(15.20 hodin)
(pokračuje Koníček)

Co s tímto laxním přístupem správce budete, pane ministře, dělat? Jaká opatření bude ministerstvo vůči správci vodního zdroje činit? V ochranném pásmu vodního zdroje je také velké množství černých staveb. Vodoprávní úřad vydal několik nesouhlasných závazných stanovisek k řízení o dodatečném povolení stavby. A nestalo se nic. Stavební úřad nekoná. Jak budete postupovat jako úřad, který má chránit vodní zdroje v případě těchto černých staveb? A to jak vůči stavebnímu úřadu v Uherském Ostrohu, tak vůči krajskému úřadu ve Zlíně. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane poslanče. Poprosím pana ministra, aby reagoval. Máte slovo.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za slovo. Vítám pana vicepremiéra Bělobrádka, už se tady nebojím v té řadě. (Vicepremiér z vládních lavic: Já už odcházím!) Tak jsem to tedy trochu zakřikl.

Česká inspekce životního prostředí při provedené kontrole na základě podnětu pana Koláře, a pan Kolář skutečně nám těch podnětů poslal celou řadu, je velmi aktivní, tak skutečně, jak jste říkal, nezjistila přímé ohrožení vodního zdroje. My jsme právě k té namítané nečinnosti vykonali na Městském úřadě v Uherském Hradišti vrchní vodoprávní dozor, kontrolu výkonu státní správy. Ten protokol byl panu Kolářovi poskytnut na základě žádosti dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Chtěl bych zdůraznit několik věcí. Za prvé výkon státní správy na Městském úřadě Uherské hradiště, oddělení vodoprávního úřadu a životního prostředí, byl podle této kontroly prováděn na velmi dobré právní a odborné úrovni. Kontrola výkonu byla zaměřena zejména na aplikaci vodního zákona, správního řádu a zákona o přestupcích. O tom, že to skutečně probíhalo na dobré úrovni, svědčí i statistiky vydaných opatření ve věci přestupků za porušení vstupu či vjezdu do ochranných pásem vodního zdroje, vydaná nesouhlasná závazná stanoviska k řízení o povolení i dodatečném povolení staveb a objektů v těchto pásmech, podněty na přezkum rozhodnutí stavebního úřadu a v neposlední řadě i vodoprávní dozor u správce vodního zdroje. Nelze tedy přisvědčit názoru pana Koláře, že vodoprávní úřad je nečinný.

Problém ministerstvo spíše spatřuje v postoji správce ochranných pásem, Slováckých vodáren a kanalizací, a. s., v přístupu těžební organizace a obvodního báňského úřadu a rovněž v činnosti obecného stavebního úřadu. Postup stavebního úřadu budeme napadat podáním podnětu na Ministerstvo pro místní rozvoj, což myslím, že už se podle mých informací dokonce stalo.

Já vám teď mohu říct úplně poslední informace. V posledním mailu od pana Koláře byla navíc zmíněna problematika nelegálního uložení stavebního odpadu. Ta je tedy novinkou, ta se zatím neobjevila a my jsme věc předali k prošetření České inspekci životního prostředí. Rovněž se objevil požadavek na vyvození trestní odpovědnosti konkrétních pracovníků Městského úřadu v Uherském Hradišti. Ale tady musíme konstatovat, že ministerstvo neshledalo důvod k podání trestního oznámení. Ale samozřejmě, pokud má pan Kolář názor, že důvody pro trestní stíhání jsou dány, může přirozeně podat trestní oznámení sám.

Ministerstvo využije svých zákonných možností k nápravě stavu, podá podnět, což už se stalo, na přezkum postupu příslušného stavebního úřadu a v případném řízení o zrušení dobývacího prostoru bude trvat na splnění podmínek rekultivace. Nicméně jiným způsobem řešit nesprávný postup Slováckých vodovodů a kanalizací, báňského úřadu a stavebního úřadu nemůžeme, protože k tomu nejsme kompetentní. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám, pane ministře. Táži se, zda má pan poslanec zájem o doplňující otázku. Má. Takže máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Ne o doplňující otázku, jenom o konstatování. Ano, pane ministře. Protože byl kontrolovaný rok až 2016, tak právě nemohla být zjištěna nečinnost úřadu v těch předcházejících letech. A já bych vám chtěl poděkovat za to, že aspoň nyní váš úřad začal něco dělat. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane poslanče. Další se svou interpelací vystoupí pan poslanec Petr Bendl a bude interpelovat ministra životního prostředí Richarda Brabce. Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji za slovo, vážený pane předsedající.

Vážený pane ministře, nedostalo se mi odpovědi při projednávání zákona o vodách tady, tak zkusím využít prostoru v interpelaci. V zákoně o vodách se snažíte odstranit výjimku z povinnosti čistit tzv. dešťovou vodu a musím připomenout, že Česká republika má počet obyvatel, řeknu to přesně, nebo podíl obyvatel bydlících v domech napojených na klasickou kanalizaci jenom 82,8 %. A jsou dva kraje, které jsou na tom hůř, nebo méně než 70 % obyvatel bydlících v těch krajích je napojeno na klasickou kanalizaci. V okamžiku, kdy jedním brnknutím, jednou změnou věty odstraníte tuto výjimku, dopadne toto rozhodnutí v podstatě na většinu obyvatel žijících v České republice. Ta povinnost se promítne pravděpodobně do nutnosti obcí začít investovat do nových čistíren, zvyšování kapacit, případně budování nových čistíren odpadních vod, které doposud nejsou na to množství vody dimenzovány. Bude to znamenat obrovské investice. A ta změna je opravdu velká.

Já chci vědět, zda existuje nějaká ekonomická analýza dopadů, jak se to projeví v povinnosti investovat. A protože logicky v okamžiku, kdy to bude povinností obce, případně kraje, aby takovou investici udělal, tak to promítne do ceny vodného, stočného nebo do ceny vody obecně a zaplatí to všechno lidé. Tak chci vědět, zdali jste si toho vědomi, kolik to bude znamenat a zdali máte takovou analýzu udělánu, protože to je opravdu téměř na velmi významnou debatu o tom, co to vlastně bude v rozpočtech jednotlivých rodin a firem dělat za brykule. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane poslanče. Slovo dávám panu ministrovi životního prostředí. Prosím.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za ten dotaz. Zapomněl jsem poděkovat i předchozím kolegům za ty dotazy, takže ještě zpětně jim děkuji za jejich dotazy.

My jsme si včera nerozuměli, pane kolego, vaším prostřednictvím, pane předsedající, a omlouvám se na to. Já jsem reagoval na jinou záležitost. Ale myslím, že vás můžu uklidnit, a určitě ta debata bude rozhodně pokračovat. Koneckonců nedošlo ke zkrácení termínu na projednání ve výborech, takže na to budou dva měsíce času a tam se k tomu ještě určitě vrátíme.

Chtěl bych zdůraznit, ještě jsem si to nechal zpracovat od kolegů, že současný vodní zákon ani jeho novela se čištěním srážkových vod vůbec nezabývá. Zrušení části § 38 odst. 2, tedy za odpadní vody se dále nepovažují srážkové vody z dešťových oddělovačů, souvisí s nadbytečností tohoto ustanovení, neboť srážkové vody mohou být vypouštěny pouze z oddílné srážkové kanalizace, v níž ale žádné odpadní vody netečou. Proto není třeba tento fakt dále zdůrazňovat. Srážkové vody jsou dle vodního zákona považovány za vody povrchové, proto se na jejich vypouštění nevztahuje povinnost povolení ani stanovení limitů, neexistují tedy ani sankce za nedodržení těchto limitů. Možnosti likvidace srážkových vod jsou nadále jak podle stavebního, tak vodního zákona jejich zasakování, tedy případně akumulace v místě vzniku, jednoznačně preferovaná metoda i z hlediska sucha. Dále odvádění oddílnou srážkovou kanalizací do toku bez jakýchkoli omezení a nutnosti povolení pro jejich vypouštění. Způsob je plně vyhovující pro kvalitu vody v toku, a když to nejde jinak, vypouštění do jednotné kanalizace, tím se ovšem z nezávadné vody stane voda odpadní, kterou je pak potřeba čistit.

Naopak v jednotné kanalizaci jsou pouze odpadní vody, to je směsi splašků a srážkových vod, a tyto vody by v souladu se směrnicí 91/271/EHS měly být kompletně čištěny na čistírně odpadních vod. Výjimku lze připustit při silných srážkách, kdy je odpadní voda v jednotné kanalizaci silně ředěna srážkovými vodami a může být za definovaných podmínek, např. poměr ředění, vypuštěna dešťovým odlehčovačem bez čištění přímo do toku. Tyto podmínky by měly být nastaveny a zatím nejsou v rámci novelizace prováděcí vyhlášky k zákonu o vodovodech a kanalizacích, který je v kompetenci Ministerstva zemědělství. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP