(17.00 hodin)
(pokračuje Kaňkovský)

Dle epidemiologů je jedním z faktorů nízká úroveň preventivních programů, a to zejména primární prevence v České republice. Primární prevence nemocí je jedním ze zásadních nástrojů ke zvýšení kvality zdraví populace. V České republice se však tato oblast dlouhodobě podceňuje.

A sem směřuje moje otázka. Třináct přijatých akčních plánů v sobě zahrnuje řadu aktivit právě i v primární prevenci. Mnohé dílčí úkoly již měly být naplněny během roku 2016. Bohužel ani veřejnost, ani Sněmovna, či alespoň členové výboru pro zdravotnictví dosud neobdrželi informaci o plnění těchto cílů. Jaká je tedy, pane ministře, současná situace?

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím paní poslankyni Zelienkovou a připraví se pan poslanec Hovorka.

 

Poslankyně Kristýna Zelienková: Děkuji za slovo. Vážený pane ministře životního prostředí, v poslední době se neustále mluví o nedostatku vody v krajině, o suchu, které nám hrozí, a o nízkých hladinách podzemní vody ve studnách. Proto žádám ministra životního prostředí Richarda Brabce, aby vláda jasně definovala, že voda je strategickou surovinou, která musí být chráněna a musí s ní být hospodařeno s rozmyslem. Příkladem toho, jak se nemá chránit pitná voda, je těžba štěrku v Uherském Ostrohu.

Vzhledem k tomu, že jsem z tohoto regionu, situaci znám velice dobře a sleduji ji dlouhodobě. Soukromník zde chce ve velkém těžit štěrky v místech, kde jsou zásoby pitné vody zhruba pro 140 000 lidí ve Zlínském a Jihomoravském kraji. Sama jsem se už před dvěma lety zúčastnila setkání veřejnosti se zástupci Ministerstva životního prostředí před posledním posudkem vlivu na životní prostředí EIA. Od té doby podepsalo petici proti těžbě více než 14 000 lidí a postavilo se proti ní na 60 obcí. EIA nakonec těžbu povoluje a firma Jampílek pokračuje v dalších krocích vedoucích k povolení těžby.

Ministr Brabec před týdnem na radnici v Uherském Ostrohu ujišťoval vedení města, že pokud bude radnice trvat na tom, že těžbu nepovolí, neprodá své pozemky a nezmění územní plán, ve kterém pozemky nyní nejsou určeny k těžbě, mělo by se těžbě zabránit. Ministr ovšem zřejmě neví, že podle nového stavebního zákona nemusí firma Jampílek žádat o změnu územního plánu, pokud v plánu není explicitně uveden zákaz těžby. A to není, neboť při jeho přípravě radnice nepředpokládala, že v budoucnu bude stavební zákon natolik nedokonalý, že znění územního plánu bude kdokoli moci vykládat ve svůj prospěch třeba i proti zájmu státu a občanů. Radnice navíc nemusí pozemky prodávat, dnes má pan Jampílek dost svých pozemků, na kterých může těžit. Rozhodující slovo ve věci bude mít Český báňský úřad. Celá záležitost zřejmě ale skončí u soudu, protože ať bude posudek ČBÚ jakýkoli, jedna strana se bude soudit.

Situací v Uherském Ostrohu se budu dál zabývat a budu se lidem i radnici snažit pomoci vodu uchránit.

Vláda musí určit jako prioritu státu ochranu zdrojů pitné vody před jakoukoli těžbou anebo jiným možným zdrojem znečištění. (Předsedající: Čas!)

Položím dotaz: Ptám se tedy pana ministra životního prostředí, co vláda hodlá udělat pro to, aby nebyly ohroženy zdroje pitné vody těžařskými společnostmi a jejich lobby, a zda se zasadí o to, že stát určí jako prioritu ochránit vzácné zdroje pitné vody a tato priorita bude nadřazena povolení těžit. Povolení většinou zpracovávají úředníci, kteří často nezohlední takovýto zájem státu. (Předsedající: Čas!) Je na vládě, aby v případě i minimální hrozby znečištění zdroje pitné vody zasáhla a ochránila pro budoucí generace možná to nejvzácnější, co jim můžeme zanechat. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím, abyste dodržovali čas. Slovo má pan ministr.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Vážená paní kolegyně, já jsem teď trošku v rozpacích, protože vy máte vlastně tři interpelace na velmi podobné téma. A teď, abych to neopakoval v těch dalších dvou, tak nevím, jestli jste ty tři interpelace - já to tedy zkusím a třeba vás uspokojím natolik, že už se těch dvou zbývajících vzdáte.

Především chci říct, že samozřejmě, a to paní kolegyně dobře ví, celou tu záležitost Uherského Ostrohu dobře znám. Koneckonců byl jsem se tam před několika málo týdny osobně podívat, jednal jsem i s vedením obce. A chtěl bych především dopředu říct, a myslím, že naše kroky to jasně ukazují, že považujeme vodu a především dostupnost pitné vody za strategickou. To znamená, že já považuji tzv. vodní bezpečnost za stejně zásadní jako energetickou bezpečnost, ne-li za zásadnější. To myslím, že vytkněme před tu pomyslnou závorku. Vláda také v rámci řady konceptů jasně deklaruje, že se otázkou sucha zabývá velmi detailně a konkrétně, a nejenom ve svých strategiích, ale už ve stovkách konkrétních projektů, které v oblasti boje se suchem podporujeme, ať už je to řekněme v oblasti těch přírodě blízkých opatření nebo, ale to je v gesci Ministerstva zemědělství, těch řekněme umělejších opatření nebo technických opatření, jako je např. výstavba přehrad nebo obnova rybníků atd.

Vy dobře víte, že záležitost pitné vody je spíš záležitostí, která je na pomezí kompetence Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zemědělství, takže já se nebudu věnovat té věci vodovodů. I když i tady mohu říct, že jenom z operačního programu Životní prostředí jde částka do roku 2020 více než 3 miliardy korun na vybudování nových zdrojů pitné vody a speciálně pro malé obce jsme připravili program z národního programu Životní prostředí 300 mil. korun. Už jsme z něj třetinu vyčerpali a podporujeme opravdu desítky malých nebo v budoucnu to budou stovky malých obcí, ve velmi blízké budoucnosti, kterým pomáháme zajistit nové zdroje pitné vody.

Uvědomuji si, že otázka sucha, a všude to také říkám, bude podle mého názoru, a nejen podle mého názoru, ale hlavně podle názoru celé řady expertů v oblasti hydrologie a hydrogeologie, největším problémem životního prostředí v České republice v následujících desítkách let. To je bohužel velmi pravděpodobné. Vodní blahobyt v České republice skončil a musíme se na to připravit. To znamená, udržet vodu v krajině všemi možnými způsoby.

K té záležitosti, o které hovoříte, tam ten problém je skutečně v tom, že opakovaně v procesu EIA došlo na základě posudků, které si dokonce i arbitrážně Ministerstvo životního prostředí nechalo udělat, k závěru, že těžba je tam možná a nemá žádný nekompenzovatelný vliv, dopad na povrchovou, nebo v tomto případě spíše podzemní vodu. O to víc, že vlastně v nejbližším okolí probíhala těžba štěrkopísku mnoho let, a dokonce ještě blíže toho jímacího území Bzenec, a nedošlo tam žádným způsobem k poškození spodních vod.

Je pravda, že samozřejmě s touto novou aktivitou, se kterou tam přišel nový těžař, tak tam rozpoutala poměrně významnou opozici a připomínky, které skutečně proces EIA velmi seriózně a troufám si říct, dokonce nadstandardně prověřil, ale znovu došel k názoru, že tam není nekompenzovatelný vliv, který by hrozil nějakým skutečně vážným nebo jakýmkoliv ohrožením spodních vod. Proto bylo podáno souhlasné stanovisko EIA. A tak jak jste správně řekla, nyní je to na rozhodnutí báňského úřadu. Báňský úřad podle mých informací si opravdu opakovaně... nebo si ještě nechal prodloužit termín a zjevně zvažuje všechny informace, které k němu přicházejí z krajské hygienické stanice, z krajského úřadu, od nás. A je na jeho rozhodnutí, jak se k tomu postaví. A jeho názor, tedy rozhodnutí obvodního báňského úřadu (upozornění na čas) bude soudně přezkoumatelné.

Já bych když tak domluvil potom v rámci asi navazujícího dotazu. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Kristýna Zelienková: Děkuju za odpověď. Samozřejmě si vážím toho, že prioritou ministerstva je ochraňovat pitnou vodu, což si myslím, že by mělo být právě i prioritou vlády. Uvedla jsem příklad Uherského Ostrohu jako příklad. Dovoluji si tady upozornit na věci, které nebyly řečeny úplně přesně, jako např. to, že v této lokaci nebo v této oblasti se už těžilo a nedošlo ke znečištění vod. Tam se jednalo o místo, které je daleko dál od zdroje pitné vody, a navíc tam nedocházelo k těžbě v takové velké hloubce. Ale to bychom mohli tady vést diskusi o této konkrétní těžbě. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP