(12.50 hodin)
(pokračuje Valenta)

A to je třeba zcela jistě změnit. Neuznávám pseudoargumenty typu, že dokud existuje poptávka, potud musí být i nabídka. A jestli my se jí nepřizpůsobíme, tak trh bude stejně saturován kožešinami z takzvaných černých chovů, případně lacinými kožešinovými náhražkami z Číny apod. V dnešní době je zabíjení zvířat kvůli lidské módě morálně neospravedlnitelné a chápou to naštěstí dokonce již i nejvýznamnější módní návrháři, kteří tu poptávku tlačí stále hlouběji ke dnu: Armani, Calvin Klein, Hugo Boss a další. Zvířata u nás jsou hromadně zabíjena, a to útrpnou formou plynem či elektrickým proudem. Vzpomněl jsem si v tomto ohledu také mimo jiné na dvě interpelace na ministra zemědělství Jurečku, který je teď nepřítomen, ohledně zákazu porážek halal. Ten sice velice přesvědčivě avizoval jednání se zainteresovanými organizacemi a na mikrofon mi na tomto místě několikrát slíbil, že mě bude o výsledku průběžně informovat, ale ty jeho sliby byly před dvěma lety tím posledním, co jsem od něj k tomuto tématu vyslechl. Nejspíše mu byly náboženské pohnutky k rituálním porážkám přednější než člověkem zbytečně a velice útrpně prodlužovaná smrt jatečných zvířat.

Ale abych se vrátil zpět k návrhu tohoto zákona. Lisabonská smlouva konstatuje, že zvířata jsou vnímající bytosti a tedy nakládání s nimi musí být regulováno. A také proto téměř polovina států Evropské unie chovy již zakázala a v dalších zemích debaty o takovémto zákaze již probíhají. Smlouva o fungování Evropské unie v článku 13 zase praví, že by členské státy měly plně zohledňovat požadavky na dobré životní podmínky zvířat jako vnímajících bytostí, a neomezuje je v možnosti kožešinové farmy zakázat. A odůvodňuje to zcela pragmaticky, že dosud nebyly vyvinuty žádné komerční systémy chovu, které by potřebám lišek a norků vyhovovaly. V restrikci se jedná konkrétně pouze o devět chovů u nás: v Dolní Cerekvi, Jiříkovicích, Syrovicích, Křižanovicích, Klopotovicích, Bruzovicích, Pustějově, Vítějevsi a Velkém Ratmírově. Tudíž nevyvstane žádný nepřiměřený zásah do podnikatelského prostředí. Ztráty zrušených chovů lze kompenzovat vyhláškou a doba činnosti orientovaná k roku 2018 je jistě dostatečná. Naše veřejnost si tuto normu většinově přeje. Podle údajů Centra pro výzkum veřejného mínění z prosince 2015 s chovem takzvaných kožešinových zvířat nesouhlasí více než 70 procent občanů s tím, že by se současná společnost obešla bez kožešinové módy. Podporu tomuto návrhu vyjádřila i velká část odborné veřejnosti a já mohu dodat, že k dnešnímu dni eviduji další výzkum, který hovoří již o 83 procentech lidí odmítajících chov zvířat primárně pro kožešinové účely.

V souvislosti s návrhem zákona odmítám mimo jiné i nesmyslnou politizaci celého problému ze strany některých pisálků a mediálních znalců všehomíra. Pro jisté odlehčení vám zacituji například únorový Reflex. "Odpor levice proti norkovým kožichům lze snadno vysvětlit třídně. Buržoazní panička v norkovém kožichu samozřejmě vyvolává třídní zášť. Vždyť našim soudružkám stačí gumáky, montérky a rádiovky." Tak to jen pro ilustraci mentálních pochodů některých. Jak jistě víte, předkladatelé tohoto návrhu se rekrutují nejenom z levé části politického spektra, ale i z nemalé části pravice.

Ještě bych se dovolil zmínit k jednomu pozměňovacímu návrhu, který navrhuje přechodové období. Toto přechodové období bylo prozkoumáno Parlamentním institutem, který ve své práci MP 3095 toto posoudil. A z této práce vyplývá, že navržené přechodové období je v mezinárodním srovnání ojedinělé, neboť přechodné období stanoví časově neomezenou výjimku pro dosavadní podnikatele, a to je velice důležité, neomezenou výjimku pro dosavadní podnikatele a výjimku pro přechod hospodářství chovatele podle věty první na jinou právnickou nebo fyzickou osobu. Za druhé nebrání chovateli, který používá časově neomezené výjimky, a to je také důležité, aby podnikání kdykoliv v budoucnu ještě rozšířil, aby případně zřizoval nové a další chovy, navyšoval počty chovaných zvířat, počty kotců atd. Navržené přechodové období se liší od zahraničních úprav přechodných období při zavádění zákazu chovu kožešinových zvířat, neboť ve vztahu k dosavadním podnikatelům nesměřuje k ukončení chovu a usmrcování zvířat výhradně nebo primárně za účelem získání kožešin, respektive ani nesměřuje ke snížení počtu takto chovaných nebo usmrcovaných zvířat.

Vážené kolegyně a vážení kolegové, argumentů pro podporu přijetí této normy lze snášet ještě mnoho a mnoho, a to alespoň podle mého názoru mnohem relevantnějších a tedy fakticky silnějších, než jsou protiargumenty odpůrců. Proto vás v zájmu nejen zbytečně trpících zvířat, nejedná se přece v tomto případě ani o součást potravinového řetězce člověka, ale i v zájmu moderního lidství 21. století prosím i o vaši podporu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane poslanče. Eviduji faktickou poznámku paní poslankyně Pěnčíkové - není tomu tak. V tom případě řádně vystoupí pan poslanec Kučera. Prosím.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den, děkuji za slovo. Já jsem se zájmem poslouchal slova mého předřečníka, který slíbil, že bude mluvit krátce. Zejména mě zaujala pasáž o těch buržoazních paničkách s kožešinovými límci. Ta byla skutečně povedená.

Nicméně já jsem si dovolil tady vystoupit z jiného důvodu, protože tady zastupuji mého kolegu pana poslance Herberta Paveru, který měl připravený pozměňovací návrh, nicméně v tuto chvíli je řádně omluven. Tento pozměňovací návrh, který máte v systému vložen pod číslem 6287, se týká ochrany zvířat v zájmových chovech a zvířat určených pro zájmové chovy. A právě změna odstavce 1 v § 13 umožní vydání vyhlášky zaměřené na chov psů, která v současném znění zákona nenachází právní oporu. A v současnosti je platná pouze vyhláška číslo 21/2013 Sb., o stanovení podmínek při chovu psů a koček, která je v současnosti již nedostačující a vyžaduje novelizaci. Já se k tomuto pozměňovacímu návrhu posléze přihlásím i v podrobné rozpravě, do které se tímto hlásím.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Táži se, zda někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pan zpravodaj, prosím.

 

Poslanec Josef Kott: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem vložil do systému dva pozměňovací návrhy, se kterými bych vás chtěl seznámit. Ten první pozměňovací návrh se týká poskytnutí náhrady. Návrh přebírá pozměňovací návrh výboru pro životní prostředí a pouze do něj v § 29c přidává jeden nový odstavec 5, jehož smyslem je umožnit Ministerstvu při poskytování kompenzačních příspěvků zohlednit i jiné potřeby chovatelů, než je splnění dlouhodobých závazků z nevrácených investic. Kromě nárokového příspěvku, který chovatelům pomůže zvládnout dlouhodobé závazky, tak mohou chovatelé dodat ještě další příspěvek navíc až ve výši jejich průměrného ročního čistého zisku. Podrobnosti stanoví Ministerstvo v souladu s odstavcem 7 vyhláškou. To je první pozměňovací návrh. Druhý pozměňovací návrh jasně specifikuje ty náhrady, které chovatelům tím, že ukončí svůj chov, vzniknou.

Takže odůvodnění. Návrhem je prodlužovaná lhůta k ukončení chovů kožešinových zvířat o čtyři roky, to je do 31. prosince 2022, a dále se stanovuje přehledný a administrativně nenáročný výpočet kompenzačního příspěvku pro chovatele, který nebude vyžadovat vydání prováděcího správního předpisu. Kromě odlišné úpravy v nově vkládaném § 29c se návrh textově shoduje s usnesením výboru pro životní prostředí, tisk 742. Prodloužení lhůty k ukončení chovu kožešinových zvířat je možné ospravedlnit důvody ústavně právními a ekonomickými. Zákaz chovu kožešinových zvířat je zásadním zásahem do legitimního očekávání chovatelů kožešinových zvířat.***
Přihlásit/registrovat se do ISP