(9.10 hodin)
(pokračuje Fiedler)

Důkazem toho, že vláda plní sliby, které dala občanům, je skutečnost, že Ministerstvo spravedlnosti předložilo 10. března 2017 vládě k projednání návrh zákona atd. atd. Já jsem se díval do systému vlády, je tam zaevidován 20. březen, nicméně do Sněmovny nám nedoputoval, a jak sama vláda nebo strany vládní koalice logicky a správně sdělily, že to, co se neprojedná v prvním čtení na dubnové schůzi, již těžko může být do konce tohoto volebního období schváleno. A pokud tedy to, co píše pan premiér, je myšleno vážně, že vláda plní sliby, tak si myslím, že je nejvyšší čas, poslední možnost, abychom tento sněmovní tisk 499 propustili přes první čtení a jestli se potom to, co má vláda připraveno, podá jako komplexní pozměňovací návrh, je už druhá věc. Nemusíme se tou problematikou vůbec dlouze zabývat. Já si myslím, že po tom, co proběhne dubnová schůze, bude dostatek času, abychom pracovali na těch návrzích, které prošly prvním čtením dál.

Chtěl bych vás tedy, kolegové, poprosit, obzvláště ty z vládních stran, abyste dostáli tomu slibu vládního prohlášení a propustili sněmovní tisk 499 na pořad této schůze tak, abychom jej mohli velmi rychle projednat, protože gró debaty bude jistě ve druhém čtení a zabránili tak tomu, aby nemohl být projednán v tomto volebním období. Navrhuji, já to opravím, pane předsedající, jako druhý bod po dnešních třetích čteních tak, abych umožnil panu předsedovi Votavovi několikrát odložený návrh, aby mohl být jako první. Čili oproti písemnému návrhu jako druhý.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Rozumím tomu. Upřesnil jste svůj písemný návrh, že to nebude první, pokud projde návrh kolegy Votavy, že to bude druhým bodem po třetích čteních. Nyní pan kolega Böhnich se hlásil do rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych si dovolil navrhnout dnes jako pevný bod po již pevně zařazených bodech bod číslo 23 sněmovní tisk 742, tedy návrh poslanců Robina Böhnische, Jiřího Koubka, Jiřího Junka, Jiřího Dolejše, Martina Komárka, Romana Sklenáka, Jaroslava Kalouska a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon na ochranu zvířat proti týrání. Jde o druhé čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ano. Kdo dál ke změně programu? Pokud nikdo, můžeme přistoupit k hlasování o jednotlivých bodech. Já vás požádám o to, abyste se usadili na svých místech. Budeme rozhodovat hlasováním o změně našeho programu. Budeme tedy začínat body 232, 245. Dále zařazené body 250, 251. Rozhodneme, jestli je budeme, nebo nebudeme projednávat, protože pan předseda poslaneckého klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek navrhuje jejich vyřazení. Mohu o nich nechat hlasovat jedním hlasováním? Nikdo nic nenamítá. (Námitka ze sálu.) Samostatně? Tak samostatně. Já chápu, že se týkají každý jiného ministerstva. Nejsou tedy nijak spojené. Takže samostatně. Nejdříve vyřazení bodu číslo 250.

 

Zahájil jsem hlasování číslo 497 a ptám se, kdo je pro vyřazení. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 497 z přítomných 121 poslance pro 117, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Druhý návrh, vyřazení bodu číslo 251, civilní letectví, tisk 747.

 

Rozhodneme v hlasování číslo 498, které jsem zahájil. Kdo je pro vyřazení? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 498 z přítomných 122 pro 100, proti 9. Návrh byl také přijat. I tento bod jsme vyřadili z dnešního jednání.

 

Nyní zařazení tisku 1019 prvního čtení, pojištění vozidel pevně dnes po třetích čteních jako první bod.

 

Rozhodneme v hlasování 499, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro zařazení tohoto tisku na projednávání na dnešní den. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 499 z přítomných 123 pro 112, proti 1. Návrh byl přijat a budeme tento tisk projednávat jako první bod po třetích čteních.

 

Dále pan kolega Fiedler správně odhadl, že bude zařazen jako první bod po třetích čteních jiný tisk, ale navrhuje, abychom zařadili jako druhý bod po třetích čteních tisk 499, bod našeho programu 185.

 

Rozhodneme v hlasování číslo 500, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Jde o senátní návrh. Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 500 z přítomných 125 poslanců pro 22, proti 61. Návrh nebyl přijat.

 

Zbývá nám tedy hlasování o zařazení bodu číslo 23 tisku 742 jako druhého bodu pevně zařazeného po třetích čteních. Pardon. (Námitka ze sálu.) Po všech pevně zařazených bodech.

 

Rozhodnutí padne v hlasování číslo 501, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

V hlasování pořadové číslo 501 z přítomných 127 poslanců pro 80, proti 23. Návrh byl přijat.

 

Tím jsme dokončili jednání o programu naší schůze. Ještě přečtu dvě nové omluvy, které došly předsedovi Poslanecké sněmovny, a to omluva pana poslance Jaroslava Klašky od 9 do 12 hodin z pracovních důvodů, a paní poslankyně Lorencové od 9 do 10 hodin z pracovních důvodů. Tím máme vyřízené všechny věci, které patří na začátek schůze, a můžeme se zabývat třetím čtením, které je pevně zařazeno.

Jedná se o bod 232, kterým je

232.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 954/ - třetí čtení

Jsme ve třetím čtení a požádám paní ministryni pro místní rozvoj Karlu Šlechtovou, aby zaujala místo u stolku zpravodajů a zároveň o totéž požádám zpravodaje garančního výboru, a to je výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj pana poslance Ladislava Oklešťka, aby také zaujal své místo u stolku zpravodajů a sledoval rozpravu ve třetím čtení.

Pokud jde o věcné záležitosti, návrh na zamítnutí a pozměňovací návrhy, jsou uvedeny ve sněmovním tisku 954/3, který byl doručen 1. března 2017. Usnesení garančního výboru bylo doručeno poslancům jako sněmovní tisk 954/4. Paní navrhovatelka má jistě zájem uvést třetí čtení svým vystoupením ještě před otevřením rozpravy. Paní ministryně, máte slovo.

 

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová Vážený pane předsedající, vážené dámy poslankyně, vážení pánové poslanci, já jsem velmi ráda, že jste zařadili na program této schůze právě třetí čtení novely zákona o pohřebnictví. Na úvod bych chtěla zmínit jednou větou, že cílem tohoto zákona je opravdu zavést veřejnoprávní kontroly na úrovni státu, krajů, obcí. Chceme zlepšit celé prostředí v oblasti pohřebnictví. Já vás dnes nebudu zatěžovat svým projevem detaily, protože na výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj jsme velmi detailně řešili jednotlivé části, které se týkají změn novely právě tohoto zákona, nicméně ráda bych se vyjádřila k několika pozměňovacím návrhům, o kterých dnes budete hlasovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP