(9.20 hodin)
(pokračuje Šlechtová)

Jsou to pozměňovací návrhy, které považujeme za ne úplně vhodné a které by nepomohly cíli této novely. Jedná se například o návrh E1 a E3, kde je návrh, který v podstatě jde i proti celkovému cíli této novely, aby kontrolu vůbec nevykonával stát, to znamená Ministerstvo pro místní rozvoj, ale jenom živnostenský úřad, což by znamenalo samozřejmě navýšení počtu zaměstnanců živnostenských úřadů. A tady musím říci, že to opravdu není cílem naší novely, aby stát měl nějakou kontrolu i v této agendě. V ČR je spousta agend, na které máme zákony a vždy má stát "něco pod kontrolou". A já osobně bych byla velmi ráda, kdyby vaší, naší spoluprací se dostala i této agendě jaksi možnost dohledu ze strany státu a kontroly ze strany státu a nejen státu. Samozřejmě hygienické stanice, živnostenské úřady a dále.

U pozměňovacích návrhů E1 a E3 máme negativní stanovisko. A tady vás chci informovat, že naše stanoviska byla konzultována i s ostatními rezorty. A v této věci například Ministerstvo průmyslu a obchodu a také Svaz měst a obcí jsou proti. Pozměňovací návrh, ke kterému garanční výbor nepřijal žádné stanovisko, čili o tom budete hlasovat vy.

A považuji za svoji povinnost vám sdělit postoj Ministerstva pro místní rozvoj, aby bylo možné převozy zesnulých osob, respektive mrtvých těl po pozemních komunikacích při smutečním obřadu provádět jakýmkoliv vozidlem. V tomto jsme opravdu zásadně proti. Tento pozměňovací návrh říká, že kdokoliv kdo má jakékoliv auto, kam se vejde rakev, tak zesnulou osobu může sám převézt. Není to možné, není to vhodné a opravdu s tímto pozměňovacím návrhem nemůžeme souhlasit. Jedná se o to, že novelou v podstatě zavádíme možnost osobních vozidel, které jsou v takzvané kategorii M1, mohou mít i více prostoru a dále. Tady bych chtěla říct, že pro nás není možné a pro stát by nemělo být možné, aby každý, kdo má osobní auto, ať už je to velký SUPERB, velká Škodovka, kam se vejde rakev, najednou jel ve smutečním obřadu v tomto autě. Toto je návrh poslanců, se kterým opravdu nesouhlasíme.

Dále výbor nepřijal stanovisko k dalším pozměňovacím návrhům, což je G1 a G4. A tady bych vás požádala, prosím, prosím prostřednictvím pana předsedajícího, o pozornost, protože dopad, pokud by tento pozměňovací návrh byl přijat touto Sněmovnou, může mít i negativní dopady na celou implementaci té novely. Tady se navrhuje, aby výkopové práce na pohřebišti směl provádět pouze provozovatel pohřebiště. Provozovatelem pohřebiště je obec, která si například najímá hrobníky. To znamená, že výkopové práce dělají pouze najatí hrobníci u toho provozovatele pohřebiště. Jde o to, že vypravitel pohřbu, to znamená ten kdo podepisuje žádost o vypravení smutečního obřadu, rakev, samozřejmě vyjednává s pohřební službou, nebude moci sám vybrat pohřební službu s komplexními službami, což považujeme za nesprávné. A tady naopak tato novela má umožnit vypraviteli pohřbu, aby si sám mohl sjednat zajištění veškerých služeb u provozovatele pohřební služby. Protože je mnoho pohřebních služeb, které nabízejí komplexní služby. A tady musím říci, že k těmto pozměňovacím návrhům, opakuji G1 a G4, máme negativní stanovisko, protože se domníváme, že bychom i omezili podnikání v této oblasti.

Pozměňovací návrh G2 se týká sociálních pohřbů. Jedná se o pohřby, kde nejsou dědicové nebo nejsou dohledatelní, kde obec je povinna vypravit, respektive zajistit veškeré činnosti, které se týkají úmrtí osoby na své náklady. Sociální pohřby na základě mého rozhodnutí v roce 2014 proplácí Ministerstvo pro místní rozvoj každé obci, která o to požádá. Samozřejmě má jednotlivé části, které vyžadujeme, to znamená fakturu a podobně.

Občanský zákoník v této oblasti stanoví, že náklady jakéhokoliv pohřbu včetně opatření hrobového místa, se hradí z pozůstalostí nikoli z veřejných rozpočtů. Vládní návrh novely zákona o pohřebnictví proto obci ukládá, aby v případě, že jí dědic odmítne uhradit náklady na pohřbení a na opatření hrobového místa dobrovolně, přihlásila svoji pohledávku do pasiv pozůstalosti. Tady jde o to, že pokud se například dědicové najdou až několik měsíců nebo let, tak obec má povinnost vymáhat náklady, které ona sama zaplatila na pohřeb dané osoby.

Ono se to možná zdá jako jednoduchá věc, nicméně v naší RIA, která je součástí tohoto zákona, vidíte, že máme ročně zhruba přes šest tisíc sociálních pohřbů, které proplácí obec, následně stát a jsou to náklady, které samozřejmě platí daňoví poplatníci.

Co se týká ...

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Paní ministryně, přeruším vás velmi nerad, ale prosím znovu Sněmovnu o klid. Pokud diskutujete něco jiného, než je zákon o pohřebnictví ve třetím čtení, tak mimo sál, v předsálí, prosím. Děkuji, můžete pokračovat.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Děkuji, pane předsedající. A nyní pouze další dva pozměňovací návrhy, které považujeme opravdu za velice riskantní pokud by prošly touto Sněmovnou a já vysvětlím proč.

Jedná se o pozměňovací návrh G7, který považujeme za nadbytečný a zmatečný. Tento návrh sleduje a také může způsobit závažné výkladové problémy v případě, že orgánem, který uloží pokutu za přestupky, nebude obec, ale Krajská hygienická stanice nebo stát. Tady jenom prosím si představte, že dohled, pokuty a podobně bude najednou vykonávat stát, to znamená Ministerstvo pro místní rozvoj, které uloží nějakou pokutu, a tento pozměňovací návrh navrhuje, aby pokuta, kterou uložil stát, šla do rozpočtu obce. To je proti velkým rozpočtovým pravidlům. To vůbec není možné technickými ani zákonnými věcmi takto udělat. To samé hygienická stanice. Pokud by hygienická stanice vybrala nějakou pokutu, tak to jde do rozpočtu Ministerstva zdravotnictví, protože hygienické stanice patří státu. Nemůže to jít najednou z hygienické stanice do rozpočtu obcí. Takže tady prosím apeluji na vás s velkou pokorou, abyste u návrhu G7 podpořili mé stanovisko, které v tomto případě bude negativní. A opravdu jde o to, že by to nedávalo smysl a ani by to nešlo.

A další velký pozměňovací návrh, kde jsem si vědoma, že asi dostáváte spoustu dopisů, se týká vozidel, která jsou určena pro převoz lidských pozůstatků. Jedná se o pozměňovací návrh G19. Tady bych ráda k tomu řekla, že podle českého i (nesrozumitelné) práva jsou tato vozidla pokládána za vozidla zvláštního určení. Návrh stanoví omezení jejich nejvyšší přípustné kapacity počtem maximálně čtyř lidských pozůstatků. Ministerstvo pro místní rozvoj navrhovalo v novele, ať je to bez omezení, protože tímto způsobem samozřejmě můžeme omezovat některé pohřební služby, které již mají větší vozidla. Samozřejmě rozumím etice. Vím, že kolegové tady na galerce s něčím souhlasí, s něčím nesouhlasí. Nicméně tady je nutné, abychom si uvědomili, že pohřebnictví je podnikání jako každé jiné. A tady kdo si vezme opravdu na odpovědnost, že my omezíme počet rakví, respektive míst pro lidské pozůstatky v jednom vozidle.

K tomu bych ještě chtěla říct, že tady to vnímám jako boj pohřebních aktérů mezi sebou a domnívám se, že by stát do toho vůbec neměl vstupovat. Tady je nutné, aby stát zajistil, že převozy jsou možné. A v tuto chvíli není na nás, na státu, abychom určovali počet míst. Samozřejmě z hlediska etiky jsme zvyklí, je to naše tradice, aby bylo jedno místo v jednom autě. Většina pohřebních služeb toto má. Nicméně pokud je například velká bouračka, kde je například šest úmrtí, tak je nutné, aby ty převozy byly.

Já bych tímto pomalu skončila. Chtěla bych vám poděkovat za pozornost. Vypíchla jsem ty nejklíčovější pozměňovací návrhy. Bohužel i z našeho pohledu je tady příliš mnoho hlasování. My ty pozměňovací návrhy opravdu nepovažujeme za dobré. V podstatě souhlasíme pouze s áčkovými, které jsou technickými úpravami. A tady ještě jednou zmiňuji, že i tato oblast je podnikáním v ČR. A všude v oblasti podnikání je konkurenční boj. My jsme tady od toho, abychom nastavili podmínky jednak pro podnikání, ale také pro občany ČR. Ať pro pozůstalé, tak samozřejmě pro naše zesnulé osoby, aby s nimi bylo důstojně zacházeno. Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni Šlechtové za úvodní slovo před otevřením rozpravy. Konstatuji, že zkrátila svou omluvu z důvodu osobních paní kolegyně Lorencová, která už se dostavila na jednání. A otevírám rozpravu, kde mám dvě přihlášky a faktickou mohu dát až po... Nejdříve první. Paní kolegyně Chalánková má slovo a pan kolega Koubek se může přihlásit s faktickou až po prvním vystoupení. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Dovolte, abych okomentovala a požádala kolegy o podporu ke svému pozměňovacímu návrhu, který je v systému pod číslem 5738. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP