(16.20 hodin)
(pokračuje Ťok)

Nicméně my jsme se snažili ať už tedy dát působnost tohoto orgánu, kdo se bude starat o mzdu a další věci a kdo bude předkládat materiály tohoto úřadu na vládu, přesunout na Úřad vlády, který to odmítl. Nabídli jsme to Ministerstvu průmyslu a obchodu, které to rovněž odmítlo, takže pravděpodobně vystavíme jakousi pomyslnou informační čínskou zeď, my se o něj budeme starat, ale budeme se o něj starat tak, aby bylo bezpochyby jasné, že ho neovlivňujeme.

A k třetí otázce. Na Ministerstvu dopravy spadá problematika provozování dráhy a drážní dopravy odboru drážní a vodní dopravy, částečně také spadá tato široká oblast do působnosti odboru veřejné dopravy a odboru silniční dopravy. Všechny tyto odbory jsou soustředěny v rámci sekce dopravní, kterou řídí pan náměstek Němec. Já bych k tomu jenom doplnil, že v rámci veřejné hromadné dopravy působnost je na městech nebo krajích, které ji provozují, to znamená, záležitosti vyjednávání dotací jsou záležitosti statutárních měst nebo krajů. Tam je to spíše, že ty podmínky zákonné v těch zákonech my uplatňujeme, nicméně působnost nebo ta kompetence je na nižších správních jednotkách, jestli jsem to řekl správně. Doufám, že ano. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, pane ministře. Táži se pana poslance, zda má zájem o doplňující vystoupení. Prosím.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji. Pane ministře, já jsem úmyslně ty otázky položil trochu obecněji a šířeji, nechtěl jsem příliš specifikovat. Ale dovolím si tady lehkou polemiku na téma funkčnost úřadu, který byl nově ustaven, to znamená Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře, protože já si myslím, že tam alfou a omegou v současné době je například to, že jakékoliv vyloučení provozu - vy jste hovořil o některých výlukách - bohužel drážní zákon je rozšířen pro všechny dráhy a je to třeba včetně městských dopravních podniků, a tam jsou lhůty, které jasně říkají, v jakých horizontech mají být tyto výluky provedeny. A dnes, byť říkáte, že je částečně funkční úřad, tak já mám pocit, že toto je jeden z velkých problémů, který momentálně stále ještě nefunguje. A oni bez souhlasu úřadu vlastně by toto udělat neměli. Je pravda, že jejich zřizovatelé, města, se chovají trošičku časově jinak, a z toho může vzniknout ten problém nedodržení zákona.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím pana ministra.

 

Ministr dopravy ČR Dan Ťok Máte pravdu v jedné věci, že bohužel systém výběru šéfa tohoto úřadu nebyl v minulosti úplně dobře zvládnut ze strany vlády, nicméně jsem rád, že se to podařilo alespoň v tom únoru, takže nějaké zpoždění tam určitě bude. To nezastírám a bylo by to nefér. Na druhé straně jsem přesvědčen, a tak jsem o tom mluvil i s panem Kodymem při jeho ustavení, že pokud dostane podnět a má na něj do 40 dnů odpovědět, tak tuto lhůtu dodrží a že určitě bude schopen to udělat, i kdyby u toho počítače měl být dlouho do noci. Já jsem přesvědčen, že zásadní věci, které je potřeba řešit, se řešit budou. Upřímně řečeno, já jsem byl trošku v obavách, že v prvním týdnu dostane pět zcela zásadních podání od alternativních dopravců a čtyři od Českých drah, což se naštěstí nestalo. Dávají mu aspoň trošku vydechnout, ale že to přijde, je jasné. Ty věci se budou muset řešit. Jsem určitě přesvědčen, že se bude posuzovat ekonomická vyváženost trhu při vstupu na linky a další věci. To jsou věci, které budou poměrně hodně složité, a tam se těch lhůt bojím více než při výlukách, které, doufám, bude tento úřad schopen řešit poměrně efektivně.

Já bych popřál tomuto úřadu, ať se mu dobře funguje, protože to jednoduché nemá, a je hlavně důležité pro nás pro všechny, aby fungoval dobře. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Prosím paní poslankyni Havlovou.

 

Poslankyně Olga Havlová: Děkuji za slovo, pane předsedo. Vážený pane ministře, novela energetického zákona měla zahrnout konkrétní úpravy posilující ochranu spotřebitele, nicméně nestalo se. Některé paragrafy jsou stále upraveny tak, že umožňují dvojí výklad, a z toho důvodu jsou dokonce pro spotřebitele negativní. Prvním zásadním nedostatkem je, že se nepodařilo do novely dostat ustanovení, které by umožňovalo uzavírání smluv o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu pouze písemnou formou. Občané spotřebitelé tak dennodenně zažívají telefonáty nepoctivých obchodníků, kteří je například do telefonického souhlasu se smlouvou vmanipulují. V souvislosti se změnou dodavatele je pak problematická také platnost plné moci. Zde mělo dojít k omezení platnosti na šest měsíců. Ani to se nepodařilo a někteří obchodníci, opět samozřejmě ti nepoctiví, této situace mohou nadále zneužívat, a to dokonce neomezeně. Problematické jsou i paragrafy energetického zákona týkající se práva na informace o uzavřené smlouvě. Snaha ukončit toto ustanovení byla zcela neúspěšná.

V neposlední řadě se měl v novele energetického zákona zakotvit ombudsman. Původně tento institut měl zajišťovat mimosoudní řešení sporů, měl být zakotven v zákoně o ochraně spotřebitele. Ministerstvo průmyslu a obchodu si však tuto variantu nepřálo a energetický ombudsman měl být přesunut do zákona energetického. Ani to se neuskutečnilo.

Pane ministře, ptám se, jak chcete během svého mandátu naložit s touto problematikou a věci řešit ve prospěch spotřebitelů. Pochopitelně písemnou odpověď zveřejním na svém facebooku. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji. Prosím pana poslance Nekla.

 

Poslanec Josef Nekl: Děkuji, pane předsedo, za slovo. Minule jsem měl připravenou tuto interpelaci, ale pan ministr Herman byl omluven, takže jsem si ji nechal na dnešek, bohužel tady ještě není, ale já ji dnes přednesu, protože bych potřeboval odpověď.

Vážený pane ministře, budu velmi stručný. Příští rok, v roce 2018, uplyne sto let od založení Československé republiky. Určitě proběhnou velkolepé oslavy. Prezident budovatel Tomáš Garrigue Masaryk ve své vizi i svými činy věnoval značnou pozornost posílení významu kultury a vzdělanosti jak příkladem osobního života, tak praktickými činy. To se jistě právem oceňuje. Byl iniciátorem vzniku okresních a městských knihoven. Jeden z praktických činů mohu dokladovat na jeho podílu přestavby pražského Klementina pro potřeby moderní knihovny.

Jsem z Přerova, ale jsem přesvědčen, že problémy technického zázemí a provozních prostor okresních a městských knihoven nejsou ojedinělé. Naše knihovna je umístěna v domě, který je již předimenzován, nosné zdi musely být zpevněny, prostory nejsou zcela komfortní. Přitom město převzalo několik původních administrativních budov, které po úpravách mohou sloužit knihovně i modernímu knihovnictví nejen umístěním, ale i tím, že tam sídlily projekční či soudní instituce, a tím i únosností v jednotlivých podlažích. Investiční náklady by ale nebyly malé.

Nyní tedy moje otázka. Počítá v dohledné době Ministerstvo kultury vyhlásit například se 100. výročím vzniku Československa s vypsáním programu, který by se mohl nazývat program obnovy městských knihoven? Děkuji vám za vaši písemnou odpověď.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane poslanče. Paní poslankyně Zelienková tady byla. Pokud je v předsálí, tak ji prosím, aby se dostavila k interpelaci. Slovo má paní poslankyně Zelienková a připraví se paní poslankyně Langšádlová, kterou také zatím nevidím. Prosím, paní poslankyně. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP