(10.00 hodin)
(pokračuje Černochová)

Opět vám přečtu odůvodnění: Vojenská policie může od 1. 10. 2016 v souladu s § 86 písm. b) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, projednávat mj. i přestupky podle § 43, přestupky na úseku obrany České republiky. Podle odst. 1 písm. b) uvedeného zákona je Vojenská policie oprávněná za úmyslné narušení režimu ochrany a vstupu do vojenského objektu projednat tento přestupek s uložením pokuty v blokovém řízení. Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, který k 1. 7. 2017 ruší zákon č. 2000/1990 Sb., o přestupcích, předmětné ustanovení k oprávnění Vojenské policie nespecifikuje. Navrhuje se stávající oprávnění Vojenské policie včetně skutkové podstaty tohoto přestupku doplnit do návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích v části 73.

Změna zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky. Nejedná se o rozšíření působnosti ani pravomoci Vojenské policie, ale pouze o zachování kontinuity stávající právní úpravy. V další části zákona by se nově vložily další odstavce. Příkazem na místě může vojenský policista projednat přestupek podle § 125c odst. 1 až 3, jde-li o osoby podle § 9 zákona o Vojenské policii.

Opět odůvodnění. Vojenská policie dohlíží nad bezpečností provozu vozidel podle § 4 odst. 1 písm. g)... (Poslankyně přerušuje svoji řeč kvůli hluku v sále.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Kolegyně, kolegové, já prosím o klid.

 

Poslankyně Jana Černochová: ... a je k tomu nadána oprávněními podle § 9 zákona o Vojenské policii. Od 1. 10. 2016 vojenští policisté v souladu s § 86 písm. b) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, projednávají v blokovém řízení mj. i přestupky proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu podle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, kterým se k 1. 7. 2017 ruší zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Předmětné ustanovení a oprávnění vojenských policistů již neobsahuje. Z důvodu zachování kontinuity stávající právní úpravy navrhuji dosavadní oprávnění Vojenské policie doplnit do tohoto návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnost za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích v části 102, a to doplněním navrhované změny zákona č. 361/2000 Sb. Opět se nejedná o rozšíření působnosti ani pravomoci Vojenské policie, ale pouze o zachování platné právní úpravy. (Velký hluk v sále.)

Víte, asi se snad s většinou z vás shodnu, že nikdo z nás nepovažujeme za šťastné hlasovat o nějakém návrhu zákona, o kterém už předem víme, že neobsahuje všechno, co obsahovat má, a že zase za tři měsíce, za čtyři měsíce přijde někdo, kdo bude tento zákon novelizovat. Tady máme možnost udělat to hned, udělat to tím, že bychom vrátili tuto normu do druhého čtení. A já bych vás o to chtěla poprosit.

Bohužel tady není pan ministr obrany, aby vysvětlil, jestli došlo k nějakému nedorozumění mezi Ministerstvem vnitra, mezi jeho resortem, opět tady trošku tahám kaštany z ohně za členy vládní koalice, ale myslím si, že je to ku prospěchu věci. Takže vás prosím o shovívavost. A znovu opakuji, prosím o hlasování o mém návrhu na vrácení do druhého čtení, tak aby tento pozměňovací návrh mohl být ještě načten. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, paní poslankyně. Zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Pan poslanec Gabal.

 

Poslanec Ivan Gabal: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážený pane premiére, vládo, já jenom v návaznosti na to, co tady říkala kolegyně Černochová. Zajímalo by mě stanovisko aspoň předkladatele, protože to jsou dost vážné věci, pana ministra vnitra. Děkuji, jestli můžu poprosit.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan poslanec žádal stanovisko předkladatele k návrhu paní poslankyně Černochové. Pan ministr? V závěrečném slově. Tak v tom případě končím rozpravu a prosím o závěrečná slova. Nejprve pan ministr.

 

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem tu věc velmi rychle konzultoval se specialisty Ministerstva vnitra. My máme za to, že ten nový přestupkový kodex, který je platný od 1. 7. letošního roku, toto ošetřuje. To znamená, jedná se o policii jako policejní orgán ve smyslu Policie České republiky i policie Vojenské. To znamená, v tom kodexu, kdy od 1. 7. tento zákon platí, je toto ošetřeno.

To druhé, o čem hovořila paní kolegyně Černochová, tedy ten nový přestupek, to měla být otázka jednání ve výborech. To teď velmi těžko zhojíme na plénu samém. To znamená, moje stanovisko je pokračovat ve schvalování zákona. Nemyslíme si, že by tam byl lapsus, že by Vojenská policie byla o cokoli ošizena ve svých pravomocích.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan zpravodaj, pokud si přeje závěrečné slovo. Ne. Tak ještě s přednostním právem pan předseda klubu ODS.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak pan ministr nemá odvahu se pustit do debaty, aby mohla kolegyně Jana Černochová reagovat, takže musím tu roli sehrát já.

Pane ministře, váš kolega z vlády je tady. Možná bychom mu mohli říct, ať přijde dovnitř. Vojenská policie patří jemu. A mohli bychom znát i jeho stanovisko. Protože vím, že ty resorty občas spolu soutěží, policie, Vojenská policie apod. Vím, že pan ministr obrany podle mě sedí ve Státních aktech, tak není nic jednoduššího než přerušit na pět minut schůzi, požádat, pokud tam má nějaké jednání, aby ho v klidu dokončil a řekl nám své stanovisko. Berte to jako procedurální návrh.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Procedurální návrh. Dobrá. O tom samozřejmě nechám hlasovat bez rozpravy. Návrh pana předsedy Stanjury je, abychom na pět minut přerušili tento bod.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování 192, přihlášeno je 168, pro 71, proti 49. Tento návrh přijat nebyl.

 

Nicméně pan ministr obrany je přítomen. (Právě vešel do sálu.)

V této fázi jsme po závěrečných slovech a nemám žádné žádosti o vystoupení s přednostním právem, kromě pana předsedy Stanjury. Prosím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Sice z nonverbální komunikace mám pocit, že ministr obrany se tváří, že tady není, ale já ho vidím. Takže já bych ho chtěl požádat. Kolegyně Jana Černochová navrhla vrátit tento návrh zákona do druhého čtení, aby se mohlo vyhovět požadavku a mohlo se hlasovat o návrzích, které by zlepšily fungování Vojenské policie, a ta patří do resortu pana ministra obrany, tak bych rád věděl, co na tyto pozměňovací návrhy říká, zda on osobně je podporuje, nebo ne. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já registruji přihlášku pana ministra vnitra s přednostním právem. Nicméně ho upozorňuji, že i vzhledem k včerejšímu rozhodnutí předsedajícího to bude znamenat otevření rozpravy. Ale... Tak stahuje. Žádné další přihlášky s přednostním právem nevidím.

Takže jediné, co nám zbývá, je požádat pana zpravodaje o návrh procedury. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP