(12.20 hodin)
(pokračuje Bartošek)

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není zde zájem. V tom případě přistoupíme k hlasování.

 

A já zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 562. Přihlášeno je 113 poslankyň a poslanců, pro návrh 102, proti nikdo. S návrhem byl vysloven souhlas. A já konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. A já se táži, zda má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Prosím, pan poslanec Lank. Máte slovo.

 

Poslanec Martin Lank: Hezké odpoledne. Děkuji za slovo. Já bych si dovolil požádat o přikázání k projednání výboru pro bezpečnost, jak už zaznělo v úvodním slově. Tento návrh zákona se dotýká některých aspektů bezpečnosti, zejména bezpečnosti kybernetické. A já mám ambici tam dát nějaké drobné pozměňující návrhy a byl bych rád, kdyby je příslušný výbor měl šanci projednat. To znamená, prosím vás o podporu přikázání výboru pro bezpečnost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Táži se, zda je ještě další návrh na přikázání výboru. Návrh nevidím, v tom případě dám hlasovat.

 

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přikázání výboru pro bezpečnost, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 563. Přihlášeno je 115 poslankyň a poslanců, pro návrh 97, proti 2. Já konstatuji, že tento tisk jsme přikázali k projednání výboru pro bezpečnost.

 

V obecné rozpravě padl ještě návrh na zkrácení lhůty o třicet dnů, tedy na třicet dnů. Eviduji žádost o odhlášení. Já vás odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami. (Chvíli vyčkává.) Počet se ustálil.

 

A já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh zkrácení lhůty na projednání o třicet dnů, tedy na třicet dnů. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 564. Přihlášeno je 103 poslankyň a poslanců, pro návrh 67, proti 19. Já konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas a lhůta na projednání byla zkrácena o třicet dnů.

 

Já vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu. Otevírám další bod dnešního jednání a tím je

156.
Návrh poslance Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony, a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
/sněmovní tisk 920/ - prvé čtení

Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 920/1. Prosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů poslanec Jeroným Tejc. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Dovolte mi, abych, tak jak již řekl pan místopředseda velmi stručně pohovořil o poslaneckém návrhu zákona, který předložila skupina poslanců napříč politickým spektrem. Já očekávám, že projednávání tohoto návrhu zákona by nemuselo vyvolávat velké emoce. A byl bych rád, kdybychom se shodli ve Sněmovně třeba třemi čtvrtinami na úpravách, které jsou rozumné, které jsou ve prospěch jak lidí, kteří žijí v bytech ve společenství vlastníků jednotek, tak samozřejmě i pro ty, kteří žijí v bytových družstvech.

My jsme se snažili o to, aby ty změny občanského zákoníku, který byl schválen, byť třeba přes můj nesouhlas, byly relativně minimální, aby byly úsporné, a aby směřovaly k tomu, že zjednodušíme pozici lidí žijících v těchto bytech. Těch, kteří spravují tyto byty a uvedu některé z nich. Za prvé zjednodušujeme způsob schvalování změn prohlášení. To je věc, která je technická. Stejně tak stanovujeme jasně pravidlo, že při převodu vlastnického práva k jednotce, tedy u bytů v SVJ, na nabyvatele přecházejí dluhy převodce související se správou domu a pozemku vůči osobě odpovědné. Zjednodušeně řečeno - nebude se stávat, že někdo dluží SVJ, následně prodá tu jednotku, získá peníze a ten dluh vůči SVJ zůstává a musí ho vymáhat na tom původním vlastníkovi a ten nový vlastník, který tento byt koupil, tak už v tu chvíli samozřejmě žádný závazek nemá. Peníze jsou mnohdy pryč a není možné je vymoci a tedy na tom splácení dluhu se podílí všichni ostatní, kteří dluh nezpůsobili.

Snažíme se také o to, abychom usnadnili financování úvěrů bytových družstev. Dnes není možné, aby byl převeden dluh, který je z důvodu modernizace a opravy domu vázne na bytovém družstvu, aby byl převeden na společenství vlastníků jednotek, které vzniklo. My to chceme umožnit, nicméně za souhlasu všech. Tedy sta procent, kterých se to týká tak, aby tady nedocházelo k převádění úvěrů ve chvíli, kdy s tím nesouhlasí všech sto procent zainteresovaných osob.

Stejně tak zjednodušujeme schvalování stanov ve společenství vlastníků. Bohužel působí problémy to, že je potřeba získat stoprocentní souhlas, což je technicky nemožné. V případě se jedná o stovky nebo tisíc bytů a myslím, že to je věc k úvaze tedy, zda tuto věc neupravit a nedat tam kvalifikovanou většinu. My navrhujeme většinu. Nicméně, tak jak jsem hovořil s řadou kolegů, myslím si, že by stálo za to, aby ta většina byla kvalifikovaná.

Poslední je otázka svolávání členských schůzí. Není asi nutné, aby bytové družstvo o deseti bytech muselo mít své webové stránky. Takže pokud stanovy nestanoví jinak a stránky nebude mít, tak bude moci svolávat schůzi běžným způsobem, oznámením na desce. No, a to jsou ty základní věci, o kterých tento zákon hovoří. V tomto týdnu se objevila ještě informace a spekulace o tom, zda zákon při plánovaném zřízení předkupního práva od 1. 1. 2018 počítá s tím, že jsou lidé, kteří mají garážová stání, která jsou samostatná. Nepatří k jednotlivým bytům. Nicméně, jsou-li prodávány tyto byty bez těchto garážových stání, ztrácí hodnotu. Ten návrh, který byl do zákona na základě návrhu pana poslance Chvojky a následně ústavně právního výboru schválen, tu situaci na jedné straně může komplikovat. Na druhé straně ta situace není technicky neřešitelná už podle současné úpravy přídatným spoluvlastnictvím, ale abychom situaci zjednodušili všem, kteří budou chtít, je možné provést ještě úpravu a do tohoto zákona, bude-li shoda, zavést pravidlo, že předkupní právo se nebude vztahovat na společné prostory v domě, které jsou určeny ke konkrétnímu účelu. Tedy například garážová stání. Je to věc debaty, která by proběhla na ústavně právním výboru a nechci ji v tuto chvíli tady do hloubky vést, abychom vás nezdržovali.

To jsou tedy ty základní důvody pro předložení tohoto návrhu zákona. A v obecné rozpravě si dovolím navrhnout, aby tento bod byl projednán nejen ústavně právním výborem, ale také výborem pro veřejnou správu. S kolegy jsme na to téma hovořili a také, aby byla zkrácena lhůta na třicet dnů.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení poslanec Jan Farský. Prosím.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové. Tento sněmovní tisk zde je od září 2016, kdy ho předložila skupina poslanců. Vláda se k němu pak vyjádřila 25. října, resp. 24. října na svém jednání a své stanovisko, které k němu vydala, je nesouhlasné.

Nesouhlasné je hned v pěti bodech. A když je shrnu potom, co předložený návrh byl představen, tak říká, že oceňuje snahu předkladatelů řešit aktuální problémy sešlé z aplikace nové právní úpravy, ale že zároveň nemůže vyslovit souhlas, protože se jedná pouze o dílčí změny a ani zdaleka neřeší všechny problémy stávající právní úpravy. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP