(18.20 hodin)
(pokračuje Maxová)

Takže já začnu znovu. Bohužel musím konstatovat, že předkladatel zákona, to znamená Ministerstvo práce a sociálních věcí, připustilo skutečnou debatu jak uvnitř koalice, tak i s ostatními partnery - Ministerstvo vnitra, Ministerstvo financí, Svaz měst a obcí, Svaz místních samospráv - až v průběhu meziresortního připomínkového řízení. Přes veškerá úsilí spolupředkladatele, tzn. Ministerstva pro místní rozvoj, nebyly připomínky zohledněny. Koncepční rozpory mezi oběma resorty v návrhu zákona o sociálním bydlení a příspěvku na bydlení tedy nebyly vypořádány a nadále trvají. Jedná se zejména o rozpor týkající se vymezení cílové skupiny.

Ministerstvo pro místní rozvoj trvá na reziduálním charakteru systému sociálního bydlení, z čehož vyplývá zacílení na znevýhodněné nebo vyloučené osoby, jejichž nepříznivá situace v oblasti bydlení vyžaduje užívání sociální práce. To jsou osoby, které se běžně na trhu s byty obtížně uplatňují. Tato cílová skupina zahrnuje např. osoby žijící na ubytovnách, v azylových domech, případně využívající sociální služby typu noclehárny. Jedná se o koncept, který vytváří netržní segment nájemního bydlení nekonkurující soukromému sektoru nemovitostí. Uvedený přístup nejenže nemá na volný trh s byty negativní dopad, ale naopak přispěje k vytěsnění těch subjektů, které v současné době využívají chybně nastaveného systému dávek a za vysoké platby poskytují bydlení osobám, které běžný trh s byty nepřijme.

Široce pojatá cílová skupina, kterou prosazuje Ministerstvo práce a sociálních věcí, s sebou nese riziko účelového chování osob, které by za normálních okolností zajistily bydlení na trhu. Pro tyto osoby je obec schopna zajistit bydlení mnohem efektivněji než stát, zejména s využitím stávajících podpůrných nástrojů, což jsou sociální dávky a investiční podpory Ministerstva pro místní rozvoj.

Široké pojetí cílové skupiny přinese neodhadnutelný nárůst finančních nároků a návrat korupčního prostředí. Dlouhé bytové pořadníky, černý trh s byty. Z hlediska bytové politiky dojde k narušení funkčního trhu s byty.

Druhý rozpor, který navazuje na úzké pojetí cílové skupiny, spočívá v požadavku Ministerstva pro místní rozvoj, aby předmětem zákona byl pouze jeden typ sociálního bytu, a to byt, ve kterém je uzavření nájemní smlouvy podmíněno povinným čerpáním sociální práce na základě individuálních potřeb nájemce. Byty bez povinné sociální práce by neměly být předmětem tohoto zákona a zakládat mandatorní nároky na státní rozpočet. Nakládání s těmito byty by mělo plně spadat do samostatné působnosti obcí, které jsou schopné zohlednit místní podmínky a potřeby a mohou již dnes na tyto potřeby využívat dotační prostředky státu.

Ministerstvo pro místní rozvoj již mnoho let nabízí celou řadu dotačních titulů určených pro sociální bydlení, což jsou komunitní domy seniorů, pečovatelské byty, vstupní byty.

V kontextu svého vystoupení si dovoluji upozornit na další nejasnosti v návrhu zákona, jako je např. nedostatečný požadavek na přednostní uplatnění nástrojů sociální politiky při řešení bytové nouze, což jsou sociální dávky, sociální služby a sociální práce, k získání bydlení na trhu před zdánlivě prostým, ale mnohonásobně nákladnějším přidělením sociálního bytu, jehož investice a provoz bude hradit stát, nebo duplicitní pojetí rejstříku sociálního bytového fondu. Navrhujeme, aby rejstřík bytového fondu vedl Státní fond rozvoje bydlení z důvodu zamezení duplicit a snížení finanční náročnosti. Zároveň je potřeba zajistit a dodržovat soulad mezi stavebními předpisy, občanským zákoníkem, a to zejména v oblasti nastavení nájemních vztahů a také mezi dalšími právními předpisy.

Vzhledem k jednoznačné potřebě účinně a neprodleně řešit problematiku sociálního bydlení se obávám, že nevyřešené rozpory zásadním způsobem ztíží, možná i znemožní provádění zákona v praxi.

Děkuji za pozornost jménem paní ministryně Šlechtové.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní poslankyni Radce Maxové. Nyní mám před sebou tři faktické poznámky. Nejdřív pana poslance Karla Fiedlera, poté Františka Laudáta a poté Michala Kučery. Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo. Já jsem přihlášen i v řádné rozpravě k tomu, abych řekl svůj názor k tomu, co se tady odehrává, ale pouze ve faktické poznámce reakci na to, jak probíhá projednávání tohoto zákona. Je to opravdu ostudné, jestliže na konci volebního období doposud nejsilnější strana vládní koalice předloží takto významný návrh zákona, aspoň podle jejich tvrzení, a odehrává se v takové atmosféře, doslova v takovém nezájmu o to, co tady bylo řečeno.

Chtěl bych poděkovat paní zpravodajce za úvodní slovo a velmi věcně a velmi podrobně zpracovanou argumentaci k tomuto zákonu. Ti z nás, kteří poslouchali úvodní slovo zpravodajky Jitky Chalánkové, si asi udělali na věc názor. A já si myslím, že to, v jakém duchu se odehrává projednávání této pro vládu významné koalice, bodu, který my v opozici jsme chtěli řešit, a navrhovali jsme některá řešení, bylo nám vždy řečeno, že vláda přikročí s vlastním návrhem, že to, co navrhovala opozice, jsou nesmysly, tak nyní vidíme, jak si vláda představuje tu kvalitu. A je velmi zarážející, že i v rámci vládní koalice existuje velmi diametrální pohled na předloženou novelu, tak jak jsme slyšeli z právě tlumočeného příspěvku v zastoupení kolegyně Maxové za paní ministryni Šlechtovou.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Karlu Fiedlerovi. Nyní pan poslanec František Laudát, připraví se kolega Kučera také s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo, dámy a pánové. Pan kolega Fiedler mi vzal trochu vítr z plachet. Ale nezlobte se na mě, já vyzývám, vaším prostřednictvím, pane místopředsedo, předsedu klubu sociálních demokratů, aby si vzal do konce dnešního jednacího dne přestávku a ukončil skutečně toto velmi nedůstojné divadlo. Paní předkladatelka, domnívám se, by tady měla sedět, měla by sedět u stolku předkladatelů a zpravodajů. Byl bych nerad, aby skutečně... Předvádíte tady už opravdu trapnou frašku a přestaňte s tím nebo budeme mít ostudu všichni.

Myslím si také, že, byť chápu, že paní ministryně Šlechtová je řádně omluvena, jako spolugestor by tady měla sedět.

Tady se někdo pustil do sociálních experimentů, které můžou stát naši zemi miliardy korun. Neřiditelně, tak jak je celá řada různých podpor a různých příspěvků a rozhazování. Já vás upozorňuji, že za poslední roky jenom tato vláda zaťala mandatorní výdaje ve výši zhruba 75 miliard korun navíc. Jestliže přijede ekonomické ochlazení, vy pošlete Českou republiku do Řecka. Já vás varuju.

Takže opravdu žádám, i přitom, že si paní ministryně zasedla ke stolku předkladatelů, abyste skutečně tuto frašku dneska ukončili. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP