úvodu jeho příspěvku tady zazněl nebo vznikl takový mylný dojem, že do procesu EIA se dá přihlašovat ve správním řízení. Já bych to možná jenom trochu upřesnil. On tam zmiňoval ta občanská sdružení a tady je potřeba říci, že ona se mohou přihlásit pouze do rozhodnutí, která vydává správní orgán, ve chvíli, kdy se na základě zjišťovacího řízení rozhodne, že předpokládaný záměr nebude posuzován podle zákona o EIA, to znamená podle zákona o posuzování vlivu na životní prostředí. Jinak ten proces samotný EIA není správním procesem, tudíž tam není možné se do toho odvolávat. Tak to jen pro upřesnění, aby tady nevznikl nějaký mylný dojem.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Dalším řádně přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Jan Klán. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Klán: Děkuji za slovo. Hezké odpoledne. Vážený pane místopředsedo, kolegyně a kolegové, vážený pane ministře, dovolte mi, abych řekl několik málo slov, uvidíme, jak to bude dlouhé, k novele o EIA.

Já si vzpomínám, když jsme to tady poprvé řešili v prvním čtení, tak jsme si říkali, že to má souvislost samozřejmě se stavebním zákonem, a to jsme nějakým způsobem z toho zákona vyjmuli a bavili jsme se zejména právě o této oblasti. Já si vzpomínám, když jsme to řešili na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj, tak mezi nás zavítal předseda Strany zelených Matěj Stropnický, abych to přesně řekl, ne Martin, jeho otec, což je ministr obrany, ale Matěj Stropnický, a horlivě tam diskutoval nad tím, že vlastně tímto zákonem budou tvrdě omezena právě ekologická hnutí. On tam vysloveně brojil, že je chceme vysloveně vyloučit nějakým způsobem z toho procesu, a my jsme říkali, že to není pravda, že jim ta možnost vyjadřovat se k tomu procesu zůstane. Sice to bude omezeno, nebude to navždy, jak je to dneska někdy zneužíváno, a mnoho staveb nám stojí, ale bude to dvakrát a dost, jestli se nepletu, nějakým způsobem v této oblasti. To bych jenom potřeboval trošičku upřesnit, protože tam docházelo k různým přestřelkám mezi mnou a jím, když jsem mu říkal tu tezi, že díky jejich blokaci - nemyslím přímo jejich, ale mnoha ekologických hnutí - se zastavilo mnoho staveb, a tím pádem se zneplatnily za ty roky posudky EIA a my jsme museli sáhodlouze vyjednávat výjimky pro ty stavby, abychom je vůbec dokončili. A já když jsem říkal, že když to takhle některá občanská sdružení účelově zastavila, tak bych je to nechal zaplatit. Já jsem to tam takhle natvrdo řekl a je to pravda, protože když se v devadesátých letech jim dala hodně velká svoboda mluvit téměř do všeho - a to se traduje do dneška. Když je najednou začneme, anebo chceme trošičku omezovat, abychom něco postavili nebo dokončili, tak se jim to nelíbí, protože si na to prostě bohužel zvykla. Jenže stát je tady od toho, aby působil jako regulátor ve veřejném zájmu, takže je opravdu nutné tady to tam zavést. A budu rád, když se tento zákon, tato EIA, nějakým způsobem schválí do konce volebního období. Byla by škoda, abychom to nedotáhli do konce. Zároveň vítám některé pozměňovací návrhy pana poslance Zahradníka, zejména ty podpisové listiny. Tento pozměňovací návrh já podpořím a myslím si, že i někteří další kolegyně a kolegové, protože je to opravdu logické.

Jak už jsem říkal, tak nějakým způsobem tady začínáme regulovat tu možnost, aby ty nevládní neziskové organizace, nebo chcete-li ekologická hnutí, vstupovaly do toho procesu, protože si neumím představit, kdyby najednou začaly tyto nevládní neziskové organizace vstupovat do procesu výstavby nové jaderné elektrárny nebo nového bloku jaderné elektrárny, třeba Dukovany, což řešíme poměrně nyní často. Já si to neumím představit. Když vstoupí do toho procesu, tak myslím, že tu jadernou elektrárnu nepostavíme ani za padesát let a mezitím budeme možná hledat jiné alternativy výroby elektrické energie. Ale to je jenom jeden jediný příklad, takový opravdu, který je velký, a my jsme tento problém řešili s výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj, co by nastalo. To by se prostě těžce zablokovalo všechno. A nepostavili bychom vůbec nic.

Další příklad, kousek z mého regionu, je to sousední kraj Pardubice, Pardubický kraj, tak splavnění ve své podstatě - úsek Přelouč - Pardubice - tento stupeň je rovněž zablokován, protože právě ekologická hnutí tam spatřila nějakého motýla, pravděpodobně i bobra tam někde viděli, nakonec se zjistilo, že to nebyl bobr, ale něco tam plavalo v řece Labi. Ale to je prostě jeden z mála příkladů, kdy se tam něco vymyslí a účelově se to nějakým způsobem zablokuje, a to je podle mě špatně. A toto je potřeba všechno ošetřovat, protože mám obavu, že když necháme tu benevolenci se vyjadřovat, v tom řízení se vyjadřovat de facto pořád, libovůli těm nevládním, neziskovým organizacím, tak nastane to, že už nepostavíme vůbec nic, a ty stavby, které teď nějakým způsobem běží, tak budou opět zablokovány a nějakým způsobem se přijde o miliardy korun. A já bych je to nechával zaplatit, opravdu, tyto ušlé investice.

Pokud jde o pozměňovací návrh paní kolegyně poslankyně Pěnčíkové, tak ten také vítám, já ho mám tady k dispozici, kdy se říká v § 19 odstavec 9, že Ministerstvo odejme autorizaci fyzické osobě, která závažným způsobem porušila tento zákon nebo nesplnila povinnosti vyplývající z rozhodnutí o udělení autorizace anebo přestala splňovat podmínky podle odstavce 3. Závažným porušením zákona se rozumí zejména, pokud fyzická osoba nejméně dvakrát v průběhu posledních tří let: a) porušila povinnosti podle odstavce 2 nebo b) bez vážného důvodu nedodržela lhůtu pro předložení posudku stanovenou tímto zákonem nebo smlouvou podle § 9 odstavce 1. To je podle mě také výborný pozměňovací návrh, který řeší a nějakým způsobem zrychluje ten proces povolování EIA.

Takže tyto pozměňovací návrhy já osobně podpořím. Jak už jsem říkal, podpořím pozměňovací návrh pana poslance Zahradníka, který zavádí podpisové listiny, a pozměňovací návrh paní kolegyně Pěnčíkové. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu poslanci. To byl zatím poslední přihlášený do obecné rozpravy. Ptám se, kdo další se hlásí do obecné rozpravy. Jestliže se nikdo nehlásí, končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Není zájem. Neeviduji návrh na vrácení zákona garančnímu výboru k novému projednání, a proto zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Jako první své pozměňovací návrhy půjde odůvodnit paní poslankyně Marie Pěnčíková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji za slovo. Já budu velice stručná. Můj pozměňovací návrh máte v systému jako sněmovní dokument číslo 6375 včetně odůvodnění. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji, to bylo velmi jasné a rychlé odůvodnění. Děkuji paní poslankyni. Dalším řádně přihlášeným do podrobné rozpravy je pan poslanec Jan Zahradník. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane předsedající, já se v odůvodnění svých návrhů odkazuji na svůj předchozí projev, a zároveň také jsou písemně uvedeny v návrzích, které byly vloženy do systému, a to tedy konkrétně jako sněmovní dokument 6262, ke kterému se hlásím, sněmovní dokument 6263, ke kterému se hlásím, a konečně sněmovní dokument 6380, ke kterému se rovněž přihlašuji. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já děkuji panu poslanci. To byl zatím poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Jestliže nikdo takový není, končím podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova pana ministra, případně pana zpravodaje? (Neměli zájem.) Protože neeviduji žádné další návrhy, o kterých bychom mohli hlasovat, končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Děkuji panu ministru i panu zpravodaji.

 

Dalším bodem našeho jednání je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP