(11.00 hodin)

 

Poslanec Daniel Korte: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, kolega Plíšek tady řekl, že část toho návrhu kolegy Klučky my nemůžeme podpořit. Já zde musím zdůraznit, že to my je nemístné. Klub TOP 09 nepřijal závazné stanovisko, já jsem na výboru podpořil návrh kolegy Klučky a podpořím ho i zde hlasováním na plénu.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane poslanče. A nyní tedy s přednostním právem pan ministr Jan Chvojka. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr vlády ČR Jan Chvojka: Hezké dopoledne, dámy a pánové. Kolegyně, kolegové, věřte mi, že nemám radost z toho, že musím určitým způsobem ukázat na určité nedostatky pozměňovacího návrhu svého ctěného kolegy Klučky. Ale nedá mi to, já jsem jako ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu zároveň předsedou vládní Rady pro lidská práva. A ta tento návrh probírala na svém posledním zasedání dne 21. března a zavázala mě k tomu, abych tady určitým způsobem nastínil problematické body, které podle Rady pro lidská práva pozměňovací návrh mého ctěného kolegy Klučky má.

Rád bych tedy Sněmovně přinesl pro informaci podnět Rady vlády České republiky pro lidská práva k pozměňovacímu návrhu poslance Klučky ke sněmovnímu tisku číslo 990, což je vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

V souladu se svým statutem chce rada jako poradní orgán vlády podnětem Sněmovnu informovat o svých pochybnostech nad souladem tohoto pozměňovacího návrhu s ústavním pořádkem a s mezinárodními závazky České republiky včetně práva Evropské unie. Některá navrhovaná opatření Rada vlády pro lidská práva považuje za nepřiměřený zásah do práv, která cizincům i občanům České republiky přiznává ústavní pořádek či mezinárodní právo. Jako problematické vnímá Rada vlády pro lidská práva zejména tyto čtyři oblasti:

1. Vyloučení soudního přezkumu v řízeních o pobytech na území České republiky.

2. Omezení soudního přezkumu zbavení svobody cizinců.

3. Neposuzování přiměřenosti dopadů rozhodnutí do života cizinců a cizinek.

4. Omezování práv rodinných příslušníků občanů České republiky na sloučení rodiny.

Na základě svého statutu rada mne jako svého předsedu požádala o to, abych vás s tímto podnětem seznámil a upozornil vás tím na možné důsledky přijetí uvedeného pozměňovacího návrhu z hlediska dodržování ústavního pořádku a mezinárodních závazků České republiky. Rada vlády samozřejmě plně respektuje pozici každého jednoho poslance v současné fázi projednávání návrhu v Poslanecké sněmovně. Vy ovšem máte možnost se těmito podněty a doporučením rady zabývat a případně je zohlednit při svém hlasování. Ale zda tak učiníte, je samozřejmě plně na vás.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane ministře. Nyní s řádnou přihláškou do rozpravy pan poslanec Klučka. Máte slovo.

 

Poslanec Václav Klučka: Děkuji vám, pane místopředsedo. Já budu co nejstručnější, ale přitom řeknu argumenty, které mě vedou k tomu, abych vám své stanovisko ke svému pozměňovacímu návrhu co nejlépe vysvětlil.

Zákon o pobytu cizinců se připravoval pěknou řádku měsíců. Připravoval se v dynamické době, kdy migrace z roku 2015 velmi silně ovlivnila celé myšlení toho pracovního týmu. Přes to všechno, že se do původního zákona do připomínkového řízení dostávaly věci, které znamenaly to zpřísnění, přes to všechno připomínkovým řízením prostě neprošly. Mezitím vláda České republiky zadává audit národní bezpečnosti. Audit národní bezpečnosti - a teď prosím pěkně, dávejte pozor - byl ve vládě schválen 14. prosince, tedy poté, kdy nám zákon o pobytu cizinců přistál jako sněmovní tisk v Poslanecké sněmovně. Mě pochopitelně jako člena výboru pro bezpečnost velmi zajímalo, jak jsou závěry tohoto auditu, které v oblasti migrační politiky jsou naprosto jasné, já vám je přečtu, implementovány do příslušného zákona. A tam začala ta moje aktivita.

Proč jste nebyli přísnější? Proč jste do toho zákona z té aplikační praxe, kterou máte, nedávali věci, které v oblasti rizik znamenají dosti výrazné nebezpečí pro vnitřní bezpečnost státu? Každý pobyt cizince svým způsobem - svým způsobem - je věcí zvláštní. A musíme být přesvědčeni o tom, že ten cizinec je schopen na území České republiky žít, je schopen se přizpůsobit právnímu řádu a je schopen dodržovat všechny zákony, které Česká republika má. Toto je věc správního řízení, které souvisí s pobytem na území České republiky.

Řekl jsem vám, že vám ocituji několik vět z té analýzy národní bezpečnosti:

Migrační politika musí v tomto ohledu, tedy migrační politiky, minimalizovat riziko neúspěšné integrace již od samotného počátku imigračního procesu /radikální cizinci, riziko závislosti na sociálním systému/. Je snadnější předcházet problému než čelit následkům neřízené migrace a nezvládnutí integrace. Stěžejní pro efektivní řízení migrace je možnost a schopnost nastavit legislativní podmínky k vstupu a pobytu cizinců tak, aby imigrace na území byla dlouhodobě přínosná a aby byly minimalizovány případné negativní dopady. Podstatné z hlediska důvěryhodnosti celého imigračního procesu je schopnost státu zajistit efektivně a účinně návrat cizinců, kteří na území vstoupili neoprávněně nebo oprávnění k pobytu na území ztratili. Na neúspěchu či úspěchu návratnosti politiky závisí míra rizika, eskalace účinnosti hrozby. I zde je kladen důraz na efektivitu a skutečnou proveditelnost návratu cizince do domovské země či do země svého posledního pobytu.

V legislativních opatřeních na prvním bodě v závěrech je: Je třeba provést novelu zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců z hlediska - teď dávejte pozor - posílení bezpečnostních prvků imigračního procesu. Za druhé. Je třeba provést novelu zákona č. 326, to je ten samý zákon o pobytu cizinců, s ohledem na posílení povinných prvků integrace.

Čemu jsem se zpronevěřil? Co jsem udělal špatně, když jsem chtěl po ministerstvu, ano po ministerstvu, ať mi připraví návrhy, kterými zpřísníme ten proces, o kterém oni sami mluví, že je nedostatečný. Toto je můj pozměňovací návrh v 15 bodech. Toto je ten návrh, který byl chystán třebas možná delší dobu, než měl. Ale my jsme nechtěli udělat chybu. A já bych se rozhodně nepodepsal pod žádný pozměňovací návrh, který by byl legislativně vadný, a neměl svou vlastní odpovědnost za to, že jsem takovýto návrh přinesl. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP