(10.30 hodin)

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Stanovisko nebylo přijato. Jedná se o změnu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 206, přihlášeno je 169, pro 19, proti 45, tento návrh nebyl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Nyní ve 13. kroku budeme hlasovat o návrhu F, který se týká kybernetické bezpečnosti.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Neutrální.) Výbor? (Doporučuje.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 207, přihlášeno je 169, pro 110, proti 11, návrh byl přijat.

 

Mám za to, že jsme hlasovali o všech pozměňovacích návrzích.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Ano, vychází mi to také tak. Nezbývá než ten návrh zákona jako celku.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano. Návrh usnesení zní: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích, podle sněmovního tisku 929, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Prosím pana ministra. (Kladné.) Pan zpravodaj. (Doporučuje.)

Zahajuji hlasování, ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování 208, přihlášeno je 169, pro 119, proti 18. Tento návrh byl přijat, a já konstatuji, že jsme s návrhem zákona vyslovili souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji a předám řízení schůze.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Dobrý den všem. Budeme pokračovat. A já otevírám bod

243.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb.,
o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
/sněmovní tisk 990/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal pan ministr vnitra Milan Chovanec a zpravodajka garančního výboru, výboru pro bezpečnost, poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová. Zpravodajku dne 22. zastupoval pan poslanec Václav Klučka. Paní zpravodajko, výborně.

Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 990/2, který byl doručen dne 28. února 2017. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 990/3.

Nyní se ptám navrhovatele, zda si přeje vystoupit před otevřením rozpravy. Je tomu tak. Pane ministře, máte slovo.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, hlavním cílem tohoto návrhu je posílit bezpečnostní prvky migračního procesu a mechanismy zamezující zneužívání ustanovení migračního procesu. Vláda těmito opatřeními reaguje zejména na schválený audit národní bezpečnosti a mj. na podněty výboru pro evropské záležitosti, který vládu požádal o posílení bezpečnostních prvků v rámci migračního procesu.

Návrhem jsou dále do českého právního řádu transponovány dvě směrnice EU, které upravují podmínky pobytu příslušníků třetích zemí. Jde jednak o cizince, kteří mají na území ČR zaměstnání jako sezónní pracovníci, a jednak o cizince, kteří mají být na území ČR převedeni k výkonu konkrétní kvalifikované pracovní pozice v rámci jednoho koncernu.

Návrh obsahuje také další změny, které vyplynuly z aplikační praxe a které je nutné převést i vzhledem k současnému vývoji migrační situace. Osobně oceňuji, že pan poslanec Klučka svými pozměňovacími návrhy reaguje na aktuální problémy, spojené s koncentrací cizinců v průmyslových zónách, např. v Kvasinách a v Plzni. Současně se navrhují opatření, která v souladu s auditem národní bezpečnosti povedou ke zvýšení bezpečnosti v ČR. Rád bych vám uvedl jeden konkrétní případ, kdy se jedná o cizince, který byl odsouzen k mnohaletému vězení na území ČR, a to za vraždu příslušníků Policie ČR. V současné době tento cizinec žádá de facto o sloučení s občanem ČR a český stát nemá nástroje, jak v této věci konat v souladu se zájmy českého státu. Názorem Ministerstva vnitra je, že zájem takovéhoto cizince na zachování jeho pobytového oprávnění s přihlédnutím k jeho rodinným vazbám by neměl převážit nad zájmem ČR a zachování bezpečnosti v našem státě.

Ke zmíněné neslučitelnosti některých návrhů pana poslance Klučky s ústavním pořádkem a mezinárodními závazky ČR a právem EU mohu uvést, že Ministerstvo vnitra se touto problematikou velmi detailně zaobíralo a na základě názoru našich expertů jsme přesvědčeni o tom, že tyto návrhy nejsou v nesouladu s Ústavou ČR ani s mezinárodními závazky.

Cílem vlády je na jedné straně podporovat migraci, která bude přínosná pro ČR, současně však vždy zohledňovat bezpečnostní prvky a bezpečnostní rizika, která jsou s touto migrací spojená. Domnívám se, že navržené změny umožní ČR pružně adekvátně reagovat na vývoj v rámci migračních toků a dalších případných migračních krizí. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane ministře. Nyní otevírám rozpravu, do které se přihlásil jako první pan poslanec Plíšek, ale faktická poznámka mi svítí u pana poslance Jiřího Zlatušky. Paní zpravodajka se chce vyjádřit.

 

Poslankyně Zuzka Bebarová Rujbrová: Ano, dobrý den. Dovolím si jenom velice stručně na úvod tohoto zákona. Česká republika má relativně dobrou legislativu v oblasti úpravy azylového práva i cizineckých předpisů. O tom svědčí to, že jako jeden z mála států EU není dotčena migrační vlnou, prostě proto, že u nás jsou předpisy poměrně přísné a migranti o ČR zájem ztrácejí.

Současný návrh zákona z dílny Ministerstva vnitra představuje určitou formu dalšího zpřísnění. Rozumím tomu, ale řekla bych, že bychom neměli jít za čáru, kterou pro mě představuje pozměňovací návrh kolegy Klučky, jakkoli ho Ministerstvo vnitra podporuje. Jestliže má být ČR nazývána právním státem, chápu, že bude preferovat práva svých občanů, ale určitý právní rámec by měl být zachován pro všechny občany. A pro mě nemožnost přezkumu správním soudem je nepřekročitelnou hranicí. Z tohoto důvodu nebudu podporovat pozměňovací návrh pana poslance Klučky a pro Sněmovnu upozorňuji, že na doporučení výboru bude hlasován zvlášť. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, paní zpravodajko. Nyní tedy technická poznámka pana profesora Zlatušky, poté technická paní poslankyně Válková.

 

Poslanec Jiří Zlatuška: Také bych chtěl k tomu návrhu pana poslance Klučky, tak jak se o něm vyjádřil pochvalně pan ministr, přitom mám pocit, že panu poslanci Klučkovi ten návrh připravovalo ministerstvo, resp. pan ministr, takže chválil vlastně sám sebe.

Díky tomu, že se obešlo připomínkové řízení, tak kromě těch obecně právních nebo lidskoprávních aspektů je tam důležitý aspekt ohrožení řady institucí. Ozvali se zaměstnavatelé, zcela byly pominuty takové instituce, jako vědecké ústavy nebo vysoké školy. Pokud tento návrh projde, tak nejsme schopni na naše školy dostávat kvalitní pracovníky zvenku, protože je to zpochybnění jejich rodinných příslušníků a zpochybnění postavení dalších navazujících osob, které s tím souvisí. S tímhle mám možnost se setkávat prakticky pravidelně při výběrových řízeních, do kterých vstupují špičkoví pracovníci ze zahraničí, a tam je vážná kompetence zvenku.

Návrh pana poslance Klučky je výrazným ohrožením ČR tam, kde to ohrožení bude bolet mnohem víc než ty hypotetické strašáky související s migrací. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP