Středa 17. května 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Hamáček)

257.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb.,
o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 958/ - třetí čtení

Prosím pana ministra obrany a zpravodaje garančního výboru, kterým je výbor pro obranu, pana poslance Kádnera. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny v tisku 958/3, ten byl doručen 27. dubna 2017 a usnesení garančního výboru bylo doručeno jako tisk 958/4.

Já se zeptám pana ministra, zda si přeje vystoupit ještě před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, dobrý den. Já si dovolím jenom několika větami připomenout ten materiál, který už byl představen v rámci prvního i druhého čtení, a jen tedy pro určité osvěžení dodám, že návrh reaguje na aplikační praxi související s rozsáhlou novelou zákona o vojácích z povolání, která začala platit 1. července 2015, a obsahuje zejména upřesnění některých podmínek nároků vojáků za účelem jednoznačného výkladu nebo zjednodušení především personální administrativy. Návrh byl opakovaně a velmi podrobně diskutován na jednání výboru pro obranu a výsledkem je komplexní pozměňovací návrh, který jistě přispěje ke zkvalitnění předloženého materiálu. Rád bych tedy touto cestou poslancům výboru poděkoval. Věřím, že předložený návrh podpoříte.

Děkuji za vaši pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. Otevírám rozpravu. Pan poslanec Chalupa.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo. Vážené dámy a pánové, s ohledem na zákon, který se tady bude projednávat, si dovolím se vrátit k pozměňovacímu návrhu D1 až D3, který předložila paní poslankyně Nohavová, týkajícímu se výsluhových náležitostí. Já bych chtěl vysvětlit, proč nebudu hlasovat pro ten pozměňovací návrh D1 až D3.

Ten bod D1, nebo pozměňovací návrh zařazený pod bodem D1 říká, že § 134 by měl znít asi takto: Při souběhu nároků na výsluhový příspěvek s nárokem na invalidní důchod anebo starobní důchod náleží oprávněnému podle jeho volby buď příspěvek, nebo důchod. Ode dne přiznání starobního důchodu nebo invalidního důchodu výsluhový příspěvek nenáleží.

Stanovisko, které k tomu zaujímám, to negativní, vyplývá i z hodnocení, tak jak jsem to vydiskutoval s Ministerstvem obrany, kdy v podstatě tento návrh říká, že jeho cílem je vlastně udělat z výsluhového příspěvku důchod. Předkladatelka návrhu podle mého názoru nesprávně v odůvodnění odkazuje na nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 883/2004, neboť zvláštní systémy dávek, kterými členské země Evropské unie zabezpečují své příslušníky ozbrojených sil po skončení služebního poměru v podobném systému jako v České republice, nejsou dávkami důchodovými a v žádném případě nepodléhají koordinačním předpisům Evropské unie.

Důchodové nároky pojištěnců, a tedy i vojáků, jsou v České republice upraveny zákonem č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, a nelze je omezovat či měnit zákonem č. 221/1999 Sb. Na obecný důchodový systém navazuje zabezpečení vojáků zvláštním systémem výsluhových náležitostí podle zákona o vojácích z povolání tak, aby po vzniku nároku na důchod nedošlo k zásadnímu snížení životní úrovně vojáka. Z tohoto důvodu tento návrh pod bodem D1 doporučuji nepodpořit.

K pozměňovacímu návrhu pod označením D2. Tam se říká, že pod § 137 by mělo být: Výsluhový příspěvek se zvyšuje stejným způsobem a ve stejných termínech jako procentní výměra důchodu z důchodového pojištění podle zvláštních předpisů o zvyšování důchodů. Cílem návrhu, tak jak je předložen, je valorizace výsluhového příspěvku v plném rozsahu jako důchod.

Tady chci podotknout, že dnes je výsluhový příspěvek valorizován ve výši 1/2 valorizace důchodu, což odpovídá charakteru této dávky. Důchod se vypočítá z vyměřovacích základů pojištěnce z období od roku 1986, které podléhají významné redukci. Výše výsluhového příspěvku se stanoví zcela jinak než důchody - ze služebních platů vojáka poskytovaných za předchozích pět kalendářních roků přede dnem skončení služebního poměru - a redukci nepodléhají. To je důvod, proč ani tento návrh pod bodem D2 nedoporučuji schválit.

K poslednímu pozměňovacímu návrhu pod bodem D3. Je navrhován takto: pod § 159 Promlčený zánik práv a nároků odst. 2 je navržen takto: Nárok na náhradu na služebním platu po dobu neschopnosti výkonu služby, za ztrátu na služebním platu po skončení neschopnosti výkonu služby, náhradu na výživu pozůstalých a výsluhový příspěvek se nepromlčují. Nároky na jednotlivá plnění, která z nich vyplývají, se však promlčují ve lhůtách stanovených v § 161. U nároku na výsluhový příspěvek se postupuje v souladu s § 56 odst. 1 písmeno b) zákona č. 155/1995 Sb.

Cílem návrhu takto předloženého je, aby se u výsluhového příspěvku postupovalo podle § 56 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. K tomu podotýkám, že současné ustanovení § 142 odst. 4 zákona 221/1991 Sb. stanoví, že není-li v části 8, která se týká výsluhových náležitostí, stanoveno jinak, řídí se organizace a řízení o výsluhových náležitostech a jejich výplata ustanoveními zvláštních právních předpisů o organizaci a řízení ve věcech důchodového pojištění a výplatě dávek důchodového pojištění. Ustanovení § 55 a § 56 zákona č. 155/1995 Sb. se na výsluhové náležitosti upravené zákonem č. 221/1999 Sb. vždy vztahovala a vztahuje. Současné ustanovení § 159 bylo na výsluhový příspěvek z důvodu kolize s výše uvedeným ustanovením § 142 odst. 4 neaplikovatelné. Kolize těchto dvou ustanovení je již vyřešena pozměňovacím návrhem, který je uveden pod bodem A14. Návrh tedy nelze podpořit.

Pokud jde o pozměňovací návrhy A až C, tam nemám problém a doporučuji tyto pozměňovací návrhy schválit a doporučuji schválit zákon jako celek. To zdůvodnění tady přednesl pan ministr. Možná že se ještě někdo do diskuze přihlásí.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane poslanče. Kdo dále se hlásí do rozpravy? Paní poslankyně Černochová. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Dobré dopoledne, dámy a pánové. Já jsem na výboru pro obranu kladla celou řadu dotazů, na které jsem bohužel nedostala odpověď. Žádala jsem jak pana ministra, tak pana státního tajemníka, abych se dozvěděla, a všichni kolegové se mnou, jaké rozpočtové náklady tato změna - proti které nic nenamítám, protože ano, pokud se máme snažit o to, abychom stabilizovali bezpečnostní sbory, měli bychom dorovnávat finanční prostředky i u sborů ozbrojených.

Ale já jsem na stejnou věc poukazovala jak u Policie České republiky a u hasičů, kde se právě diskutovala ta otázka přesčasů... (Odmlka pro hluk v sále.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Chtěl bych požádat Sněmovnu o klid, diskuzní hloučky prosím do předsálí, jak vpravo, tak vlevo. Děkuji.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Kde se diskutovala otázka těch přesčasů, těch 150 hodin, ve vazbě na následnou kompenzaci. Nic proti té kompenzaci, ale chtěla bych se zeptat, co bude dělat... Pane předsedo, to se opravdu nedá...

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Tak já prosím hlouček vlevo...

 

Poslankyně Jana Černochová: Já prosím o deset minut přestávku na jednání klubu ODS!

 

Předseda PSP Jan Hamáček: To by měl asi navrhovat předseda klubu, pokud se nepletu.

 

Poslankyně Jana Černochová: Ano, pan předseda klubu to navrhne, protože pokud tady projednáváme velmi vážný zákon, je to zákon 221, pokud se ta Sněmovna nezklidní (ohlas v sále, hluk se vystupňoval), tak prosím, aby se skutečně tady zjednal pořádek, anebo prosím pana předsedu, aby vzal desetiminutovou pauzu!

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana předsedu ODS. (Poslanec Stanjura přichází k řečništi. Potlesk.)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: To je popularita! Ještě jsem nic neřekl, a už mi tleskáte. Děkuji vám. Člověk si toho cení, nestává se to každý den.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já prosím o klid, aby pan předseda mohl něco navrhnout.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych hlavně očekával, že ministr obrany bude chtít, aby se ten zákon důstojně doprojednal, ale jako obvykle mlčí. A pokud tady padají závažné dotazy a komentáře, tak je škoda, že je neposloucháte. Já vím, že vám je to jedno, že spěcháte, ale není kam spěchat.

Já věřím, že pan předseda zjedná pořádek a bude tady klid a má kolegyně bude moci v důstojné atmosféře dokončit své vystoupení.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zeptám se, kdo se dále hlásí do rozpravy. Paní poslankyně Černochová. A já prosím sněmovnu o klid. A pokud nebudu úspěšný, budu jednotlivé hlučící poslance jmenovat a jejich jména zůstanou na věky ve stenozáznamech. (Smích a potlesk v sále.)

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane předsedo. Takže já zopakuji ty otázky, které jsem měla na výboru, na které mi byla slibována odpověď buďto od pana ministra, nebo od pana státního tajemníka a které jsem nedostala. Týkaly se tedy těch přesčasových hodin.

Stejně u Ministerstva vnitra, u služebního zákona, který tady budeme projednávat příští týden,ta otázka je úplně stejná: Kde resort Ministerstva obrany na to vezme finanční prostředky, když v rozpočtu se zatím s tímto navýšením, nebo resp. s kompenzací těchto 150 hodin nepočítá?

Druhá moje otázka na výboru vznesená a nezodpovězená byla: Co bude dělat resort Ministerstva obrany, když si všichni vojáci, kteří budou sloužit, protože je nebude mít možnost nikdo nahradit, protože vojáků stejně jako policistů není moc, vezmou a budou čerpat náhradní volno? Protože tady jsou vlastně dvě možnosti. Jedna možnost je buďto finanční kompenzace, že za to dostanou zaplaceno, anebo že si budou čerpat volno. Ten podstav je přece známý. Podstav musí být známý panu ministrovi obrany, stejně tak jako je známý panu ministrovi vnitra v případě policie. Takže to nebudou lidé chodit na cvičení? To nebudou piloti lítat? To nebudou na Generálním štábu vojáci pracovat, protože budou čerpat volno? Nic proti tomu nemám. Samozřejmě i já považuji za správné, když se toto navrhuje u policie, že se to navrhuje i u vojáků. Ale jakým způsobem bude pan ministr obrany zajišťovat to, že tady skutečně v těch hotovostech bude dostatek lidí? Budu se na to samé ptát pana ministra vnitra Chovance, takže jsem ráda, že tady je a že to slyší, že si bude moci připravit odpovědi na tyto otázky na příští středu.

Dále bych se chtěla zeptat pana ministra - skutečně se omlouvám, že otravuji ve třetím čtení, ale pokud nedostanu na svoje otázky odpovědi řádně na výboru, tak mi nic jiného nezbývá, protože tam skutečně kolegové mohou potvrdit, že jsem řekla, že chci odpovědi na tyto otázky před třetím čtením. Nedostala jsem nic.

Takže bod 14 § 159 odst. 2. Ve stávajícím znění se uvádí: "Nárok na náhradu na služebním platu po dobu neschopnosti výkonu služby, za ztrátu na služebním platu po skončení neschopnosti výkonu služby, náhradu nákladů na výživu pozůstalých a výsluhový příspěvek se nepromlčují." Konec citace. V novelizovaném znění má zmizet výsluhový příspěvek. Znamená to tedy, pane ministře, že pokud nebude někdo schopen sloužit, nebude se mu tato doba započítávat do výsluhy? Proč se to tam dává? To by mě zajímalo. Prosím o odpověď. Jaké konkrétní případy a četnost případů k tomu ministerstvo vede? Tady bych upozornila, pokud tak neučinil pan zpravodaj, na možnou kolizi, prostřednictvím pana předsedy kolego Chalupo, s pozměňovacím návrhem D3.

Dále jsem se chtěla zeptat u bodu 16 § 102: Voják neodpovídá za škodu. V tisku výboru 958/3 je to uvedeno jako B. Navrhuje to pan kolega Seďa. Ve stávajícím znění je, že "voják neodpovídá za škodu, a) která vyplývá z rizika řádného výkonu služby, b) kterou způsobil při odvracení nebezpečí, které hrozilo životu nebo zdraví, nebo škody, která hrozila majetku, jestliže tento stav sám úmyslně nevyvolal a počínal si přitom způsobem přiměřeným okolnostem, c) kterou způsobil ve stavu, kdy bez vlastního zavinění nebyl schopen ovládnout své jednání nebo posoudit jeho následky".

Je v pořádku, že pan kolega Seďa navrhuje rozšíření, které zní: Počínal-li si voják při plnění služebního úkolu způsobem přiměřeným okolnostem a povaze v době plnění služebního úkolu, neodpovídá za škodu, kterou způsobil - je to a) až e). Nebudu to tady číst, abych zdržovala. Ale opět se chci zeptat na důvody. Proč se tento pozměňovací návrh dělá, pane ministře? Přijde mi to zbytečné rozšíření, protože původní formulace tam je "řádný výkon služby". Ta mi přijde, že je dostatečně exaktní. Ale třeba mi někdo vysvětlí, že je zapotřebí to takto explicitně tam uvést, že tam je nějaký nesoulad a že se skutečně situace v tomto zlepší.

Další věc, která mě zarazila, je formulace "ve prospěch míru a bezpečnosti". Včera tady nad slovem bezpečnost dlouhou dobu polemizoval pan zpravodaj ve vazbě na jinou normu, a to normu, která se týkala kontroly zpravodajských služeb, a tady vlastně dáváme do tohoto návrhu zákona 221 "ve prospěch míru a bezpečnosti". Je skutečně, pane ministře obrany, nezbytné, aby tam tato formulace byla? Nevyplývá to z jiných norem?

U zbytkových návrhů kolegy Sedi jsem jenom chtěla ještě ubezpečit, že se skutečně zjednodušují i v těch ostatních případech původní formulace. V dalších ustanoveních, která se týkají náhrady škody. Chtěla bych se zeptat, jestli odstavec 2 pozměňovacího návrhu kolegy Sedi nekoliduje s paragrafem 111 odstavec... (Poslankyně se odmlčela kvůli hluku v sále.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Kolegyně a kolegové, já znovu prosím o klid. Prosím usaďte se na svá místa... Pane poslanče Foldyno. A už jste tam.

 

Poslankyně Jana Černochová: Takže prosím o odpověď na otázku, jestli navrhovaný odstavec 2 nekoliduje s paragrafem 111 odst. 1 a 2, které stanovují, kdo rozhoduje o náhradě škody. Opět dotaz na pana zpravodaje, případně na navrhovatele pana kolegu Seďu.

K bodu C, co navrhuje pan poslanec Stropnický a pan poslanec Chalupa, tady to navrhuje jako poslanec, nikoliv za resort Ministerstva obrany. V C1 se za termín "bezúhonný" dává slovo "trestně bezúhonný". Možná to tady pan kolega Chalupa vysvětlil, ale nevím, jestli to vysvětlení je úplně dostatečné v tom, co se skutečně tady mění, že se to nezměkčuje, že naopak se to zpřísňuje. Jestli se tedy bezúhonnost bude opravdu týkat trestných činů, nebo přestupků, což by změkčovalo původní verzi. Takže na to bych se chtěla zeptat pana kolegy Chalupy, jestli se to bude týkat i přestupků.

U C2, který navrhují poslanci Stropnický a Chalupa, tady skutečně, jak už jsem o tom hovořila v úvodu, se jedná o nejzásadnější změnu, kdy se doba služby konaná nad týdenní dobu mění z těch 300 na oltář vlasti na 150. Původní znění paragrafu 29 odst. 3 zní: "Služba konaná nad základní týdenní dobu služby nesmí po dobu nejvíce 26 po sobě jdoucích týdnů v průměru činit více než osm hodin týdně. Za službu konanou nad základní týdenní dobu služby nad 300 hodin v kalendářním roce a za službu konanou ve svátek náleží vojákovi náhradní volno."

Navrhovaná změna zní: "Služba konaná nad základní týdenní dobu služby nesmí po dobu nejvíce 26 po sobě jdoucích týdnů v průměru činit více než osm hodin týdně. Za službu konanou nad základní týdenní dobu služby nad 150 hodin v kalendářním roce a za službu konanou ve svátek náleží vojákovi náhradní volno."

Znamená to, že se... (Poslankyně se opět odmlčela kvůli hluku.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Kolegyně a kolegové, opět prosím o klid. (Poslankyně Černochová ukazuje za sebe do vládních lavic.) To se omlouvám, ale to tady nahoře neslyším. Prosím pana poslance Krákoru, aby nerušil paní poslankyni Černochovou.

 

Poslankyně Jana Černochová: Skutečně bych poprosila, vím, že pan premiér - ale ministrů je tady dost - pan premiér mlčel, ale kolega Krákora povídá.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan premiér jenom poslouchal.

 

Poslankyně Jana Černochová: Já bych to jenom dokončila. Ta navrhovaná změna zní: "Služba konaná nad základní týdenní dobu služby nesmí po dobu více než 26 po sobě jdoucích týdnů v průměru činit více než osm hodin týdně. Za službu konanou nad základní týdenní dobu služby nad 150 hodin v kalendářním roce a službu konanou ve svátek náleží vojákovi náhradní volno." Jak jsem říkala, znamená to, že se bude více proplácet. Chtěla bych vědět od pana ministra částku, o jakou se bude jednat. Také bych chtěla ubezpečit, že rozpočet pro rok 2017 s touto částkou počítá, nic proti tomu, ale skutečně rozpočet není trhací kalendář.

Pak mě v té souvislosti zajímá to náhradní volno, protože je dobře, že buďto si budou moci vzít vojáci finanční prostředky, pokud na ně bude armáda mít, ale proto to souvisí s tím rozpočtem, kde mě zajímá, jestli skutečně v tom rozpočtu bude dostatek finančních prostředků, protože pokud by dostatek finančních prostředků nebyl, budou si muset čerpat volno, a pak se ptám, kdo bude zajišťovat obranu naší země, kdo se bude účastnit cvičení. Víme, že každý rok máme přes tisíc vojáků na zahraničních operacích, takže skutečně mám obavu, aby nám nechyběli lidé po této změně. Tu změnu podpořím, ale chci tyto věci vědět před tím hlasováním, když už mi je resort Ministerstva obrany nebyl schopen zajistit před tímto projednáváním třetího čtení.

A skutečně tady tedy vyjadřuji, pane ministře obrany Stropnický, velké nespokojení nad tím, že pokud si poslanec výboru řekne o nějaké podklady, takže je prostě nedostane, a že tady najednou projednáváme třetí čtení a vaši lidé nesplnili to, co mně před kolegy a co je na záznamu výboru pro obranu, co mně garantovali, že dostanu. Zřejmě má váš resort jiné starosti: řešit, komu udělíte generálskou hodnost, společně s panem prezidentem, kdo nesplňuje zákonné předpoklady pro to, aby se stal generálem Armády České republiky, a nota bene kdo má vzdělání, které skutečně odpovídá té éře před rokem 1989. Tehdy se tomu říkalo politruk. Takže gratuluji panu ministrovi k tomu, že pro jeho PR je teď splněna ta čárka v předvolebním programu, že má svou paní generálku politručku z Gottwaldovy akademie nebo univerzity.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zeptám se, kdo se dál hlásí do rozpravy. Pan poslanec Seďa.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane předsedo. Vážený pane ministře, vážené kolegyně a kolegové, jsem trochu překvapený z kolegyně Černochové. Ona byla na jednání výboru pro obranu. Ty pozměňovací návrhy jsou zdůvodněné, ona je dostala písemně, nevím, jestli si to nepřečetla. Takže zkusím jenom stručně reagovat, abych dostál té výzvě.

Takže co se týká § 102, § 110 a § 111. U § 102, ony jsou provázané, takže pro odstranění neodůvodnitelných rozdílů při aplikaci stávajícího znění § 102 se novým zněním vymezují extrémní případy jako zvláštnost služby vojáků a případného vzniku škody při plnění služebních úkolů, kdy voják za škodu neodpovídá. Dosavadní právní úprava pro určení nižší částky, než je skutečná škoda, popř. než je čtyřapůlnásobek průměrného hrubého měsíčního platu, umožňuje podle § 110 odst. 3 služebnímu orgánu vzít v úvahu plnění služebních povinností ze strany vojáka, společenský význam škody, výši a povahu vzniku škody. Jenomže v praxi jsou nejednotná aplikace a nejednoznačná kritéria dosavadní právní úpravy a ty vedou k vytváření neodůvodnitelných rozdílů jednak mezi vojáky navzájem, ale také rozdílů mezi vojáky a občanskými zaměstnanci, jejichž pracovněprávní vztahy ke státu se řídí zákoníkem práce. Dosavadní kritéria pro snížení náhrady škody podle stávající úpravy § 110 odst. 3 nejsou správně aplikována, zohledněno bývá pouze kritérium plnění služebních povinností ze strany vojáka.

Co se týká § 110, k úpravě ustanovení tohoto paragrafu dochází z neodůvodnitelných rozdílů mezi právní úpravou odpovědnosti za škodu vojákem podle tohoto zákona a právní odpovědnosti za škodu občanským zaměstnancem, který se řídí zákoníkem práce. A rovněž zohledňuje neodůvodnitelné rozdíly mezi jednotlivými kategoriemi vojáků zařazených na služební místa, se kterými je spojeno řízení a ovládání vojenské techniky, protože tam dochází vlastně k tomu plnění a těm problémům nejvíce. Dosavadní právní úprava zohledňovala pouze jednu kategorii vojáků, a to vojáků při řízení vojenských vozidel. Ostatní obecná specifika a zvláštnosti výkonu služby při obraně státu všemi kategoriemi vojáků jsou zohledněna v nově navrhovaném ustanovení § 102.

A poslední je § 111 odst. 3, kdy dosavadní znění není pojmově jednotné jak ve vztahu k obecnému vymezení pojmu pohledávka provedené občanským zákoníkem, tak ve vztahu ke způsobu a možnostem nakládání s pohledávkou státu ve smyslu ustanovení § 34 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky, a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů. Novou navrhovanou úpravou dojde k jednotnému chápání závazkového práva podle § 1721 občanského zákoníku, kdy ze závazků má věřitel vůči dlužníku právo na určité plnění jako na pohledávku a dlužník má povinnost toto právo s plněním dluhu uspokojit. A závěrem, dojde také k pojmovému sblížení, faktickému sblížení s postupy při nakládání s pohledávkami státu, které upravuje zákon o majetku státu.

Takže tolik stručně k tomu výkladu k těm mým pozměňovacím návrhům.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Ještě než dám slovo paní poslankyni, tak přečtu omluvy. Paní poslankyně Maxová od 17.00 do konce dnešního jednacího dne z pracovních důvodů, pan poslanec Okamura mezi 9.00 a 12.00 z důvodu nemoci a pan poslanec Fichtner od 14.00 z pracovních důvodů.

Nyní tedy faktická poznámka paní poslankyně Černochové. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat panu poslanci Seďovi vaším prostřednictvím za doplnění těch informací a skutečně ten jeho výklad mě ubezpečil, že ta ustanovení, která navrhuje v pozměňovacích návrzích kolega Seďa, jsou naprosto v pořádku, jak už jsem řekla v úvodu. Tady skutečně i kolega Seďa a ostatní členové výboru vědí, že jsem tam vznášela dotazy, na kterém jsem měla dostat písemnou odpověď od Ministerstva obrany před třetím čtením, a proto jsem tady řekla, že bohužel musím tady ty dotazy panu ministrovi klást, protože jsem žádnou odpověď nedostala. Pan kolega Seďa jako vždy na tom výboru ty věci měl připraveny precizně, takže tím jsem nechtěla v něm vyvolat nějaký pocit, že bych zpochybňovala jeho návrhy. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Teď s řádnou přihláškou pan poslanec Chalupa.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo. Vzhledem k tomu, že jsem byl vyzván, abych se vyjádřil k pozměňovacím návrhům C1 a C2, tak C1 - dle mého názoru jde pouze o legislativně technickou úpravu toho výrazu "bezúhonného", že se nahrazuje tedy slovy "trestně bezúhonného", protože v tom návrhu, jak je pojat návrh zákona, tak tam jsou vlastně popsány v podstatě jedině trestné činy, kterých se může voják dopustit, tzn. je to s ohledem na tuto skutečnost, je tam doplněno to slovo "trestně bezúhonného". Nejde ani o změkčení, ani o zhoršení, je to legislativně technická úprava a myslím si, že právníci asi vědí, o čem hovořím.

Pokud jde o C2, tak trvám na tom, že ten návrh je správně a jde o celkový trend, tak jak tady i paní kolegyně naznačila, vaším prostřednictvím. Jde o celkový trend, jak sladit aspoň základní parametry služeb v ozbrojených a bezpečnostních složkách tak, aby do budoucna ti, co nosí uniformy, když to řeknu lidově, aby jejich podmínky služby byly co nejblíže sobě, aby se právě odstranily i ty věci, co se týká náborů a dalších věcí, ale to je dlouhodobý proces. Jak to bude personálně a finančně zajištěno, je samozřejmě věcí k řešení ministerstva a úředníka ministerstva, ale myslím, že se s tím prostě budou muset nějakým způsobem poprat.

A to, že máme jenom 22 tisíc vojáků, není rozhodně důsledkem činnosti pana ministra. To je důsledkem toho, co se tady 20 let kolem armády dělo. Takže to není jenom toto, jako nedostatečný personální stav, to jsou další věci, o kterých jsme tady již mnohokrát hovořili.

Jinak nemám, co bych k tomu dál dodal. Děkuju.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ještě faktická poznámka paní poslankyně Černochové.

 

Poslankyně Jana Černochová: Musím zareagovat na tu mantru, která se tady zejména z úst zástupců hnutí ANO tak často line: Dvacet let jste tady vládli! Kolegyně a kolegové z hnutí ANO prostřednictvím pana předsedy, vy už tady vládnete tři a půl roku - a kde je ta změna? Kde je to zlepšení? Kde jsou ty stovky lidí, které se přijímají do ozbrojených sborů? Nikde.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Fakticky pan poslanec Chalupa a potom pan ministr s přednostním právem.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Já budu možná teď trošku hrubší. Děkuji za slovo. Těch 20 let, to není jenom o armádě. To je o zhoršení vzdělávacího systému, to je o sociálních věcech, o dostatku lidí na pracovním trhu, o změně školství. A je to i o armádě, o policii a o dalších věcech. Takže za tři roky, vážení, rozhodně nelze doplnit stavy armády o tisíce lidí, to je naprosto naivní představa. A že se tady na tom 20 let nic neudělalo, to je taky pravda. Děkuju.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ještě než dám slovo panu ministrovi, tak ještě faktická poznámka pana poslance Hájka. A potom ještě jedna faktická, pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Josef Hájek: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já nejsem zastáncem rozpravy ve třetím čtení. Opravdu, měli bychom dodržovat to, co nám jednací řád hovoří, že bychom měli jenom diskutovat nad legislativně technickými změnami. Každopádně to bohužel poruším a musím reagovat na slova paní Černochové.

Mně se to nelíbí. Mně se to nelíbí, protože prostředek pro diskusi o zákonu jsou výbory. A já si myslím, že jsme na výboru obrany opravdu věnovali maximum tomu, abychom si tyhle věci vysvětlili. Já tady nechci diskutovat o tom, jestli za 20 let se udělalo to nebo ono. Každopádně když jsme nastoupili do Poslanecké sněmovny, armáda byla v dezolátním stavu, polovina chlapů neměla boty, druhá neměla trenky! (Oživení v sále.) Dneska je situace taková, že každý rok přijímáme tisíc lidí. To není k smíchu, to je vážně k zamyšlení. Personální stavy byly absolutně podhodnocené, téměř všechny jednotky nebyly, nechci říci bojeschopné, ale stavy jednotek byly pod 80 procent. Myslím si, že se ta cesta obrátila, křivka jde nahoru. Neříkám, že je všechno ideální, ale pro mě je důležité, že to nabralo pozitivní trend a všechny kroky směřují k tomu, že ta pozitivní kontinuita bude pokračovat. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Tak ještě jedna faktická poznámka, paní poslankyně Černochová. Pan předseda Stanjura svou přihlášku stáhl.

 

Poslankyně Jana Černochová: Pan kolega Hájek, vaším prostřednictvím, pane předsedo, říkal, že neměli trenky, neměli boty. Teď nemají ani trenky, ani boty, nemají ani přílby, nemají ani vesty, nemají ani stejnokroje a nemají ani techniku. Protože alespoň za naší vlády se nějaká technika, byť sporná pro někoho z vás dnešní optikou, nakupovala. Byli jsme za to často kritizováni. Ale za vlád ODS, TOP 09 a Věcí veřejných se do Armády České republiky investovalo více finančních prostředků do investic z hlediska HDP než za vaší vlády v době konjunktury. Podotýkám, že Nečasova vláda tady byla v době ekonomické krize. Přesto ty grafy v tomto jsou jasné. Do armády se v přepočtu na HDP investovalo mnohem více finančních prostředků. Vy jste nedosáhli ani jednoho procenta. A to, že slibujete našim spojencům v rámci Severoatlantické aliance, že Česká republika bude splňovat závazky dvou procent HDP do - v koaliční smlouvě máte do roku 2020, pan ministr obrany přislíbil panu ministrovi obrany Mattisovi, že to bude do roku 2005 (2025), tak s tím jedním procentem opravdu nevím, jak toho chcete docílit. Máte jedno procento. A to, že včera jste nezařadili na program této schůze návrh Občanské demokratické strany, která navrhuje právě určit finanční prostředky pro to, aby se splnily závazky s cílem do roku 2023, možná 2025, pokud predikce ekonomického vývoje bude stejná, tak abychom dosáhli těch dvou procent v těchto letech. (Upozornění na čas.) Vy nenavrhujete nic z toho a jenom se pořád vymlouváte na nějakých dvacet let.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Další faktické poznámky: pan poslanec Hájek, potom pan poslanec Chalupa.

 

Poslanec Josef Hájek: Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, samozřejmě, diskutovat s paní kolegyní Černochovou, to je nekonečný příběh. Já nechci tady udělat z toho dneska... Já si vzpomínám, tady naše kolegyně Ivanka... teď mi vypadlo příjmení... Dobešová, jak tady diskutovala s panem poslancem Bendlem. Možná si to pamatujete, to bylo asi dvacetkrát vystoupení a myslím si, že pan Bendl prohrál. Já bych taky tady asi prohrál s paní Černochovou, protože jsem muž, který se k ženám chová korektně, a v tomhle směru radši ustoupím.

Každopádně věcně: Pan ministr byl minulý měsíc ve Spojených státech, kde hovořil a jednal s americkým ministrem obrany. Byla tam pozitivně hodnocena situace v české armádě, velmi pozitivně hodnoceno to, jakým způsobem česká armáda působí v mezinárodních misích. Určitě není všechno o penězích. Každopádně je nutné diskutovat o tom, a bude nás to čekat v příštím volebním období, o tom, jakým způsobem nastavit mechanismy pro výběrová řízení. Protože jak by řekl Špidla, zdroje jsou. Ale my je neumíme efektivně a zejména včas investovat. Takže to je téma na příští volební období, abychom skutečně v tomhle směru tu situaci zlepšili. Každopádně se nemáme za co stydět. Myslím si, že česká armáda pod vedením pana ministra v posledních 3,5 letech dokázala obrovský pozitivní krok kupředu. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Chalupa, potom paní poslankyně Černochová, všechno faktické poznámky.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo. Já už vlastně jenom doplním pana kolegu, protože to, co tady zaznělo, by občanská veřejnost mohla vnímat jako negativní zprávu. Není to tak, jak to tady popsala paní kolegyně, vaším prostřednictvím. Naše armáda je velmi dobře hodnocena v rámci kolektivní obrany, máme velmi dobré reference, naše letadla létají na Islandu, naši vojáci plní úkoly v misích. Nejsme žádným černým pasažérem.

Země, které plní dvě procenta HDP a více, jsou čtyři. Pak jsou země, které slibují a neplní. Mezi ty patříme my, to je pravda. A pak jsou země, jako je třeba Německo, které prostřednictvím ministra obrany Spolkové republiky Německo řeklo, že dvě procenta v žádném případě dávat nebudou. Takže to není o HDP. To je to tom, co ta armáda za ty peníze, jaké vlastně získává schopnosti a jak je použitelná. Naše armáda použitelná je.

Takže vážená veřejnosti, není to tak špatné, jak to tady paní kolegyně, vaším prostřednictvím, popsala. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Paní poslankyně Černochová.

 

Poslankyně Jana Černochová: Pacta sunt servanda - říká vám to něco, kolegové z ANO? Asi ne. Takže pokud se k něčemu zavážeme, tak to plnit máme. A o tom si myslím, že je úplně zbytečné diskutovat.

Já bych se ale chtěla prostřednictvím pana předsedy zeptat pana Hájka, když tady tak vzletně hovoří o tom, co všechno se armádě a ministerstvu pod vedením pana ministra Stropnického povedlo, jestli si vzpomene na jeden jediný, jeden jediný akviziční projekt, který pan ministr obrany Stropnický dotáhl do konce. A pokud si na některý vzpomene, tak ano, uznám vítězství panu kolegovi Hájkovi. Ale myslím, že si na žádný vzpomenout nemůže, protože ty, které se diskutovaly na posledních podvýborech pro akvizice, tak se stejně smlouvy neuzavřely a asi se ani v tomto volebním období neuzavřou. Takže pokud chválíte pana ministra a resort Ministerstva obrany za jeho práci, dejte sem na stůl jeden akviziční proces, který pan ministr Stropnický zrealizoval.

A možná k tomu, co tady řekl pan Bob Chalupa prostřednictvím pana předsedy. Na Islandu už nelítáme. Pan místopředseda výboru pro obranu by to mohl vědět.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Tak stále faktické poznámky. Pan poslanec Ondráček, potom pan poslanec Ženíšek a potom pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, vy, kteří vystupujete, prosím vás, ještě dříve, než si roztrháte vojenské knížky, popř. občanské průkazy, chtěl bych připomenout, že před rokem 1989 byla armáda sedminásobně větší a vojáci měli jak trenýrky, tak boty. Takže tak jste to dopracovali. (Šum v sále, potlesk z řad KSČM.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Ženíšek.

 

Poslanec Marek Ženíšek: Děkuji za slovo, pane předsedající. Nemá cenu komentovat mého předřečníka. Stačí možná říct to, co řekla paní poslankyně Němcová, já jsem to zaslechl, tak si to dovolím říct. Ano, je to tak. A byli policisté, kteří k tomu měli obušky a neváhali je použít. Taková byla doba, pane poslanče.

Ale možná k tomu, co tady pan poslanec Chalupa a jeho kolega. Já chápu, že se snaží tady udělat dojem, že pan ministr je jeden z nejlepších ministrů obrany po roce 1989. Chápu, že to mají za úkol. Docela si myslím, že v některých věcech se jim to daří, zejména v té intenzitě, jak vystupují. Ale opakují stále to samé a troufnu si říct, a je třeba, aby to tady zaznělo, a chci navázat na kolegyni Černochovou - pan ministr je dokonce jeden z nejhorších ministrů obrany. A víte proč? Protože promarnil hospodářský růst. Je to jeden z mála ministrů, který měl dvě obrovské výhody, které promarnil. Měl na začátku širokou politickou podporu napříč politickým spektrem, kterou nedokázal využít, a měl výrazný hospodářský růst, který nedokázal využít. Takže z tohoto hlediska nechápu, kde se bere ta vaše argumentace ve stylu, že za vaší vlády se podařilo stabilizovat obranu, dokonce že pan ministr je jeden z nejlepších. Je to přesně naopak. (Potlesk poslanců ODS a TOP 09.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak abych nebyl tak přísný. Pan ministr obrany Martin Stropnický je nejlepší ministr obrany za hnutí ANO. Je taky jediný. A proto je samozřejmě logicky nejlepší.

Ale pojďme k číslům. Pan ministr obrany opět nedokázal vyčerpat rozpočet za rok 2016. Zase 4 miliardy. 4 miliardy v roce 2016, 4 miliardy v roce 2015. Takže je vlastně úplně jedno, co v tom rozpočtu schválíme s tou širokou politickou podporou, protože situace se zhoršila, bezpečnostní situace se zhoršila ve světě a v Evropě a díky tomu i bezpečnostní situace České republiky. Odmítá pravidelně vstřícné návrhy opozice. Co je na tom špatně zvyšovat o 0,2 % HDP výdaje na obranu? Tady pan tiskový mluvčí ministra obrany, pan poslanec Hájek, nám popsal, jako by u těch jednání byl. Plnil dneska takovou roli Ovčáčka - pan ministr moudře prohovořil v Americe, bylo to hezky kvitováno, rozhovor proběhl v přátelské soudružské atmosféře, oba soudruzi si vyměnili zdravice, přijeli jsme domů... A nic. 1 % HDP.

Co jste dělal, pane ministře, že jste nebyl schopen vyčerpat rozpočet ani v roce 2015, ani v roce 2016? Kde jsou vaše sliby o navýšení na 1,4 % HDP? Pryč. Jako všechno. A všimněte si, jak o pracovitosti a úspěších pana ministra obrany mluví šéf vašeho hnutí. Tam byste z toho hodnocení mohli vyjít. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ještě jedna faktická poznámka pan poslanec Ondráček.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedo. K panu poslanci Ženíškovi. Jedno takové pravidlo říká - kdyby blbost nadnášela atd. Jestli chcete, domluvím vám návštěvu na speciální pořádkové jednotce v Praze - (Předsedající vyžaduje hovořit jeho prostřednictvím.) Ano, vaším prostřednictvím. Domluvím vám návštěvu na speciální pořádkové jednotce v Praze, abyste viděl, jak vypadá výstroj a výzbroj Policie České republiky. Není to jenom o obušcích, jsou to teleskopické obušky, železné tyče, tonfy, protiúderové komplety. Moderní demokratická policie potřebuje být také vybavena. (Potlesk poslanců KSČM.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Hájek, potom paní poslankyně Černochová. Všechno faktické poznámky.

 

Poslanec Josef Hájek: Vážený pane předsedající, já už opravdu naposledy.

Pane Stanjuro prostřednictvím pana předsedajícího, srovnávání mě s Ovčáčkem, to jsem si opravdu nezasloužil, to se mě dotýká.

Nicméně já nejsem žádný tady bodyguard pana ministra, určitě ne. Ale já tu realitu vnímám realisticky a pravdivě. Já jsem ve svém předešlém krátkém vystoupení řekl, že se budeme muset soustředit na to v příštím volebním období, abychom výrazně upravili možnost těch výběrových řízení, protože to je ta hlavní brzda. Vy jste se tady nezmínili, že teď začalo probíhat jednání, resp. soud s nákupem CASA. Pohovořme o tom taky tady, pánové z TOP 09. To byla vaše ministryně. Já nevím, rozhodne soud. Ale každopádně kdybych já byl v kůži pana ministra, tak asi taky bych toto nechtěl zažívat. To znamená, je otázka té odpovědnosti, zdali chcete mít ty procesy skutečně stoprocentně garantované, aby byly v souladu s tím složitým zákonem, který je, anebo dáte ruku do ohně, jako možná v případě paní ministryně, a potom skončíte u soudu. Takže já si myslím, že skutečně je nutné, abychom se na akviziční proces podívali ze všech stran a navrhli takovou variantu napříč spektrem, která skutečně zefektivní tento proces.

Na druhé straně pro mě vždycky nejcennější byl lidský potenciál. A nám se za ty poslední tři roky daří každým rokem navyšovat počet o tisíc lidí. A pro mě mít vojáky vycvičené, trénované, akceschopné je ta největší deviza, kterou armáda může mít. A jestli vrtulníky dostanu letos, nebo příští rok, já ty vojáky můžu trénovat na ty vrtulníky už letos, i když je třeba dostanu zítra. Ano, není to optimální, ale určitě, jak říkám, pro mě deviza jsou ti vojáci.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan předseda Stanjura, potom paní poslankyně Černochová, pan poslanec Jakubčík, všechno faktické poznámky. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pokud se pana poslance Hájka dotklo srovnání s panem Ovčáčkem, tak se mu omlouvám. Já jsem myslel tu funkci, ne ten samotný výkon té funkce. Vy jste skutečně vystupoval jako tiskový mluvčí ministra obrany. Ale tak děláte to dobrovolně a rád... Tak pokud se vás to srovnání dotklo, tak se skutečně omlouvám.

Nicméně co opravdu není k smíchu, když vládní poslanec na konci volebního období říká: Tak naším úkolem bude v příštím volebním období se na ty procesy podívat... Vy jste se dívali 3,5 roku, pane poslanče prostřednictvím pana předsedy. A nic. Jenom jste se dívali. A jestli se pan ministr bojí, že ho policie bude vyšetřovat, a bojí se rozhodovat, tak ať z té funkce odejde. Každý člen vlády musí unést odpovědnost, kterou mu ten úřad přináší, a musí rozhodovat.

A vy jste neodpověděl na tu otázku mé kolegyně Jany Černochové, abyste jmenoval aspoň jeden příklad dokončeného akvizičního procesu za celé funkční období této vlády. Nic. Nula. Ale - v příštím volebním období se, přátelé, zamyslíme a možná něco změníme... A co dělá pan ministr? Mlčí. (Potlesk zprava.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: (Ministr Stropnický se otáčí s námitkou k předsedajícímu.) Jenom na obranu pana ministra. On je přihlášen s přednostním právem, ale ty faktické mu neumožňují vystoupit. Tak jenom abychom byli féroví. Já jsem jeho přihlášku avizoval, ale nemohu ho pustit ke slovu, dokud nedokončíme tu sérii faktických poznámek.

Paní poslankyně Černochová, potom pan poslanec Jakubčík.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji. Já bych vaším prostřednictvím skutečně vyzvala kolegu Hájka, aby mně odpověděl, když tady popisoval rozhovor mezi panem kolegou Bendlem a paní kolegyní tuším Berdychovou nebo kým z ANO, tak říkal, že žena vyhrála. Já jsem mu tady dala gentlemanskou nabídku, že klidně nechám v tom slovním souboji vyhrát kolegu Hájka, ale ať řekne jeden - jeden z akvizičních procesů, který se podařilo dotáhnout do konce za 3,5 roku. Nemusí to hledat na internetu. Žádný takový neexistuje. Žádný takový nenajde.

A k těm podmínkám, které pan ministr obrany měl, a k tomu, co tady říkal kolega Stanjura. Ano, pan Babiš říkal, že pan ministr ani ty koblihy nerozdává, že je k ničemu. Ale to já hodnotit nebudu. To ať si hodnotí kolegové z ANO, jakým způsobem o nich jejich šéf hovoří.

Já spíš když posuzuji ty podmínky, které pan ministr obrany měl, tak skutečně jiný ministr v historii České republiky je neměl. On si mohl vybrat svého státního tajemníka. Mohl si vybrat celý tým náměstků. Mohl si vybrat svého ředitele Vojenské policie, ze kterého během dvou týdnů z podplukovníka udělal generála. Mohl si vybrat svého ředitele Vojenského zpravodajství. Mohl si vybrat svého náčelníka Generálního štábu, protože končil pan generál Petr Pavel a novým náčelníkem Generálního štábu se stal pan generál Bečvář. Můžete mi říct, který z ministrů - a nemluvě o těch dalších věcech, o kterých tady hovořil kolega Ženíšek, že je ekonomický růst, že skutečně i opozice je nakloněna od prvního dne dávat armádě více finančních prostředků, podporovat pana ministra v jeho legislativních krocích. Tohle se tady v minulosti nikdy nedělo. A pan ministr obrany bohužel tuto příležitost naprosto promarnil (upozornění na čas) a teď před koncem volebního období se bude slibovat něco pro volební období příští. To zavání populismem.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Jakubčík.

 

Poslanec Igor Jakubčík: Děkuji za slovo. Ke kolegovi Stanjurovi vaším prostřednictvím. Chtěl bych ho požádat, aby nemystifikoval, protože se nevyčerpalo 1 %, ale vyčerpalo se 0,97 %. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan poslanec Chalupa s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Bohuslav Chalupa: Děkuji za slovo. Vážení kolegové, ten bod se jmenuje o vojácích z povolání, ne akvizice. To za prvé.

Za druhé. Mně se líbí, jak tady teď na sebe všichni začínáme plivat, my, co jsme ve výboru pro obranu. Tak já tedy říkám, že tam spolupracujeme bez ohledu na to, kdo je z jaké strany, a nemůžu poplivat práci toho výboru ani těch jednotlivých členů. A neříkejte vy, členové výboru pro obranu, že se neudělalo nic, že se nestalo nic pozitivního, co se týká armády, od, já nevím, října nebo listopadu 2013. Udělalo se dost práce. Nechci to tady vyjmenovávat. Ale to, jak znevažujete práci, která se odvedla, se mi fakt nelíbí. Takže se prosím vraťme k tomu bodu vojáci z povolání, ne akvizice. Akvizice budeme řešit někdy jindy.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Tak ještě fakticky paní poslankyně Černochová.

 

Poslankyně Jana Černochová: Poprosila bych pana předsedu, aby vaším prostřednictvím nás tady pan kolega Chalupa neúkoloval a nerozkazoval, co tady jako poslanci smíme, nebo nesmíme na půdě Poslanecké sněmovny projednávat a na co se ptát. Opravdu on tady od toho není, aby on tady diktoval, co je nějakým normativem, na co se kdo tady může ptát nebo neptat. To ať si zkouší někde jinde, třeba doma, ale ne na půdě Poslanecké sněmovny. Já na jeho rozkazy opravdu zvědavá nejsem.

A k tomu, co tady bylo dobrého nebo nedobrého, tady si asi ještě ke všemu pan kolega Chalupa sedí na uších, protože my jsme pouze posuzovali akvizice, kdy tady kolega Hájek si naběhl tím, že říkal, jak ta armáda prostě je vybavená, co všechno se jim nakupovalo. My jsme s kolegou Ženíškem reagovali na to, že za těch podmínek, které pan ministr měl, by jiný ministr nevracel finanční prostředky do rozpočtu, nebo by nepředplácel, nezálohoval by gripeny, jako to bylo v roce 2014, aby se zakamuflovalo to, že mu tam tehdy nezbyly, teď nevím, jestli tři miliardy, nebo kolik to bylo, jinak mu ty miliardy v tom rozpočtu vlastně zbývají od začátku jeho funkčního období.

Takže tady nikdo netvrdil, že se nic v armádě neudělalo. Tady tvrdíme - a myslím si, že to tvrdíte i vy, protože jinak by tady pan kolega Hájek vystoupil a řekl by tady deset akvizičních projektů - že se nic neudělalo v oblasti investic, že jste té armádě nic nenakoupili, že jste nenakoupili nic ani těm samotným vojákům. To, že se snažíte náborovat, ano, v pořádku. To, že se snažíme náborovat i vojáky v aktivní záloze, to je naše společná zásluha. Ale ohledně vybavení, výzbroje a výstroje jste neudělali za 3,5 roku lautr nic.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: V této fázi nemám žádnou faktickou poznámku. (Přihláška z místa.) Paní poslankyně Rutová.

 

Poslankyně Miloslava Rutová: Krásné dopoledne, dámy a pánové. Já vás zdravím. Po slovech, která jsem tady slyšela, a kdyby to byla jenom z poloviny pravda, tak by nezbylo našemu ministrovi nic jiného než se zastřelit. Takže doufám, že to neudělá. (Rozpaky v sále.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Teď je prostor pro vystoupení pana ministra. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Velice vám děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, jsem svým způsobem rád, že jsem tady způsobil takové intelektuální vzepětí u některých (smích poslanců ANO), že je to vybudilo k takovým hlubokým výkonům. Víte, když slyšíte opravdu snůšku lží nebo polopravd, čtvrtlží, tak si říkáte, jestli vůbec má smysl na to odpovídat, protože to je tak snadno vyvratitelné a je to tak flagrantní, a já si skutečně tady tu předvolební bedýnku nepostavím, věřte mi, že ne. Já nepotřebuji žádný potlesk. Já nepotřebuji žádné pubertální nebo postpubertální narážky či urážky i vtipy z gymnázia, skutečně nikoliv. Já na to nebudu vůbec reagovat. Mám pocit, že někoho jsem se dotkl už jenom tím, že jsem tam prostě 3,5 roku. Já se tím prosím nevytahuji. Jednou mi sekretářka přišla říct: Dnešním dnem jste tady o den víc než jiný ministr, ten co tu byl doposud. Ale to je všechno. Způsobilo to neuvěřitelné citové zranění u některých lidí.

S těmi akvizicemi, abych mluvil k tomu, co se třeba tady objevilo opakovaně, všichni přece, kdo jenom trošku do toho vidí, vědí, jak je to. A přesto tady vytvářejí takové jakoby diskopříběhy o tom, že se nějaké miliardy tlačí před sebou, že nic nebylo nakoupeno. Vždyť je to přece bohapustý nesmysl. Bylo nakoupeno 12 500 útočných pušek Bren, bylo nakoupeno přes 9 000 pistolí. Vojáci, jak opakovaně ujišťuje náčelník Generálního štábu, čili nikoli politik, mají tu výstroj, co mají mít. A to, že se některý tendr prostě shodí, protože jedna z firem ucházejících se o tu zakázku zaútočí na tu druhou a dostane se to do té mlýnice odvolání, to přece všichni také víte, nebo většina z vás, která se tím tématem zabývá. Takže proč tady ten tyjátr? Nechápu to. Budu mluvit jenom konkrétně. A nezlobte se, pokud někdo vytahuje takovéhle argumenty a formuluje je, nezlobte se na mě, tak nedospělým způsobem, tak bych opravdu marnil čas, kdybych takového člověka chtěl přesvědčit. To je úplně zbytečné. To zdržuje mě, jeho a především vás všechny.

Já potřebuji, a dovolím si říct, že ji mám, protože věřte mi, že oni by se ozvali, že mám důvěru převážné části těch kluků, co slouží v armádě. To je pro mě podstatné. A nechci se tady nikoho dotknout, ale mně jde o ně a oni mě, promiňte, já se za to velmi omlouvám, oni mě berou. A mám taky důvěru spojenců. Není úplně běžné, aby třeba země, která by měla tak špatný záznam, nebo tak špatný výkaz, jako se tady prezentuje, aby v době velkých českých turbulencí na politické scéně, abych byl přijat u svého kolegy ze Spojených států, který se mnou jedná jako s partnerem, nikoli jako s nějakým emisarem z nějaké vzdálené maličké zemičky, vůbec ne, a který oceňuje to, co my jsme jako partner v Alianci schopni dodat. To není moje zásluha, probůh! Já nemám tolik nevkusu, abych se tady chlubil nějakým cizím peřím. Ale je to výsledek výkonu té armády. Odmítám prostě, aby se tady ta armáda takhle špinila a takhle pošlapávala, protože nemá to či ono, protože jí schází základní... Není to pravda. Samozřejmě že potřebuje víc a samozřejmě že hledáme všechny možné cesty, jak to udělat. Ale v reálném čase.

Koho jsem si já mohl vybrat? Já bych si nejraději přišel na Ministerstvo obrany, kde by byl báječný náčelník Vojenské policie, kde by byl skvělý a ničím nezkompromitovaný ředitel Vojenského zpravodajství. Prostě to tak nebylo. A nebylo to tak rozhodně mou vinou. Tak jsem si prostě ty lidi hledal a nebylo to vůbec snadné. Víte sami, že to není snadné. Že jsem se mohl obklopit náměstky. Ano, Česká republika se hemží lidmi, kteří půjdou za 80 tisíc hrubého podepisovat smlouvy za miliardy. Tak takových opravdu tady nenajdete tolik. Ti lidé mají obrovskou odpovědnost, jsou pod obrovským drobnohledem a líčit to tady jako nějaký personální trh je naivní, anebo prostě zase lživé. Nemohu si pomoct.

Čtyři miliardy že tlačíme před sebou. Je to úplně běžné. Podívejte se, co nevyčerpaly jiné rezorty, ale protože to je praxe rozpočtová! A vy to velmi dobře víte. Něco se podařilo, bylo to v určité fázi předjednání. Ty peníze nikam nespadnou, my o ně nepřijdeme.

A teď už, abych byl konkrétní. Vy víte, že jsme pořizovali letištní radiolokátory za tři čtvrtě miliardy, vy víte, že máme 20 pandurů podepsaných, vy víte, že jsme těsně před podpisem na mobilní radiolokátory za 3,5 miliardy, vy patrně víte, že jsme uzavřeli dlouhodobý kontrakt na dodávku munice české výroby za 4,5 miliardy. Těch věcí je celá řada. Prosím, nemluvte tady tím tónem a s tou mírou falešného pesimismu, který jste tady zvolili!

Nevím, jestli bychom se skutečně ale neměli vrátit k tomu materiálu, kvůli kterému snad jsme prvotně dneska tady. Nevím, jestli jsem si stačil zaznamenat to moře otázek. Mě to trošku překvapuje, se vám přiznám, protože jsem myslel - a ne si myslel, jsem přesvědčen a měl jsem o tom i zprávy, že novela byla velmi podrobně a opakovaně prodiskutována, a tak mě trošku překvapuje, že je tam tolik toho. Víte, nebylo by nic snazšího než mít báječnou dvěstědvacetjedničku a prostě ji jenom vytáhnout ze šuplete a prostě podstupovat podle ní, ale neměli jsme ji. Byla tam rozdělaná od mého předchůdce dvěstědvacetjednička, kterou tady někteří mí kritici tlačili honem do Sněmovny, aby už už to bylo. Pak se ukázalo, že je na tom ještě spousta práce, a tak se ten proces o několik měsíců protáhl. Dobře, pak začala platit. Ale i pak se ukázalo, že to je prostě nesmírně složitá norma, která má řadu specifických detailů, a ty detaily se tady snažíme vychytat, aby armádu nezatěžovaly, aby to bylo nastaveno co nejpřesněji, nejspravedlivěji, nejefektivněji. A my se tady dohadujeme, jestli tomu byla věnována pozornost. Já jsem neslyšel během celého toho procesu až do třetího čtení ani jednu nějakou kritickou připomínku o tom, že by něco bylo nedovysvětleno, že by tam byl nějaký zásadní rozpor. Ne. Já jsem měl zprávy tak, řekněme, příznivé nebo reálně odrážející tu skutečnost, že jsem měl za to, že tady prostě budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích, ale ne zpochybňovat ten materiál málem jako celek. Tomu nerozumím.

Odpovědi, které si paní poslankyně Černochová vaším prostřednictvím, pane předsedo, vyžádala od ministerstva, a je to prý na zvukovém záznamu, já jsem tam na tom setkání nebyl, tak bylo řečeno, že budou poskytnuty v zákonné lhůtě. A byla tam připomínka - ideálně před třetím čtením. To se nestalo, ideálně se nestalo. Já se omlouvám, že ideálně se nestalo, ale v zákonné lhůtě se stane. Ale patrně to tedy nebylo sine qua non, patrně to nebylo něco, co by tu věc mělo blokovat, jinak bychom tady asi vůbec na tom třetím čtení nebyli. Tak teď si říkám, o co nám jde? Jde o to si vysvětlit nějaké věci, anebo jde o to si stoupnout tady na tu bedýnku a hřímat tady chvilku prostě tady, a nezlobte se na mě, chvílemi i naprosto nevkusně tepat do politického protivníka. To si myslím, že by mělo být pod vaši úroveň.

Čili jedno z velkých témat bylo finanční krytí. Finanční krytí je zajištěno v tomto roce i do budoucna, co se týče toho dotazu, který tady padl. Že nebude 1,4 v roce 2020, nevím, kdo na to jak přišel. Nevím, jaký jasnovidec to zformuloval, protože to vůbec není pravda. Teď se dostává jednání o rozpočtu na rok 2018 řekněme do své druhé fáze a tam budou ty dva rozpočtové výhledy a já budu trvat jako ministr za to zodpovědný na tom, aby tam 1,4 v roce 2020 bylo. Není to vůbec nereálné. Máme na to. Na rozdíl od našeho nástupu na ministerstvo teď už na to máme připraveny projekty, vláda schválila na svém minulém zasedání dlouhodobý projekt rozvoje vzdušných sil a do několika málo týdnů bude předložen stejně dlouhodobý projekt akvizic do oblasti pozemních sil. Takže si dovoluji říct, že můj případný nástupce půjde určitě do lepší konstelace, než v jaké jsem já tu práci zahájil.

Co se týče pozměňovacího návrhu pana poslance Sedi, to tady bylo myslím vysvětleno. Co se týče toho, jestli budou vojáci k dispozici, abych tak řekl, protože nebudou mít všichni volno, protože budou muset dostat volno, protože nebudou peníze na to, aby dostali přesčasy. Není to tak. Je to projednáno s Generálním štábem, jsou tam záruky Generálního štábu a ten návrh přímo dopadá na 259 vojáků mimochodem také. Čili tam problém není.

Snad ještě - teď opravdu už to po sobě nepřečtu, tak se omlouvám. Trestně bezúhonný. Tam jenom se mohu připojit k tomu, co tady říkal pan poslanec Chalupa. Je to jenom upřesnění, rozhodně to není změkčení.

A protože chci šetřit také váš čas, tak asi skončím. Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců hnutí ANO 2011.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane ministře. A nyní zde máme několik faktických poznámek. Jako první pan poslanec Stanjura. Máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já na rozdíl od pana ministra nebudu hodnotit jeho vystoupení po umělecké stránce, jak to udělal on. Já jsem mluvil jenom o číslech a myslím si, že to není nekorektní debata. A mě trošku vadí, když někdo ze sebe vždycky dělá instituci. Já jsem kritizoval vás, pane ministře, a vy jste říkal: musím hájit ty kluky. Ty já jsem ale nekritizoval. Vím, že to je oblíbená politická figura, že kritizuji něco jiného, co můj politický oponent neřekl, a teď do něj buším. Vy jste mi to pořádně nevysvětlil. Vlastně jste mi to vysvětlil, ale chci se vás zeptat opravdu, jestli na tom nemáte lví podíl vy jako vaše hnutí, jehož předseda tady tři a půl roku křičí všetci kradnú! všetci kradnú! všetci kradnú! a pak říkáte: lidé se bojí podepisovat miliardové smlouvy. Co kdyby skončili někde při vyšetřování? Já tam vidím souvislost mezi atmosférou, kterou vlastně někdo nastoluje. A pak máte pravdu.

A není to jenom na Ministerstvu obrany. Tento problém vidíme na mnoha veřejných úřadech, že se ti lidé bojí rozhodovat, že se to vrací tam a zpátky, protahuje se to, prodlužuje se to. Místo aby ti podřízení věděli, že pokud rozhodnou správně, tak že se jich nadřízený, například ministr obrany nebo starosta nebo hejtman nebo jiný ministr, to je opravdu obecný problém, zastane veřejně a řekne: Oni rozhodli správně, například cena není jediné kritérium, zvažovali jsme i jiné okolnosti a já stojím za tím rozhodnutím. A nebojte se, když rozhodnete podle svého nejlepšího vědomí a svědomí, já budu stát za vámi, když vás bude kritizovat opozice, když vás bude vyšetřovat policie nebo cokoliv, pokud ti lidé opravdu rozhodují v souladu se svým nejlepším vědomím a svědomím. A to se tady neděje. Atmosféra je taková, jakou vy popisujete, že se lidé bojí rozhodovat, nechtějí chodit do výběrových komisí. Já bych mohl citovat nebo vzpomínat na rezort dopravy, kde se jedna zakázka hodnotila rok a půl, protože se opakovaně omlouvali lidé, kteří byli do komisí nominováni. (Upozornění na čas.) Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji. Jako další se s faktickou poznámkou přihlásil pan předseda Kalousek. Máte slovo. Prosím.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Promiňte, pane ministře. Já chápu, že společné mediální školení každé frakce má svoji efektivitu, ale možná že by bylo prospěšné, kdybyste přece jenom diverzifikovali. Zdá se, že poslední dobou je metodou vaší frakce, že kdykoliv slyšíte výhrady proti práci toho či onoho ministra, tak prostě řeknete, že to vůbec nebudete komentovat. Proč byste to komentovali, když s tím prostě nesouhlasíte, a nebudeme se tím zdržovat. Jsou to prostě jenom kecy a nesmysly a já to nebudu komentovat. A následně ihned přejdete do osobní roviny a vysvětlíte národu, že to je proto, že vám někdo závidí, že jste tak úžasný, a že vy jste ten dobrý a ti všichni ostatní na vás hrají účelovku a mají zadání, a vy to odmítáte.

Ale tak to opravdu není, pane ministře. Já vás ujišťuji, že to není osobní vůči vaší osobě. Vůbec ne. Tady prostě jenom významná část Poslanecké sněmovny má značné výhrady k práci na zvyšování obranyschopnosti České republiky, klade relevantní dotazy, klade relevantní argumenty a bude si vážit vašich relevantních uctivých odpovědí, a nikoliv ukňučených lkaní nad tím, jak vás nikdo nemá rád, když ti vojáci si vás tak strašně váží. Stojíte před Sněmovnou, vůči které se vláda zodpovídá. Zkuste normálně odpovídat na dotazy, zkuste normálně odpovídat na argumenty a neberte si příklad z předsedy svého hnutí, který už nic jiného než kňučet neumí. Děkuji. (Potlesk poslanců TOP 09).

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane předsedo. Teď jenom pro pořádek - další faktická poznámka pan předseda Petr Fiala, poté pan poslanec Ivan Gabal, poté paní poslankyně Černochová a poté pan ministr Stropnický. Pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Petr Fiala: Vážený pane ministře, já bych vítal vaši výzvu k věcnosti, kdybyste se sám ve svém vystoupení této výzvy držel a byl věcný, což jste nebyl. Ale mně je věcnost vlastní, dokonce natolik, že to někteří považují za nevýhodu v politice. Já to naopak považuji za výhodu, takže teď budu velmi věcný.

Jsem jeden z mála lidí v této Poslanecké sněmovně, který vás veřejně vyzval v únoru 2016 k odstoupení. Bylo to v souvislosti s jinou věcí, než o které teď debatujeme. Bylo to v souvislosti s vašimi výroky, které se týkaly činnosti našich zpravodajských služeb. Dnes bych se vás nicméně v jistém smyslu zastal, resp. bych vaši vinu za stav naší obrany přece jenom trochu zlehčil. Jsem přesvědčen, že za to nese vinu celá vláda, která dostatečným způsobem se obraně nevěnuje.

A teď k těm faktům a k tomu, o čem se tu bavíme a co vám vyčítáme. Vy jste se tady pochválil, že vás má ráda armáda. No to je dobře a já jsem rád, že tomu tak je. Ale chci vás upozornit, že nejste ministr armády, jste ministr obrany a odpovídáte v tomto směru za to, jaká je obranyschopnost naší země. A teď se podívejme na ta fakta. Snižuje se podíl výdajů na obranu ve vztahu k hrubému domácímu produktu právě v době, kdy vy jste ministrem obrany, kdy je u moci tato vláda. Už jsme pod jedním procentem. To prostě není dobré. Podívejte se na srovnávací tabulku, jsme na jednom z posledních míst mezi zeměmi NATO. Když k tomu přidáte velmi podstatný údaj, a to je podíl investic na těchto penězích, tak jsme na tom ještě hůře, jsme úplně na chvostu. A to přece není dobré. To jsou čísla, která ukazují schopnost naší obrany, naši připravenost, vybavenost naší armády.

Tohle všechno jsou špatná čísla. A když si k tomu připočítáte to, že dva roky po sobě nedokážete vyčerpat rozpočet, který na obranu máme, tak to jsou přece věcná, jasná fakta, která svědčí o tom, že tu něco není v pořádku. A protože žijeme v nebezpečné době, tak takovýto výkon funkce ministra obrany a takovýto přístup vlády k naší obraně (upozornění na časový limit) nás všechny ohrožuje. Proto o tom mluvíme, proto je to pro nás tak podstatné.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Jako další s faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec Ivan Gabal. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Gabal: Děkuji. Dámy, pane premiére, kolegové, v návaznosti na vystoupení ministra - já nepochybuji o tom, že další ministr nastoupí do lepší situace. To je z logiky věci a je to pravda. Ale tady musím říct jednu věc, protože jsme neřekli všechno. Výbor pro obranu udělal maximum pro to - maximum -, aby se navyšovalo. Všichni. Nemůžeme nahradit náčelníka Generálního štábu a ministra. To je prostě monopolní odpovědnost. Myslím si, že i vláda v tomto zůstala dlužná, aby zvýšila tlak na vývoj na obraně. Signálů, že to nejde dobře, měla dost.

K penězům. Já si dovolím ještě přidat k těm výhodám - obrovská podpora veřejnosti a zájem na výstavbě armády a investicích do obrany. To jsme promrskali.

A teď jeden příklad, proč se neutrácelo. Z těch čtyř miliard část byla neutracena za modernizaci sovětských vrtulníků Mi-171 a Mi-24. Já jsem byl osobně ten, kdo upozorňoval ministra na to, že je potřeba odejít od sovětské techniky (hovoří velmi důrazně), a to nejrychleji, a zrychlit tendr na vrtulníky. Bylo mi řečeno, že je potřeba ty stroje opravit a používat. Všichni ujišťovali, že díly máme. Teď je nemáme. A odpovědnost nemůže nést ředitel LOMu, to nese ministr. Omlouvám se. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče, za dodržení času. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Černochová, poté pan ministr Stropnický, poté pan předseda Stanjura. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Pan ministr tady říkal, že nemá rád divadelní vtipy. Já, pane ministře, nemám ráda divadelní estrády. To, co jste tady předvedl, tak by vás spíš mělo po tomto ctěné osazenstvo oslovovat nikoli ministrem obrany, ale ministrem sebeobrany a fňuknou. A musím říct, že z úst muže, který je skutečně na této pozici, tak vaše slova zní pro mne jako pro ženu poněkud nepatřičně a velmi vážně.

Tady nezazněla podstatná věc v té rekapitulaci úspěchů pana ministra obrany Stropnického. Pan ministr obrany Stropnický má na Ministerstvu obrany čtvrtého náměstka pro akvizice. A byla to jeho volba. Takže on selhal manažersky, protože se neuměl obklopit lidmi, kteří by byli schopni v tomhle pomáhat a akviziční proces startovat a řešit. Nemluvě o tom, že když se tady projednával zákon o veřejných zakázkách, přehrajte si steno, kolikrát jsem tady vystupovala a ptala jsem se pana ministra obrany Stropnického, který tady nebyl, nechal v tom paní ministryni Šlechtovou samotnou, jestli novela zákona o veřejných zakázkách pomůže akvizičnímu procesu v oblasti obrany Armádě České republiky. Tady jste neodpověděl, protože jste tady nebyl. Na výboru jste odpověděl "ano, pomůže". Tak na co si stěžujete? Náměstky jste si mohl vybrat, vybral jste si dokonce čtyři. Pokaždé asi jste se netrefil a manažersky jste neměl šťastnou ruku. Dobrý. Máte ministra financí. Máte ministryni pro místní rozvoj paní Šlechtovou, která navrhovala tento zákon. Na co si to tady, pane ministře, hrajete? (Předsedající: Váš čas, paní poslankyně.) Co nám to tady říkáte? Je to vaše odpovědnost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan ministr Stropnický. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Děkuji, pane předsedající. Já aspoň s největší stručností na těch pár věcí, co tady zazněly - že se bojí ti lidé a že to je naše vina, že se bojí. No tak někteří se bojí, protože mají důvod se bát. A někteří mí předchůdci a jejich podřízení se tehdy nebáli, zato se bojí teď. Ta odvaha se za ně postavit, ta byla poměrně markantní teď nedávno, nebo včera, kdy byla bývalá ministryně paní Parkanová předvolána, nebo začal probíhat ten soud. Já jsem neslyšel, že by se jí někdo zastal, ani na dálku, z jejích politických partnerů nebo souputníků tehdejší doby. A těch příběhů je víc. Takže ono se to strašně snadno odtud od toho mikrofonu jakoby plamenně a sršatě komentuje, ale myslím, že život jde jinudy.

A já tady rozhodně nekňučím. To bych byl rád, kdyby mi tady nikdo nepodsouval, protože já tady říkám nějaké argumenty, které se někomu mohou nelíbit nebo s nimi nesouhlasí, ale přestaňme s tím klišé, že tady ANO kňučí nebo co. Já se s vámi bavím, myslím, docela normálně se všemi a na to, co já tady musím vyslechnout, tak si myslím, že i docela korektně.

Že obrana je jakoby vepsí a celkově - víte, ono v podstatě je skutečně jedno, co tady člověk řekne. To je úplně jedno, protože vzápětí přijde další vystoupení z vašich řad a to zopakuje ty výhrady - to je to nejslušnější slovo, které lze použít - výhrady k tomu, jak se celá ta věc má. A to se opakuje a opakuje. Asi je to demokratická diskuse. Patrně ano. Ale znova opakuji, je úplně jedno, co já tady uvedu, protože vaše vystoupení nejsou vedena tím, co já tady řeknu. Ta jsou vedena úplně jinými věcmi. A myslím si, že je zbytečné, že ta situace není tak dramatická, aby tady musel kdokoliv z poslanců řvát.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda Stanjura. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Jenom se zeptám, pane ministře, nebudu křičet ani řvát. Já mám opět fakta a konkrétní dotazy. Vzpomeňme si na projednávání návrhu státního rozpočtu pro roky 2014, 2015 a 2016, vzpomeňme si, kolik zaznělo pozměňovacích návrhů, které zvyšovaly výdaje na obranu, ať už to byly návrhy pana poslance Gabala, některé naše návrhy, jiných poslanců z jiných politických stran. Ani jeden jste si neosvojil. Můžeme nechat zpracovat statistiku, požádám o to pana předsedu Poslanecké sněmovny, aby to udělal z těch hlasování, máme na to aparát, jak vy jako ministr obrany jste hlasoval o návrzích, které by zvyšovaly výdaje na obranu.

A můj jednoduchý dotaz - proč jste byl opakovaně proti? Ano, já s vámi souhlasím. Na 1,4 v roce 2020 se můžeme dostat. Kdybyste aktivně podporoval náš návrh o zvyšování HDP o 1,2 % ročně, a já souhlasím s vámi, že si to můžeme dovolit, že na to máme, tak jsme to mohli zvládnout v tomto volebním období a nemuseli jsme to přetahovat do příštího volebního období. Naposledy předevčírem vaši poslanci nepodpořili projednání tohoto návrhu, který by k tomu cíli vedl a který přesahuje nejenom toto a příští, ale zasahuje i do příštího období. Takže to není žádný předvolební tahák, jak vy jste řekl, já si to pamatuji, návrh ODS na postupné zvyšování rozpočtu na obranu je takový typický předvolební tahák. No to tedy není. Týká se to období od roku 2018 až do roku 2022, možná do roku 2023. Naopak jsme si mysleli, že na to najdeme širokou politickou dohodu.

My jsme jako vláda takovou výhodu neměli. Podívejte se do stenozáznamů, jak jsme těžce prosazovali například vysílání vojáků do zahraničních misí, a porovnejte to s naším chováním jako opozice.

A k paní bývalé poslankyni Parkanové - já jsem nehlasoval pro vydání policii. Já jsem měl silné pochybnosti o celém tom procesu. A počkejme na výsledek nezávislého soudu a neberte si ji tady prosím do úst. (Předsedající upozorňuje na čas.) Já jsem se jí zastal v tom okamžiku, kdy to bylo potřeba. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan předseda klubu TOP 09 Michal Kučera. Máte slovo, pane předsedo.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den. Já jsem tady poměrně pozorně poslouchal projevy pana ministra obrany. Já skutečně souhlasím s tím, že v té emotivní rovině to je ono kňučení. Nicméně pokud to posunu do té roviny faktické, tak bych to nenazval ničím jiným než manažerským selháním. Protože pokud, pane ministře, nedokážete za prvé korektně naplánovat a čerpat rozpočet, pokud máte nedostatky a chyby v personálním rozhodování a pokud dokonce nemáte odvahu se rozhodovat a řídit v zakázkách, tak to není nic jiného než manažerské selhání.

Tady někdo řekl, zda by se měl ministr obrany zastřelit. No, zastřelit by se neměl, ale rezignovat by měl určitě. (Slabý potlesk.)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane předsedo. Nyní s faktickou poznámkou paní poslankyně Černochová, poté paní poslankyně Němcová. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Mně skutečně ten přístup pana ministra obrany k nám jako k zákonodárnému sboru připadá zvláštní. Já rozumím tomu, že na začátku volebního období kolegové z ANO neměli ani potuchy o tom - až na výjimky - jakým způsobem funguje parlamentní demokracie, ale to, co za tři a půl roku snad pochopili i jiní nováčkové v Poslanecké sněmovně, tak vy jste z toho, pane ministře, nepochopil evidentně vůbec nic. Pořád dokola opakujete to, že prostě nestojí za to na něco odpovídat, že je to zbytečné plýtvání času. Pokud byste seděl na výboru pro obranu, mohl jste mi odpovídat tam. A skutečně na záznamu je, že jsem požadovala ty informace před třetím čtením. O čem bychom pak tady hlasovali? Přece to postrádá ratio, že budu chtít něco po odhlasování návrhu zákona po třetím čtení.

Předpokládala jsem, že když tam seděl váš státní tajemník, této mé prosbě vyhoví. A vy víte, že jsem to byla já na minulém zasedání Poslanecké sněmovny, která se dvěstědvacetjedničku snažila vsunout dopředu, a dokonce - přestože vy jste tady seděl v lavici a koukal jste před sebe možná duchem nepřítomen - jsem navrhla já prodloužení schůze, abychom dvěstědvacetjedničku odhlasovali.

Takže skutečně těch věcí, které se díky opozici podařilo prosadit, je hodně. A já bych vás chtěla požádat, abyste nás neurážel. A pokud vaše hranice toho, co vy jste schopen a neschopen snášet v Poslanecké sněmovně, je takhle nízká, tak opravdu nevím, jak vy můžete přežít kluby hnutí ANO, kde jede jedno sprosté slovo za druhým. Slýcháme to ve veřejném prostoru i tady. To se skutečně, pane ministře, po každém klubu musíte zastřelit.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za dodržení času, paní poslankyně. Paní poslankyně Němcová nebude vystupovat s faktickou poznámkou. Tím pádem jsme vyčerpali blok faktických poznámek. Ptám se, zda má ještě někdo zájem vystoupit v rozpravě k tomuto bodu. Ještě se hlásí z místa - paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Jana Černochová: Já se omlouvám, ale já jsem nedostala odpověď na tu otázku, která mi měla být zodpovězena písemně, a když zodpovězena písemně nebyla, tak chci, aby mi na ni odpověděl pan ministr. Co se bude dít ve chvíli, kdy nebude mít Armáda České republiky dostatek finančních prostředků na to, aby kompenzovala platy vojákům, takže budou muset vojáci čerpat náhradní volno, a když se v jednu chvíli stane, že bude čerpat náhradní volno 300 lidí, 500 lidí, co to pro tu armádu bude znamenat z hlediska jejího nasazení ať už v zahraničních operacích, nebo v různých cvičeních, i samozřejmě v oblasti plánování. Na to mi nebylo odpovězeno. Takže já na té odpovědi trvám, pane místopředsedo.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní poslankyně. Nyní s přednostním právem pan ministr Stropnický. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr obrany ČR Martin Stropnický Já vám děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, možná drobný důkaz toho, že možná na tom něco malinko bude pravdy, že se neposloucháme. Já jsem řekl, že finanční prostředky na to budou. Řekl jsem číslo vojáků, kterých se to týká. Ať už to jsou mise, o kterých třeba nevíme, že mohou emergentně nastat, nebo otázka kompenzací přesčasů, tak to finančně pokryto je a bude.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane ministře. Ptám se, zda má ještě někdo zájem vystoupit v rozpravě k tomuto bodu. S faktickou poznámkou paní poslankyně Šánová. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Zuzana Šánová: Ještě jednou dobrý den. Já si jenom vyprošuji, aby tady od pultíku nebyl urážen klub hnutí ANO, když tam ten dotyčný nechodí. Jestli si možná někteří ještě vzpomínáte, já si vzpomínám, že už od školky nás učili, že ve společnosti se prstem neukazuje na ostatní. Tak si vyprošuji, aby ani tady nebylo na ostatní kolegy ukazováno prstem od tohoto pultíku.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní poslankyně. S faktickou poznámkou bude reagovat paní poslankyně Černochová, které dávám slovo. Poprosím sál, abychom ztišili hladinu hluku. Debata pokračuje, je jistě zajímavá. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Černochová: Já myslím, že nemusíme mít touhu pronikat do útrob poslaneckého klubu hnutí ANO. Nám stačí to, co si tady vyslechneme od jejich šéfa my všichni na půdě Poslanecké sněmovny. Snůšky sprostých urážlivých slov.

Byť opovrhuji lidmi, kteří pořizují odposlechy, tak i v těch odposleších, jak pan ministr financí hovořil o svých kolezích, to je naprosto ostudné. Připomínala jsem to v té souvislosti, že pan ministr Stropnický je pohoršený tím, jakým způsobem tady probíhá ta debata, a není pohoršený tím, jakým způsobem hovoří ministr financí, vicepremiér této vlády, o svých kolezích ve vládě. On by tady měl naopak vystoupit a měl by říci, že se za svého šéfa stydí, že on o svých kolezích takhle nikdy a nikde nehovoří. Proto jsem tady hovořila o tom, že pravděpodobně ta laťka na klubu hnutí ANO je posazena hodně vysoko.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Tak. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Fichtner. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Matěj Fichtner: Dobré dopoledne. Já bych chtěl upozornit, že máme třetí čtení novely zákona o vojácích z povolání, a chtěl bych všechny vyzvat, abychom šli dál. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji za extrémní dodržení času. Ptám se, jestli ještě někdo má zájem vystoupit v této rozpravě. Neeviduji žádnou přihlášku, takže pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím a ptám se, zda navrhovatel či zpravodaj mají zájem o závěrečné slovo. Není tomu tak.

Přikročíme tedy k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování, poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil stanovisko. Máte slovo, pane zpravodaji.

 

Poslanec David Kádner: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jako garanční výbor projednání sněmovního tisku 958/3 po druhém čtení Poslanecké sněmovny doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona sněmovní tisk 958/3 v následujícím pořadí. Jelikož ve třetím čtení nepadly žádné nové legislativně technické úpravy, tak jako první hlasování by bylo o návrhu C1, který se vztahuje k usnesení výboru pro obranu. Je to tisk 958/2 k A1. Je to návrh poslanců Chalupy a Stropnického. Druhé hlasování o návrhu A, je to pozměňovací návrh obsažený v usnesení garančního výboru pro obranu, tisk 958/2. Jako třetí hlasování o návrzích B1 až B3 jedním hlasováním, je to návrh kolegy Sedi. Čtvrté hlasování by bylo o návrzích C2 až C3 jedním hlasováním, to je od pana kolegy poslance Chalupy. Jako páté hlasování o návrzích D1 až D3 jedním hlasováním s tím, že D3 by bylo nehlasovatelné v případě přijetí A14. A je to od paní poslankyně Nohavové. Šesté hlasování by bylo o návrhu jako celku.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Procedura je relativně jednoduchá, přesto si myslím a ptám se kolegů, zda je tady nějaký návrh na jinou změnu procedury. Tuto proceduru bychom si odhlasovali jako Sněmovně. Ještě přivolám kolegy z předsálí.

 

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takto navrženou hlasovací proceduru. Kdo je proti?

hlasování číslo 50 přihlášeno 178 poslanců, pro 160, proti nikdo. Návrh procedury byl přijat.

 

Pane zpravodaji, já vás poprosím, abyste nás provedl hlasováním o jednotlivých návrzích.

 

Poslanec David Kádner: Jako první hlasování bychom se vypořádali s návrhem C1, je to od poslanců Chalupy a Stropnického, je to legislativně technická úprava. Za garanční výbor doporučuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

hlasování číslo 51 přihlášeno 179 poslanců, pro 168, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec David Kádner: Druhé hlasování je o návrhu A, jsou to pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního výboru pro obranu. Garanční výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 52, přihlášeno 179 poslanců, pro 140, proti žádný. Tento návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec David Kádner: Třetí hlasování je o návrzích B1 až B3 jedním hlasováním a je to od kolegy Sedi. Garanční výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?

Jedná se o hlasování číslo 53, přihlášeno 179 poslanců, pro 148, proti nikdo. Tento návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec David Kádner: Čtvrté hlasování by bylo o návrzích C2 až C3 jedním hlasováním a je to návrh od pana kolegy Chalupy. Garanční výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Stanovisko navrhovatele? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

hlasování číslo 54 přihlášeno 179 poslanců, pro 140, proti nikdo. I tento návrh byl přijat. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec David Kádner: Jako páté hlasování by bylo o návrzích D1 až D2, jelikož D3 je nehlasovatelné, protože jsme přijali A14. Je to návrh poslankyně Nohavové a garanční výbor nesouhlasí, nedoporučuje.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Takže o D3 hlasovat nebudeme. Stanovisko výboru? (Nedoporučuje.) Stanovisko ministerstva? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?

hlasování číslo 55 přihlášeno 179 poslanců, pro 22, proti 128. Tento návrh přijat nebyl. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec David Kádner: Teď už nás čeká jenom hlasování o návrhu zákona jako celku.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Ano, souhlasím. O všech návrzích bylo hlasováno, a proto přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 958, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Jedná se o hlasování 56, přihlášeno 180 poslanců, pro 168, proti nikdo. Tento návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji a končím tento bod.

 

Budeme pokračovat dalším bodem a tímto bodem je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP