(12.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Hezké dobré poledne, milé kolegyně, milí kolegové, budeme pokračovat dalším bodem. Je to

244.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 328/1999 Sb.,
o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony
/sněmovní tisk 928/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr vnitra Milan Chovanec a zpravodajka garančního výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj paní poslankyně Věra Kovářová. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 928/4, který vám byl doručen 3. března tohoto roku. Usnesení garančního výboru pak bylo doručeno jako sněmovní tisk 928/5.

Nyní se do rozpravy hlásí pan navrhovatel. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Děkuji. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, velmi krátce. Jsme ve třetím čtení, které řeší vydávání občanských průkazů do budoucna. Znamená to bezplatné vydávání občanských průkazů se strojově čitelnými údaji. Bude to pomáhat v elektronické identifikaci občanů ČR při komunikaci s úřady. To, co to také umožňuje a co se podařilo spravit ve druhém čtení, je nově vydávání občanských průkazů osobám starším 70 let, kde umožníme těmto občanům, aby nemuseli o občanské průkazy žádat ve zkrácené lhůtě. To jsou opatření, která jsou v současné době připravena se změnou tohoto zákona. Chtěl bych vás požádat o podporu tohoto návrhu. Je to další krok k elektronizaci veřejné správy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Otevírám rozpravu, do které se jako první hlásí paní zpravodajka. Prosím, paní zpravodajko.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych načetla návrh legislativně technických úprav.

Za prvé k části první bod 8. V bodu 8 se za text "odstavec 7" vkládá text "a 8" z toho důvodu, že totožnou změnu jako v odst. 7 je nutné provést i v odst. 8. Vypouští se slova "občanský průkaz" z důvodu zavedení legislativní zkratky držitel.

Za druhé v části první se za dosavadní bod 28 vkládá novelizační bod, který zní: X. V § 14 odst. 2 a § 15b odst. 1 se text "odstavec 2" nahrazuje textem "odstavec 3", a to z toho důvodu, že je třeba provést vložení nového odstavce 2 do § 8 bod 14 a přečíslování následujících odstavců je nutné aktualizovat odkazy a doplnit novelizační bod.

Za třetí k části čtvrté čl. 4 bod 1, což je změna zákona o informačních systémech veřejné správy. V část čtvrté čl. 4 v bodě 1 se písmeno V nahrazuje písmenem W a písmeno W se nahrazuje písmenem X.

Z kontextu navrhovaného usnesení vyplývá, že záměrem předkladatele bylo doplnění nového písmena v § 2 zákona číslo 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů. Jelikož písmeno W se v předmětném ustanovení již nachází, je nutné písmeno W nahradit písmenem X.

V případě přijetí pozměňovacích návrhů podle tisku 928/2 - teď se ptám legislativy, jestli je to skutečně lomeno dva, nebo lomeno čtyři? (Reakce mimo mikrofon.) Lomeno čtyři.

Za prvé, k pozměňovacímu návrhu v bodě číslo 3 v § 4a odst. 6 se text odst. 6 nahrazuje textem odst. 7, a to z toho důvodu, že je třeba provést aktualizaci odkazů vzhledem ke změně v § 4.

Za druhé k pozměňovacímu návrhu v bodě číslo 5 v § 8 odst. 7 a 8 se text v odst. 2 nahrazuje textem v odst. 3. Je třeba provést aktualizaci odkazů vzhledem k vložení nového § 8 odst. 2.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji paní zpravodajce. Dále se do rozpravy hlásí pan předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura, po něm paní poslankyně Fischerová. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Děkuji za slovo. Já mám nikoli řečnickou otázku pro pana ministra, pro vás, milé kolegyně, milí kolegové. Pan ministr chce, abychom to dneska schválili, ale už minule v druhém čtení přiznal, že ten zákon budeme opět novelizovat. Pokud mi nevěříte, tak se podívejte na stránky, možná pan ministr to potvrdí dneska v rozpravě. A my mnozí doporučujeme, abychom počkali do schválení zákona o elektronické identitě, a pak se k tomu vrátili, a ne že vydáme jeden předpis a hned ho budeme novelizovat poté, co schválíme jiný předpis.

Abyste neměli pocit, že to je nějaká opoziční obstrukce, tak chci připomenout, že zákon o elektronické identitě v prvém čtení máme pevně zařazen na příští středu odpoledne jako první bod - myslím, že mám pravdu, pane ministře, že to je první bod odpoledne. Stejně tak je zařazeno prvé čtení souvisejícího zákona na příští středu odpoledne. Nevím, možná nám to může prozradit pan ministr, jestli bude žádat o zkrácení lhůty u zákona o elektronické identitě, nebo ne. Já to považuji v této chvíli za pravděpodobné, stalo se takovou módou, že vlastně u každého vládního návrhu v prvém čtení se hlasuje o zkrácení lhůty. Vím, že pan premiér už ohlásil v Hradci, že bude mít ty občanky s čipem od roku 2018.

Ale vrátím se k otázkám, které jsem kladl v druhém čtení. K čemu nám budou? Kdo bude schopen z úřadů, institucí ten čip, který je bezesporu užitečný, a je užitečný k tomu, že tam mohou být informace, které nechceme, aby byly jednoduše čitelné, kdo bude umět ty informace načíst, zpracovat a na základě těch informací rozhodnout?

Opravdu nerozumím, pane ministře, možná byste mi to mohl vysvětlit. Když ten zákon potřebujete novelizovat, proč ho nechcete opravit ještě teď? Proč chcete mít dva zářezy ve Sbírce zákonů? Stává se tady poměrně často: Já vím, že je tam chyba, ale nebojte, při nejbližší příležitosti to budeme novelizovat. Těch příležitostí už moc není. A co když nestihnete projednat zákon o elektronické identitě? Tak to bude úplně k ničemu.

Já tedy procedurálně navrhuji, abychom opakovali druhé čtení, aby v rámci druhého čtení pan ministr a jeho lidé si našli ochotného poslance, který tu budoucí novelu načte v rámci standardního druhého čtení. Můžeme to opravit a nemusíme vydávat dva návrhy zákona. Stačí jeden.

Já tu debatu o elektronické identitě nechám na příští týden. Nemá cenu, abychom to vedli dneska a příští týden to opakovali. Ale tady opravdu není kam spěchat. A pokud se, milé kolegyně, milí kolegové, rozhodnete, že vyslyšíte přání pana ministra, tak si současně říkáte a vzkazujete to všem: my víme, že je tam chyba, my víme, že se to musí opravit, my víme, že se to musí opravit velmi brzy, ale přesto to uděláme, protože to chce pan ministr Chovanec. Žádný logický důvod pro to, abychom hlasovali dnes a nepočkali v rámci druhého čtení v zásadě čtyři nebo pět týdnů, já bych řekl pět. To znamená, pokud to dobře počítám, dá se do pololetí tohoto roku schválit jak zákon o elektronické identitě, tak zákon o občanských průkazech bez nutnosti další novelizace.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Stanjurovi. Eviduji jeho návrh na opakování druhého čtení, o kterém po ukončení rozpravy dám hlasovat.

Další řádně přihlášenou je paní poslankyně Jana Fischerová, po ní pan poslanec Klán. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Fischerová: Děkuji za slovo, přeji všem příjemné odpoledne v pátek. Tím, že pan předseda klubu ODS řekl zde už mnohé, co jsem chtěla říci i já, pan poslanec Stanjura, tak já jenom dodám to, co zde ještě nebylo řečeno.

Tak jak jsme projednávali ve výboru pro veřejnou správu a několikrát tento zákon o občanských průkazech, tak jsem ráda například., řeknu to dobré, to pozitivní, že tam opravdu jsou věci pro občany velmi dobré, jako že do 24 hodin, i když za příplatek, je možné toto si pořídit. Je tam systematicky načtený pozměňovací návrh zákona, který právě toto řeší, pět dnů je tam další rozmezí, odstupňované finančně. Je to ve prospěch občanů, to je naprosto v pořádku. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP