(15.50 hodin)

 

Poslankyně Markéta Wernerová: Děkuji vám, vážený pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové. Vážený pane ministře, interpeluji vás ve věci výše paušálních náhrad přísedících soudů, na které jsem byla upozorněna při setkání s občany ve svém volebním obvodu.

Paušální náhrady řeší vyhláška číslo 42/1992 a činí symbolických 150 korun za celý den výkonu funkce. Přísedící se podílejí na výkonu spravedlnosti v naší zemi, u okresních soudů je volí zastupitelstva obcí, v případě soudů krajských zastupitelstva krajů. Přísedící se účastní mj. jednání v trestních řízeních před soudy prvního stupně, u nichž je spodní hranice trestní sazby pět let a výše. Jedná se o složité kauzy, jejichž líčení trvá někdy i několik týdnů, a celého projednávání se tedy musí účastnit. Jsem přesvědčena, že výše paušální náhrady stanovená více jak čtvrt století starým právním předpisem je nedůstojná a v žádném případě neoceňuje zodpovědnou a náročnou práci, jakou přísedící převážně z řad seniorů vykonávají pro společnost.

Je mi známo, že jste se touto problematikou začal zabývat již po svém nástupu do funkce v roce 2015, a to v souvislosti s připravovanými reformními kroky v justici. Ptám se tedy, v jakém stavu jsou tyto uvažované změny po dvou letech. Dojde konečně ke změně, zvýšení nebo snížení nebo i změně počtu těchto přísedících či změně této odměny? Vážený pane ministře, předem děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji za dodržení časového limitu paní poslankyní a nyní s odpovědí vystoupí pan ministr spravedlnosti. Máte slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji, vážený pane místopředsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, já bych chtěl v prvé řadě zdůraznit to, co jste i vy použila za slovo, totiž že ta odměna je symbolická. Je symbolická, má zůstat symbolická. Role přísedícího je rolí tzv. laického prvku v justici, jehož účelem je, aby nevznikala nějaká kabinetní justice odtržená od představ veřejnosti, a to tedy právě zejména ve věcech trestních. Chápeme tedy roli přísedícího jako čestnou funkci, jako něco, co by občané měli dělat proto, že se cítí být občany, protože mají chuť se podílet na správě věcí veřejných, a ne proto, aby tedy byli motivováni penězi. Na to máme profesionální soudce, kteří jsou placeni za svou funkci. To je ostatně přístup, který zdaleka nemáme jenom my, namátkou stejně to mají v Anglii, v Americe, ve Francii atd. Tím nechci říci, že by ta odměna měla navždy zůstat zrovna těch 150 korun, a zároveň tím nechci říci, že bychom neměli problém v této oblasti. Problém máme, ukazuje se, že o tu roli je velmi malý zájem. Je to problém, který chceme řešit, ale bojíme se, že řešení nespočívá v tom, že z toho uděláme dobře placenou roli, protože takové lidi vlastně zase nechceme. My tam chceme opravdu lidi, které to zajímá, kteří tam jdou pro tu věc, a ne kvůli penězům.

Když se ptáte, kam jsme pokročili, po pravdě musím přiznat, že jsme příliš v tomhle nepokročili, protože jsme to téma otevřeli s justicí, s předsedy soudů na různých poradách opakovaně, předkládali jsme jim nějaké naše návrhy, analýzy a bohužel se ukázalo, že zatímco celá justice se shoduje na tom, že máme v této oblasti problém, tak na tom, jakým směrem vůbec se vydat při jeho řešení, na tom tedy není ani elementární shoda a nám se ji nepodařilo zatím nalézt. Pro vaši představu, je to od názorů, že by se vlastně vůbec ten institut měl zrušit, až po to, že bychom měli zavést porotní soudnictví v trestních věcech.

Takže my to dál bereme jako úkol, bereme to jako nesplněný úkol a je to ovšem už něco, kde snad do konce volebního období se nám podaří si udělat aspoň trochu jasněji, jakou cestou bychom se chtěli vydat. Ale je jasné, že si to vyžádá legislativní změny, a ty už se v tomto volebním období určitě nestihnou.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane ministře. Ptám se paní poslankyně, zda má zájem o vystoupení. Takže paní poslankyně má slovo.

 

Poslankyně Markéta Wernerová: Děkuji. Pane ministře, i já si uvědomuji, že tato otázka není úplně jednoduchá, nicméně si musíme uvědomit, že se jedná o poměrně složité kauzy, které jsou rozhodovány přísedícími společně se soudcem. Mnohdy je soudce ve věci přehlasován, takže je důležité vědět, že sice je to hlas z lidu, ale nicméně se zabývá odbornými otázkami a odborně hlasuje. Při těchto jednáních bývají právě na jednání celé dny a já si myslím, že jejich podmínky nejsou prostě důstojné. Neříkám je přeplatit, nicméně měli bychom uvažovat minimálně o nastolení nějaké důstojnosti. Já osobně jsem hovořila s dámou, která má ukončené právní vzdělání, je v důchodovém věku, a tudíž je poměrně fundovaná v těchto věcech a věděla, o čem hovořím. Já jsem pochybovala o tom, do jaké míry se jedná o čestnou funkci a do jaké míry musíme taky zvážit důstojnost těchto lidí, protože oni provádějí práci pro tento stát. (Předsedající upozorňuje na čas.) Děkuji vám za upozornění. (Předsedající: Rád jsem vás upozornil.) Jedná se pouze o změnu vyhlášky, takže si myslím, že je v moci ministerstva zvládnout tuto práci do konce volebního období. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Taky děkujeme. Pan ministr má zájem o reakci? Prosím, pane ministře.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Já si opravdu myslím, ačkoliv se v zásadě asi v principu shodujeme, tak ale se neshodujeme v tom, ani si nemyslím, že by bylo správné, aby to dělali lidé, kteří mají právnické vzdělání. Ti mají dělat soudce profesionály. Když chtějí, musí k tomu složit potřebné zkoušky atd. a k tomu je také ten plat. Tohle mají být opravdu ti neprávníci, kteří mají přinášet pohled toho normálního člověka. To si mohu dovolit říct jako právník. A kdyby byla ta funkce atraktivnější z hlediska pověsti, to jsou často věci, které všichni napjatě sledují někde na on-line přenosech, na Blesku a bůhví kde, ale nikoho nenapadne, že by si tam mohl jít sednout jako ten přísedící. Takže my si myslíme, že opravdu ta cesta je spíše v propagaci tohoto. Neříkám, že ruku v ruce s tím bychom neměli nějak zvýšit odměnu, nebo náhradu. Já bych tomu říkal náhrada, a ne odměna, právě zcela záměrně. Ale samo o sobě to určitě nic nevyřeší. To by bylo jenom gesto, jenom vyhazování peněz.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane ministře. Jako další se svou interpelací vystoupí paní poslankyně Marta Semelová. Bude interpelovat ministryni pro místní rozvoj Karlu Šlechtovou. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Marta Semelová: Děkuji. Vážená paní nepřítomná ministryně, obrátili se na mě zástupci Sdružení průvodců s prosbou o řešení problému, který souvisí s novelou živnostenského zákona z roku 2008. Touto novelou byla průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu převedena z živnosti vázané pod živnost volnou, která nevyžaduje prokazování odborné či jiné způsobilosti. Není nutno prokazovat stupeň dosaženého vzdělání, složení profesní zkoušky ani potřebné jazykové znalosti, jako tomu bylo v minulosti. V turisticky atraktivních lokalitách včetně městských památkových rezervací a míst zapsaných organizací UNESCO na seznam světového kulturního a přírodního dědictví tak vykonávají tuto činnost amatéři bez potřebných znalostí. Jedná se o cizince pobývající v České republice na základě turistického víza, kteří nemají ponětí o našich historických, kulturních či přírodních reáliích, ale i o organizované společnosti, které průvodcovství nabízejí jako bezplatnou službu za spropitné. V Praze tak podle vlastních údajů provedli již přes pět milionů turistů. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP