(9.40 hodin)

 

Poslanec Jiří Valenta: Nyní přejdeme k pozměňovacímu návrhu A6. Pozměňovací návrh v sobě obsahuje zrušení povinného orgánu v definici oprávněné osoby, neboť toto doplnění tam bylo údajně chybně, alespoň nemá oporu ve směrnici 2014/61/EU o opatření ke snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Neutrální stanovisko.) Výbor? (Nedoporučuje.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování 186, přihlášeno je 169, pro 64, proti 82. Tento návrh nebyl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Jiří Valenta: Nyní máme před sebou pozměňovací návrh A7. V případě hlasování o návrhu A7 se o legislativně technické připomínce uvedené v usnesení výboru číslo 351 (T 936/3) nebude hlasovat, protože je totožná s A7. Obsahem je - pozměňovací návrh opravuje pouze návětí definice povinného orgánu, kde je zjevná chyba v psaní, kterou je potřeba odstranit tak, aby nebylo zasahováno do věcného vymezení daného pojmu, konkrétně se mění spojení slov "na kterou" na "která je".

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Souhlasí.) Stanovisko výboru? (Kladné.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 187, přihlášeno je 169, pro 160, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Jiří Valenta: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A9. Pozměňovací návrh mění šíři ochranného pásma podzemního komunikačního vedení z jednoho a půl metru na jeden metr, neboť ta stávající šíře z technických důvodů je naddimenzovaná.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Souhlasí.) Výbor? (Souhlasí.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 188, přihlášeno je 169, pro 159, proti 1. Tento návrh byl přijat. Další.

 

Poslanec Jiří Valenta: Teď přistoupíme k hlasování o pozměňovacím návrhu A10. Tento pozměňovací návrh hovoří o tom, že ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o umístění stavby nebo právními účinky územního souhlasu s umístěním stavby. Jestliže toto stavební zákon nevyžaduje, vzniká ochranné pásmo dnem uvedení sítě nebo zařízení do užívání.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Souhlasí.) Výbor? (Stanovisko kladné.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 189, přihlášeno je 170, pro 158, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další.

 

Poslanec Jiří Valenta: Předposledním hlasováním bude pozměňovací návrh pod písm. C. Je to pozměňovací návrh poslance Petra Kudely. Účelem nového odstavce 6 vloženého do § 22 je připravit kompetence Českého telekomunikačního úřadu pro blížící se digitalizaci rádiového vysílání. Pro umožnění provozování rozhlasových programů soukromých provozovatelů Českého rozhlasu na celém území České republiky je proto úřadu uložena povinnost vyhradit /garantovat/ pro Český rozhlas příslušné kmitočty.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Nesouhlasí.) Výbor? (Nesouhlasí.)

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 190, přihlášeno je 170, pro 16, proti 95. Návrh přijat nebyl.

 

Mám za to, pane zpravodaji, že jsme hlasovali o všech pozměňovacích návrh. Je tomu tak? (Ano.)

 

V tom případě přečtu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací a o změně některých souvisejících zákonů, podle sněmovního tisku 936, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Prosím pana ministra o stanovisko. (Souhlasí.) Pan zpravodaj? (Kladné stanovisko.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 191, přihlášeno je 170, pro 164, proti nikdo. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji. Pan ministr se hlásí. Prosím.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Havlíček Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já bych vám chtěl tímto poděkovat za velmi konstruktivní přístup při hlasování o tomto návrhu zákona. Chtěl bych poděkovat poslancům hospodářského výboru i výboru pro veřejnou správu za konstruktivní přístup v průběhu celého legislativního procesu zde, v Poslanecké sněmovně, a věřím, že další proces tohoto zákona, další postup jeho projednávání v Senátu nebude žádným způsobem narušen, tak aby mohl co nejdříve platit. Ještě jednou vám děkuji za tuto podporu.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane ministře. A my pokročíme k bodu 242, což je

242.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky
a řízení o nich a zákona o některých přestupcích
/sněmovní tisk 929/ - třetí čtení

Pan ministr vnitra je již u stolku zpravodajů a ještě prosím zpravodaje garančního výboru, kterým je pan poslanec Pleticha. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny v tisku 929/4. Ten byl doručen 28. února. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako tisk 929/5.

Zeptám se pana ministra, zda si přeje vystoupit. Není tomu tak. Otevírám rozpravu a prosím pana zpravodaje, který je prvním přihlášeným do rozpravy.

 

Poslanec Lukáš Pleticha: Vážený pane předsedo, vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já bych rád v rámci rozpravy načetl dva legislativně technické návrhy, které reagují vesměs na to, že v ostatních zákonech, které mají být tímto souborem zákonů novelizovány, ty práce nepostoupily tak rychle. (V sále je opravdu velký hluk.)

První legtech se týká dosavadní části 183., změny zákona o léčivech, kdy za prvé v bodě 4 se slova "§ 105 odst. 4 až 9" nahrazují slovy "§ 105 odst. 4 až 8."

Za druhé. V totožném zákoně v bodě 11 se slova "v § 108 odst. 9" nahrazují slovy "v § 108 odst. 8".

Dále. V případě přijetí pozměňovacích návrhů podle sněmovního tisku 929/4 k pozměňovacímu návrhu garančního ústavněprávního výboru A30 dosavadní části 249., změna zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. V nově vkládaném bodě 5 se slova "dosavadní body 5 až 9" označují jako body "6 až 10", nahrazují slovy "dosavadní body 5 až 17" se označují jako body "6 až 18".

Za další. K pozměňovacímu návrhu pana poslance Lukáše Pletichy C7, to je SD 5821, v dosavadní části 65., změna zákona o návykových látkách, v bodu 8, což je § 39 odst. 2 se za prvé v úvodní části ustanovení odst. 2 se slovo "neoprávněně" zrušuje.

Za druhé. Na začátku písm. A se vkládá slovo "neoprávněně".

Za třetí. Na konci písm. A se slovo "nebo" zrušuje.

Za čtvrté. Na začátku písm. B se vkládá slovo "neoprávněně".

Za páté. Na konci písm. B se tečka nahrazuje čárkou a vkládá se slovo "nebo". ***
Přihlásit/registrovat se do ISP