(12.00 hodin)
(pokračuje Filip)

Podle zákona o jednacím řádu nastanou-li zvláštní skutečnosti, abychom změnili pořad schůze... Připomínám, že mou chybou při řízení došlo k situaci, kdy nebyla prohlasována lhůta k projednání jednotlivého tisku, a to základní úmluvy... vládního návrhu, který se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy o prevenci terorismu podepsaná ve Varšavě 16. května 2005, podle sněmovního tisku 1012. Musí se tedy Sněmovna rozhodnout, a to hlasováním, že nastala taková situace, jestli se vrátíme k tomuto bodu, resp. že znovu zařadíme k projednání bod číslo 220 a rozhodneme o té otázce lhůty k projednání.

 

Mou první žádostí je, zda si Poslanecká sněmovna myslí, že nastala taková zvláštní situace, že je potřeba se znovu zabývat bodem číslo 220.

Rozhodneme v hlasování číslo 166, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 166. Z přítomných 123 pro 107, proti 1. Návrh byl přijat, čili Poslanecká sněmovna souhlasí s tím, abychom se znovu zabývali změnou pořadu schůze, a to znovuzařazením bodu 220 a hlasováním o návrhu, který nebyl prohlasován, tj. lhůtou k projednání.

 

Kdo je tedy pro znovuzařazení bodu 220 v tento moment na schůzi Poslanecké sněmovny? Rozhodneme v hlasování číslo 167. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 167. Z přítomných 123 pro 107, proti nikdo. Návrh byl přijat.

 

Proto znovu otevírám bod

220.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy
o prevenci terorismu (Varšava, 16. května 2005)
/sněmovní tisk 1012/ - prvé čtení

Ptám se, jestli pan ministr má zájem o úvodní slovo. Není tomu tak. Pan zpravodaj? Není tomu tak. Můžeme tedy otevřít rozpravu, ve které byl návrh na zkrácení lhůty o 30 dnů. Má někdo v rozpravě ještě jiný návrh? Není tomu tak, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není tomu tak.

 

Budeme se tedy zabývat lhůtou na projednání tisku 1012, a to na 30 dnů.

Rozhodneme v hlasování číslo 168, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 168. Z přítomných 123 pro 70, proti 29. Návrh byl přijat.

 

Děkuji ještě jednou a končím bod číslo 220 s tím, že konstatuji, že návrh byl přikázán k projednání zahraničnímu výboru, výboru pro bezpečnost a lhůta k projednání byla zkrácena na 30 dní.

Po této krátké změně pořadu schůze se vrátíme do schváleného pořadu schůze, a to k bodu 222. U stolku zpravodajů zůstává pan ministr spravedlnosti Robert Pelikán, požádám, aby své místo zaujal i zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Pavel Plzák.

 

Půjde o bod

222.
Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky
k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy proti obchodování
s lidskými orgány (Santiago de Compostela, 25. 3. 2015)
/sněmovní tisk 1028/ - prvé čtení

Požádám pana ministra spravedlnosti Roberta Pelikána, aby z pověření vlády tento tisk uvedl. Prosím, pane ministře, máte slovo.

 

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán Děkuji, vážený pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, přicházíme k další úmluvě Rady Evropy. Tentokrát je to poměrně čerstvá úmluvu podepsaná v Santiagu de Compostela 25. 3. 2015. Opouštíme téma terorismu, abychom se dostali k tématu neméně závažnému, a to je obchodování s lidskými orgány. Cílem této úmluvy je pochopitelně bránit takovému obchodu, a to tedy zejména opět kriminalizací příslušných činů, které jsou spjaty s obchodem s lidskými orgány za účelem jejich transplantace.

Náš právní řád je v zásadě v souladu se vším, co úmluva stanoví, až na několik drobných a racionálních výjimek, kde nám také úmluva umožňuje učinit tzv. výhradu, a my tuto výhradu činíme, konkrétně k článkům 4, 5 a 10.

Když to vezmu odzadu, článek 10 se týká okruhu osob, které se zavazujeme naším trestním právem postihovat, a to je poměrně klasická výhrada, kdy my, naše trestní právo neumí postihovat trestné činy spáchané mimo naše území lidmi, kteří nejsou našimi občany. Takže v tomto činíme tuto výhradu.

Další dvě výhrady, ty jsou obsahové. Pokud jde o článek 4, tak se jedná o to, že náš transplantační zákon, myslím, velmi rozumně za mimořádných okolností umožňuje odběr obnovitelné - zdůrazňuji obnovitelné - tkáně z těla nesvéprávného, zejména tedy dítěte. Pokud je příjemcem sourozenec dárce, představuje to možnost záchrany života příjemce, zároveň je tam zákonný zástupce, který dá souhlas, etická komise dá souhlas a dárce neprojevuje nesouhlas. Čili v tomto směru potřebujeme učinit tuto výhradu takto omezenou a tu tedy činíme.

Druhá výhrada se potom týká toho, že ta úmluva si tam také dává, že se v případě takových kriminálních jednání nebudou využívat ty orgány, buňky nebo něco takového nijak. A naše právo umožňuje takto zabavené tkáně výjimečně využít pro vědu a byla by škoda, kdyby to možné nebylo. Takže to je druhá výhrada, kterou činíme.

Prosím i v tomto případě o podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu ministrovi za úvodní slovo. Ještě než dám slovo zpravodaji, přečtu omluvy došlé předsedovi Poslanecké sněmovny. Z jednání mezi 12.30 a 19.00 hodin se omlouvá pan poslanec Jan Farský, z dnešního dne od 14.30 do konce jednacího dne pan poslanec Pavel Havíř, od 14.30 do konce jednacího dne pan poslanec Šincl, pan poslanec Ivan Pilný z pracovních důvodů na celý den a paní poslankyně Chalánková mezi 10.00 a 13.00 hodin.

Nyní tedy prosím o slovo zpravodaje pro prvé čtení pana poslance Pavla Plzáka. Pane zpravodaji, máte slovo.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, členové vlády, tato úmluva reaguje na to, že se nezákonný obchod s lidskými orgány ve světě opravdu stal velkým problémem, který jednak poškozuje lidská zdraví a jednak jsou při něm porušována lidská práva. Všichni víme o tom, co se děje třeba v Číně s některými odsouzenci na smrt, že někteří lidé v chudých regionech světa prodávají své orgány bohatším lidem nebo do bohatších států, a na toto se snaží reagovat tato úmluva. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP