(13.30 hodin)
(pokračuje Bohdalová)

Dále, za páté, budeme hlasovat body H1 až H5.

Za šesté bod D2.

Za sedmé bod C1.

Za osmé bod C2.

Dále body A3 a A27.

Bod A7 - upozorňuji, že bude-li tento schválen, jsou dále nehlasovatelné body D3 a G3.

Jako další budeme hlasovat bod D3, ale pouze nebude-li schválen A7. Bude-li D3 schválen, je další G3 nehlasovatelný.

Za dvanácté. Další bude hlasování o A8, a bude-li tento schválen, je G2 nehlasovatelný.

Za třinácté. Další hlasování bude o A39. Bude-li toto schváleno, je F1 dále nehlasovatelný.

Za čtrnácté budeme hlasovat bod C5.

Za patnácté budeme hlasovat body B1, B2 a B3.

Za šestnácté bychom hlasovali bod C3.

Za sedmnácté bychom bod C4.

Dále bychom hlasovali D1, ale pouze nebude-li schválen A16.

Potom bychom hlasovali E1 až E4.

Za dvacáté - dále bod F1, ale pouze nebude-li schválen A39.

Za dvacáté první - dále body G1 a G4.

22. hlasování - dále bod G2, ale pouze nebude-li schválen A8.

Za dvacáté třetí bod G3, ale pouze nebude-li schválen A7 a ani D3.

Ve 24. hlasování bychom hlasovali o zákonu jako celku ve znění posledních přijatých pozměňovacích návrhů.

Tolik k proceduře. Nyní bych poprosila pana předsedajícího, aby dal hlasovat o jejím schválení.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: To nebude ještě tak rychlé, protože o slovo se hlásí pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Mám návrh na úpravu procedury, ale v zásadě jenom v bodě 2. Já to později přečtu. Navrhuji ještě některá hlasování rozdělit, ale jenom v bodě 2, ostatní už nechat tak, jak jsou.

Já bych s dovolením přečetl ten návrh. Abychom zvlášť hlasovali o návrhu A5, A6. Potom zvlášť A9 a A10. A11 až A15. A20 až A22. A23 zvlášť. A24 zvlášť. A25 a A26 dohromady. A28 až A30 dohromady. A31 až A32 dohromady. A33 zvlášť. A34 zvlášť. A35 zvlášť. A36 zvlášť. A37 samostatně. A38 samostatně a pak dohromady A40 a A41.

Důvod, který mě k tomu vede, je ten, že mnohá sloučená hlasování jsou o různých věcech. Náš klub chce některé z těch věcí podpořit, ale některé ne. Ale pokud to zůstane dohromady, tak je velmi problematické pro to hlasovat. Jako příklad bych mohl uvést například A37 a A38. A37 se týká zrušení povinného souhlasu ministerstva či krajského úřadu pro využití asistenta pedagoga a A38 se týká snížení počtu hospitací. Jak to spolu souvisí, když o tom máme hlasovat dohromady? Takhle bych mohl pokračovat o všech návrzích. Pro nás, kteří nejsme členy školského výboru, je prostě složité v jednom balíku hlasovat o různých věcech. Jak souvisí počet hospitací se zrušením povinného souhlasu s asistentem pedagoga? Podle mě nijak. A takhle bych mohl pokračovat u všech bodů, které jsem jmenoval.

Tam, kde je to možné a kde jsme našli logickou souvislost, jsem samozřejmě navrhl ponechání společného hlasování, například A3 a A4 a podobně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji. To je protinávrh k proceduře. Já vás všechny odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Budeme hlasovat nejprve o protinávrhu, jak jej navrhl pan předseda Stanjura.

Zahajuji hlasování o protinávrhu pana předsedy Stanjury. Kdo je pro hlasování bodů v části A zvlášť, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 237. Přihlášeno je 132 poslankyň a poslanců, pro 34, proti 74. Návrh nebyl přijat.

 

Budeme tedy hlasovat o návrhu procedury, jak jej přednesla paní zpravodajka a doporučil garanční výbor.

Zahajuji hlasování o návrhu procedury. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 238. Přihlášeno je 135 poslankyň a poslanců, pro 103, proti 13. Návrh byl přijat. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Pokud byla schválena procedura, dovolím si vás provést po jednotlivých pozměňovacích návrzích. Jak už jsem avizovala, jako první bude hlasováno o legislativně technické úpravě v bodu H3 v poslaneckém návrhu pana kolegy Zlatušky. Jak jsem již uvedla, za slova "bodu 42" se vkládají slova "v § 29g". Stanovisko garančního výboru je doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko paní ministryně? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o legislativně technické úpravě. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování pořadové číslo 239. Přihlášeno je 135 poslankyň a poslanců, pro 135, proti žádný. Návrh byl přijat.

 

Poslankyně Vlasta Bohdalová: Druhé hlasování by bylo o většině bodů A. Jsou to všechno pozměňovací návrhy a změny, které navrhl a přijal školský výbor jako svoje jednotné usnesení, a bylo to přijato. Byly by to body A1, A2, A4, A5, A6, A9 až A15, A20 až A26, A28 až A38, A40 a A41. Stanovisko garančního výboru bylo doporučující.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: S přednostním právem se hlásí pan předseda Stanjura. Prosím, pane předsedo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Abychom nehlasovali naslepo, tak vám řeknu, o čem budeme hlasovat, a sami posuďte, zda je rozumné o tom hlasovat najednou.

V bodě A1 budeme hlasovat o tom, že přímou pedagogickou činnost vykonává také sociální pedagog. Souběžně budeme hlasovat o návrhu A2, že u osob, které získaly odbornou kvalifikaci v cizím jazyce, se nebude vyžadovat, aby prokázaly znalost českého jazyka, pokud úspěšně vykonají jednotlivou zkoušku, která odpovídá zkoušce z českého jazyka v rámci maturity podle školského zákona. Stávající právní úprava totiž požaduje celou maturitu. Pokud schválíme tento pozměňovací návrh, stačí vykonat pouze v uvozovkách maturitní zkoušku z českého jazyka.

Bod A4, který je technický a souvisí s bodem A3, a přitom A3 budeme hlasovat jindy. Budiž.

Bod A5, který je taky v tomhle balíku. Cílem návrhu je umožnit těm, kteří získají profesní kvalifikaci - a teď je název profesní kvalifikace - vedoucí volnočasových aktivit dětí a mládeže, ekvivalent studia pedagogiky v rozsahu 40 hodin, aby mohli pracovat jako vedoucí zájmových útvarů ve střediscích volného času nebo v domech dětí a mládeže. Používají se oba dva názvy.

Současně navrhla paní zpravodajka, ale i školský výbor, abych byl spravedlivý, abychom hlasovali v rámci toho, co už jsem přečetl u bodu A6, kde je definice sociálního pedagoga, kdy jedním z očekávaných přínosů sociálního pedagoga je zlepšení spolupráce s orgány sociálně-právní ochrany dětí a obecně spolupráce s rodinou dítěte, žáka nebo studenta... (Odmlka pro značný ruch v sále.)

Porada v ředitelně? Nebo nevím, co to je. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP