(12.30 hodin)
(pokračuje Farský)

Že je tedy potřeba jít formou souhrnné úpravy, aby se předešlo nekoncepčním zásahům a opakovaným vstupům do stěžejní zákonné materie, jímž občanský zákoník zcela jistě je. Dále říká, že by takové úpravě měla předcházet široká odborná diskuse a nemělo by to být předkládáno takto ad hoc. Zmíněn je také sněmovní tisk 642, který v mezičase už schválen byl, který se podobnou materií zaobíral a i ke spoluvlastnictví se vyjadřoval a přístup měnil. Stejně tak je zmíněno, že Ministerstvo spravedlnosti má za úkol do konce roku 2017 předložit otázku spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek, její řešení komplexní cestou, která by upravila všechny dosud avizované a zmíněné problémy. A dále vláda konstatuje, že nepovažuje za vhodné s ohledem na ochranu práv nabytých v dobré víře do toho vstupovat, a to zvláště v mezičase, kdy předkupní právo bylo omezeno až zrušeno - (Velký hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane poslanče, že vstupuji do vašeho projevu, ale přece jenom míra hluku v sále je velmi vysoká, takže poprosím vás, kolegové a kolegyně, aby v případě, že máte potřebu diskutovat, abyste se odebrali do předsálí. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji. Já už končím. A závěrem tedy konstatuje, že by mohla být ohrožena dobrá víra těch legitimních vlastníků a jejich očekávání, které v uběhlé době prošlo a označuje tuto úpravu za neúplnou, nepřesnou a rozpornou. Z toho důvodu vláda vyslovila k tomuto poslaneckému návrhu zákona, sněmovnímu tisku 920 nesouhlasné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji jednu přihlášku paní poslankyně Válkové. Prosím.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji. Pane místopředsedo, milé kolegyně, milí kolegové, já tady teď promluvím nejen jako právník a řekněme někdo, kdo občanským právem také se už delší dobou zabývá v Poslanecké sněmovně, ale i od roku 1994 předsedkyně bytového družstva, kde jsem ke svému překvapení, někdy milému, někdy nemilému, opětovně volená. Ono to tady má být. Je to tedy na místě říci, že jsem si prošla všechna, i legislativní, údobí a ta současná situace vyžaduje změnu. Pokud jste poslouchali stanovisko vlády záporné, tak já tady reprezentuji opravdu ty, kteří jsou v současné době konfrontováni nemalými problémy při praktickém zajišťování chodu bytových družstev a společenství vlastníků bytových jednotek. Bydlím v době, kde existuje i toto společenství a my vlastně jsme i správcem toho společenství, takže z obou pohledů těchto právních forem bytového vlastnictví mám i praktické zkušenosti, nejenom ty právní. Já tu novelu velmi velmi vítám. Výrazně tisícům, nejen funkcionářům bytových družstev a společenství vlastníků bytových jednotek, ale i běžným družstevníkům usnadní jejich družstevničení v rámci bytového fondu, který jim patří, nebo ho spravují. A spoléhat se na to, že do konce roku 2017 po nových volbách první, co udělá vláda jako prioritu, se bude zabývat touto agendou, je už teď po mých politických zkušenostech naprosto iluzorní a svým způsobem nechápu tento argument. Já osobně samozřejmě budu pro tuto novelu hlasovat.

Pokud jde o předkupní právo, to si ještě musíme vyříkat v ústavně právním výboru, pokud nám umožníte, abychom se touto materií zabývali ve výborech. Tam samozřejmě nemusí panovat shoda, ale pokud jde o těžiště této novely, jednoznačně jsem pro a prosím vás spolu s předkladateli, nejsem předkladatelkou, abyste tento návrhu v zájmu družstevníků i vlastníků bytových jednotek poslali dále do legislativního procesu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní pan poslanec Benda. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane navrhovateli, dámy a pánové, já se pokusím být také velmi stručný. Také jsem předsedou společenství vlastníků jednotek, takže vítám, že je něco takového předloženo. Myslím, že jsme o tom diskutovali na půdě ústavně právního výboru poměrně dlouho. Je tady samozřejmě škoda, že vláda dá, a to před značným časem stanovisko, ve kterém řekne, nedělejte to, my to připravíme a jako obvykle, nepřipraví vůbec nic. To je bohužel lehce neštěstí, ať už ministra Pelikána nebo paní ministryně Šlechtové, do jejichž kompetence spadají občanský zákoník i bytová družstva, že se fakt nedělá vůbec nic a že ty zjevné problémy, a já vím, že je tam spousta pak dílčích otázek, na které mohou být různé názory a kde asi si to zaslouží nějakou delší diskusi. Ale ty zjevné problémy se prostě neřeší.

Současně jsem chtěl jenom říct panu předkladateli, který byl velkým fanouškem znovuzavedení předkupního práva. Nyní se ukazuje u garážových stání, že to může být potenciální problém, že by bylo téměř nejjednodušší, kdybychom se vrátili k původní koncepci schválené novely občanského zákoníku, to, co pan předkladatel protlačil do vládní novely, zase zpět vypustili. Řekli, že předkupní právo u nemovitostí neexistuje, ono ještě stejně nevstoupilo v účinnost, takže by se vůbec nic nestalo a měli bychom vyřešeno a nemuseli bychom přemýšlet nad garážovým stáním. Nepochybně to na jednání ústavně právního výboru navrhnu, ale jak to dopadne v této Sněmovně. Vzhledem k tomu, že minule to bylo 80:80 a teď nás sem chodí tak kolem stovky, tak to může být všechno ještě docela zábavné a zajímavé. Jinak doporučuji, abychom ho schválili a pustili přes první čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také děkuji. Táži se, zda někdo další se hlásí do rozpravy. Prosím, pane navrhovateli, máte slovo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Já se na tu debatu o předkupním právu samozřejmě těším, nicméně to, co chci v tuto chvíli navrhnout, je, abychom zkrátili lhůtu na 30 dnů. Pokud by ta lhůta byla nedostatečně dlouhá k tomu, aby výbory tuto věc projednaly, tak ten tisk nebude zařazen na jednání Sněmovny. Nicméně s ohledem na končící období bych doporučoval, abychom se o to pokusili. Stejně tak bych navrhl, i když nechci fušovat kolegům z výboru pro veřejnou správu do toho, co si zařadí a nezařadí, ale vím, že jsme to s nimi projednávali, tak pokud bude vůle Sněmovny taková, aby to projednal i tento výbor, tak bych to navrhl a doporučil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Táži se, zda někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím. V tom případě končím obecnou rozpravu a táži se, zda pan navrhovatel nebo zpravodaj si chce vzít závěrečné slovo. Není tomu tak.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání a nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně právnímu výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázat jinému výboru jako garančnímu? Návrh nevidím. Eviduji žádost o odhlášení. Já vás tedy všechny odhlásím a požádám vás, abyste se přihlásili svými kartami.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání ústavně právnímu výboru jako výboru garančnímu, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 565, přihlášeno je 94 poslankyň a poslanců, pro návrh 87, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavně právnímu výboru jako garančnímu výboru.

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru, ale pro pořádek zopakuji, že v obecné rozpravě zazněl návrh na přikázání výboru pro veřejnou správu a táži se, zda je ještě další návrh pro přikázání výborům. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP