Pátek 28. dubna 2017, stenozáznam části projednávání bodu pořadu schůze

(pokračuje Jan Bartošek)

67.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 1061/ - prvé čtení

A z pověření vlády předložený návrh uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi, abych stručně uvedl vládní návrh zákona, kterým se mění zákon o bankách a zákon o spořitelních a úvěrních družstvech. Návrh přináší jednak změny technického charakteru, a to jak v podobě zpřesnění znění některých ustanovení s cílem usnadnit výklad zákona, tak také v podobě terminologických úprav s cílem harmonizace s ostatními sektorovými zákony na finančním trhu. Současně se provádí některé věcné úpravy, přičemž zmíním dvě nejdůležitější.

Za prvé. Návrh zavádí systém sdílení informací o kybernetických útocích mezi bankami. Jedná se o preventivní nástroj v oblasti kybernetické bezpečnosti. Tento nový systém bude provozovat Česká národní banka, náklady na jeho vytvoření a provoz budou hradit jeho účastníci, tedy banky. Iniciativa ke zřízení tohoto systému vzešla z diskuze mezi bankami a ČNB a je všemi zúčastněnými podporována. Považuji za důležité zdůraznit, že návrh nezasahuje do oblasti upravené zákonem o kybernetické bezpečnosti.

Návrh posiluje ochranu klientů bank v případě, kdy dochází k přeměnám či jakékoliv dispozici s obchodním závodem banky nebo jeho částí. Konkrétně zajistí poskytnutí relevantních informací klientům a dále pak některým z nich nově přinese možnost okamžitě si svůj vklad vybrat bez sankce. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně významné změny z hlediska zajištění bezpečnosti informačních a komunikačních systémů subjektů v bankovním sektoru a ochrany spotřebitelů, považuji za žádoucí, aby návrh zákona byl Poslaneckou sněmovnou schválen do konce tohoto volebního období. Z tohoto důvodu považuji za vhodné, aby byla lhůta pro projednání návrhu zákona ve výborech zkrácena na 30 dnů.

Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, žádám vás o vyslovení souhlasu s návrhem tohoto zákona a děkuji vám za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane ministře, akorát vás pak požádám, aby návrh na zkrácení lhůty zazněl v obecné rozpravě, abychom o něm mohli hlasovat.

Teď jsem obdržel omluvu, že dnes po zbytek jednacího dne z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Jaroslav Klaška, a vzhledem k tomu, že byl určen jako zpravodaj pro prvé čtení, tak se táži předsedy rozpočtového výboru, zda bude zpravodaj pro prvé čtení. (Ano, souhlasí.) Já vám moc děkuji za vstřícnost, pane předsedo. A vzhledem k tomu, že se jedná o změnu zpravodaje pro prvé čtení, budu o něm muset nechat hlasovat.

 

Zahájil jsem hlasování a táži se, kdo souhlasí se změnou zpravodaje pro prvé čtení, aby se jím stal poslanec pan Václav Votava, předseda rozpočtového výboru, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 561, přihlášeno je 109 poslankyň a poslanců, pro návrh 86, proti žádný. S návrhem byl vysloven souhlas.

 

A já vás požádám, pane zpravodaji, abyste se ujal slova. Prosím.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, jsem vstřícnost sama, nicméně samozřejmě může se stát, že pan kolega již nepočítal s tím, nebo má nějaké vážné důvody a nemůže se ujmout sám zpravodajování, takže se toho ujmu. Pan ministr tady myslím důkladně odůvodnil tento návrh zákona, takže není potřeba, abych dál o něm hovořil. Samozřejmě doporučuji propuštění do druhého čtení a budu potom navrhovat i zkrácení lhůt pro projednání ve výborech. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám děkuji, pane zpravodaji. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, kdo se do ní hlásí. Žádnou přihlášku neeviduji. Je-li tomu tak, tak končím obecnou rozpravu a táži se pana navrhovatele a zpravodaje o závěrečné slovo. (Posl. Votava si přeje navrhnout zkrácení lhůty.) Vzhledem k tomu, že nezazněl návrh na zkrácení, je důležité, aby byla otevřena opět rozprava, a požádám o vystoupení některého z ministrů, aby byla otevřena rozprava a bylo možno načíst zkrácení lhůty.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Dovoluji si požádat o otevření rozpravy. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Já tedy otevírám rozpravu a požádám pana zpravodaje, aby se ujal slova.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, omlouvám se za toto nedopatření. Navrhuji, aby byla zkrácena lhůta na projednání ve výborech o 30 dnů, tedy na 30 dnů.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Táži se tedy ještě jednou, zda se někdo hlásí do obecné rozpravy. Nevidím, obecnou rozpravu končím. Předpokládám, že zájem o závěrečné slovo nebude tak jako při předchozím ukončení rozpravy. Nyní se tedy budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání a nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Navrhuje někdo přikázání jinému výboru jako garančnímu? Není zde zájem. V tom případě přistoupíme k hlasování.

 

A já zahajuji hlasování a táži se, kdo souhlasí s tím, aby předložený návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 562. Přihlášeno je 113 poslankyň a poslanců, pro návrh 102, proti nikdo. S návrhem byl vysloven souhlas. A já konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu výboru.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. A já se táži, zda má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru? Prosím, pan poslanec Lank. Máte slovo.

 

Poslanec Martin Lank: Hezké odpoledne. Děkuji za slovo. Já bych si dovolil požádat o přikázání k projednání výboru pro bezpečnost, jak už zaznělo v úvodním slově. Tento návrh zákona se dotýká některých aspektů bezpečnosti, zejména bezpečnosti kybernetické. A já mám ambici tam dát nějaké drobné pozměňující návrhy a byl bych rád, kdyby je příslušný výbor měl šanci projednat. To znamená, prosím vás o podporu přikázání výboru pro bezpečnost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Táži se, zda je ještě další návrh na přikázání výboru. Návrh nevidím, v tom případě dám hlasovat.

 

Já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro přikázání výboru pro bezpečnost, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 563. Přihlášeno je 115 poslankyň a poslanců, pro návrh 97, proti 2. Já konstatuji, že tento tisk jsme přikázali k projednání výboru pro bezpečnost.

 

V obecné rozpravě padl ještě návrh na zkrácení lhůty o třicet dnů, tedy na třicet dnů. Eviduji žádost o odhlášení. Já vás odhlásím a požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami. (Chvíli vyčkává.) Počet se ustálil.

 

A já zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh zkrácení lhůty na projednání o třicet dnů, tedy na třicet dnů. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 564. Přihlášeno je 103 poslankyň a poslanců, pro návrh 67, proti 19. Já konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas a lhůta na projednání byla zkrácena o třicet dnů.

 

Já vám děkuji a končím projednávání tohoto bodu. Otevírám další bod dnešního jednání a tím je

Aktualizováno 31. 10. 2017 v 18:00.
Přihlásit/registrovat se do ISP