(15.10 hodin)

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane poslanče. A slovo má ministr životního prostředí Richard Brabec. Prosím, pane ministře.

 

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec Děkuji za slovo, vážený pane předsedající. Jsem rád, že mě kolegyně a kolegové v tom nenechali samotného. Tak to asi půjde rychleji. Já asi na všechny otázky pana kolegy Kučery úplně neodpovím. My jsme se tady domluvili vzhledem k tomu, že jsem neměl úplně k dispozici detail otázek, že to doplním písemně. Jenom bych možná pro zajímavost řekl pár informací ke kolektivním systémům v České republice.

Momentálně v České republice fungují kolektivní systémy v oblasti elektrospotřebičů včetně osvětlení. Tam je jich dokonce šestnáct, z nichž devět se zabývá pouze solárními panely. Ale jsou tam i další, které se zabývají daleko širším okruhem zpětného odběru elektrospotřebičů obecně, což asi víte. Kolektivní systém je systém založený výrobci, který namísto výrobců plní povinnosti vyplývající z evropských směrnic, kdy výrobci jsou podle příslušných směrnic odpovědní za výrobky uvedené na trh, a to i po skončení jejich životnosti. Kolektivní systémy tedy slouží jako nástroj pro plnění takzvané rozšířené odpovědnosti výrobců.

Kromě těchto elektrospotřebičů jsou tady dva kolektivní systémy v oblasti baterií a akumulátorů, jeden kolektivní systém na pneumatiky a jeden kolektivní systém, na který se především pan kolega Kučera ptá, a to jsou obaly. Je tady tedy jeden kolektivní systém EKO-KOM.

Chci zdůraznit, že konkurence je už podle stávající legislativy možná. Legislativa tedy umožňuje vznik více kolektivních systémů v každé oblasti, kde je kolektivní plnění nastaveno, a také je vidět, že v některých oblastech se to daří. A vždycky samozřejmě záleží na tom prostoru, který je na trhu vytvořen.

Chci zdůraznit, že Ministerstvo životního prostředí v žádném případě nemá zájem a ani nebrání vzniku nových kolektivních systémů. Všechny systémy ovšem musí splňovat podmínky dané legislativou. Ty podmínky nebyly jednoduché, a právě proto jsme připravili novelu zákona a výrobcích s ukončenou životností. Oblast zákona o odpadech tedy dříve upravovala problematiku elektrospotřebičů včetně osvětlení, baterií a akumulátorů. Není jednotná a je třeba ji sjednotit a nastavit pro všechny kolektivní systémy stejná pravidla. Toto bylo také jedním z hlavních cílů připraveného nového zákona. My jsme ten zákon projednávali v rámci meziresortního připomínkového řízení a ještě dlouho před ním celý rok 2016. V současné době je připraven, ale tak jak už jsem tady odpovídal na jinou interpelaci, rozhodli jsme se vzhledem ke krátké době, která zbývá do konce volebního období, že v této chvíli není šance, aby vláda a především Sněmovna, následně tedy Senát, tento zákon schválily a byl dokončen legislativní proces, protože je to velmi složitý zákon. Respektive jsou to dva zákony. Je to zákon o odpadech a zákon o výrobcích s ukončenou životností.

Na druhou stranu je ale třeba říci, a já to hned dokážu konkrétním tvrzením, že v oblasti obalových odpadů ten systém dosahuje poměrně vysoké míry recyklace. V roce 2015 bylo zrecyklováno 74 % obalů uvedených na trh. Dokonce v té úplně poslední zprávě, kdy dobré nastavení systému zpětného odběru a využití obalových odpadů dokazuje také jeho pozitivní hodnocení ze strany Evropské komise, která ve zprávě k přezkumu provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí publikované v roce 2017 přímo uvádí: "Česká republika má dobře fungující program rozšířené odpovědnosti výrobců v oblasti obalů, a příslušné cíle v tomto odvětví dokonce překračuje."

To znamená, že to není tak, že bychom měli ten systém nefungující. A mimo jiné jenom pro informaci, občané mají dnes k dispozici více než 270 tis. kontejnerů na tříděný odpad v 99 % obcí České republiky. Ale vůbec to neznamená, že bychom nepodporovali konkurenci, a tedy další systém v oblasti nebo nějakou další novou autorizovanou obalovou společnost už podle stávající legislativy, ale snazší to bude podle nové legislativy.

Pokud to takhle stačí. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji panu ministrovi za dodržení časového limitu. Ptám se pana poslance, zda má zájem o doplňující otázku, (Poslanec Kučera: Ano.) Máte slovo, pane poslanče.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den. Děkuji za odpověď panu ministru životního prostředí. Jak jsme se již předem dohodli, požádal bych o písemné odpovědi na své otázky, protože si uvědomuji, že některé byly i takové hlubší. To znamená, že ten časový prostor čtyř minut není zcela dostačující. Takže kdyby mi pan ministr na to odpověděl písemně. A doufám, že to tedy bude více než jedna věta, jak bývá zvykem u jeho stranického šéfa Andreje Babiše, který nám odpovídá jednou větou. Takže doufám, že odpověď bude uspokojující. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji vám. Předpokládám, že pan ministr už nebude reagovat, že už je to uzavřeno.

Dovolte mi, než dám slovo dalšímu interpelujícímu, abych přečetl několik omluv. Dne 6. 4. 2017 se omlouvá z pracovních důvodů paní poslankyně Martina Berdychová z jednání Poslanecké sněmovny, pan poslanec Jan Zahradník omlouvá svoji neúčast na dnešním odpoledním jednání Poslanecké sněmovny bez udání důvodů a dále se omlouvá pan poslanec Simeon Karamazov a to ve čtvrtek 6. 4. z odpoledního jednání a v pátek 7. 4. 2017 z osobních důvodů. Děkuji.

Dále vystoupí se svou interpelací pan poslanec Jiří Štětina. Bude interpelovat paní ministryni Karlu Šlechtovou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Štětina: Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Vážená paní ministryně. V souvislosti s trestními oznámeními na příspěvkovou organizaci Česká centrála sportovního (správně cestovního) ruchu CzechTourism podanými na základě závěrů NKU nebo jiných subjektů, které šetří Policie ČR, obracím se na vás se dvěma dotazy.

Za prvé, které všechny subjekty registrované v České republice obdržely finanční prostředky, v jaké výši a od kterých poskytovatelů prostřednictvím CzechTourismu za období od 1. 1. 2013 do současnosti?

Druhá otázka, se kterými všemi subjekty registrovanými v České republice měl CzechTourism platné smlouvy na propagaci, reklamu, PR a tak dále, za období od 1. 1. 2013 do současnosti. Neboť Česká centrála sportovního (!) ruchu CzechTourism se na základě kontrolního závěrů NKÚ z kontrolní akce číslo 1431 měla dopustit těchto zásadních pochybení: Za prvé, pochybnosti o hospodárném vynakládání finančních prostředků. Za druhé, agentura CzechTourism nevyužívala důsledně všechny právní prostředky při uplatňování a hájení práv státu jako vlastníka a majetek státu nevyužívala účelně a hospodárně. Za třetí, agentura CzechTourism porušila zákon o majetku České republiky a zákon o rozpočtových pravidlech. Za čtvrté, nezadávala veřejné zakázky na základě zadávacího řízení dle zákona čísla 137 z roku 2006 či rozdělila předmět veřejné zakázky. Za páté, nebyl dostatečně respektován zákon o finanční kontrole, což dokládá velké množství zjištěných nedostatků. Zjištěné skutečnosti nasvědčují, že se agentura CzechTourism dopustila porušení rozpočtové kázně v osmi případech v celkovém finančním objemu až do výše 19 mil. 529 tis. a nějaké drobné.

Děkuji za písemnou odpověď.

 

Místopředseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane poslanče. Jako další byl vylosován v pořadí pan poslanec Zlatuška, kterého ale nevidím v sále. Bohužel není přítomen. Dávám tedy slovo panu poslanci Koníčkovi, který vystoupí se svou interpelací na ministra životního prostředí Richarda Brabce, a připraví se pan poslanec Petr Bendl. Pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Vladimír Koníček: Vážený pane ministře, v lednu tohoto roku proběhla na městském úřadě v Uherském hradišti kontrola vrchním vodoprávním dozorem Ministerstva životního prostředí. Při kontrole bylo konstatováno, že - cituji: "Určitý problém spatřuje ministerstvo v poněkud laxním přístupu správce vodního zdroje a ochranných pásem ke komplexní problematice ochrany jakosti a vydatnosti podzemních a povrchových vod v území, zajištění eliminace neoprávněných vstupů a vjezdů do těchto pásem." Konec citace. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP