Pátek 28. dubna 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Bartošek)

156.
Návrh poslance Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony, a zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích)
/sněmovní tisk 920/ - prvé čtení

Stanovisko vlády bylo doručeno jako sněmovní tisk 920/1. Prosím, aby předložený návrh uvedl zástupce navrhovatelů poslanec Jeroným Tejc. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Dovolte mi, abych, tak jak již řekl pan místopředseda velmi stručně pohovořil o poslaneckém návrhu zákona, který předložila skupina poslanců napříč politickým spektrem. Já očekávám, že projednávání tohoto návrhu zákona by nemuselo vyvolávat velké emoce. A byl bych rád, kdybychom se shodli ve Sněmovně třeba třemi čtvrtinami na úpravách, které jsou rozumné, které jsou ve prospěch jak lidí, kteří žijí v bytech ve společenství vlastníků jednotek, tak samozřejmě i pro ty, kteří žijí v bytových družstvech.

My jsme se snažili o to, aby ty změny občanského zákoníku, který byl schválen, byť třeba přes můj nesouhlas, byly relativně minimální, aby byly úsporné, a aby směřovaly k tomu, že zjednodušíme pozici lidí žijících v těchto bytech. Těch, kteří spravují tyto byty a uvedu některé z nich. Za prvé zjednodušujeme způsob schvalování změn prohlášení. To je věc, která je technická. Stejně tak stanovujeme jasně pravidlo, že při převodu vlastnického práva k jednotce, tedy u bytů v SVJ, na nabyvatele přecházejí dluhy převodce související se správou domu a pozemku vůči osobě odpovědné. Zjednodušeně řečeno - nebude se stávat, že někdo dluží SVJ, následně prodá tu jednotku, získá peníze a ten dluh vůči SVJ zůstává a musí ho vymáhat na tom původním vlastníkovi a ten nový vlastník, který tento byt koupil, tak už v tu chvíli samozřejmě žádný závazek nemá. Peníze jsou mnohdy pryč a není možné je vymoci a tedy na tom splácení dluhu se podílí všichni ostatní, kteří dluh nezpůsobili.

Snažíme se také o to, abychom usnadnili financování úvěrů bytových družstev. Dnes není možné, aby byl převeden dluh, který je z důvodu modernizace a opravy domu vázne na bytovém družstvu, aby byl převeden na společenství vlastníků jednotek, které vzniklo. My to chceme umožnit, nicméně za souhlasu všech. Tedy sta procent, kterých se to týká tak, aby tady nedocházelo k převádění úvěrů ve chvíli, kdy s tím nesouhlasí všech sto procent zainteresovaných osob.

Stejně tak zjednodušujeme schvalování stanov ve společenství vlastníků. Bohužel působí problémy to, že je potřeba získat stoprocentní souhlas, což je technicky nemožné. V případě se jedná o stovky nebo tisíc bytů a myslím, že to je věc k úvaze tedy, zda tuto věc neupravit a nedat tam kvalifikovanou většinu. My navrhujeme většinu. Nicméně, tak jak jsem hovořil s řadou kolegů, myslím si, že by stálo za to, aby ta většina byla kvalifikovaná.

Poslední je otázka svolávání členských schůzí. Není asi nutné, aby bytové družstvo o deseti bytech muselo mít své webové stránky. Takže pokud stanovy nestanoví jinak a stránky nebude mít, tak bude moci svolávat schůzi běžným způsobem, oznámením na desce. No, a to jsou ty základní věci, o kterých tento zákon hovoří. V tomto týdnu se objevila ještě informace a spekulace o tom, zda zákon při plánovaném zřízení předkupního práva od 1. 1. 2018 počítá s tím, že jsou lidé, kteří mají garážová stání, která jsou samostatná. Nepatří k jednotlivým bytům. Nicméně, jsou-li prodávány tyto byty bez těchto garážových stání, ztrácí hodnotu. Ten návrh, který byl do zákona na základě návrhu pana poslance Chvojky a následně ústavně právního výboru schválen, tu situaci na jedné straně může komplikovat. Na druhé straně ta situace není technicky neřešitelná už podle současné úpravy přídatným spoluvlastnictvím, ale abychom situaci zjednodušili všem, kteří budou chtít, je možné provést ještě úpravu a do tohoto zákona, bude-li shoda, zavést pravidlo, že předkupní právo se nebude vztahovat na společné prostory v domě, které jsou určeny ke konkrétnímu účelu. Tedy například garážová stání. Je to věc debaty, která by proběhla na ústavně právním výboru a nechci ji v tuto chvíli tady do hloubky vést, abychom vás nezdržovali.

To jsou tedy ty základní důvody pro předložení tohoto návrhu zákona. A v obecné rozpravě si dovolím navrhnout, aby tento bod byl projednán nejen ústavně právním výborem, ale také výborem pro veřejnou správu. S kolegy jsme na to téma hovořili a také, aby byla zkrácena lhůta na třicet dnů.

Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Nyní prosím, aby se ujal slova zpravodaj pro prvé čtení poslanec Jan Farský. Prosím.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové. Tento sněmovní tisk zde je od září 2016, kdy ho předložila skupina poslanců. Vláda se k němu pak vyjádřila 25. října, resp. 24. října na svém jednání a své stanovisko, které k němu vydala, je nesouhlasné.

Nesouhlasné je hned v pěti bodech. A když je shrnu potom, co předložený návrh byl představen, tak říká, že oceňuje snahu předkladatelů řešit aktuální problémy sešlé z aplikace nové právní úpravy, ale že zároveň nemůže vyslovit souhlas, protože se jedná pouze o dílčí změny a ani zdaleka neřeší všechny problémy stávající právní úpravy.

Že je tedy potřeba jít formou souhrnné úpravy, aby se předešlo nekoncepčním zásahům a opakovaným vstupům do stěžejní zákonné materie, jímž občanský zákoník zcela jistě je. Dále říká, že by takové úpravě měla předcházet široká odborná diskuse a nemělo by to být předkládáno takto ad hoc. Zmíněn je také sněmovní tisk 642, který v mezičase už schválen byl, který se podobnou materií zaobíral a i ke spoluvlastnictví se vyjadřoval a přístup měnil. Stejně tak je zmíněno, že Ministerstvo spravedlnosti má za úkol do konce roku 2017 předložit otázku spoluvlastnictví a společenství vlastníků jednotek, její řešení komplexní cestou, která by upravila všechny dosud avizované a zmíněné problémy. A dále vláda konstatuje, že nepovažuje za vhodné s ohledem na ochranu práv nabytých v dobré víře do toho vstupovat, a to zvláště v mezičase, kdy předkupní právo bylo omezeno až zrušeno - (Velký hluk v sále.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já se omlouvám, pane poslanče, že vstupuji do vašeho projevu, ale přece jenom míra hluku v sále je velmi vysoká, takže poprosím vás, kolegové a kolegyně, aby v případě, že máte potřebu diskutovat, abyste se odebrali do předsálí. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Jan Farský: Děkuji. Já už končím. A závěrem tedy konstatuje, že by mohla být ohrožena dobrá víra těch legitimních vlastníků a jejich očekávání, které v uběhlé době prošlo a označuje tuto úpravu za neúplnou, nepřesnou a rozpornou. Z toho důvodu vláda vyslovila k tomuto poslaneckému návrhu zákona, sněmovnímu tisku 920 nesouhlasné stanovisko.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji. Otevírám obecnou rozpravu, do které eviduji jednu přihlášku paní poslankyně Válkové. Prosím.

 

Poslankyně Helena Válková: Děkuji. Pane místopředsedo, milé kolegyně, milí kolegové, já tady teď promluvím nejen jako právník a řekněme někdo, kdo občanským právem také se už delší dobou zabývá v Poslanecké sněmovně, ale i od roku 1994 předsedkyně bytového družstva, kde jsem ke svému překvapení, někdy milému, někdy nemilému, opětovně volená. Ono to tady má být. Je to tedy na místě říci, že jsem si prošla všechna, i legislativní, údobí a ta současná situace vyžaduje změnu. Pokud jste poslouchali stanovisko vlády záporné, tak já tady reprezentuji opravdu ty, kteří jsou v současné době konfrontováni nemalými problémy při praktickém zajišťování chodu bytových družstev a společenství vlastníků bytových jednotek. Bydlím v době, kde existuje i toto společenství a my vlastně jsme i správcem toho společenství, takže z obou pohledů těchto právních forem bytového vlastnictví mám i praktické zkušenosti, nejenom ty právní. Já tu novelu velmi velmi vítám. Výrazně tisícům, nejen funkcionářům bytových družstev a společenství vlastníků bytových jednotek, ale i běžným družstevníkům usnadní jejich družstevničení v rámci bytového fondu, který jim patří, nebo ho spravují. A spoléhat se na to, že do konce roku 2017 po nových volbách první, co udělá vláda jako prioritu, se bude zabývat touto agendou, je už teď po mých politických zkušenostech naprosto iluzorní a svým způsobem nechápu tento argument. Já osobně samozřejmě budu pro tuto novelu hlasovat.

Pokud jde o předkupní právo, to si ještě musíme vyříkat v ústavně právním výboru, pokud nám umožníte, abychom se touto materií zabývali ve výborech. Tam samozřejmě nemusí panovat shoda, ale pokud jde o těžiště této novely, jednoznačně jsem pro a prosím vás spolu s předkladateli, nejsem předkladatelkou, abyste tento návrhu v zájmu družstevníků i vlastníků bytových jednotek poslali dále do legislativního procesu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní pan poslanec Benda. Prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane navrhovateli, dámy a pánové, já se pokusím být také velmi stručný. Také jsem předsedou společenství vlastníků jednotek, takže vítám, že je něco takového předloženo. Myslím, že jsme o tom diskutovali na půdě ústavně právního výboru poměrně dlouho. Je tady samozřejmě škoda, že vláda dá, a to před značným časem stanovisko, ve kterém řekne, nedělejte to, my to připravíme a jako obvykle, nepřipraví vůbec nic. To je bohužel lehce neštěstí, ať už ministra Pelikána nebo paní ministryně Šlechtové, do jejichž kompetence spadají občanský zákoník i bytová družstva, že se fakt nedělá vůbec nic a že ty zjevné problémy, a já vím, že je tam spousta pak dílčích otázek, na které mohou být různé názory a kde asi si to zaslouží nějakou delší diskusi. Ale ty zjevné problémy se prostě neřeší.

Současně jsem chtěl jenom říct panu předkladateli, který byl velkým fanouškem znovuzavedení předkupního práva. Nyní se ukazuje u garážových stání, že to může být potenciální problém, že by bylo téměř nejjednodušší, kdybychom se vrátili k původní koncepci schválené novely občanského zákoníku, to, co pan předkladatel protlačil do vládní novely, zase zpět vypustili. Řekli, že předkupní právo u nemovitostí neexistuje, ono ještě stejně nevstoupilo v účinnost, takže by se vůbec nic nestalo a měli bychom vyřešeno a nemuseli bychom přemýšlet nad garážovým stáním. Nepochybně to na jednání ústavně právního výboru navrhnu, ale jak to dopadne v této Sněmovně. Vzhledem k tomu, že minule to bylo 80:80 a teď nás sem chodí tak kolem stovky, tak to může být všechno ještě docela zábavné a zajímavé. Jinak doporučuji, abychom ho schválili a pustili přes první čtení. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také děkuji. Táži se, zda někdo další se hlásí do rozpravy. Prosím, pane navrhovateli, máte slovo.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Já se na tu debatu o předkupním právu samozřejmě těším, nicméně to, co chci v tuto chvíli navrhnout, je, abychom zkrátili lhůtu na 30 dnů. Pokud by ta lhůta byla nedostatečně dlouhá k tomu, aby výbory tuto věc projednaly, tak ten tisk nebude zařazen na jednání Sněmovny. Nicméně s ohledem na končící období bych doporučoval, abychom se o to pokusili. Stejně tak bych navrhl, i když nechci fušovat kolegům z výboru pro veřejnou správu do toho, co si zařadí a nezařadí, ale vím, že jsme to s nimi projednávali, tak pokud bude vůle Sněmovny taková, aby to projednal i tento výbor, tak bych to navrhl a doporučil. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Táži se, zda někdo další se hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím. V tom případě končím obecnou rozpravu a táži se, zda pan navrhovatel nebo zpravodaj si chce vzít závěrečné slovo. Není tomu tak.

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání a nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru. Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání ústavně právnímu výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázat jinému výboru jako garančnímu? Návrh nevidím. Eviduji žádost o odhlášení. Já vás tedy všechny odhlásím a požádám vás, abyste se přihlásili svými kartami.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání ústavně právnímu výboru jako výboru garančnímu, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 565, přihlášeno je 94 poslankyň a poslanců, pro návrh 87, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání ústavně právnímu výboru jako garančnímu výboru.

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru, ale pro pořádek zopakuji, že v obecné rozpravě zazněl návrh na přikázání výboru pro veřejnou správu a táži se, zda je ještě další návrh pro přikázání výborům.

Žádný návrh nevidím. V tom případě dám hlasovat.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přikázání tohoto návrhu výboru pro veřejnou správu, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 566, přihlášeno je 96 poslankyň a poslanců, pro návrh 89, proti nikdo. Konstatuji, že tento návrh jsme přikázali výboru pro veřejnou správu.

 

Poslední návrh, který zazněl, je návrh na zkrácení lhůty na 30 dnů.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh zkrátit lhůtu k projednávání o 30 dnů, tedy na 30 dnů, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 567, přihlášeno je 98 poslankyň a poslanců, pro návrh 66, proti 3. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas a lhůta na projednání byla zkrácena na 30 dnů. Děkuji vám a končím projednávání tohoto bodu.

 

Otevírám další bod dnešního jednání a tím je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP