(15.30 hodin)
(pokračuje Brabec)

Protože odlehčované, tj. nečištěné odpadní vody mají silně negativní vliv na tok, je třeba vypouštění těchto vod minimalizovat, a to omezením vniku srážkových vod do kanalizace, což právě je zajištěno třeba oddílnými splaškovými kanalizacemi, odpojováním srážkových vod a jejich likvidace zasakováním, akumulací atd. nebo akumulací odpadních vod ve zdržích, odkud jsou v bezdeštném období zachycené odpadní vody čerpány na čistírnu odpadních vod a čištěny.

Chtěl bych závěrem zdůraznit, že za vypouštění srážkových vod do toku žádné sankce nehrozily, nehrozí a ani v souvislosti s novelou vodního zákona hrozit nebudou. Za vypouštění odpadních vod hrozí a budou i nadále hrozit sankce, pokud budou odpadní vody do toku vypouštěny bez povolení k vypouštění nebo v rozporu s ním, např. neplnění limitů, ale to už je dnes stávající stav. Takže vás chci opravdu ujistit, že vlastně tou novelou nedochází k zásadním změnám.

A to, v čem jsme si včera vlastně nerozuměli, za což se omlouvám. Já jsem to opravdu bral spíš jako záležitost, která se týká likvidací odpadních vod z jímek na vyvážení. A tam opravdu navrhované změny upřesňují stávající stav, kdy i dnes je požadována z pohledu vodního zákona nezávadná likvidace obsahu jímek, ale ta novela už upřesňuje, že likvidace musí probíhat vyvážením na čistírnu odpadních vod. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane ministře. Pan poslanec má zájem o doplňující vystoupení. Máte slovo, prosím.

 

Poslanec Petr Bendl: Já za tu odpověď děkuji, pane ministře. Já to beru jako ujištění, že žádné významné povinnosti na jednotlivá města a obce tímto nevznikají, že se upřesňuje pouze vypouštění vod z jímek a jejich následné čištění. Tomu rozumím, to je asi tak správně. V tomhle ohledu nemám, co bych komentoval. To budeme asi absolvovat na zemědělském výboru a vy asi na výboru pro životní prostředí, kterého tedy nejsem členem. Děkuji vám za tu odpověď.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. Nyní mi dovolte, abych přečetl omluvu pana ministra Daniela Hermana, který se omlouvá z jednání Poslanecké sněmovny od 14.30 do konce pracovního dne z osobních důvodů, a dále omluvu pana poslance Stanislava Berkovce, který se omlouvá z dnešního jednání od 16 hodin do konce pracovního dne z pracovních důvodů.

A nyní poprosím, aby se svou interpelací vystoupila jako další paní poslankyně Věra Kovářová, připraví se paní poslankyně Pěnčíková. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Věra Kovářová: Vážený pane ministře, jak možná víte, v úterý jsem se na pořad jednání Poslanecké sněmovny pokusila zařadit bod pod názvem Potíže v čerpání evropských peněz na rozšíření vysokorychlostního internetu. Bohužel marně. K zařazení chybělo šest hlasů. Téma považuji i nadále za důležité, a tak mi dovolte, abych vám položila následující otázky.

V první řadě chci upozornit na problém spočívající v tom, že v každé vymezené oblasti může podle současných pravidel získat dotaci jen jeden poskytovatel, což by nahrávalo velkým firmám na úkor těch menších, lokálních. Na to už upozornila některá média, která dále varují před reálnou hrozbou nevyčerpání prostředků na rozvoj internetu, a tím koneckonců také na rozvoj venkova. V souvislosti s upřednostněním velkých telekomunikačních firem mě mimochodem napadá, zda snad nejde o neblahé dědictví po panu ministru Mládkovi, který k těmto společnostem ještě poměrně nedávno proslul vstřícným přístupem. Můžete se k této spekulaci vyjádřit? A jak se k tomuto diskriminačnímu ustanovení stavíte vy?

V souvislosti se zmínkou o hrozbě nevyčerpání celkové alokace bych chtěla podtrhnout, že ona vypsaná výzva se týká 11,5 mld. korun, ne celých 14 mld.. Ty 2,5 mld. jsou už odepsané? S nimi se tedy na rozšíření vysokorychlostního internetu nepočítá? Nebo bude snaha o jejich přeprogramování?

Vážený pane ministře, děkuji za odpovědi na uvedené otázky a věřím, že se efektivní čerpání evropských peněz na rozšíření vysokorychlostního internetu stane, na rozdíl od vašeho předchůdce, vaší prioritou. Děkuji za odpověď.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji, paní poslankyně. Vaše interpelace bude odpovězena písemnou formou.

A nyní dávám slovo paní poslankyni Pěnčíkové, která bude interpelovat ministra životního prostředí Richarda Brabce. Máte slovo.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Dobrý den, dámy a pánové. Vážený pane ministře, vy určitě víte, čeho se má interpelace týká. Já se chci zeptat na dvě kroměřížské firmy. Je to masna Kmotr a firma NAVOS, a to v souvislosti s porušováním zákona o ochraně ovzduší z jejich strany, protože nemají potřebné povolení ke svému provozu. Momentálně je to mezi obyvateli Kroměříže docela žhavé téma, hlavně těch, co bydlí poblíž těchto firem. A musím přiznat, že mě překvapilo, že ač byla firmě NAVOS inspekcí životního prostředí vyměřena pokuta, tak vaše ministerstvo ji zrušilo s argumentem, že je nedostatečně prokázaná, a tím se to celé uzavřelo. Proto se vás, vážený pane ministře, ptám, v čem byla ta nedostatečná podloženost pokuty.

A co se týče kousek vedle stojící masny Kmotr, tak výroba té masny se skládá ze 17 samostatných udíren, z nichž žádná nepřesahuje uvedenou projektovanou kapacitu tisíc kilogramů, ale vaše mluvčí uvedla - a to cituji z tisku: "Obecně platí, že v obdobných případech by mělo být použito sčítací pravidlo." A to je, i jak jsem našla v metodickém pokynu ministerstva. Proto se vás tedy ptám, proč toto obecné sčítací pravidlo nebylo použito i u firmy masna Kmotr.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, paní poslankyně. A nyní si vyslechneme odpověď pana ministra životního prostředí Richarda Brabce. Máte slovo, pane ministře.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za slovo a děkuji i za ten dotaz. Rád odpovím, vážená paní kolegyně. Napřed k firmě NAVOS. Pokutu ve výši 300 tis. korun zde uložila Česká inspekce životního prostředí za to, že společnost provozovala část svých stacionárních zdrojů podle názoru České inspekce životního prostředí bez povolení k provozu. Společnost NAVOS však už v roce 2013 na tento stav upozornila Krajský úřad Zlínského kraje. Firma upozornila tedy na to, že u zdrojů nebude uplatňovat tzv. sčítací pravidlo, které by jinak pro společnost znamenalo, že musí získat na provoz povolení, a doložila to různými posudky. Krajský úřad Zlínského kraje stejně jako Česká inspekce životního prostředí, a to je prokázáno, nijak názor společnosti NAVOS nerozporovaly. To bylo myslím v roce 2013.

V roce 2014 potom Česká inspekce životního prostředí změnila názor a udělila společnosti NAVOS pokutu. Výše uvedený postup muselo Ministerstvo životního prostředí - a protože o tom budeme ještě později hovořit u jiného případu, tak zdůrazňuji, ne Ministerstvo životního prostředí jako ministerstvo v Praze, ale tzv. orgán výkonu státní správy, což je dvojstupňový orgán, kdy Česká inspekce je rozhodovací orgán v první instanci a tzv. odbor výkonu státní správy ministerstva, v tomto případě to krajské stanoviště, je tedy tou druhou instancí, která rozhoduje zcela nezávisle, a samozřejmě jeho rozhodnutí je soudně přezkoumatelné. Tak toto, co jsem řekl, tedy ten fakt, že firma prokázala, že upozornila krajský úřad a Českou inspekci životního prostředí, že toto povolení nemá, a obě instituce, jak krajský úřad, tak i Česká inspekce životního prostředí vlastně přivolily k tomu, že povolení není potřeba, a následně tedy Česká inspekce změnila názor. Toto všechno vzal orgán výkonu státní správy řekněme v úvahu a zohlednil potom při rozhodování o odvolání společnosti proti pokutě udělené Českou inspekcí životního prostředí.

Tedy MŽP, orgán výkonu státní správy, v odvolacím řízení zohlednil následující: Společnost požádala o povolení provozu zdrojů příslušný orgán ochrany ovzduší, Krajský úřad Zlínského kraje. V žádosti o povolení řádně uvedla a popsala jednotlivé zdroje. V rámci tohoto řízení se vyjadřovala i Česká inspekce. Ani krajský úřad, ani inspekce v průběhu řízení nezpochybnily, že nejde o vyjmenované zdroje, resp. provoz zdrojů byl povolen, a žádný z příslušných orgánů nenamítl, že zdroje jsou tzv. zdroji vyjmenovanými. Společnost tedy byla v dobré víře, že provozuje zdroj po právu, a Ministerstvo životního prostředí proto rozhodnutí inspekce zrušilo a řízení zastavilo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP