(9.30 hodin)

 

Poslanec Jiří Valenta: Vážené kolegyně, vážení kolegové, snížení nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací by mělo prostřednictvím této normy přispět ke zvýšení míry digitalizace veřejného sektoru, což kromě snížení nákladů na veřejnou správu a zvýšení účinnosti služeb poskytovaných občanům mělo přinést také digitální pákový efekt pro všechna odvětví hospodářství. Přijetí opatření řešících identifikovaný soubor problémových oblastí povede dle předkladatele do roku 2020 k úsporám kapitálových výdajů hospodářských subjektů v rozmezí 20 až 30 % celkových investičních nákladů na budování vysokorychlostních sítí elektronických komunikací oproti současnému stavu. A to si myslím, že je pro naši zemi, potácející se na samotném chvostě Evropské unie v oblasti eGovernmentu, nebo chcete-li v elektronizaci státní správy, jen dobře. I přesto má předkladatel, tedy vláda, celkově, a to nejen v ICT průmyslu, ale i v celé oblasti informačních a komunikačních technologií, vůči naší společnosti obrovský dluh. Urychlené zavedení vysokorychlostního internetu zakomponované dokonce v čelných prioritách vládního prohlášení v roce 2013 je i přes eventuální schválení tohoto zákona, se kterým v jeho principu zcela jistě souhlasím, prozatím převážně v nedohlednu. Ve zmiňované elektronizaci státní správy, jejím efektivním využívání nebo v podpoře internetové ekonomiky stále tápeme. A vidět Českou republiku v poslední sedmičce takto elektronicky nejméně vyspělých unijních zemí je opravdu nevídaně smutnou bilancí koalice.

A teď k samému projednávání zákona. Pro vaši informaci, návrh na zamítnutí tohoto zákona nebyl podán. V diskusi ve druhém čtení kromě zpravodajů garančního hospodářského výboru a výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj vystoupili poslanci Ivan Pilný a Jaroslav Klaška, a to za Petra Kudelu, kteří se posléze i přihlásili ke svým pozměňovacím návrhům. Nyní ve třetím čtení vystoupili čtyři poslanci, diskuse byla poměrně bohatá a pan ministr, alespoň předpokládám, všem tazatelům odpověděl tak, jak oni chtěli. Děkuji za slovo.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane zpravodaji. A my přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Takže já vás prosím, abyste nás seznámil s procedurou hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a také sdělil stanovisko příslušného garančního výboru.

 

Poslanec Jiří Valenta: Ještě jednou děkuji za slovo. Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky jako garanční výbor po projednávání návrhu zákona po druhém čtení doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona podle sněmovního tisku 936/4 v následujícím pořadí.

1. Návrhy technických úprav podle § 95 odst. 2 jednacího řádu přednesené ve třetím čtení.

2. Pozměňovací návrh A1. A v případě hlasování o návrhu A1 se o bodu B1 již hlasovat nebude, protože je totožný s A1.

3. Pozměňovací návrh A2. V případě hlasování o návrhu 2 se o bodu B2 již hlasovat nebude, protože je totožný s A2.

4. Pozměňovací návrh A3. V případě hlasování návrhu A3 se o bodu A8 již nebude hlasovat, protože je totožný s A3.

5. Pozměňovací návrh A4.

6. Pozměňovací návrh A5.

7. Pozměňovací návrh A6.

8. Pozměňovací návrh A7. V případě hlasování o návrhu A7 se o legislativně technické připomínce uvedené v usnesení výboru číslo 351 (T 936/3) již nebude hlasovat, protože je totožná s A7.

9. Pozměňovací návrh A9.

10. Pozměňovací návrh A10.

11. Pozměňovací návrh C poslance Petra Kudely.

12. Závěrečné hlasování o návrhu zákona jako celku.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Zeptám se, zda chce někdo vystoupit k proceduře? Pokud ne, tak budeme hlasovat o návrhu, který předložil pan zpravodaj.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem procedury? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 179. Přihlášeno je 166, pro 154, proti nikdo. Návrh procedury byl přijat. A já tedy prosím první návrh.

 

Poslanec Jiří Valenta: První hlasování se bude týkat návrhu technických úprav podle § 95 odst. 2 jednacího řádu. Tuto změnu jsem přednesl já. Tato změna v sobě obsahuje, že v části šesté návrhu zákona účinnost § 27 se slova "dnem 1. července 2017" nahrazují slovy "15. dnem po jeho vyhlášení".

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ano, prosím o stanovisko. Pan ministr? (Nemá zapnutý mikrofon.) Zapnout. (Souhlasím.) Děkuji. Výbor?

 

Poslanec Jiří Valenta: Výbor k tomu nemá stanovisko, protože to neprojednával. Načetl jsem to teď ve třetím čtení, takže...

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Rozumím. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 180. Přihlášeno je 167, pro 157, proti nikdo, návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Jiří Valenta: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A1. Tento pozměňovací návrh hovoří o tom, že je nutno doplnit zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací do výčtu činností, které jsou podle zákona o elektronických komunikacích uskutečňovány ve veřejném zájmu.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? Stanovisko prosím. (Souhlasím.) Výbor? (Doporučuje.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 181. Přihlášeno je 168, pro 135, proti 2. Tento návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Jiří Valenta: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu pod šifrou A2. Tento pozměňovací návrh vkládá nový § 16 písm. b), který je určen k zajištění přehledné a úplné aplikace principu technologické neutrality a neutrality vůči službám v obou zmíněných případech. Díky novému ustanovení bude ČTÚ poskytnuta dostatečná pravomoc omezit technologickou neutralitu v přídělech rádiových kmitočtů nebo individuálních oprávnění dle příslušné části plánu využití rádiového spektra.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Souhlasím.) Výbor? (Souhlasí.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 182. Přihlášeno je 168, pro 110, proti 42. Návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Jiří Valenta: Nyní budeme hlasovat o pozměňovacím návrhu A3. V tomto pozměňovacím návrhu ukládá povinnost ČTÚ vyžádat si v případě rozhodování sporu v oblasti energetiky závazné stanovisko ERÚ.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Souhlasím.) Výbor? (Souhlasí.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 183. Přihlášeno je 169, pro 120, proti 9. Tento návrh byl přijat. Další prosím.

 

Poslanec Jiří Valenta: Teď se budeme zabývat hlasováním o pozměňovacím návrhu A4, v kterém se hovoří o tom, že s ohledem na veřejné finance je žádoucí, aby se nově měli na povinnostech podle tohoto zákona podílet i provozovatelé neveřejných sítí elektronických komunikací, financovaných z neveřejných prostředků.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Nesouhlas.) Výbor? (Nesouhlas.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování číslo 184. Přihlášeno je 169, pro 28, proti 113. Tento návrh přijat nebyl. Další prosím.

 

Poslanec Jiří Valenta: Nyní vaši pozornost upřu k pozměňovacímu návrhu A5. Tento pozměňovací návrh pouze přečísluje, když v § 2 písm. c) v bodě 6 se číslo 4 nahrazuje číslem 5, a to proto, že do tohoto paragrafu byl do písmene c) vložen nový bod 2, který zní: provozovatel neveřejné sítě elektronických komunikací financované z veřejných prostředků, a to podle předchozího pozměňovacího návrhu A4.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pan ministr? (Souhlasím.) Výbor? (Doporučuje.)

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování číslo 185. Přihlášeno je 169, pro 161, proti nikdo. Návrh byl přijat. Další prosím.***
Přihlásit/registrovat se do ISP