(13.40 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Já se omlouvám. Milí kolegové., prosím, přeneste své hovory do předsálí. Pokračujte prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: ... dítěte, žáka nebo studenta v případech, kdy je taková spolupráce nutná nebo vhodná. K tomu budeme hlasovat zase v jednom balíku o pozměňovacím návrhu A9, který vymezuje obsah vzdělávacího programu s ohledem na programy zaměřené na kompetence učitelů. K tomu budeme hlasovat o možnosti neudělení akreditace při nesplnění podmínek podle bodu A9.

A1 až A15 jsem navrhoval i já, abychom hlasovali společně, to je vlastně legislativně technická úprava, jejímž cílem je posunout účinnost ustanovení o kariérovém poradci, a to z toho důvodu, že je nutné připravit vzdělávací programy pro kariérové poradce v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

Dále budeme v tomto bloku hlasovat o bodech A20 až A22, kdy se navrhuje upravit zmocnění pro vydání vyhlášky tak, aby tato nově stanovovala podrobnosti profesních kompetencí standardu učitele. Učitel by měl pak vždy splňovat požadavky na profesní kompetence v takové míře, aby byl podle svého zařazení v rámci kariérního systému schopen vykonávat příslušné činnosti, to znamená, že učitel ve druhém i třetím kariérním systému bude vždy muset být schopen vykonávat samostatně komplexní vzdělávací a výchovnou činnost. Učitel ve třetím kariérním stupni pak bude muset být na takové úrovni, aby dále mohl i zajišťovat profesní rozvoj pedagogických pracovníků a metodicky koordinovat své kolegy učitele. Pak se navrhuje zpřesnit, že učiteli v prvním kariérním stupni jsou metodické vedení a podpora učitele poskytované pouze po dobu adaptačního řízení. Myslím, že i ten jazyk je hezký.

Bod A24, adaptační období se zkrátí učiteli, který bezprostředně před atestačním řízením vykonával činnost učitele. Jde o učitele, kteří příslušnou odbornou kvalifikaci nemají, ale přesto na škole učí.

A25 až A26, doplňuje se: V zájmu zajištění co největší objektivity doplnit nový podklad, ze kterého vychází ověření kompetence při atestačním řízení pro třetí kariérní stupeň. Tímto by mělo být hodnocení učitele ve třetím kariérním stupni, které by obsahovalo zprávu z nejméně dvou hospitací při výuce hodnoceného učitele, při kterých by hodnotící učitel osobně mohl posoudit kompetence učitele.

K tomu budeme hlasovat o pozměňovacích návrzích A28 až A30, myslím, že ty tři spolu souvisí, kdy učiteli ve třetím kariérním stupni, který bude provádět hodnocení, bude za výkon této činnosti příslušet odměna, jejíž výši stanoví ne ředitel, ale ministerstvo.

Pak máme body A31 až A32, to je jenom legislativně technická úprava.

A33, legislativně technické zpřesnění přechodného ustanovení pro učitele, kteří ke dni účinnosti nevykonávají činnost učitele. (Další odmlka pro neklid v sále.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Omlouvám se, ale prosím, kolegové, o ztišení. Pokračujte prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já to přečtu ještě jednou. (Smích v sále.) Ne od začátku, nebojte se.

Technické zpřesnění - a teď poslouchejte. Ustanovení pro učitele, kteří nevykonávají činnost učitele. O tom jsme chtěli hlasovat zvlášť. Hodnocení učitele, který není učitel. Ale vy o tom chcete hlasovat dohromady i s těmi dobrými věcmi, které tam bezesporu mezi těmi pozměňovacími návrhy jsou.

A34, do doby, než bude dosažený počet učitelů ve třetím kariérním stupni, bude moci hodnocení provádět i učitel, který bude splňovat požadavky stanovené v tomto přechodném ustanovení, i pro členy atestačních komisí pro třetí kariérní stupeň. To znamená, že se jedná o pedagogického pracovníka... (Opět odmlka v reakci na neklid v sále.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Prosím kolegy, zejména tady ten hlouček. Prosím, aby se odebral do kuloárů.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Má odbornou kvalifikaci získanou vysokoškolským vzděláním v magisterském studijním oboru a má 15letou pedagogickou praxi.

A36 navrhuje odložit o rok - tzn. mezi věcnými změnami máme najednou i odložení účinnosti o jeden rok, kdy školy a pedagogičtí pracovníci, resp. učitelé, povinně vytvoří plán pedagogického rozvoje a osobní plány profesního rozvoje.

A37 je zrušení povinného souhlasu ministerstva, to už jsem četl předtím, nebudu to opakovat.

A38, počet hospitací, to jsem četl taky ve svém prvním vystoupení.

A poslední dva. Všechny tyhle věci hlasujeme v jednom balíku. A vy jste to tak chtěli, většinově.

Bod A40 je: Uvádějícímu učiteli bude náležet příplatek 3 000 korun měsíčně nebo 1 500 měsíčně a zároveň bude snížen rozsah jeho přímé pedagogické činnosti.

S tím souvisí bod A41, to jsem navrhoval, aby se o tom hlasovalo zvlášť.

Vím, že někteří na mě pokřikujete, že všichni víte, o čem hlasujete. Já si tak jistý nejsem. Požádal jsem předtím o rozdělení do logických celků, vy jste nám to neumožnili, proto musím říct, že jste nás donutili k tomu, že se u tohoto návrhu zdržíme. Přitom říkám, že většina těch návrhů je dobrých, za normálních okolností, kdybyste vyhověli logickému přání svých kolegů, tak bychom je podpořili, ale ty, které podpořit nechceme a vzhledem k tomu, že vcelku u tohoto pozměňovacího se zdržíme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. Poprosím paní zpravodajku, abychom pokračovali. Prosím, paní zpravodajko, máte slovo.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Vážení kolegové, již nebudu číst čísla těch bodů A1 až až až, to jsem přečetla. Skončila jsem ve svém vystoupení, že všechny tyto body, které obsahuje to druhé hlasování, garanční výbor doporučil.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko paní ministryně. (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o bodech A1, A2, A4 až A6, A9 až A15, A20 až A26, A28 až A38, A40 a 41. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Omlouvám se, prohlašuji toto hlasování za zmatečné, všechny vás odhlašuji. Prosím, abyste se znovu přihlásili hlasovacími kartami. Až se počet ustálí, budeme toto hlasování opakovat.

 

Zahajuji hlasování. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 241. Přihlášeno je 128 poslankyň a poslanců, pro 109, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Třetí hlasování, budeme hlasovat o bodu I1, což je návrh paní kolegyně Dobešová, kterým se doplňuje pozměňovací návrh A9. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zajišťuje profesní rozvoj prostřednictvím akreditovaných programů, nikoliv prostřednictvím NIDV. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko paní ministryně? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování o návrhu I1. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 242. Přihlášeno je 130 poslankyň a poslanců, pro 37, proti 66. Návrh nebyl přijat.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Další hlasování, čtvrté hlasování, jsou body A16 až A19. Opět se jedná o pozměňovací návrhy školského výboru. Věcně jde o vymezení, na koho se vztahuje kariérní řád a nenormativní zakotvení kariérního řádu. Pokud schválíme bod A16, už nebude hlasovatelný D1 v 18. hlasování. Stanovisko výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko paní ministryně? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o bodech A16 až A19. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování 243. Pro 112 poslankyň a poslanců, proti 11. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Tím, že byl návrh přijat, potom nebudeme hlasovat v hlasování osmnáct.

Za páté. Dále budeme hlasovat o poslaneckých návrzích H1 až H5. Jde o poslanecké návrhy poslance Zlatušky. Věcně jde o prostupnost nepedagogů bez adaptačního období na omezenou dobu sedmi let. Stanovisko garančního výboru je nedoporučující. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP