(11.00 hodin)
(pokračuje Černochová)

Když jsem se ptala proč, tak kolegové nevědí. Kdo si chcete zařídit mezinárodní řidičský průkaz, tak stejně musíte postupovat jako v současné době. Mně prostě vadí tahleta překotnost návrhů těsně před volbami, abychom se někomu zalíbili, abychom udělali nějakým způsobem gesto vůči někomu, kdo si to možná ve volbách bude pamatovat. Kolegyně a kolegové, schvalujeme tady nesmysl.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, paní místopředsedkyně.

 

Otevírám další bod, kterým je

174.
Návrh poslanců Václava Votavy, Jaroslava Klašky, Ondřeje Benešíka, Adolfa Beznosky, Jiřího Dolejše, Františka Laudáta, Petra Gazdíka a Karla Raise na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 1019/ - prvé čtení

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 1019/1. Prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl poslanec Václav Votava. Ještě bych uvedl v této souvislosti, že podpis v novele vzal zpět dodatečně pan kolega Rais. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, především mi dovolte, abych vám poděkoval za vaši vstřícnost, která umožnila projednávání tohoto návrhu zákona. Nyní tedy k vlastnímu návrhu.

Tento poslanecký návrh předkládám společně s poslanci napříč politickým spektrem. Nejde o politický návrh, který by směřoval doprava či doleva, jde o návrh poslanců ve prospěch více jak sedm a půl milionu motoristů, těch, kteří dodržují zákony a plní si také svoji povinnost uzavřít ze zákona pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Návrh jsme po odborné stránce konzultovali s Českou kanceláří pojistitelů a podporu mu vyjádřilo Ministerstvo financí, do jehož gesce novelizovaný zákon spadá. Návrh novely zákona 168/1999 Sb., získal také kladné stanovisko vlády.

Nyní bych rád uvedl důvody pro změnu zákona. Opilý policista, který na pražských Vinohradech zničil 30 vozidel, vybržďovač, kvůli němuž zemřel při nehodě kojenec, to jsou pouze dva případy ze zhruba 2 600 nehod, které loni způsobili řidiči vozidel bez uzavřeného povinného ručení. Odhady počtu nepojištěných vozidel na našich silnicích se blíží ke 130 tisícům. Škody za neplatiče povinného ručení zaplatí Česká kancelář pojistitelů z garančního fondu a bude celou tuto částku vymáhat na nepojištěném viníkovi. Škody mohou jít až do desítek milionů korun a na nepojištěných vinících se daří vymoci pouze zlomek z celkové částky. Zbytek zůstane na vrub garančního fondu České kanceláře pojistitelů, který je financován pojišťovnami. Ročně pojišťovny přispějí do garančního fondu na nepojištěné škody částkou 250 milionů korun a tento náklad pak musí promítnout do cen povinného ručení.

V úvodu jsem zmínil dvě mediálně exponované nehody způsobené vloni neplatičem povinného ručení. Položme si nyní otázku. Byli byste ochotni dobrovolně přispět viníkům těchto nehod na úhradu škod, které způsobili? Všichni odpoví, že rozhodně ne nebo alespoň všichni odpoví nebo většina odpoví, že rozhodně ne. Přesto na ně a na tisíce dalších nepojištěných škod nedobrovolně přispíváme ze svého povinného ručení.

Před více než dvěma lety v roce 2014, kdy jsme rušili původní systém financování nepojištěných škod, ve Sněmovně padl slib majitelům více než sedmi a půl milionu pojištěných vozidel, že se postaráme o to, aby nemuseli doplácet na neplatiče povinného ručení. Právě to nyní řeší tento návrh. Nepředkládáme však stejný návrh, protože starý systém měl opravdu mnoho vad a nepřiměřený dopad na některé motoristy. Cílem je přimět k odpovědnosti za škody způsobené nepojištěným vozidlem ty, kteří je mohou způsobit, tedy neplatiče povinného ručení. Pokud tedy Česká kancelář pojistitelů zjistí, že registrované vozidlo, tedy vozidlo v registru vozidel, nemá uzavřené povinné ručení, obešle majitele vozidla s výzvou, aby uhradil příspěvek do garančního fondu. Přičemž promlčecí lhůta se stanoví na jeden rok, tedy maximum příspěvku bude omezeno na jeden rok. Denní sazba příspěvku nepojištěných pak bude stanovena vyhláškou Ministerstva financí. Jde tedy o solidární systém mezi nepojištěnými, kteří se budou na nepojištěné škody skládat příspěvky do garančního fondu. Chci zdůraznit, že ta sazba bude přiměřená, bude vztažená k výši zákonného pojištění. To v řadě případů nebylo v minulém zákonu.

Další významná změna oproti stavu, který platil do roku 2014 je to, že pokud někdo způsobí nepojištěným vozidlem škodu, bude muset do garančního fondu uhradit pouze 30 % celkové škodní částky, maximálně však 300 tisíc korun. Pouze do roku 2014 došlo bezmála ke stovce nehod s nepojištěnou škodou vyšší než jeden milion korun. Tato částka byla pro nepojištěné viníky často likvidační a zpravidla je a jejich rodiny zadluží na celý život. Díky tomuto zmírnění tvrdosti zákona nebudou padat do sociální pasti lidé, kteří často jsou odsouzeni k celoživotnímu splácení, kteří způsobili nepojištěnou škodu například zapůjčeným nepojištěným vozidlem nebo neúmyslně díky opomenutí při platbě povinného ručení. Na trestné činy či jízdu nepojištěným vozidlem pod vlivem alkoholu se však tento strop vztahovat nebude a viníci budou hradit do garančního fondu celou vymáhanou škodu.

Má-li někdo registrováno své vozidlo pro provoz v registru vozidel, pak se předpokládá, že ho používá a musí tedy mít vozidlo pojištěno. Pokud ho neprovozuje a nechce mít pojištěné, nechť odevzdá registrační značky do depozitu a dočasně ho vyřadí z provozu. Tato povinnost je v zákoně ukotvena již nyní. Nicméně není prakticky vůbec vyžadováno její dodržování. Nový příspěvek nepojištěných budou hradit právě ti, kteří mají své vozidlo registrované pro provoz, avšak ho nemají pojištěno.

Česká kancelář pojistitelů nebude mít možnost zasazovat do výše denních sazeb příspěvků nepojištěných. Ty vyhláškou určí Ministerstvo financí, jak jsem již zmínil. Zároveň nebude možné vyměřovat příspěvky na vozidla, která byla nepojištěna před více než rokem. Zároveň bude také platit, že příspěvky od neplatičů povinného ručení budou sloužit pouze pro pokrytí nepojištěných škod. Náš návrh totiž umožňuje, aby peníze, které nebudou v daném kalendářním roce využity na tento účel, převedla Česká kancelář pojistitelů do fondu zábrany škod, kde z nich budou financovány projekty prevence v oblasti silniční bezpečnosti. Zákon nezavádí pro motoristy žádné nové povinnosti spojené s provozem vozidla, nicméně zvyšuje nároky na dodržování dnes platných zákonů.

Dámy a pánové, dovoluji si vás požádat o vyjádření podpory tomuto poslaneckému návrhu novely zákona číslo 168/1999 Sb., který je pod číslem sněmovního tisku 1019 a o jeho propuštění k projednání ve výborech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení. Mám tu poznačeno, je to rukou, špatně se mi to čte a předpokládám, že je to pan poslanec Syblík. Je to tak? Oni mi vás napsali s měkkým, vy jste s tvrdým. (Hovor mimo mikrofon.) A tak dopátrali jsme se. Vždycky s tvrdým, ano, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zdeněk Syblík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Pan předkladatel tady velmi podrobně zdůvodnil návrh tohoto zákona, se kterým se ztotožňuji. Chtěl bych říci, že vláda na své schůzi 27. února 2017 tento návrh projednala a zaujala k němu souhlasné stanovisko. Ještě závěrem bych chtěl k tomu říci, že navrhuji zkrácení lhůty pro projednání ve výborech na 30 dnů. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Já jsem to tedy nepochopil z těch poznámek, je tu škrtnutý i pan Číp a je to z rána a je to prvé čtení. Změnu zpravodaje v prvém čtení musí Sněmovna odhlasovat. Takže bez ohledu na vaše vystoupení a doufám, že to dobře dopadne, ale když tak se běžte sám sebe odhlasovat. (Hovor mimo mikrofon.) Dobře. Tak já přivolám kolegy z předsálí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP