(12.40 hodin)
(pokračuje Bartošek)

Žádný návrh nevidím. V tom případě dám hlasovat.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přikázání tohoto návrhu výboru pro veřejnou správu, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 566, přihlášeno je 96 poslankyň a poslanců, pro návrh 89, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh jsme přikázali výboru pro veřejnou správu.

 

Poslední návrh, který zazněl, je návrh na zkrácení lhůty na 30 dnů.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh zkrátit lhůtu k projednávání o 30 dnů, tedy na 30 dnů, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 567, přihlášeno je 98 poslankyň a poslanců, pro návrh 66, proti 3. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas a lhůta na projednání byla zkrácena na 30 dnů. Děkuji vám a končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám další bod dnešního jednání a tím je

23.
Návrh poslanců Robina Böhnische, Jiřího Koubka, Jiřího Junka, Jiřího Dolejše, Martina Komárka, Romana Sklenáka, Miroslava Kalouska a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 742/ - druhé čtení

A já prosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele poslanec Robin Böhnisch. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Chtěl bych především Poslanecké sněmovně velmi poděkovat za to, že tento návrh dnes pevně zařadila do svého programu. To druhé poděkování patří oběma výborům, tedy výboru pro životní prostředí a potom především výboru zemědělskému, který tuto normu projednal velice důkladně včetně semináře, který pro zájemce z řad poslanců i veřejnosti připravil. Protože jde o druhé čtení, nebudu dále zdržovat, jen se potom ještě přihlásím do podrobné rozpravy se svým pozměňovacím návrhem. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro životní prostředí jako výboru dalšímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisk 742/2 až 5. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj zemědělského výboru poslanec Josef Kott a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňující návrhy odůvodnil. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Kott: Děkuji za slovo, pane předsedající. Zemědělský výbor projednal tento návrh zákona na své 40. schůzi dne 22. března. Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po úvodním slově zástupce předkladatelů Romana Böhnische a Jiřího Koubka, zpravodajské zprávě poslance Josefa Kotta a po rozpravě za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR návrh poslanců Romana Böhnische, Jiřího Koubka, Jiřího Junka, Jiřího Dolejše, Martina Komárka, Romana Sklenáka, Miroslava Kalouska a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 742, schválit ve znění těchto přijatých pozměňovacích návrhů.

Za prvé, před dosavadní novelizační bod 1 se vkládá nový bod 1, který zní: "Za prvé v § 3 na konci tečka se nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno ab), které zní: "ab) certifikovaným farmovým chovem kožešinových zvířat farmový chov, kterému byl udělen certifikát programu WelFur. Každý chovatel, který chová zvířata v certifikovaném WelFurovém chovu kožešinových zvířat, je povinen předložit platný certifikát programu WellFur při každé kontrole Státní veterinární správy."

Za druhé, dosavadní novelizační bod číslo 1 nově zní: "V § 5 se za odstavec 6 doplňuje nový odstavec 7, který zní: "Zakazuje se chov a usmrcování zvířat výhradně nebo primárně za účelem získání kožešin v jiném než certifikovaném farmovém chovu kožešinových zvířat."

Za třetí, dosavadní novelizační bod číslo 3 nově zní: "za třetí, v paragrafu 27 se na konci odstavce prvého tečka nahrazuje slovem "nebo" a doplňuje se písmeno s), které zní: v rozporu s § 5 odst. 7 chová nebo usmrtí zvíře výhradně nebo primárně za účelem získání kožešin. To neplatí, pokud se jedná o certifikovaný farmový chov kožešinových zvířat."

Za čtvrté, dosavadní novelizační bod 6 nově zní: "6. V § 27 a na konci odstavce prvého tečka nahrazuje slovem "nebo" a doplňuje se písmeno p), které zní: "v rozporu s § 5 odst. 7 chová nebo usmrtí zvíře výhradně nebo primárně za účelem získání kožešin. To neplatí, pokud se jedná o certifikovaný farmový chov kožešinových zvířat."

Za páté, v článku II bod 1 nově zní: "Za prvé, provozuje-li chovatel kožešinových zvířat v rámci podnikatelské činnosti ke dni účinnosti tohoto zákona chov zvířat výhradně nebo primárně za účelem získání kožešin a není-li tento chov provozován v certifikovaném farmovém chovu kožešinových zvířat nebo pozbude-li certifikát programu WelFur, je chovatel povinen získat nejpozději do 2 let ode dne účinnosti tohoto zákona certifikát programu WelFur pro certifikovaný farmový chov kožešinových zvířat podle tohoto zákona. Jinak je chovatel povinen tuto podnikatelskou činnost ve shora uvedené lhůtě ukončit."

Za šesté, článek III zní: "Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení."

Za druhé, pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny PČR.

A za třetí, zmocňuje zpravodaje, aby s tímto seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, což jsem učinil. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní prosím zpravodajku výboru pro životní prostředí poslankyni Marii Pěnčíkovou, aby se ujala slova a informovala nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Dobrý den, dámy a pánové, děkuji za slovo. Seznámím vás se 17. (?) usnesením výboru pro životní prostředí z 41. schůze ze dne 22. března tohoto roku. Po odůvodnění člena návrhové skupiny poslanců Robina Böhnische k zpravodajské zprávě poslankyně Pěnčíkové a po rozpravě výbor pro životní prostředí doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby návrh schválila ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, které máte v bodě jedna tohoto usnesení a to máte k dispozici jako sněmovní tisk 742/5. Já je tady nebudu celé číst.

Za druhé, pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení přeložil předsedovi Poslanecké sněmovny.

Za třetí, zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona ve schůzi výboru pro životní prostředí.

A za čtvrté, zmocňuje zpravodaje výboru, tedy mě, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provel příslušné legislativně technické úpravy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji dvě přihlášky. Pan poslanec Pavera se omlouvá, takže další, kdo by měl vystoupit v obecné rozpravě, je pan poslanec Jiří Valenta. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, nebojte se, nebudu zde již jako jeden z předkladatelů tohoto návrhu dlouze hovořit tak, jak jsem to učinil v prvním čtení. Jen si, prosím, vyslechněte alespoň krátký popis struktury toho, z čeho vychází mé přesvědčení týkající se navrhovaného zákazu kožešinových zvířat primárně pro kožešiny u nás. Je známo, že kožešiny sloužící jako módní ozdoby či doplňky ať už ve formě límců, lemů či celých kabátů odráží v sobě každodenní útrpný život až 20 tisíc zvířat chovaných u nás. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP