(9.20 hodin)
(pokračuje Kudela)

Proto jsem navrhl pozměňovací návrh, na základě kterého by Český telekomunikační úřad mohl Českému rozhlasu přidělit frekvence pro vysílání pozemního digitálního rádiového vysílání, a samozřejmě bude na občanech, aby si postupně ty digitální přijímače pořizovali. Nikdo neříkal občanům, že si musí pořídit rozhlasové přijímače, když rozhlasové vysílání začalo, nikdo nenařizoval občanům, aby si pořídili televizní přijímače, když začalo televizní vysílání. Stejně tak bude na velmi dobrovolném a pozvolném přístupu občanů to, aby si pořídili přijímače pro rozhlasové digitální vysílání, tak aby mohli přijímat obsah rozhlasovým způsobem, který Český rozhlas šíří.

Garanční výbor, hospodářský výbor, na můj pozměňovací návrh dal negativní stanovisko. Já jsem si toho vědom. Já jsem tady k digitalizaci Českého rozhlasu už několikrát vystupoval a budu vystupovat, protože se domnívám, že konzervovat systém je špatné. Digitalizace rozhlasového vysílání proběhla v Rakousku, v Norsku už je analogové vysílání úplně vypnuto. A jenom my konzervujeme stávající analogový systém, protože si to takto přejí komerční vysílatelé. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane poslanče. Prosím, ještě než dám slovo paní poslankyni Kovářové, tak faktická poznámka pana poslance Komárka.

 

Poslanec Martin Komárek: Já chci zareagovat na pana kolegu Kudelu. Ano, digitalizace rozhlasu je důležitá, zajímavá věc, leč zavádět ji partyzánským způsobem, jakýmsi přílepkem, který navíc není dotažený, protože zároveň nemění zákon o České televizi, protože Česká televize dosud je správcem veřejnoprávního multiplexu, tak zavádět to partyzánským způsobem je špatně. Soukromí vysílatelé nejsou zločinci, jsou to rovnoprávní a úctyhodní hráči na trhu s rozhlasovým vysíláním. Je potřeba nejdřív uzavřít obsahovou dohodu mezi Českým rozhlasem a soukromými vysílateli, absolvovat debatu ve Sněmovně, ve veřejnosti a potom prosadit podobný, ale dotažený návrh na základě vládního konsenzu. Takže prosím nedělejme digitalizaci Českého rozhlasu, se kterou jinak souhlasím, přílepkem a soukromou iniciativou. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Ještě pan poslanec Fiedler? Pan poslanec Fiedler, faktická poznámka.

 

Poslanec Karel Fiedler: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem se podíval do důvodové zprávy a nevím, jestli v tom hluku, který tady byl na úvod, doufám, že jsem slyšel správně. Pan předkladatel, pan ministr, tady říkal, že nám hrozí zase nějaké sankce z prodlení, že pokud nepřijmeme tento zákon, jsme v časovém presu a musíme pokračovat. V důvodové zprávě: Česká republika se zavázala k splnění cílů týkajících se vysokorychlostního přístupu k internetu stanovených v digitální agendě prostřednictvím usnesení vlády ze dne 20. března 2013. Dále: Cílem implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/61/EU. Podívám se na ty roky. Takže opět tady máme ten standardní klasický případ, kdy něco nám tady leží dva roky. Vláda předložila Sněmovně - když se podíváte do sněmovního tisku 936 - 18. 10. 2016, čili po dvou letech jsme se tím začali zabývat. Kde je opět příčina? Hrozí nějaké sankce i úředníkům Ministerstva?

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pokud nejsou další faktické poznámky, tak prosím paní poslankyni Kovářovou.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte mi jen krátkou poznámku. Myslím, že je potřeba podtrhnout, že projednávané téma úzce souvisí s dosud ne úplně úspěšným čerpáním evropských peněz na rozšíření vysokorychlostního internetu. Připomínám, že první výzva byla vypsána teprve před týdnem, po řadě odkladů. Ráda bych se právě v této souvislosti zeptala pana ministra a případně i pana premiéra, který za agendu Ministerstva průmyslu a obchodu nesl odpovědnost v době vypsání této výzvy, na podmínku, která toto čerpání komplikuje. Podle této podmínky v každé vymezené oblasti může podle současných pravidel získat dotaci jen jeden poskytovatel, což nahrává velkým telekomunikačním firmám na úkor těch menších lokálních a regionálních. Na to už upozornila některá média, která dále varují před reálnou hrozbou nevyčerpání prostředků na rozvoj internetu.

Pane ministře, proč byla tato podmínka takhle stanovena? Nemůže skutečně ohrozit konkurenci a v konečném důsledku třeba také čerpání evropských peněz na rychlý internet? Bude pak mít zákon, který projednáváme, vůbec smysl, který si od něj slibujeme? Prosím o odpověď, pane ministře. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Pan ministr?

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Havlíček Děkuji za slovo. Já bych si dovolil krátce reagovat na vystoupení paní poslankyně Kovářové. Omlouvám se, nemohl jsem včera tady být na interpelace, protože i toto téma bylo předmětem vaší interpelace, kterou jste avizovala. Já bych chtěl říct, že jsem se ještě v pátek 31. března, ještě předtím, než byla výzva vyhlášena, sešel se zástupci sektoru, kde jsme diskutovali poslední záležitosti, které souvisí právě s vypsáním této výzvy na vysokorychlostní internet. Dovoluji si připomenout, že 28. února byla na jednání monitorovacího výboru schválena výběrová kritéria právě pro tuto výzvu na vysokorychlostní internet, a dovolím si také připomenout, že i zástupci sektoru mají své zástupce v rámci monitorovacího výboru, a tato připomínka tam nebyla vznesena. Já jsem chtěl vyhovět právě zástupcům sektoru v tom, aby do každé intervenční oblasti mohlo být vpuštěno více projektů, které si nebudou vzájemně konkurovat geograficky. Takže proto jsme přistoupili k proceduře... (Ministr přerušil svoji řeč kvůli hluku v sále.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Kolegyně, kolegové, já prosím o klid.

 

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jiří Havlíček Proto jsme přistoupili k proceduře úpravy tohoto jednoho kritéria, která teď probíhá hlasováním v rámci monitorovacího výboru procedurou per rollam s tím, že definitivní termín pro ukončení tohoto hlasování je 24. dubna. Dne 26. 4. je zahájen příjem žádostí o podporu, takže neměl by to být žádný problém a chci tímto potvrdit, že vycházíme vstříc sektoru. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji panu ministrovi. Ještě přečtu omluvy: paní poslankyně Nováková se omlouvá z osobních důvodů, pan poslanec Antonín se omlouvá ze zdravotních důvodů od 12. hodiny, pan poslanec Votava se omlouvá od 12.30 z pracovních důvodů a paní poslankyně Balaštíková se omlouvá z pracovních důvodů.

Tolik tedy omluvy a zeptám se, zda se ještě někdo hlásí do rozpravy. Pokud ne, tak rozpravu končím. Zeptám se na závěrečná slova. Pane ministře, závěrečná slova? (Ministr nemá zájem vystoupit.) Pan zpravodaj? Ano, prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP