(13.00 hodin)
(pokračuje Kott)

Delší čas na přizpůsobení se zcela nové odlišné právní úpravě aspoň částečně zmírní intenzitu tohoto zásahu. Z nálezu Ústavního soudu PI. ÚS 38/04 ze dne 20. 6. 2006 vyplývá, že zákonodárce musí při změně právní regulace zohledňovat dosavadní právní stav a změny musí provádět citlivě a jen v míře nezbytné pro dosažení cíle regulace. Trvat na takovémto chování zákonodárce je nutné, neboť se tímto garantuje stabilita sféry svobodného jednání. Zákony vymezují základní strukturu, v jejímž rámci se realizují svobodné aktivity, jsou-li nejisté hranice zákonných požadavků, tj. nejsou-li respektována legitimní očekávání založená na zákonu, je nejistá i svoboda. Proto je ochrana legitimního očekávání integrální součástí vlády práva. Přihlížení k legitimnímu očekávání je neopominutelnou dimenzí zákonnosti. Z příkazu respektovat legitimní očekávání vyplývající z dosavadní právní úpravy samozřejmě nelze dovolit zákaz změny právní úpravy. Jde jen o to, aby při rozhodování o volbě způsobu provedení změny zákonodárce k těmto očekáváním přihlížel a neignoroval, že adresáti norem své chování po delší dobu přizpůsobovali požadavkům odlišného stavu.

Míra zásahu státu byla zvýrazněna přijetím úpravy ve vyhlášce č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, která v § 13 zavedla minimální standardy pro ochranu kožešinových zvířat ve farmovém chovu. Vyhláška dále stanovila přechodné období do 31. 12. 2013, ve kterém musela být upravena technologie všech chovů kožešinových zvířat a tyto změny si vyžádaly velké investiční náklady ve výši miliónů korun. S odkazem na nutnost respektování zásady proporcionality při takto významném zásahu do právní úpravy a legitimních očekávání jejich adresátů je proto naprosto nezbytné prodloužit přechodné období pro zrušení kožešinových chovů. Rovněž tak bude chovatelům umožněn maximální daňový odpis základních prostředků, tzn. klecí příp. chovných zvířat. Chovatelům se tak alespoň zmírní dodatečně daňová škoda, která by zde na základě původního návrhu nemohla být dostatečně kompenzována.

S ohledem na to, že sněmovní tisk 742 navrhuje naprosto radikální změnu dosavadního právního stavu, je současně nutné zavést adekvátní kompenzační schéma ke zmírnění následků této změny. Nyní předloženým pozměňovacím návrhem je proto zaváděn kompenzační příspěvek jako jednorázový finanční příspěvek chovatelům těchto zvířat. Kompenzační příspěvek vychází z průměrné aukční prodejní ceny kožky norka nebo lišky v roce 2016. Tento příspěvek kompenzuje kalkulovaný ušlý zisk za dobu deseti let od ukončení činnosti a jeho výše pokrývá mj. odhad průměrných nákladů spojených s ukončením chovu a zohledňuje očekávanou návratnost investic do chovatelských zařízení. Předpokládaný pozměňovací návrh nepředpokládá přijetí prováděcího právního předpisu, jelikož již v textu zákona bude pevně stanovena výše kompenzačního příspěvku i proces jeho poskytování. Díky tomu bude výše kompenzace pro jednotlivé chovatele dopředu zřejmá, čímž bude zajištěna právní jistota adresátů. S ohledem na to, že v současné době v České republice je celkem devět chovatelů a vzhledem k počtu jimi chovaných zvířat, je odhadován celkový dopad na státní rozpočet minimálně na 50 mil. korun. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane poslanče. A táži se, zda ještě někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Žádnou přihlášku nevidím. V tom případě končím obecnou rozpravu. Táži se pana navrhovatele nebo zpravodaje, zda si chce vzít závěrečné slovo. V tento moment nevidím.

Zahajuji tedy podrobnou rozpravu. Eviduji do ní dvě přihlášky. Nejprve pan poslanec Kučera. Prosím.

 

Poslanec Michal Kučera: Já děkuji za slovo. Já bych se tímto chtěl v podrobné rozpravě přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je jako sněmovní dokument č. 6287 vložen do systému a který jsem řádně odůvodnil v obecné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Jako další pan poslanec Kott, připraví se pan poslanec Böhnisch. Prosím.

 

Poslanec Josef Kott: Děkuji za slovo, pane předsedající. Chtěl bych se tímto přihlásit ke svým dvěma pozměňovacím návrhům, které jsou založeny v systému jako sněmovní dokument 6282 a druhý 6293.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Böhnisch.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych se rád přihlásil k pozměňovacím návrhům, které jsem nahrál do systému v tomhle případě pod sněmovním dokumentem 6312. Jde o pozměňovací návrh, který vychází z pozměňovacího návrhu výboru pro životní prostředí, nicméně nabízí i variantu ukončení chovu až v lednu 2021, coby kompromisní termín. Děkuji. Odůvodnění je uvedeno přímo v písemném dokumentu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Táži se, zda se někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Žádnou žádost nevidím. V tom případě končím podrobnou rozpravu a táži se, zda si chce pan navrhovatel či zpravodaj vzít závěrečné slovo. Není tomu tak.

 

Vzhledem k tomu, že žádné další návrhy nepadly, já končím druhé čtení tohoto návrhu a děkuji.

 

Přečtu omluvy. Dnes od 13 hodin do konce jednání z pracovních důvodů se omlouvá pan ministr Stropnický, dále dnes od 12.30 do 14 hodin z osobních důvodů se omlouvá pan poslanec Herbert Pavera, dnes od 12.45 do 14 hodin se omlouvá pan poslanec Kaňkovský, dále od 12.30 do konce jednacího dne se omlouvá pan poslanec Jaroslav Holík, dnes od 11.30 do 14 hodin z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Ivan Gabal, dnes od 11.30 do konce jednacího dne se omlouvá pan poslanec Milan Urban a dnes od 11 do 14 hodin z pracovních důvodů se omlouvá paní poslankyně Jitka Chalánková.

 

Na základě dohody předsedů poslaneckých klubů navrhuji, abychom další body z 56. schůze vyřadili z jednání a poté tuto schůzi ukončili. Já přivolám kolegy a kolegyně z předsálí a dám o tomto návrhu hlasovat. Eviduji žádost o odhlášení. Já vás nejprve tedy všechny odhlásím a požádám vás, abyste se přihlásili svými kartami... Počet se ustálil.

 

A já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro vyřazení zbývajících bodů z 56. schůze, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 568, přihlášeno je 98 poslankyň a poslanců, pro návrh 73 poslanců, proti 16. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas.

 

Vzhledem k tomu, že všechny další body 56. schůze byly vyřazeny, já končím 56. schůzi Poslanecké sněmovny a přeji vám pěkný zbytek dne a hezký začátek května.

 

(Schůze skončila ve 13.08 hodin.)***
Přihlásit/registrovat se do ISP