(17.10 hodin)
(pokračuje Zelienková)

Mně jde ale o to, aby vláda jednoznačně řekla, že je prioritou vlády ochraňovat zdroje pitné vody. A pokud se vyskytne možnost jakékoli těžby s možným potenciálem narušení (upozornění na čas), ať je to potenciál minimální narušení pitné vody, tak že vláda bude mít poslední slovo a řekne ne, my tu těžbu nepovolíme, protože je to náš státní zájem ochránit pitnou vodu. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím, pane ministře.

 

Poslankyně Kristýna Zelienková: Pardon. Ještě bych poprosila o písemnou odpověď. Děkuji.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Určitě ano. Děkuji za ten doplňující dotaz, který mi umožní to opravdu dokončit. Ano, máte pravdu. Proces EIA dnes nedovoluje zohlednit veřejný zájem. Proces EIA je skutečně striktně odborný a říká, zda můžou, nebo nemůžou být nějak negativně ovlivněny složky životního prostředí, včetně vody. Pravda je ta, že jsou některé státy, je to třeba nově Slovinsko, spolupracujeme teď intenzivně se Státem Izrael, který to má podobně, které skutečně mají jakoby vetknuty do erbu, že voda je nejvyšší strategická priorita. A v tu chvíli by ten veřejný zájem byl posuzován jinak.

Takže ano, já se touto věcí zabývám v rámci právě věcí, které se týkají boje se suchem. A je pravděpodobné, že i něco podobného navrhneme.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana poslance Hovorku, po něm pan poslanec Seďa.

 

Poslanec Ludvík Hovorka: Vážený pane místopředsedo vlády, na základě několika podnětů jsem zjistil, že někteří zaměstnanci územních pracovišť finančních úřadů se potýkají s mnoha problémy, ale především s nadměrnou pracovní zátěží až přetížením. Uvádím několik příkladů.

Jednotlivé úřední osoby - správci daně musí zpracovat během roku až 1 100 kusů přiznání k dani z příjmů fyzických osob, přičemž případné přeplatky musí být vráceny do lhůty jednoho měsíce. Ptám se, je to standardní počet?

Pokud někdo ze spolupracovníků dlouhodobě onemocní nebo odejde do důchodu, pak se práce přerozdělí mezi ostatní pracovníky oddělení. Na nového pracovníka se čeká až šest měsíců a zbývající pracovníci pracují ve velkém stresu.

Zvýšení pracovní zátěže přináší potřebu přesčasové práce, která však není v plném rozsahu zaplacena, přesčasy často nejsou uznávány v plném rozsahu a zaměstnancům se nabízí náhradní volno. Pokud si však vezmou náhradní volno, stejně musí při návratu do práce udělat vícepráce, které nemohli udělat v době čerpání náhradního volna, protože práci musí udělat jedno oddělení.

Územní pracoviště jsou hodnocena podle výkonnosti, např. podle počtu určitých typů písemností, přitom z 90 % jsou tyto písemnosti vytvářeny uměle, jen aby jejich počet odpovídal uměle stanovenému číslu, protože čím více písemností, tím lepší hodnocení. To ale nejsou správné srovnávací ukazatele, protože pracovník, který zpracovává 800 přiznání, má jistě více času vyrábět umělé postupy k odstranění pochybností než pracovník, který zpracovává 1 100 přiznání.

Neustálá novelizace daňových zákonů přináší vyšší požadavky na proškolení zaměstnanců. Každý pracovník by rád odjel na různá školení a získal odbornost. Bohužel při výše zmíněném pracovním vytížení by se po návratu ze školení vzpamatovával z návalu práce minimálně celý měsíc. Z těchto důvodů pracovníci na školení nemohou vycestovat.

Pokud daňový subjekt žádá o vrácení přeplatku (předsedající upozorňuje na čas) na jiný účet než dosud a má více účtů, musí se pracovníci dotazovat, na který účet se to má vrátit, a je to zbytečná časová zátěž.

Takže já bych vás chtěl poprosit, pane místopředsedo, jestli byste se těmito podněty mohl zabývat a pomoci pracovníkům finančních úřadů. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Prosím pana poslance Seďu a připraví se paní poslankyně Semelová.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane předsedo. Vážený pane první místopředsedo vlády, Celní správa má nové pravomoci, kdy začala kontrolovat elektronickou evidenci tržeb a nově i nelegální hazard. Nicméně generální ředitel si postěžoval, že mu scházejí na tyto nové úkoly lidé. Proto musí omezovat např. kontrolu padělků. Přitom v loňském roce zabavili celníci padělky za více než 600 mil. korun, a to se dnes tyto padělky rozličného zboží přesouvají z tržnic na internetové obchody, a to za situace, že nejzkušenější pracovníci řeší nelegální hazard a jinde scházejí.

Vážený pane ministře, chci se proto zeptat, zda máte nějaké informace o srovnání prvního čtvrtletí v zabavování padělků se stejným obdobím loňského roku a zda jste si vědom nedostatku celníků. A pokud ano, jak budete řešit problém s nedostatkem zaměstnanců. Děkuji za vaše odpovědi.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Také děkuji. Prosím paní poslankyni Semelovou a připraví se pan poslanec Zlatuška.

 

Poslankyně Marta Semelová: Dobré odpoledne. Vážená paní ministryně, jedním z problémů, na který je dlouhodobě ve školství poukazováno, jsou učebnice. Nedávno tuto záležitost opět zvedl Miloš Rathouský ze Svazu průmyslu a dopravy České republiky. Upozornil nejen na stáří a nedostatek učebnic a výukových materiálů s tím, že u některých oborů - jedná se zejména o obory s nízkou kvalifikací a obory zaměřené na řemesla - učebnice chybí úplně, ale také na kvalitu starších textů. Ty často už ne zcela vyhovují současnému zaměření a rozmanitosti studijních oborů. To potvrzuje i dotazníkové šetření, které loni provedlo jedno nakladatelství, z něhož vyplývá, že polovina dotázaných má potíže sehnat výukové materiály. Největší nedostatek je ve skupinách oborů elektrotechnika, strojírenství a strojírenská výroba, stavebnictví, geodézie apod. Více než 90 % studentů navíc uvedlo, že ve výuce používá digitální materiály, jejichž kvalita a spolehlivost je však až příliš často nízká. Z šetření vyplývá i to, že učitelé odborných předmětů o klasické učebnice stojí. Řada škol řeší tuto situaci tak, že si učitelé píší vlastní učební texty na koleně.

Dobrá situace není ani v základním školství - jednak mnoho let používané učebnice, jednak skutečnost, že v některých předmětech se místo učebnic používají pracovní sešity, které si musí platit rodiče. Bezplatné vzdělávání zakotvené v Ústavě tak bere zasvé.

Zajistit dostupné kvalitní studijní a výukové materiály, které budou reagovat na nové přístupy ve vzdělávání a proměnu současného školství, by mělo být povinností a samozřejmým zájmem Ministerstva školství. Je vám znám tento stav a co s tím budete dělat?

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím paní ministryni.

 

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová: Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, rozhodně nemohu popřít, že popis paní poslankyně Semelové je pravdivý, minimálně pokud se to týká některé z částí škol. Co se týká ministerstva, tak jeho hlavní úloha je v udělování schvalovacích doložek. Které učebnice či pomůcky jsou v tomto režimu předloženy, záleží tedy na iniciativě subjektů odlišných od ministerstva.

Co se týká nějakého systémovějšího přístupu či podpory, tak ministerstvo v roce 2013 podporovalo v rámci vzdělávání pro konkurenceschopnost dotování elektronických učebnic zaměřených na technické a přírodovědné vzdělání. V rámci této aktivity byly vytvářeny elektronické učebnice pro výuku odborných předmětů. Přehled učebnic odborných tedy v případě strojírenství jsem připravena paní poslankyni předložit ihned písemně. Nicméně se domnívám, že tak jak popsala problémy, které samozřejmě ve školách jsou, tak z hlediska systémového to můžeme jako ministerstvo řešit jednak dlouho očekávaným navýšením ONIV, protože např. praxe placení pracovních sešitů souvisí zejména s tímto nešvarem. O navýšení ONIV budu usilovat v následujícím střednědobém výhledu a uplatnila jsem tyto požadavky vůči Ministerstvu financí a budu usilovat o podporu kolegů na vládě.

A co se týká celkově toho, aby odborné školství bylo schopno reagovat na velice rychlý v poslední době znalostní nebo inovativní vývoj, tak tam si troufám říct, že velká výzva je v naplňování úkolů, které vyplývají jednak z koncepce digitálního vzdělávání, potom z koncepce odborného vzdělávání, tzn. že systémové dokumenty ministerstvo schválilo a přijalo. A maximálně, co můžu udělat v tuto chvíli jako ministryně, tak přislíbit paní poslankyni, že tomu budu věnovat osobní pozornost a maximálně tedy usilovat o to, abychom zrychlili tuto modernizaci školství tak, aby každý žák a student měl přístup ke kvalitním učebnicím a ředitelé byli v tomto ohledu podporováni ze strany ministerstva jako odborného garanta. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP