Pátek 28. dubna 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Bartošek)

23.
Návrh poslanců Robina Böhnische, Jiřího Koubka, Jiřího Junka, Jiřího Dolejše, Martina Komárka, Romana Sklenáka, Miroslava Kalouska a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 742/ - druhé čtení

A já prosím, aby předložený návrh uvedl za navrhovatele poslanec Robin Böhnisch. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Chtěl bych především Poslanecké sněmovně velmi poděkovat za to, že tento návrh dnes pevně zařadila do svého programu. To druhé poděkování patří oběma výborům, tedy výboru pro životní prostředí a potom především výboru zemědělskému, který tuto normu projednal velice důkladně včetně semináře, který pro zájemce z řad poslanců i veřejnosti připravil. Protože jde o druhé čtení, nebudu dále zdržovat, jen se potom ještě přihlásím do podrobné rozpravy se svým pozměňovacím návrhem. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro životní prostředí jako výboru dalšímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisk 742/2 až 5. Prosím, aby se ujal slova zpravodaj zemědělského výboru poslanec Josef Kott a informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňující návrhy odůvodnil. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Kott: Děkuji za slovo, pane předsedající. Zemědělský výbor projednal tento návrh zákona na své 40. schůzi dne 22. března. Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR po úvodním slově zástupce předkladatelů Romana Böhnische a Jiřího Koubka, zpravodajské zprávě poslance Josefa Kotta a po rozpravě za prvé doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR návrh poslanců Romana Böhnische, Jiřího Koubka, Jiřího Junka, Jiřího Dolejše, Martina Komárka, Romana Sklenáka, Miroslava Kalouska a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, sněmovní tisk 742, schválit ve znění těchto přijatých pozměňovacích návrhů.

Za prvé, před dosavadní novelizační bod 1 se vkládá nový bod 1, který zní: "Za prvé v § 3 na konci tečka se nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno ab), které zní: "ab) certifikovaným farmovým chovem kožešinových zvířat farmový chov, kterému byl udělen certifikát programu WelFur. Každý chovatel, který chová zvířata v certifikovaném WelFurovém chovu kožešinových zvířat, je povinen předložit platný certifikát programu WellFur při každé kontrole Státní veterinární správy."

Za druhé, dosavadní novelizační bod číslo 1 nově zní: "V § 5 se za odstavec 6 doplňuje nový odstavec 7, který zní: "Zakazuje se chov a usmrcování zvířat výhradně nebo primárně za účelem získání kožešin v jiném než certifikovaném farmovém chovu kožešinových zvířat."

Za třetí, dosavadní novelizační bod číslo 3 nově zní: "za třetí, v paragrafu 27 se na konci odstavce prvého tečka nahrazuje slovem "nebo" a doplňuje se písmeno s), které zní: v rozporu s § 5 odst. 7 chová nebo usmrtí zvíře výhradně nebo primárně za účelem získání kožešin. To neplatí, pokud se jedná o certifikovaný farmový chov kožešinových zvířat."

Za čtvrté, dosavadní novelizační bod 6 nově zní: "6. V § 27 a na konci odstavce prvého tečka nahrazuje slovem "nebo" a doplňuje se písmeno p), které zní: "v rozporu s § 5 odst. 7 chová nebo usmrtí zvíře výhradně nebo primárně za účelem získání kožešin. To neplatí, pokud se jedná o certifikovaný farmový chov kožešinových zvířat."

Za páté, v článku II bod 1 nově zní: "Za prvé, provozuje-li chovatel kožešinových zvířat v rámci podnikatelské činnosti ke dni účinnosti tohoto zákona chov zvířat výhradně nebo primárně za účelem získání kožešin a není-li tento chov provozován v certifikovaném farmovém chovu kožešinových zvířat nebo pozbude-li certifikát programu WelFur, je chovatel povinen získat nejpozději do 2 let ode dne účinnosti tohoto zákona certifikát programu WelFur pro certifikovaný farmový chov kožešinových zvířat podle tohoto zákona. Jinak je chovatel povinen tuto podnikatelskou činnost ve shora uvedené lhůtě ukončit."

Za šesté, článek III zní: "Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení."

Za druhé, pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení předložil předsedovi Poslanecké sněmovny PČR.

A za třetí, zmocňuje zpravodaje, aby s tímto seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR, což jsem učinil. Děkuji za slovo.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní prosím zpravodajku výboru pro životní prostředí poslankyni Marii Pěnčíkovou, aby se ujala slova a informovala nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Prosím, paní poslankyně.

 

Poslankyně Marie Pěnčíková: Dobrý den, dámy a pánové, děkuji za slovo. Seznámím vás se 17. (?) usnesením výboru pro životní prostředí z 41. schůze ze dne 22. března tohoto roku. Po odůvodnění člena návrhové skupiny poslanců Robina Böhnische k zpravodajské zprávě poslankyně Pěnčíkové a po rozpravě výbor pro životní prostředí doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, aby návrh schválila ve znění přijatých pozměňovacích návrhů, které máte v bodě jedna tohoto usnesení a to máte k dispozici jako sněmovní tisk 742/5. Já je tady nebudu celé číst.

Za druhé, pověřuje předsedu výboru, aby toto usnesení přeložil předsedovi Poslanecké sněmovny.

Za třetí, zmocňuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny podal zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona ve schůzi výboru pro životní prostředí.

A za čtvrté, zmocňuje zpravodaje výboru, tedy mě, aby ve spolupráci s legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny provel příslušné legislativně technické úpravy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji dvě přihlášky. Pan poslanec Pavera se omlouvá, takže další, kdo by měl vystoupit v obecné rozpravě, je pan poslanec Jiří Valenta. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jiří Valenta: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, nebojte se, nebudu zde již jako jeden z předkladatelů tohoto návrhu dlouze hovořit tak, jak jsem to učinil v prvním čtení. Jen si, prosím, vyslechněte alespoň krátký popis struktury toho, z čeho vychází mé přesvědčení týkající se navrhovaného zákazu kožešinových zvířat primárně pro kožešiny u nás. Je známo, že kožešiny sloužící jako módní ozdoby či doplňky ať už ve formě límců, lemů či celých kabátů odráží v sobě každodenní útrpný život až 20 tisíc zvířat chovaných u nás.

A to je třeba zcela jistě změnit. Neuznávám pseudoargumenty typu, že dokud existuje poptávka, potud musí být i nabídka. A jestli my se jí nepřizpůsobíme, tak trh bude stejně saturován kožešinami z takzvaných černých chovů, případně lacinými kožešinovými náhražkami z Číny apod. V dnešní době je zabíjení zvířat kvůli lidské módě morálně neospravedlnitelné a chápou to naštěstí dokonce již i nejvýznamnější módní návrháři, kteří tu poptávku tlačí stále hlouběji ke dnu: Armani, Calvin Klein, Hugo Boss a další. Zvířata u nás jsou hromadně zabíjena, a to útrpnou formou plynem či elektrickým proudem. Vzpomněl jsem si v tomto ohledu také mimo jiné na dvě interpelace na ministra zemědělství Jurečku, který je teď nepřítomen, ohledně zákazu porážek halal. Ten sice velice přesvědčivě avizoval jednání se zainteresovanými organizacemi a na mikrofon mi na tomto místě několikrát slíbil, že mě bude o výsledku průběžně informovat, ale ty jeho sliby byly před dvěma lety tím posledním, co jsem od něj k tomuto tématu vyslechl. Nejspíše mu byly náboženské pohnutky k rituálním porážkám přednější než člověkem zbytečně a velice útrpně prodlužovaná smrt jatečných zvířat.

Ale abych se vrátil zpět k návrhu tohoto zákona. Lisabonská smlouva konstatuje, že zvířata jsou vnímající bytosti a tedy nakládání s nimi musí být regulováno. A také proto téměř polovina států Evropské unie chovy již zakázala a v dalších zemích debaty o takovémto zákaze již probíhají. Smlouva o fungování Evropské unie v článku 13 zase praví, že by členské státy měly plně zohledňovat požadavky na dobré životní podmínky zvířat jako vnímajících bytostí, a neomezuje je v možnosti kožešinové farmy zakázat. A odůvodňuje to zcela pragmaticky, že dosud nebyly vyvinuty žádné komerční systémy chovu, které by potřebám lišek a norků vyhovovaly. V restrikci se jedná konkrétně pouze o devět chovů u nás: v Dolní Cerekvi, Jiříkovicích, Syrovicích, Křižanovicích, Klopotovicích, Bruzovicích, Pustějově, Vítějevsi a Velkém Ratmírově. Tudíž nevyvstane žádný nepřiměřený zásah do podnikatelského prostředí. Ztráty zrušených chovů lze kompenzovat vyhláškou a doba činnosti orientovaná k roku 2018 je jistě dostatečná. Naše veřejnost si tuto normu většinově přeje. Podle údajů Centra pro výzkum veřejného mínění z prosince 2015 s chovem takzvaných kožešinových zvířat nesouhlasí více než 70 procent občanů s tím, že by se současná společnost obešla bez kožešinové módy. Podporu tomuto návrhu vyjádřila i velká část odborné veřejnosti a já mohu dodat, že k dnešnímu dni eviduji další výzkum, který hovoří již o 83 procentech lidí odmítajících chov zvířat primárně pro kožešinové účely.

V souvislosti s návrhem zákona odmítám mimo jiné i nesmyslnou politizaci celého problému ze strany některých pisálků a mediálních znalců všehomíra. Pro jisté odlehčení vám zacituji například únorový Reflex. "Odpor levice proti norkovým kožichům lze snadno vysvětlit třídně. Buržoazní panička v norkovém kožichu samozřejmě vyvolává třídní zášť. Vždyť našim soudružkám stačí gumáky, montérky a rádiovky." Tak to jen pro ilustraci mentálních pochodů některých. Jak jistě víte, předkladatelé tohoto návrhu se rekrutují nejenom z levé části politického spektra, ale i z nemalé části pravice.

Ještě bych se dovolil zmínit k jednomu pozměňovacímu návrhu, který navrhuje přechodové období. Toto přechodové období bylo prozkoumáno Parlamentním institutem, který ve své práci MP 3095 toto posoudil. A z této práce vyplývá, že navržené přechodové období je v mezinárodním srovnání ojedinělé, neboť přechodné období stanoví časově neomezenou výjimku pro dosavadní podnikatele, a to je velice důležité, neomezenou výjimku pro dosavadní podnikatele a výjimku pro přechod hospodářství chovatele podle věty první na jinou právnickou nebo fyzickou osobu. Za druhé nebrání chovateli, který používá časově neomezené výjimky, a to je také důležité, aby podnikání kdykoliv v budoucnu ještě rozšířil, aby případně zřizoval nové a další chovy, navyšoval počty chovaných zvířat, počty kotců atd. Navržené přechodové období se liší od zahraničních úprav přechodných období při zavádění zákazu chovu kožešinových zvířat, neboť ve vztahu k dosavadním podnikatelům nesměřuje k ukončení chovu a usmrcování zvířat výhradně nebo primárně za účelem získání kožešin, respektive ani nesměřuje ke snížení počtu takto chovaných nebo usmrcovaných zvířat.

Vážené kolegyně a vážení kolegové, argumentů pro podporu přijetí této normy lze snášet ještě mnoho a mnoho, a to alespoň podle mého názoru mnohem relevantnějších a tedy fakticky silnějších, než jsou protiargumenty odpůrců. Proto vás v zájmu nejen zbytečně trpících zvířat, nejedná se přece v tomto případě ani o součást potravinového řetězce člověka, ale i v zájmu moderního lidství 21. století prosím i o vaši podporu.

Děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane poslanče. Eviduji faktickou poznámku paní poslankyně Pěnčíkové - není tomu tak. V tom případě řádně vystoupí pan poslanec Kučera. Prosím.

 

Poslanec Michal Kučera: Dobrý den, děkuji za slovo. Já jsem se zájmem poslouchal slova mého předřečníka, který slíbil, že bude mluvit krátce. Zejména mě zaujala pasáž o těch buržoazních paničkách s kožešinovými límci. Ta byla skutečně povedená.

Nicméně já jsem si dovolil tady vystoupit z jiného důvodu, protože tady zastupuji mého kolegu pana poslance Herberta Paveru, který měl připravený pozměňovací návrh, nicméně v tuto chvíli je řádně omluven. Tento pozměňovací návrh, který máte v systému vložen pod číslem 6287, se týká ochrany zvířat v zájmových chovech a zvířat určených pro zájmové chovy. A právě změna odstavce 1 v § 13 umožní vydání vyhlášky zaměřené na chov psů, která v současném znění zákona nenachází právní oporu. A v současnosti je platná pouze vyhláška číslo 21/2013 Sb., o stanovení podmínek při chovu psů a koček, která je v současnosti již nedostačující a vyžaduje novelizaci. Já se k tomuto pozměňovacímu návrhu posléze přihlásím i v podrobné rozpravě, do které se tímto hlásím.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Táži se, zda někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Pan zpravodaj, prosím.

 

Poslanec Josef Kott: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem vložil do systému dva pozměňovací návrhy, se kterými bych vás chtěl seznámit. Ten první pozměňovací návrh se týká poskytnutí náhrady. Návrh přebírá pozměňovací návrh výboru pro životní prostředí a pouze do něj v § 29c přidává jeden nový odstavec 5, jehož smyslem je umožnit Ministerstvu při poskytování kompenzačních příspěvků zohlednit i jiné potřeby chovatelů, než je splnění dlouhodobých závazků z nevrácených investic. Kromě nárokového příspěvku, který chovatelům pomůže zvládnout dlouhodobé závazky, tak mohou chovatelé dodat ještě další příspěvek navíc až ve výši jejich průměrného ročního čistého zisku. Podrobnosti stanoví Ministerstvo v souladu s odstavcem 7 vyhláškou. To je první pozměňovací návrh. Druhý pozměňovací návrh jasně specifikuje ty náhrady, které chovatelům tím, že ukončí svůj chov, vzniknou.

Takže odůvodnění. Návrhem je prodlužovaná lhůta k ukončení chovů kožešinových zvířat o čtyři roky, to je do 31. prosince 2022, a dále se stanovuje přehledný a administrativně nenáročný výpočet kompenzačního příspěvku pro chovatele, který nebude vyžadovat vydání prováděcího správního předpisu. Kromě odlišné úpravy v nově vkládaném § 29c se návrh textově shoduje s usnesením výboru pro životní prostředí, tisk 742. Prodloužení lhůty k ukončení chovu kožešinových zvířat je možné ospravedlnit důvody ústavně právními a ekonomickými. Zákaz chovu kožešinových zvířat je zásadním zásahem do legitimního očekávání chovatelů kožešinových zvířat.

Delší čas na přizpůsobení se zcela nové odlišné právní úpravě aspoň částečně zmírní intenzitu tohoto zásahu. Z nálezu Ústavního soudu PI. ÚS 38/04 ze dne 20. 6. 2006 vyplývá, že zákonodárce musí při změně právní regulace zohledňovat dosavadní právní stav a změny musí provádět citlivě a jen v míře nezbytné pro dosažení cíle regulace. Trvat na takovémto chování zákonodárce je nutné, neboť se tímto garantuje stabilita sféry svobodného jednání. Zákony vymezují základní strukturu, v jejímž rámci se realizují svobodné aktivity, jsou-li nejisté hranice zákonných požadavků, tj. nejsou-li respektována legitimní očekávání založená na zákonu, je nejistá i svoboda. Proto je ochrana legitimního očekávání integrální součástí vlády práva. Přihlížení k legitimnímu očekávání je neopominutelnou dimenzí zákonnosti. Z příkazu respektovat legitimní očekávání vyplývající z dosavadní právní úpravy samozřejmě nelze dovolit zákaz změny právní úpravy. Jde jen o to, aby při rozhodování o volbě způsobu provedení změny zákonodárce k těmto očekáváním přihlížel a neignoroval, že adresáti norem své chování po delší dobu přizpůsobovali požadavkům odlišného stavu.

Míra zásahu státu byla zvýrazněna přijetím úpravy ve vyhlášce č. 208/2004 Sb., o minimálních standardech pro ochranu hospodářských zvířat, která v § 13 zavedla minimální standardy pro ochranu kožešinových zvířat ve farmovém chovu. Vyhláška dále stanovila přechodné období do 31. 12. 2013, ve kterém musela být upravena technologie všech chovů kožešinových zvířat a tyto změny si vyžádaly velké investiční náklady ve výši miliónů korun. S odkazem na nutnost respektování zásady proporcionality při takto významném zásahu do právní úpravy a legitimních očekávání jejich adresátů je proto naprosto nezbytné prodloužit přechodné období pro zrušení kožešinových chovů. Rovněž tak bude chovatelům umožněn maximální daňový odpis základních prostředků, tzn. klecí příp. chovných zvířat. Chovatelům se tak alespoň zmírní dodatečně daňová škoda, která by zde na základě původního návrhu nemohla být dostatečně kompenzována.

S ohledem na to, že sněmovní tisk 742 navrhuje naprosto radikální změnu dosavadního právního stavu, je současně nutné zavést adekvátní kompenzační schéma ke zmírnění následků této změny. Nyní předloženým pozměňovacím návrhem je proto zaváděn kompenzační příspěvek jako jednorázový finanční příspěvek chovatelům těchto zvířat. Kompenzační příspěvek vychází z průměrné aukční prodejní ceny kožky norka nebo lišky v roce 2016. Tento příspěvek kompenzuje kalkulovaný ušlý zisk za dobu deseti let od ukončení činnosti a jeho výše pokrývá mj. odhad průměrných nákladů spojených s ukončením chovu a zohledňuje očekávanou návratnost investic do chovatelských zařízení. Předpokládaný pozměňovací návrh nepředpokládá přijetí prováděcího právního předpisu, jelikož již v textu zákona bude pevně stanovena výše kompenzačního příspěvku i proces jeho poskytování. Díky tomu bude výše kompenzace pro jednotlivé chovatele dopředu zřejmá, čímž bude zajištěna právní jistota adresátů. S ohledem na to, že v současné době v České republice je celkem devět chovatelů a vzhledem k počtu jimi chovaných zvířat, je odhadován celkový dopad na státní rozpočet minimálně na 50 mil. korun. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji, pane poslanče. A táži se, zda ještě někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Žádnou přihlášku nevidím. V tom případě končím obecnou rozpravu. Táži se pana navrhovatele nebo zpravodaje, zda si chce vzít závěrečné slovo. V tento moment nevidím.

Zahajuji tedy podrobnou rozpravu. Eviduji do ní dvě přihlášky. Nejprve pan poslanec Kučera. Prosím.

 

Poslanec Michal Kučera: Já děkuji za slovo. Já bych se tímto chtěl v podrobné rozpravě přihlásit k pozměňovacímu návrhu, který je jako sněmovní dokument č. 6287 vložen do systému a který jsem řádně odůvodnil v obecné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Jako další pan poslanec Kott, připraví se pan poslanec Böhnisch. Prosím.

 

Poslanec Josef Kott: Děkuji za slovo, pane předsedající. Chtěl bych se tímto přihlásit ke svým dvěma pozměňovacím návrhům, které jsou založeny v systému jako sněmovní dokument 6282 a druhý 6293.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní pan poslanec Böhnisch.

 

Poslanec Robin Böhnisch: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych se rád přihlásil k pozměňovacím návrhům, které jsem nahrál do systému v tomhle případě pod sněmovním dokumentem 6312. Jde o pozměňovací návrh, který vychází z pozměňovacího návrhu výboru pro životní prostředí, nicméně nabízí i variantu ukončení chovu až v lednu 2021, coby kompromisní termín. Děkuji. Odůvodnění je uvedeno přímo v písemném dokumentu.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Táži se, zda se někdo další hlásí do podrobné rozpravy. Žádnou žádost nevidím. V tom případě končím podrobnou rozpravu a táži se, zda si chce pan navrhovatel či zpravodaj vzít závěrečné slovo. Není tomu tak.

 

Vzhledem k tomu, že žádné další návrhy nepadly, já končím druhé čtení tohoto návrhu a děkuji.

 

Přečtu omluvy. Dnes od 13 hodin do konce jednání z pracovních důvodů se omlouvá pan ministr Stropnický, dále dnes od 12.30 do 14 hodin z osobních důvodů se omlouvá pan poslanec Herbert Pavera, dnes od 12.45 do 14 hodin se omlouvá pan poslanec Kaňkovský, dále od 12.30 do konce jednacího dne se omlouvá pan poslanec Jaroslav Holík, dnes od 11.30 do 14 hodin z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Ivan Gabal, dnes od 11.30 do konce jednacího dne se omlouvá pan poslanec Milan Urban a dnes od 11 do 14 hodin z pracovních důvodů se omlouvá paní poslankyně Jitka Chalánková.

 

Na základě dohody předsedů poslaneckých klubů navrhuji, abychom další body z 56. schůze vyřadili z jednání a poté tuto schůzi ukončili. Já přivolám kolegy a kolegyně z předsálí a dám o tomto návrhu hlasovat. Eviduji žádost o odhlášení. Já vás nejprve tedy všechny odhlásím a požádám vás, abyste se přihlásili svými kartami... Počet se ustálil.

 

A já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro vyřazení zbývajících bodů z 56. schůze, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 568, přihlášeno je 98 poslankyň a poslanců, pro návrh 73 poslanců, proti 16. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas.

 

Vzhledem k tomu, že všechny další body 56. schůze byly vyřazeny, já končím 56. schůzi Poslanecké sněmovny a přeji vám pěkný zbytek dne a hezký začátek května.

 

(Schůze skončila ve 13.08 hodin.)

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP